Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 13.09.2006Rozliczenie dochodw z zagranicy
  Pytanie: Wanie wrciam z Anglii po ponad dziesiciomiesicznym pobycie. Nie rozliczyam si dotychczas z polskim urzdem skarbowym, ze wzgldu na nieobecno (mam rozliczenie dotyczce podatku zapaconego w Anglii). W jaki sposb powinnam postpi, aby dopeni formalnoci? Czy gro mi jakie konsekwencje?
  • 13.09.2006Ewidencja ksigowa i podatkowa WDT, WNT, importu i eksportu towarw, miejsce opodatkowania, fakturowanie, rnice kursowe - przykady liczbowe i ksigowe
   I. Wewntrzwsplnotowa dostawa towarw i wewntrzwsplnotowe nabycie towarw 1. Wewntrzwsplnotowa dostawa towarw i wewntrzwsplnotowe nabycie towarw - podatek VAT Wewntrzwsplnotowa dostawa towarw (WDT) to wywz towarw z Polski do innego kraju unijnego w wykonaniu czynnoci opodatkowanych, w okrelonych ustawowo warunkach. Firma polska nie jest obciona podatkiem VAT (0%), a przysuguje jej jeszcze prawo odliczenia VAT od zakupw sucych WDT. Obcionym podatkiem VAT z tytuu WDT jest nabywca unijny, dla ktrego transakcja jest wewntrzwsplnotowym nabyciem towarw (WNT) w jego kraju ze stawk krajow. Polski dostawca – podatnik VAT UE podlega opodatkowaniu z tytuu WDT wedug stawki 0%, pod warunkiem, e w szczeglnoci:
   • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
    16.08.2006 r. wesza w ycie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikajce z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektrych innych ustaw. Ustawa zmieniajca rwnie bardzo niedawno zostaa znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
    • 16.08.2006Wiele zmian w przepisach od 16.08.2006 r.
     Od 16.08.2006 r. obowizuje nowelizacja Ordynacji podatkowej (w zwizku z wprowadzeniem moliwoci przesyania deklaracji w formie elektronicznej). Na e-deklaracje dla wszystkich podatnikw musimy jeszcze troch poczeka - na razie formularze PIT-4 (rozliczenie zaliczek na podatek deochodowy pobranych od wynagrodze pracownikw) i PIT-8A (deklaracje o zryczatowanym podatku dochodowym) mog skada w formie elektronicznej tylko podatnicy o ktrych mowa w o ktrych mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy o urzdach i izbach skarbowych (tzw. duzi podatnicy, ktrych przychody netto przekraczaj rwnowarto 5 mln euro). Jest ich ok. 7,5 tysica.
     • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarw i usug czynnym podatnikom VAT
      Przepisy Ustawy o podatku od towarw i usug1) przewiduj, e w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarw i usug wykorzystywanych do wykonywania czynnoci opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wysza od kwoty podatku nalenego, podatnikowi tego podatku przysuguje prawo do:a) obnienia o t rnic kwoty podatku nalenego za nastpne okresy (zwrot poredni) lub b) zwrotu rnicy na rachunek bankowy (zwrot bezporedni)2).
      • 10.07.2006Interpelacja nr 2467 do ministra finansw w sprawie zwrotu podatku VAT likwidowanym spkom
       Pani Minister! Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug podatnikowi przysuguje prawo do obnienia VAT nalenego o kwot podatku naliczonego od usug i towarw wykorzystanych do czynnoci opodatkowanych. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wysza od podatku nalenego, podatnik powinien otrzyma zwrot rnicy. Prawo zwrotu rnicy gwarantuje take art. 14 ust. 9 powoanej ustawy, ktry stanowi, e w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wysza od kwoty podatku nalenego, podatnikowi przysuguje prawo zwrotu rnicy z urzdu skarbowego. Niestety mao precyzyjne sformuowanie treci tego artykuu rodzi wtpliwoci w praktyce i powoduje przyjmowanie bdnej interpretacji przez urzdy skarbowe.
       • 26.06.2006Waciwo miejscowa w zakresie rozlicze podatku VAT
        Pytanie podatnika: Waciwo miejscowa urzdu skarbowego dla rozlicze w zakresie podatku od towarw i usug.
        • 13.06.2006Korekta zeznania rocznego
         Prawo do krygowania zezna podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnie podatnika. Moe on skorygowa zeznanie zarwno wtedy, gdy pomyli si na swoj korzy, jak i na korzy fiskusa. Generalnie korekty tej moe podatnik dokona do czasu przedawnienia zobowizania podatkowego, czyli w praktyce prawie 6 lat (5 lat liczonych od koca roku, w ktrym upyn termin patnoci podatku bd termin zwrotu nadpaty).
         • 07.06.2006Deklaracja VAT
          W przypadku podatku VAT obowizuje zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Zgodnie z art. 99 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. 04.54.535) podatnicy VAT zobowizani s co do zasady skada w urzdzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesiczne w terminie do 25-ego dnia miesica, nastpujcego po kadym kolejnym miesicu.
          • 29.05.2006Dokumentowanie transakcji sprzeday po zakoczeniu dziaalnoci
           Pytanie: Sprzedaj swoje rodki trwae po likwidacji dziaalnoci. Wiem, e przychody traktowane s jako przychody z dziaalnoci gospodarczej. Ale jaki dokument sprzeday mam wystawi? Faktur, rachunek, a moe po prostu umow kupna-sprzeday? Czy obowizuje mnie w takim przypadku konieczno zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
           • 17.05.2006MF - Pierwszy krok do e-deklaracji
            Ministerstwo Finansw informuje, e 16 maja 2006 r. zostaa podpisana umowa z Polsk Wytwrni Papierw Wartociowych S.A. Pozwoli to na wdroenie rozwiza informatycznych testujcych nowy rodzaj usug na reprezentatywnej grupie podatnikw - duych przedsibiorcw.
            • 15.05.2006Konsekwencje podatkowe przejcia firmy przez inn firm lub poczenia firm (2)
             Omawiajc skutki podatkowe poczenia spek kapitaowych, nie mona pomin kwestii amortyzacji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
             • 11.05.2006Obowizki patnika po poczeniu spek
              Pytanie: Na dzie 30.06.2006 r. planowane jest poczenie dwch spek z o. o. X i Y. w jedn spk Z. W zwizku z powyszym powstaa wtpliwo jak wykaza wynagrodzenie za miesic czerwiec 2006 r., wypacone w dniu 10 lipca 2006 r. (okres przejciowy - wypata starego pracodawcy za czerwiec, wypacona przez nowego pracodawc w lipcu). Naszym zdaniem wynagrodzenie za miesic czerwiec 2006 r. powinno podatkowo obciy starego pracodawc, tj. X. Dlatego te do US naley zoy dwie deklaracje PIT-4 za lipiec 2006 r., a mianowicie: jedn deklaracj sporzdzi X wykazujc wynagrodzenia za czerwiec 2006 r. wypacone w lipcu, drug deklaracj PIT-4 sporzdzi Z wykazujc pozostae wynagrodzenia wypacone w lipcu 2006 r.
              • 25.04.2006Zasada zaokrglania kwot przy wystawianiu faktur VAT
               Pytanie podatnika: Jak naley wykazywa podstaw opodatkowania i kwot podatku od towarw i usug w wystawianych po 1 stycznia 2006 r. fakturach VAT?
               • 20.04.2006Ewidencja podatkowa nieruchomoci
                Na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego i podatku lenego od 1 stycznia 2005 r. prowadzona jest ewidencja podatkowa nieruchomoci. Powstaa ona na mocy Ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opatach lokalnych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. 02.200.1683), a zasady jej prowadzenia okrela Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomoci (dalej: rozporzdzenie). Zgodnie z art. 7a w zw. z art. 1c Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. 91.9.31 z pn. zm.; dalej: ustawa) organem waciwym w sprawie ewidencji jest wjt (burmistrz, prezydent miasta).
                • 19.04.2006May podatnik i kasowa metoda rozliczania podatku VAT
                 Zgodnie z art. 2 pkt 25 Ustawy z 11 marca 2004 r. maym podatnikiem bdzie podatnik VAT: - u ktrego warto sprzeday (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym kwoty w zotych odpowiadajcej 800 tys. euro, - prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami powierniczymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi (wraz z kwot podatku) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym kwoty wyraonej w zotych rwnowartoci 30 tys. euro.
                 • 17.04.2006Usugi wewntrzwsplnotowego transportu towarw w deklaracji VAT-7
                  Pytanie podatnika: Wtpliwoci Spki dotycz kwestii moliwoci ustalania obrotu niepodlegajcego podatkowi od podatku od towarw i usug na podstawie rejestrw sprzeday tworzonych dla celw podatku dochodowego.
                  • 04.04.2006Nowa wersja programu „PATNIK”
                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni now wersj programu Patnik o oznaczeniu 6.04.001. Zostaa ona dostosowana do rozporzdzenia Ministra pracy i polityki spoecznej uaktualniajcego list kodw tytuw ubezpiecze. Umoliwi rwnie porwnywanie danych o osobach ubezpieczonych gromadzonych przez przedsibiorc z danymi Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (CRU) prowadzonego przez ZUS.
                   • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypeniania dokumentw ubezpieczeniowych. Wstp (cz 1).
                    Poradnik przeznaczony jest dla patnikw skadek, ktrzy maj obowizek sporzdzania i przekazywania do Zakadu dokumentw ubezpieczeniowych. Jego celem jest pomoc w prawidowym przygotowaniu tych dokumentw. Zawiera on wzory formularzy zgoszeniowych i rozliczeniowych oraz szczegowe informacje dotyczce sposobu ich wypeniania.
                    • 29.03.2006Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych od 1 kwietnia 2006 r.
                     Nowe rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych, ktre obowizywa bdzie od 1 kwietnia 2006 r. nie zmienia stanu dotychczas obowizujcego w kwestiach zwizanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. Jednak poniewa zobowizanych do prowadzenia ewidencji za pomoc kas rejestrujcych bdzie z pewnoci wicej, przypomnimy, jakie obowizuj zasady.
                     • 26.03.2006Prawo do podpisywania przez ksigow deklaracji podatkowych w imieniu podatnika
                      Pytanie podatnika: Czy Gwna Ksigowa moe podpisywa deklaracje podatkowe w imieniu Podatnika na mocy udzielonego jej penomocnictwa oglnego?
                      • 12.03.2006Projekt rozporzdzenia w sprawie kas fiskalnych
                       MF udostpnio projekt rozporzdzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporzdzenie ureguluje kwestie zwizane z obowizkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniej publikujemy peny tekst projektu, wstrzymujc si z jego analiz do czasu opublikowania rozporzdzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegaj w trakcie uzgodnie midzyresortowych mniejszym lub wikszym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatnikw, ktrzy dostarczaj nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym rwnie sprzedawanymi cznie z licencj na uytkowanie): pyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, tamy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
                       • 12.03.2006FGP - jednak korekty deklaracji
                        ZUS oczekuje od nas, e skorygujemy deklaracje za te miesice 2006 r., w ktrych wykazalimy skadk na FGP w wysokoci 0,15%. Takie stanowisko zawiera informacja ZUS z dnia 10.03.2006 r. opublikowana na stronach internetowych zakadu. Oto ta informacja.
                        • 12.03.2006Postanowienie II Urzdu Skarbowego w Katowicach IIUS PBII/415-75/69148/05 z 05.08.2005 r.
                         Pytanie podatnika: Czy sposb wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych, od dochodw uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidowy?
                         • 08.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 19.09.2005 r., sygn. BD-F/415-27/05/z
                          Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczno sporzdzenia korekty deklaracji PIT-4 i wystawienia podatniczce informacji PIT-11 za okres X 2000 r. - VIII 2004 r. w sytuacji, gdy Sd Pracy uzna, i zawarta z podatniczk umowa nie miaa charakteru zlecenia lecz stanowia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy?
                          • 05.03.2006Zmiana wysokoci skadki na FGP
                           Ustawa budetowa, ktra zostaa opublikowana w Dzienniku Ustaw datowanym na 2 marca 2006 r. okrela wysoko skadki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Wedug ustawy w 2006 roku skadka wynosi 0,10% podstawy wymiaru. W 2005 r. wynosia 0,15%. Wysoko skadki ulega wic zmianie w cigu roku, z moc wsteczn. Powstaje pytanie - jak naley postpi w miesicach przejciowych?
                           • 23.02.2006Decyzja Izby Skarbowej w odzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 02.02.2006 r., syg. PBI-2/4117/IN-12/USSieradz/05/JF
                            Pytanie podatnika: Czy doradca podatkowy majcy penomocnictwo do skadania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika i na jego rzecz, ma prawo do skadania deklaracji PIT-5, podpisywanych wycznie przez siebie?
                            • 23.02.2006Postpowanie podatkowe – szczeglne rodki dowodowe
                             Ordynacja podatkowa przyjmuje zasad otwartego systemu dowodw w postpowaniu podatkowym. Art. 180 1 Ordynacji (Dz. U. 05.8.60) zakada bowiem, e jako dowd naley dopuci wszystko, co moe przyczyni si do wyjanienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W konsekwencji art. 181 Ordynacji wylicza przykadowe rodki dowodowe stosowane w postpowaniu podatkowym, nie zamykajc ich katalogu.
                             • 20.02.2006Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Poznaniu Orodek Zamiejscowy w Kaliszu A1-D-415-3/2006 z dnia 13.02.2006 r.
                              Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie do wczasw z funduszu socjalnego przyznane dla emerytw i rencistw korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych?
                              • 12.02.2006Czekaj nas zmiany w systemie podatkowym
                               W sobot na konferencji prasowej urzdnicy ministerstwa finansw przedstawili kilkadziesit propozycji zmian i uatwie, ktre maj zosta wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany mona podzieli na dwie grupy – uatwiajce ycie podatnika, ale nie majce wpywu na wysoko obcie podatkowych oraz na zmiany, ktre bd miay wpyw na wysoko podatkw paconych przez podatnikw (niektre proponowane zmiany mog zwikszy obcienia podatkowe).
                               • 05.02.2006Przedsibiorstwo w spadku
                                Niniejszy artyku jest prb omwienia podatkowych zagadnie zwizanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsibiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, bdcego wasnoci osoby prowadzcej jednoosobow dziaalno gospodarcz. Zajmiemy si tu tylko skutkami wynikajcymi z podatku dochodowego od osb fizycznych i podatku od towarw i usug jako podatkw najbardziej wpywajcych na sytuacj podatkow spadkobiercw zmarego przedsibiorcy, szczegowo przedstawiajc uregulowania odpowiedzialnoci spadkobiercw za zobowizania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, ktre znajd zastosowanie do innych danin publicznych.
                                • 25.01.2006Rnice w opodatkowaniu osb prawnych i spek nieposiadajcych osobowoci prawnej
                                 Wykonywanie dziaalnoci gospodarczej w formie spek prawa handlowego powoduje powstanie obowizkw podatkowych samej spki jak i jej wsplnikw. I tak, w zalenoci od rodzaju spki, rny jest podmiot opodatkowania. Najwyraniej uwidacznia si to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatkw nie wystpuj ju takie rnice.