Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 26.04.2019We wtorek termin na PIT: Sprawd e-pit lub zó swoj wersj
  We wtorek o pónocy upywa ustawowy termin na zoenie zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych. W tym roku, po raz pierwszy, administracja podatkowa przygotowaa i udostpnia e-usug pod nazw Twój e-PIT. Dziki niej cz podatników nie musi robi nic w celu zoenia zeznania (jeli po sprawdzeniu nie widz potrzeby korekt). Jeli nie skadacie wasnej wersji zeznania, sprawdzcie, czy wygenerowana przez MF odpowiada rzeczywistoci, a wyliczenia zgadzaj si z Waszymi oczekiwaniami. MF publikowao w ostatnich dniach informacje i zalecenia, dotyczce zbliajcego si terminu, które znajdziecie w dalszej czci artykuu.
  • 16.04.2019WSA. PCC: Od póno ujawnionej poyczki naley si 20% dla fiskusa
   Z uzasadnienia: Nie mona uici podatku wedug zwykej stawki, gdy urzd ju rozpocznie czynnoci sprawdzajce, kontrol lub postpowanie podatkowe. Inaczej nikt nie liczyby si z sankcj (...) zdarzeniem majcym wpyw na powstanie obowizku podatkowego z art. 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych jest powoanie si na czynno prawn (w warunkach okrelonych tym przepisem), a nie samo zawarcie okrelonej przepisem umowy.
   • 10.04.2019Faktury korygujce nie przywróc zwolnienia podmiotowego VAT
    Pytanie: Wnioskodawca od padziernika 2017 r. rozpocz dziaalno dokonujc wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Przedmiotem dziaalnoci jako przewaajcej wskaza kod PKD 71.12.Z Dziaalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne i 74.10.Z Dziaalno w zakresie specjalistycznego projektowania. Wnioskodawca wybiera zwolnienie podmiotowe z VAT-u, poniewa zamierza i wykonywa tylko usugi w zakresie projektowania. Czy w okresie od padziernika do grudnia 2017 r. przysugiwao Wnioskodawcy prawo do zwolnienia podmiotowego?
    • 29.03.2019Od grzywien i kar przedsibiorca moe si ubezpieczy
     W Polsce dziaalno prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsibiorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo i obsug kadrowo-pacow. Skadaj samodzielnie deklaracje i formularze, zwizane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w kopoty, jeli w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okrelajca odpowiedzialno przedsibiorcy. Niewielu przedsibiorców jednak wie, e mona ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - midzy innymi dziki ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dostpne jest dla Czytelników podatki.biz.
     • 28.03.2019Od grzywien i kar przedsibiorca moe si ubezpieczy
      W Polsce dziaalno prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsibiorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo i obsug kadrowo-pacow. Skadaj samodzielnie deklaracje i formularze, zwizane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w kopoty, jeli w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okrelajca odpowiedzialno przedsibiorcy. Niewielu przedsibiorców jednak wie, e mona ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - midzy innymi dziki ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dostpne jest dla Czytelników podatki.biz.
      • 28.03.2019Podatki 2019: Nowe formularze CIT-8
       W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które modyfikuje wzory formularzy podatkowych CIT-8. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, wzory dostosowano do zmian wprowadzanych na poziomie ustawowym, w tym zmian wdroonych przez ustaw o wspieraniu nowych inwestycji.
       • 27.03.2019Podatki 2019: Nowe formularze CIT-8
        W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które modyfikuje wzory formularzy podatkowych CIT-8. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, wzory dostosowano do zmian wprowadzanych na poziomie ustawowym, w tym zmian wdroonych przez ustaw o wspieraniu nowych inwestycji.
        • 27.03.2019Moliwo podpisania deklaracji VAT przez podatnika, który ustanowi przedstawiciela podatkowego
         Jednym z obowizków przedstawiciela podatkowego jest sporzdzanie deklaracji VAT. Organem podatkowym waciwym dla podmiotów nieposiadajcych siedziby ani miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce jest Naczelnik Drugiego Urzdu Skarbowego Warszawa-ródmiecie. Naczelnik pocztkowo uwaa, i podatnicy, którzy ustanowili przedstawiciela s w peni uprawnieni do podpisywania deklaracji VAT. Zdaniem organu w pojciu sporzdzania deklaracji podatkowej przez przedstawiciela podatkowego nie jest zawarte prawo do podpisywania deklaracji VAT, chyba e umowa pomidzy nim a podatnikiem takie uprawnienie wyranie by mu dawaa. Stanowisko organu skarbowego ulego jednak zmianie w zwizku z orzecznictwem sdownictwa administracyjnego.
         • 14.03.2019Akcyza przy sprzeday samochodu w komisie
          Podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej samochodu osobowego bdzie komisant, który dokonujc tej sprzeday dziaa we wasnym imieniu. Równie w orzecznictwie sdowo-administracyjnym w omawianej kwestii funkcjonuje ugruntowane i jednolite stanowisko, wskazujce, e „podatnikiem podatku akcyzowego przy sprzeday komisowej jest komisant. Komisant, chocia dziaa na rachunek zleceniodawcy czyli komitenta, w obrocie zawsze wystpuje w imieniu wasnym, a w konsekwencji tylko jego obciaj obowizki wynikajce z zawartej przez niego z osob trzeci umowy sprzeday.
          • 13.03.2019Jednolity plik kontrolny zastpi deklaracj VAT?
           Ju od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostan zwolnieni z obowizku skadania czci deklaracji podatkowych. Nowe przepisy maj na celu wyrczenie przedsibiorców z koniecznoci dopeniania zbdnych formalnoci, dziki czemu zyskaj oni wicej czasu na obsug innych sektorów firmy. Jak w zaoeniach ma wyglda nowa rzeczywisto dla podatników VAT?
           • 12.03.2019Jednolity plik kontrolny zastpi deklaracj VAT?
            Ju od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostan zwolnieni z obowizku skadania czci deklaracji podatkowych. Nowe przepisy maj na celu wyrczenie przedsibiorców z koniecznoci dopeniania zbdnych formalnoci, dziki czemu zyskaj oni wicej czasu na obsug innych sektorów firmy. Jak w zaoeniach ma wyglda nowa rzeczywisto dla podatników VAT?
            • 05.03.2019Postpowanie dowodowe w sprawach podatkowych
             Fina sprawy podatkowej najczciej zaley od charakteru, rodzaju i treci zgromadzonego w sprawie materiau dowodowego. Element ten jest istotny szczególnie wtedy, gdy organ administracji spiera si z podatnikiem co do okrelonych faktów. Nie jest przy tym tak, e postpowanie dowodowe stanowi obligatoryjn cz postpowania podatkowego. Obowizek jego przeprowadzenia dotyczy wycznie cile okrelonych sytuacji. Kiedy naley je przeprowadzi? Jakie s w tym zakresie uprawnienia fiskusa oraz strony?
             • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
              Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
              • 27.02.2019Czy podatnik wykrelony z rejestru VAT moe rozliczy ten podatek?
               Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, bez koniecznoci zawiadamiania, w nastpujcych przypadkach:
               • 26.02.2019Czy podatnik wykrelony z rejestru VAT moe rozliczy ten podatek?
                Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, bez koniecznoci zawiadamiania, w nastpujcych przypadkach:
                • 22.02.2019NSA: Przeduenie terminu zwrotu podatku VAT
                 Przy pierwszym przedueniu terminu zwrotu podatku VAT istnieje konieczno ustalenia przez organ podatkowy daty, do której nastpuje przeduenie terminu zwrotu podatku, z uwzgldnieniem rodzaju trwajcej weryfikacji.
                 • 21.02.2019Podatki 2019: Wzór VAT-13 do zmiany
                  Ministerstwo Finansów wyda nowe rozporzdzenie okrelajce wzór deklaracji dla podatku od towarów i usug przedstawiciela podatkowego (VAT-13). W projekcie zakada si likwidacj obowizku stosowania piecztki w odniesieniu do tych formularzy. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem czerwca br.
                  • 21.02.2019Podatki 2019: Nowe wzory CIT-8 ju wkrótce
                   Najprawdopodobniej ju z kocem lutego br. resort finansów wyda rozporzdzenie, które na nowo okreli wzory formularzy CIT-8. Aktualnie trwaj jeszcze prace nad ostateczn wersj rozporzdzenia. Wzory zostan dostosowane do zmian na poziomie ustawowym.
                   • 20.02.2019Podatki 2019: Nowe wzory CIT-8 ju wkrótce
                    Najprawdopodobniej ju z kocem lutego br. resort finansów wyda rozporzdzenie, które na nowo okreli wzory formularzy CIT-8. Aktualnie trwaj jeszcze prace nad ostateczn wersj rozporzdzenia. Wzory zostan dostosowane do zmian na poziomie ustawowym.
                    • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
                     Majc na uwadze, e czynnoci udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami byy opodatkowane waciw stawk podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywa do czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonujc dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywa si jak podatnik podatku VAT, pomimo e nie figurowa w rejestrze podatników VAT czynnych - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                     • 06.02.2019Podatki 2019: KRUS rozpocza wysyk deklaracji PIT za 2018 r.
                      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego rozpocza rozsyanie deklaracji podatkowych PIT za rok 2018. Deklaracje otrzymaj wszyscy emeryci i rencici, którzy w ubiegym roku pobrali jakiekolwiek rolnicze wiadczenie emerytalno-rentowe. Jak wskazuje KRUS, wszystkie deklaracje zostan dostarczone do koca lutego br.
                      • 05.02.2019Podatki 2019: Twój e-PIT obejmie take dane nt. ulgi na dzieci
                       W ramach usugi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników zeznania podatkowe za 2018 r. Potrzebne do wypenienia deklaracji dane bd pochodzi nie tylko z PIT-11, ale te z bazy PESEL. W efekcie KAS ma posiada take dane nt. przysugujcej podatnikowi ulgi na dzieci. Automatycznie wypenione zeznania podatkowe bd dostpne w internecie ju od 15 lutego br.
                       • 04.02.2019Podatki 2019: Twój e-PIT obejmie take dane nt. ulgi na dzieci
                        W ramach usugi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników zeznania podatkowe za 2018 r. Potrzebne do wypenienia deklaracji dane bd pochodzi nie tylko z PIT-11, ale te z bazy PESEL. W efekcie KAS ma posiada take dane nt. przysugujcej podatnikowi ulgi na dzieci. Automatycznie wypenione zeznania podatkowe bd dostpne w internecie ju od 15 lutego br.
                        • 01.02.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                         Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r.
                         • 31.01.2019Zmiana sposobu wykorzystywania leasingowanego samochodu - skutki podatkowe
                          Przedsibiorca, prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i uywajcy samochodu na podstawie umowy leasingu moe zwykle po jej zakoczeniu wykupi samochód za cen, uwzgldniajc dotychczasowe spaty jego wartoci. Jest to zazwyczaj cena duo nisza od rynkowej samochodu w podobnym stanie. W przypadku wykorzystywania samochodu wprowadzonego po zakupie do ewidencji przedsibiorcy, jego sprzeda bdzie wywoywaa skutki podatkowe, waciwe dla sprzeday skadnika majtku zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. A co w przypadku, gdyby samochód po zakoczeniu umowy leasingu nie by ju wykorzystywany w dziaalnoci? Na to pytanie odpowiada publikowana interpretacja.
                          • 30.01.2019Zwrot VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracj dziaalnoci
                           Pytanie: Czy Wnioskodawczyni moe ubiega si o zwrot podatku naliczonego wynikajcego z otrzymanych ju faktur zaliczkowych, a potem z faktury kocowej dotyczcych zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposaeniem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynnoci opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub wiadczenia usug poza terytorium kraju?
                           • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                            Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                            • 29.01.2019Faktura bez NIP-UE a uznanie transakcji za WNT
                             Pytanie: Spóka otrzymaa faktur VAT od unijnego zagranicznego kontrahenta bez wskazanego NIP-UE (kontrahent nie posuy si nim przy dokonaniu transakcji). Czy Wnioskodawca powinien traktowa t transakcj jako wewntrzwspólnotowe nabycie towarów i wykazywa j w deklaracji VAT-7, bez wzgldu na fakt, e kontrahent unijny nie posuy si NIP-UE przy dokonywaniu transakcji, co powoduje, i Wnioskodawca nie moe wykazywa tych transakcji w informacji podsumowujcej VAT-UE?
                             • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                              Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                              • 25.01.2019ZUS rozele ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT
                               Zakad Ubezpiecze Spoecznych rozpocz tegoroczn akcj rozsyania deklaracji podatkowych PIT. Szacuje si, e do podatników trafi w sumie ok. 9,5 mln deklaracji, które otrzyma kady, kto w 2018 r. pobiera wiadczenia z ubezpiecze spoecznych. Wysyka zostanie zakoczona w poowie lutego br.
                               • 25.01.2019Koszty poboru podatku PIT
                                Odpowiadajc na interpelacj poselsk MF poinformowao, e koszt poboru podatku PIT w roku 2017 oszacowano na poziomie 844,737 mln z. W odpowiedzi na interpelacj ministerstwo przedstawio równie wiele innych danych zwizanych z systemem poboru PIT w Polsce.
                                • 24.01.2019NSA: Pomoc w wiadczeniu usugi nie oznacza automatycznie wiadczenia usugi pomocniczej
                                 W przypadku wiadczenia zoonego (kompleksowego) przyjmuje si, e ma ono miejsca wówczas, gdy relacja poszczególnych wiadcze wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na wiadczenie podstawowe i wiadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umoliwiaj skorzystanie ze wiadczenia podstawowego lub s niezbdne dla moliwoci skorzystania ze wiadczenia podstawowego. Jeeli jednak wiadczenia te mona rozdzieli, tak e nie zmieni to ich charakteru ani wartoci z punktu widzenia nabywcy, wówczas wiadczenia takie powinny by traktowane jako dwa niezalene opodatkowane wiadczenia.
                                 • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                                  • 10.01.2019Podatki 2019: Twój e-PIT pozwoli take na przekazanie 1 proc. podatku
                                   Nowa usuga Twój e-PIT pozwoli podatnikowi równie na przekazanie 1 proc. podatku dochodowego PIT wybranej organizacji poytku publicznego (OPP). Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, odpowiedni OPP mona bdzie w prosty sposób wskaza poprzez portal podatkowy. Nowa usuga ruszy ju od 15 lutego br.
                                   • 09.01.2019Podatki 2019: Twój e-PIT pozwoli take na przekazanie 1 proc. podatku
                                    Nowa usuga Twój e-PIT pozwoli podatnikowi równie na przekazanie 1 proc. podatku dochodowego PIT wybranej organizacji poytku publicznego (OPP). Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, odpowiedni OPP mona bdzie w prosty sposób wskaza poprzez portal podatkowy. Nowa usuga ruszy ju od 15 lutego br.
                                    • 02.01.2019NSA. Moliwo skorygowania sprzeday paragonowej
                                     Z uzasadnienia: Podatnik ma moliwo dokonania korekty w sytuacji zawyonej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeday na kasie fiskalnej – z tym, e powstay wskutek tego przychód opodatkowany bdzie podatkiem dochodowym. Nie mona bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowizujcymi przepisami ustawy o VAT.
                                     • 28.12.2018Deklaracje VAT na nowych zasadach? Biznes apeluje o opónienie zmian
                                      Planowane przez rzd zmiany dotyczce deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT) powinny zosta wprowadzone nie wczeniej ni w lipcu 2020 r. – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Aktualna wersja projektu nowelizacji zakada tymczasem, e nowe regulacje wejd w ycie ju z pocztkiem lipca 2019 r.
                                      • 27.12.2018Deklaracje VAT na nowych zasadach? Biznes apeluje o opónienie zmian
                                       Planowane przez rzd zmiany dotyczce deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT) powinny zosta wprowadzone nie wczeniej ni w lipcu 2020 r. – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Aktualna wersja projektu nowelizacji zakada tymczasem, e nowe regulacje wejd w ycie ju z pocztkiem lipca 2019 r.
                                       • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                                        Fakt, e konstytucyjne zasady zostay skonkretyzowane i wyraone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsibiorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wiksze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie bdzie istniaa konieczno powoywania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsibiorców powiela zapisy Konstytucji.
                                        • 18.12.2018Podatki 2019: Zmiany w przepisach ws. skadania deklaracji akcyzowych
                                         Termin moliwoci skadania za pomoc internetu deklaracji akcyzowych wedug dotychczasowych wzorów zostanie wyduony do 31 marca 2019 r. – wynika z projektu rozporzdzenia, który opublikowao Ministerstwo Finansów. Wyduenie terminu nie bdzie dotyczy deklaracji o wysokoci akcyzy od pynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.
                                         • 12.12.2018Przejcie numeru NIP spóki do jednoosobowej dziaalnoci
                                          Pytanie: Wnioskodawca by wspólnikiem (z 50% udziaem w zysku/stracie) dwuosobowej spóki jawnej. Po skutecznym wypowiedzeniu przez drugiego wspólnika umowy spóki, Wnioskodawca zoy w oparciu o art. 66 KSH pozew o przyznanie mu prawa do przejcia majtku Spóki z obowizkiem rozliczenia si z wystpujcym drugim wspólnikiem zgodnie z art. 65 KSH. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do przejcia NIP Spóki do prowadzonej przez siebie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej na skutek przejcia przedsibiorstwa Spóki? 
                                          • 11.12.2018Dokumentowanie kosztów w przypadku dziaalnoci nierejestrowej
                                           Po zakoczeniu obecnej pracy na etat zamierzam wiadczy usugi kosmetyczne jako osoba fizyczna wykonujca dziaalno nierejestrow. Czy mog w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczy koszty, które poniosam cile w zwizku z wykonywan dziaalnoci nierejestrow (np. zakup szminek, lakierów do paznokci, rzs)? Skoro bd miaa kas fiskaln i NIP (bd zwolniona z VAT) - to czy aby udokumentowa te koszty musz od sprzedawcy koniecznie da faktur ze swoim NIP, czy mog je dokumentowa równie paragonami, dokumentami wewntrznymi?
                                           • 10.12.2018Dokumentowanie kosztów w przypadku dziaalnoci nierejestrowej
                                            Po zakoczeniu obecnej pracy na etat zamierzam wiadczy usugi kosmetyczne jako osoba fizyczna wykonujca dziaalno nierejestrow. Czy mog w zeznaniu rocznym PIT-36 przy obliczaniu dochodu odliczy koszty, które poniosam cile w zwizku z wykonywan dziaalnoci nierejestrow (np. zakup szminek, lakierów do paznokci, rzs)? Skoro bd miaa kas fiskaln i NIP (bd zwolniona z VAT) - to czy aby udokumentowa te koszty musz od sprzedawcy koniecznie da faktur ze swoim NIP, czy mog je dokumentowa równie paragonami, dokumentami wewntrznymi?
                                            • 10.12.2018Korekta "starej" faktury nie zawsze moliwa
                                             Pytanie: 28 marca 2012 r. Wnioskodawca wystawi Naczelnikowi US faktur, która dotyczya przechowywania pojazdu. W sierpniu 2017 r. Naczelnik US wezwa Wnioskodawc do zwrotu kwoty ... z tytuem nienalenego wiadczenia. Wnioskodawca nie zgodzia si z tym wezwaniem. W czerwcu br. zapad wyrok Sdu Rejonowego, w którym Sd zasdzi ... z tytuem zwrotu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do dokonania korekty faktury z 2012 r.?
                                             • 06.12.2018Podatki 2019: Deklaracje VAT na nowych zasadach ju od lipca?
                                              W poowie 2019 r. skadane obecnie pliki JPK_VAT oraz deklaracje podatkowe VAT zostan zastpione now struktur jednolitego pliku kontrolnego – wynika projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, który opublikowa resort finansów. W praktyce nowe pliki, stanowice rozliczenie w podatku VAT, bd przesyane analogicznie do JPK_VAT. Utworzony zosta ma równie Centralny Rejestr Faktur.
                                              • 06.12.2018NSA: Zachowanie naleytej starannoci i jej wykazanie jest warunkiem koniecznym dla uniknicia sankcji
                                               Naoenie obowizku zapaty kwoty wskazanej jako podatek na fakturze niezalenie od realnej przyczyny jej wystawienia suy nie tylko zagwarantowaniu lub wymuszeniu realizacji roszczenia podatkowego, ale poprzez wymierzenie dotkliwej sankcji wystawcy takich dokumentów – zapaty kwot wskazanych przez niego jako podatek na fikcyjnych fakturach.
                                               • 05.12.2018PIT-8C, PIT-11 i PIT-R do US do koca stycznia 2019 r.
                                                Informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyasz do urzdu skarbowego wycznie elektronicznie. Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzdu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r. Na przesanie informacji pracownikowi masz czas do koca lutego.
                                                • 05.12.2018Podatki 2019: Deklaracje VAT na nowych zasadach ju od lipca?
                                                 W poowie 2019 r. skadane obecnie pliki JPK_VAT oraz deklaracje podatkowe VAT zostan zastpione now struktur jednolitego pliku kontrolnego – wynika projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, który opublikowa resort finansów. W praktyce nowe pliki, stanowice rozliczenie w podatku VAT, bd przesyane analogicznie do JPK_VAT. Utworzony zosta ma równie Centralny Rejestr Faktur.
                                                 • 04.12.2018PIT-8C, PIT-11 i PIT-R do US do koca stycznia 2019 r.
                                                  Informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyasz do urzdu skarbowego wycznie elektronicznie. Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzdu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r. Na przesanie informacji pracownikowi masz czas do koca lutego.
                                                  • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej
                                                   Pytanie: Czy sposób przesania przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, tj. przesania jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie zacznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, jeeli Wnioskodawca bdzie dysponowa potwierdzeniem wysania wiadomoci e-mail, ale nie bdzie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w wietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 26 ] nastpna strona »