Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
  W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
  • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
   Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
   • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
    Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
    • 22.01.2006Ubezpieczenie obowiązkowe doradców podatkowych i biur rachunkowych – podobieństwa i różnice
     Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego oraz działalności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych rodzi obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tych działalności. Szczegółowy zakres tego ubezpieczenia określają dwa rozporządzenia Ministra Finansów: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
     • 12.01.2006Interpretacja US.II-PDF/415/37/05 z dnia 19.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Olsztynie
      Pytanie podatnika: W jaki sposób można odzyskać niesłusznie zapłacony podatek od kwoty uzyskanej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy?
      • 09.01.2006Aktualizacja Kalkulatora IP
       Informujemy, iż opublikowaliśmy nową wersję programu Kalkulator IP, oznaczoną numerem 4.6 z dnia 10.01.2006 r.
       • 03.01.2006Interpretacja U.S.I-415/14/2005 z dnia 22.07.2005 r. Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
        Pytanie podatnika: Czy można skorygować podatek dochodowy za rok 2004 oraz zaliczki pobrane przez płatnika w roku 2005?
        • 03.01.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
         Na wstępie należy zaznaczyć, iż dostawa towarów za granicę może nastąpić na trzy sposoby:
         • 02.01.2006Najem nieruchomości stanowiącej współwłasność małoletniego dziecka
          Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność małoletniego dziecka, winny być składane deklaracje na małoletniego syna (przedstawiciel ustawowy w jego imieniu będzie je podpisywać) a po skończonym roku podatkowym dochody dziecka winny być doliczone do dochodów obydwojga rodziców?
          • 31.12.2005Interpretacja US-PP-443/3/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Lesku
           Pytanie podatnika: Czy przekształcenie przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną w trybie art. 93 a ordynacji podatkowej nie zostanie potraktowane jako likwidacja dotychczasowej działalności i nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku od remanentu likwidacyjnego?
           • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
            Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
            • 28.12.2005Rada Ministrów o realizacji Strategii Lizbońskiej
             Na posiedzeniu 27.12.2005 r. Rada Ministrów zaakceptowała Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.
             • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Dochody uzyskiwane za granicą przez Polaków a zeznanie roczne
              W polskim prawie podatkowym sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej w obcym państwie lub ze źródeł przychodów położonych w obcym państwie wynika z postanowień umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego.
              • 12.12.2005Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
               Tekst ujednolicony na dzień 27.12.2005 r. (bez załącznika – ten się nie zmienia i jest dostępny w tekście bieżącym).
               • 11.12.2005Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w 2006 r.
                Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. A ponieważ w roku 2006 zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
                • 06.12.2005Interpretacja IIUS PBII/415-75/69148/05 z dnia 05.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
                 Pytanie podatnika: Czy sposób wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii przedstawiony przeze mnie jest prawidłowy?
                 • 06.12.2005Zaliczka za listopad - deklaracja normalnie, wpłata podwójna
                  Jak to jest z tą podwójną zaliczką za listopad. Czy ją należy gdzieś wykazać w deklaracji czy tylko wpłacić? Czy są jakieś różnice pomiędzy ryczałtowcami a płacącymi podatek na zasadach ogólnych?
                  • 20.11.2005Interpretacja III-2/443-22.3/8319/05/PJ z dnia 13.04.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
                   Pytanie podatnika: Czy podatnik będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług powinien wykazywać w deklaracji VAT-7 obrót z wykonywania dodatkowo usług, które są zwolnione od podatku od towarów i usług?
                   • 30.10.2005Zatrudniasz gosposię - skladaj deklaracje
                    Minister Finansów określił wzory deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-4G) i wzór informacji o wysokości przychodu uzyskanego na podstawie umowy aktywizacyjnej (PIT-8G).
                    • 23.10.2005Nowe deklaracje do rozliczenia rocznego za 2005 r. (2)
                     Kontynuujemy omawianie zmian w formularzach podatkowych, służących do rozliczenia podatku za rok 2005. Dzisiaj PIT-40, PIT-X, PIT-38 i PIT-16 A.
                     • 20.10.2005Nowe deklaracje do rozliczenia rocznego za 2005 r.
                      Coroczne zmiany wzorów formularzy podatkowych stały się już w Polsce normą. Powodem są oczywiście liczne zmiany prawa. Od pierwszego stycznia 2006 r. zmieniają się zasady zaokrąglania (o nowych zasadach zaokrąglania już pisaliśmy w dziale Obowiązki podatników). Podatek należny będziemy zaokrąglać zgodnie z nowymi zasadami do pełnego złotego, a nie jak poprzednio do pełnych dziesiątek groszy. W odpowiednich rubrykach na wszystkich zmienionych formularzach znajduje się stosowna informacja.
                      • 01.10.2005Zmienione deklaracje VAT
                       30.09.2005 r. weszły w życie zmiany wzoru informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów - nowy wzór stosuje się począwszy od rozliczenia za III kwartał 2005 r. Jednak do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r., może być również stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia
                       • 01.10.2005Deklaracje przez internet
                        W siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja pt. „Otwarte dni informatyki”. W jej trakcie poinformowano, że planowany termin wprowadzenia możliwości przyjmowanie deklaracji: CIT, PIT, VAT, NIP oraz PCC przez internet to druga połowa sierpnia 2006 r., natomiast pod koniec roku ma zakończyć się wdrożenie projektu e-deklaracje.
                        • 29.09.2005Interpretacja PBI-2/415/23/05 z dnia 30.03.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                         Pytanie podatnika: Na kim ciąży obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji zawarcia przez osobę nie prowadząca działalności gospodarczej umowy zlecenia z osobą również nie prowadzącą działalności gospodarczej?
                         • 12.09.2005Zasady obliczania i tryb poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskujących przychody z wykonywania umów zlecenia i umów o dzieło
                          Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: 1) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 2) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
                          • 17.08.2005Interpretacja prawa podatkowego PP-443/29/Int-53/05 z dnia 18.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nowym Targu
                           Pytanie podatnika: Czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń?
                           • 09.07.2005Deklaracje składane drogą elektroniczną
                            16 sierpnia 2006 r. wejdą w życie przepisy Ordynacji pozwalające na składanie deklaracji drogą elektroniczną. Zmienione przepisy nie dotyczą niestety wszystkich podatników. Deklaracje elektroniczne będą mogły składać:
                            • 09.06.2005Leasing
                             Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
                             • 09.06.2005Kredyt
                              Nie licz na to, że zjawisz się w banku z genialnym planem i zachwycisz któregoś z doradców kredytowych. Bez odpowiednich zabezpieczeń nie uzyskasz kredytu.
                              • 08.06.2005Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą przez Polaków, którzy w Polsce składają zeznanie roczne
                               W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach, w sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie osiąga dochody w drugim państwie, stosuje się metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie takie metody, a mianowicie metodę wyłączenia (pełnego lub z progresją) oraz metodę zaliczenia (pełnego lub zwykłego, zwanego również proporcjonalnym).
                               • 07.06.2005Odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących
                                Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2 500 zł.

                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ]