Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 29.07.2016Rozliczenie faktury korygujcej przy odwrotnym obcieniu
  Pytanie podatnika: W zalenoci od ksztatowania si ceny cynku na rynkach wiatowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia faktur korygujc (ze znakiem „in plus” bd „in minus”) do kadej z dostaw. Faktury korygujce wystawione zostaj w ostatnim dniu roboczym miesica, a wpywaj do Wnioskodawcy w nastpnym miesicu. W ktrym miesicu nabywca powinien wykaza w deklaracji VAT-7 faktur korygujc, dotyczc nabytego towaru objtego procedur odwrotnego obcienia?
  • 28.07.2016Podatek leny. Podstawowe zasady
   Przedmiotem opodatkowania podatkiem lenym s lasy - grunty lene sklasyfikowane w ewidencji gruntw i budynkw jako lasy, z wyjtkiem lasw zajtych na wykonywanie innej dziaalnoci gospodarczej ni dziaalno lena.
   • 26.07.2016Z pytaniem podatkowym do Pytii?
    Poruszanie si w zakamarkach prawa podatkowego nie naley do najatwiejszych czynnoci. Interpretowanie przepisw przypomina czasem rozwizywanie najtrudniejszych zagadek, a kontakty z organami podatkowymi s niczym rozmowa z Pyti z wyroczni delfickiej. Czy Krajowa Informacja Podatkowa faktycznie pomaga podatnikom? Moe minister finansw powinien usi nad rozpadlin i wdychajc odurzajce wyziewy, udziela odpowiedzi?
    • 25.07.2016Z pytaniem podatkowym do Pytii?
     Poruszanie si w zakamarkach prawa podatkowego nie naley do najatwiejszych czynnoci. Interpretowanie przepisw przypomina czasem rozwizywanie najtrudniejszych zagadek, a kontakty z organami podatkowymi s niczym rozmowa z Pyti z wyroczni delfickiej. Czy Krajowa Informacja Podatkowa faktycznie pomaga podatnikom? Moe minister finansw powinien usi nad rozpadlin i wdychajc odurzajce wyziewy, udziela odpowiedzi?
     • 20.07.2016Usugi turystyczne a prawo odliczenia VAT od samochodu
      Pytanie podatnika: rodek transportu, ktrym Wnioskodawca zamierza wiadczy usugi transportowe nie jest samochodem osobowym, a dopuszczalna masa cakowita wynosi 4100 kg. Pojazd bdzie wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej - usugi przewozu osb zarwno do wasnych usug turystycznych, jak rwnie do usug wykonywanych na rzecz innych firm lub osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Pojazd bdzie wykorzystywany wycznie do wykonywania czynnoci opodatkowanych VAT. Czy z tytuu wydatkw dotyczcych eksploatacji ww. samochodu mona odliczy podatek naliczony?
      • 18.07.2016VAT. Prawo do anulowania faktur i korekty podatku po kradziey towarw
       Pytanie: Pracownik wystawia faktury, ktrych nie wprowadza do obiegu prawnego, byy one wystawione tylko w systemie fakturowania firmy. Na ich podstawie pobiera towar z magazynu, ktry nastpnie sobie przywaszcza. Firma, rozliczajc nalene zobowizania podatkowe PIT i VAT, uwzgldniaa wartoci zawarte na ww. fakturach. Czy firma ma prawo anulowa te faktury, a nastpnie skorygowa zoone deklaracje VAT-7?
       • 15.07.2016VAT. Prawo do anulowania faktur i korekty podatku po kradziey towarw
        Pytanie: Pracownik wystawia faktury, ktrych nie wprowadza do obiegu prawnego, byy one wystawione tylko w systemie fakturowania firmy. Na ich podstawie pobiera towar z magazynu, ktry nastpnie sobie przywaszcza. Firma, rozliczajc nalene zobowizania podatkowe PIT i VAT, uwzgldniaa wartoci zawarte na ww. fakturach. Czy firma ma prawo anulowa te faktury, a nastpnie skorygowa zoone deklaracje VAT-7?
        • 15.07.2016WSA. Zakup kilku dziaek pod budow domu daje prawo do ulgi
         Z uzasadnienia: Zwolnienie, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jest zwolnieniem z mocy prawa i przysuguje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organw podatkowych, jeeli speni on okrelone przepisami warunki. Warunkami tymi s: wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynnoci przed upywem terminu dwuletniego. Spenienie tych warunkw cznie powoduje nabycie i zrealizowanie zwolnienia podatkowego. Ustawodawca nie zastrzeg, aby warunkiem skorzystania ze zwolnienia byo wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzeday wycznie na jeden cel mieszkaniowy. Std nabycie kilku gruntw pod budow budynku mieszkalnego skutkuje rwnie zastosowaniem zwolnienia od podatku.
         • 11.07.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
          W nastpnym miesicu wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce wzorw formularzy VAT. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansw projektu, deklaracje zostan dostosowane do zmian ws. zasad rozliczenia i zapaty VAT wzgldem transakcji wewntrzwsplnotowego nabycia paliw silnikowych.
          • 08.07.2016Podatki 2016: Nowe wzory deklaracji VAT
           W nastpnym miesicu wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce wzorw formularzy VAT. Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansw projektu, deklaracje zostan dostosowane do zmian ws. zasad rozliczenia i zapaty VAT wzgldem transakcji wewntrzwsplnotowego nabycia paliw silnikowych.
           • 08.07.2016Wynajem sali gimnastycznej nie jest przychodem pracownika
            Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracownikw z obiektw sportowych, ktrych koszty najmu opaca Spka, skutkuje powstaniem po stronie pracownikw przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych i czy powoduje, e na Spce ciy obowizek poboru zaliczek na podatek dochodowy w tym zakresie?
            • 01.07.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od dzi
             Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
             • 30.06.2016Przypominamy: Jednolity Plik Kontrolny ju od jutra
              Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
              • 27.06.2016Opata za bezumowne korzystanie z nieruchomoci. Jakie skutki podatkowe?
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku niezwrcenia nieruchomoci zasadnym byo wystawianie faktury VAT w okresie od 1 wrzenia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. za bezumowne korzystanie z nieruchomoci, czy te naleao wystawi not ksigow na warto opaty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci bez naliczania podatku VAT, czy zatem w zwizku z zaistniaym stanem faktycznym naley wystawi faktury korekty za okres od 1 wrzenia 2013 r do 31 grudnia 2015 r. i w ich miejsce wystawi noty ksigowe w wartoci netto (bez podatku VAT) za bezumowne korzystanie z nieruchomoci?
               • 14.06.2016Na czym polega odwrotne obcienie VAT dostawy towarw?
                Mechanizm odwrotnego obcienia polegajcy na przesuniciu obowizku rozliczenia podatku od towarw i usug z dostawcy na nabywc dotyczy towarw wymienionych w zaczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarw i usug w sytuacji gdy:
                • 14.06.2016NSA. PCC od niezgoszonej poyczki moe wynie 20-proc.
                 Stawka okrelona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy naleny podatek nie zosta wpacony do dnia wszczcia postpowania kontrolnego, w trakcie ktrego podatnik powouje si na fakt zawarcia umowy poyczki. Decyzja ustalajca wysoko zobowizania podatkowego w PCC, wydana z uwzgldnieniem ww. stawki ma charakter konstytutywny, a zobowizanie to powstaje z dniem dorczenia tej decyzji, wic odsetki za zwok mog by naliczone dopiero od tej daty. Termin przedawnienia do wydania decyzji konstytutywnej jest trzyletni od powstania zobowizania podatkowego; jednake jest terminem picioletnim, jeeli zachodz okolicznoci wymienione w art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej.
                 • 13.06.2016Na czym polega odwrotne obcienie VAT dostawy towarw?
                  Mechanizm odwrotnego obcienia polegajcy na przesuniciu obowizku rozliczenia podatku od towarw i usug z dostawcy na nabywc dotyczy towarw wymienionych w zaczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarw i usug w sytuacji gdy:
                  • 13.06.2016Import usug. Kto musi zoy formularz VAT-9M?
                   Pytanie podatnika: Czy czynno polegajc na zakupie kluczy aktywacyjnych, w przypadku, gdy „klucze” te pochodz od kontrahenta poza granicami kraju i Wnioskodawca nie otrzyma adnego dokumentu potwierdzajcego zawarcie transakcji poza e-mailem z kodem moe traktowa jako import usug i ow transakcj rozlicza na formularzu VAT-9M?
                   • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                    Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
                    • 08.06.2016Termin zwrotu VAT po dokonaniu korekty
                     Pytanie podatnika: Czy zoenie przez Spk korekty deklaracji VAT-7 w zwizku z koniecznoci wykazania WDT, z uwagi na pozyskanie dowodw potwierdzajcych wywiezienie towarw z terytorium kraju i dostarczenie do nabywcy na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium kraju, skutkuje ponownym rozpoczciem biegu 60-dniowego terminu do zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym?
                     • 07.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                      Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                      • 07.06.2016Podatki 2016: Nowe deklaracje dla podatku od handlu
                       Podatnicy nowego podatku od sprzeday detalicznej bd mogli skada deklaracje podatkowe zarwno przez internet, jak i w sposb tradycyjny – wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Finansw, ktre okreli odpowiednie wzory w nowym rozporzdzeniu.
                       • 06.06.2016Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego
                        Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) to posta elektroniczna ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych o okrelonej strukturze logicznej. Najprociej rzecz ujmujc, taka struktura logiczna to sposb organizacji konkretnych informacji wewntrz pliku. Pliki takie bd przesyane przez podatnikw organom podatkowym.
                        • 06.06.2016Kto moe odebra pismo z urzdu przesane do firmy?
                         Teza: Dorczanie pism podatkowych podatnikowi bdcemu osob fizyczn na adres spki kapitaowej, w ktrej jest on jedynie udziaowcem, nie stanowi skutecznego dorczenia w rozumieniu art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Skuteczne dorczenie pisma podatkowego adresatowi, poprzez dorczenie tego pisma osobie upowanionej przez pracodawc do odbioru korespondencji, moe mie miejsce jedynie w przypadku wiadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy i to w szerokim tego sowa znaczeniu.
                         • 03.06.2016Podatki 2016: Nowe deklaracje dla podatku od handlu
                          Podatnicy nowego podatku od sprzeday detalicznej bd mogli skada deklaracje podatkowe zarwno przez internet, jak i w sposb tradycyjny – wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Finansw, ktre okreli odpowiednie wzory w nowym rozporzdzeniu.
                          • 01.06.2016Ulga z tytuu nabycia kasy fiskalnej
                           Pytanie: W marcu podjam decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dziaalnoci o usugi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania zbw. Dziaalno ta wymagaa zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zgoszenie jednej kasy zoyam do urzdu skarbowego w terminie poprzedzajcym rozpoczcie ewidencjonowania sprzeday, tj. 10 marca. 11 marca dokonaam zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nastpia fiskalizacja i zgoszenie kasy. Pierwsza sprzeda nastpia 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dowd zapaty caej nalenoci dostarczyam do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy naley mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysokoci 700 z?
                           • 31.05.2016Ulga z tytuu nabycia kasy fiskalnej
                            Pytanie: W marcu podjam decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dziaalnoci o usugi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania zbów. Dziaalno ta wymagaa zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zgoszenie jednej kasy zoyam do urzdu skarbowego w terminie poprzedzajcym rozpoczcie ewidencjonowania sprzeday, tj. 10 marca. 11 marca dokonaam zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nastpia fiskalizacja i zgoszenie kasy. Pierwsza sprzeda nastpia 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dowód zapaty caej nalenoci dostarczyam do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy naley mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysokoci 700 z?
                            • 27.05.2016VAT-R po terminie a prawo powrotu do zwolnienia podmiotowego VAT
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug w razie niezoenia w terminie aktualizacji zgoszenia rejestracyjnego VAT-R w zakresie danych objtych zawiadomieniem o ponownym zwolnieniu?
                             • 24.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                              Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                              • 23.05.2016Jednolity Plik Kontrolny. Obowizek wszystkich podatnikw
                               Znaczna cz podatnikw, a przynajmniej obsugujcych ich biur rachunkowych, wie, e 1 lipca 2016 r. wejdzie w ycie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), ktry wprowadza Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK), czyli odpowiedni format ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych, w ktrym podatnicy prowadzcy te ksigi przy wykorzystaniu programw komputerowych bd obowizani przekazywa je organom podatkowym na ich danie.
                               • 17.05.2016Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej a rozliczenie VAT
                                Przedsibiorca niezatrudniajcy pracownikw moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci. Moe tego dokona na okres od 30 dni do 24 miesicy (w razie gdy okres zawieszenia wykonywania dziaalnoci gospodarczej obejmuje wycznie peny luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania dziaalnoci przyjmuje si liczb dni lutego przypadajc w danym roku kalendarzowym).
                                • 16.05.2016Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej a rozliczenie VAT
                                 Przedsibiorca niezatrudniajcy pracownikw moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci. Moe tego dokona na okres od 30 dni do 24 miesicy (w razie gdy okres zawieszenia wykonywania dziaalnoci gospodarczej obejmuje wycznie peny luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania dziaalnoci przyjmuje si liczb dni lutego przypadajc w danym roku kalendarzowym).
                                 • 11.05.2016Dyskryminacja w rekrutacji czyli niestosowne pytania na rozmowie o prac
                                  Interpelacja nr 2172 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie niedozwolonych pyta zadawanych podczas rozmw rekrutacyjnych
                                  • 11.05.2016Zakoczenie dziaalnoci gospodarczej a konieczno wyrejestrowania kas
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w zwizku z zakoczeniem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej otrzymaa pismo wzywajce do wyrejestrowania posiadanych kas fiskalnych. Strona prowadzia dziaalno polegajc na wynajmie nieruchomoci innemu przedsibiorcy. Obecnie Wnioskodawczyni nadal wynajmuje nieruchomo podmiotowi prowadzcemu dziaalno gospodarcz. Czy Wnioskodawczyni ma obowizek wyrejestrowa w urzdzie skarbowym posiadane kasy rejestrujce?
                                   • 10.05.2016Jak pogodzi ogie z wod?
                                    Podatkw nikt paci nie lubi. Niektrzy zatem uciekaj si do rnych metod, by przynajmniej obniy ich wysoko. Czy publiczny dostp do wszystkich zezna podatkowych moe by recept na walk z unikaniem pacenia podatkw?
                                    • 09.05.2016Jak pogodzi ogie z wod?
                                     Podatkw nikt paci nie lubi. Niektrzy zatem uciekaj si do rnych metod, by przynajmniej obniy ich wysoko. Czy publiczny dostp do wszystkich zezna podatkowych moe by recept na walk z unikaniem pacenia podatkw?
                                     • 06.05.2016Wydatki udokumentowane paragonami w kosztach uzyskania przychodu
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si badaniami rynku i opinii. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma planuje wprowadzi ofert bada „tajemniczego klienta”. Z uwagi na fakt, e „tajemniczy klient” powinien pozosta anonimowy nie powinien do usugi prosi o faktur, gdy taka proba stwarza ryzyko ujawnienia go jako „tajemniczego klienta”. Dokonujc zakupu usugi/towaru pobiera zatem paragon. Czy Wnioskodawca moe taki paragon potraktowa jako koszt uzyskania przychodu w penej wysokoci?
                                      • 28.04.2016Kolejne zmiany w zakresie rozliczania VAT?
                                       Interpelacja nr 2354 w sprawie wprowadzenia moliwoci rozliczania si podatnika VAT z urzdem skarbowym na zasadzie kasowej oraz wyduenia okresu rozliczeniowego z 90 do 120 dni
                                       • 22.04.2016Podre subowe pracownika w kosztach dziaalnoci. Dokumentowanie wydatkw w formie elektronicznej
                                        Pytanie: Spka w zwizku z podrami subowymi kierowcw planuje zakupi program komputerowy, ktry zautomatyzuje proces rozliczania kierowcw z przebytych podroy subowych wykonywanych w ramach prowadzonej przez spk dziaalnoci. Dla celw dowodowych jako dokument ksigowy bdzie przyjmowa si wydruk z systemu rozliczajcego delegacje, zawierajcy imi i nazwisko pracownika w miejscu podpisu i ze wzgldu na elektroniczny charakter druku - niezawierajcy wasnorcznego podpisu pracownika. Czy tak udokumentowane wydatki bdzie mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                                        • 22.04.2016Odliczenie VAT od rat leasingowych zapaconych w okresie zawieszenia dziaalnoci
                                         Pytanie podatnika: Czy jeeli Wnioskodawca zlikwiduje dziaalno gospodarcz bez jej wczeniejszego odwieszenia, to zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych opaconych w okresie zawieszenia dziaalnoci, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
                                         • 22.04.2016Podatki 2016: Rekordowa liczba elektronicznych PIT-w
                                          Po raz pierwszy w historii polscy podatnicy zoyli wicej rocznych zezna podatkowych przez internet ni drog tradycyjn – poinformowao Ministerstwo Finansw. Do 20 kwietnia br. Polacy zoyli ju ponad 6,6 mln e-PIT-w.
                                          • 18.04.2016Zaliczenie nadpaty na poczet zalegych zobowiza podatkowych. Wyrok NSA
                                           Tezy: Wycznie uprawnionym do decydowania o tym czy istnieje nadpata, ktra moe zosta zaliczona na poczet zalegych zobowiza podatkowych jest organ podatkowy, a nie organ egzekucyjny w trybie rozpatrywania wniosku o umorzenie postpowania egzekucyjnego z uwagi na nieistnienie egzekwowanego obowizku na podstawie art. 33 § 1 pkt 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. nr 1015 ze zm.).
                                           • 12.04.2016Sprzeda udokumentowana jednoczenie paragonem fiskalnym i faktur VAT w VAT-7
                                            Pytanie podatnika: Zdarza si, e klient po skorzystaniu z usugi, na drugi dzie (do 3 miesicy po sprzeday) zgasza si do Wnioskodawcy w celu uzyskania faktury. Wnioskodawca wystawia faktur zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu. Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta?
                                            • 11.04.2016Odliczenie VAT od zakupw przed rejestracj firmy
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy zapacony podatek VAT?
                                             • 23.03.2016Podatki 2016: MF udostpnio wstpnie wypenione zeznania podatkowe PIT
                                              Od 18 marca br. dostpne s wstpnie wypenione roczne zeznania podatkowe (tzw. usuga PFR – pre-filled tax return) za rok 2015 – poinformowao Ministerstwo Finansw. W obecnym roku usuga obejmuje zarwno zeznanie PIT-37, jak i PIT-38. 
                                              • 22.03.2016Podatki 2016: MF udostpnio wstpnie wypenione zeznania podatkowe PIT
                                               Od 18 marca br. dostpne s wstpnie wypenione roczne zeznania podatkowe (tzw. usuga PFR – pre-filled tax return) za rok 2015 – poinformowao Ministerstwo Finansw. W obecnym roku usuga obejmuje zarwno zeznanie PIT-37, jak i PIT-38. 
                                               • 14.03.2016Rozliczenie PIT oraz terminy na zoenie deklaracji za 2015 rok
                                                Od 1 stycznia 2016 r. pewnym modyfikacjom ulegy wzory deklaracji, ktre bd przekazywane przez patnikw oraz podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy powinni zwrci szczegln uwag zarwno na zmiany w rozliczaniu podatku, jak i w samej procedurze jego rozliczania.
                                                • 11.03.2016Rozliczenie PIT oraz terminy na zoenie deklaracji za 2015 rok
                                                 Od 1 stycznia 2016 r. pewnym modyfikacjom ulegy wzory deklaracji, ktre bd przekazywane przez patnikw oraz podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy powinni zwrci szczegln uwag zarwno na zmiany w rozliczaniu podatku, jak i w samej procedurze jego rozliczania.
                                                 • 09.03.2016MF. Wylij PIT przez Internet z centrum handlowego
                                                  Nie zwlekaj ze zoeniem zeznania podatkowego do koca kwietnia. Ju w najbliszy weekend (11-13 marca 2016 r.) moesz wysa swojego PIT-a podczas zakupw. Przez trzy dni pracownicy urzdw skarbowych bd czeka na ciebie w kilkudziesiciu galeriach handlowych w caym kraju. Pomog wypeni zeznanie podatkowe i wysa je elektronicznie bezporednio do urzdu skarbowego. Akcja odbdzie si w 67 galeriach w 55 miastach w caej Polsce.
                                                  • 08.03.2016MF. Wylij PIT przez Internet z centrum handlowego
                                                   Nie zwlekaj ze zoeniem zeznania podatkowego do koca kwietnia. Ju w najbliszy weekend (11-13 marca 2016 r.) moesz wysa swojego PIT-a podczas zakupw. Przez trzy dni pracownicy urzdw skarbowych bd czeka na ciebie w kilkudziesiciu galeriach handlowych w caym kraju. Pomog wypeni zeznanie podatkowe i wysa je elektronicznie bezporednio do urzdu skarbowego. Akcja odbdzie si w 67 galeriach w 55 miastach w caej Polsce.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 26 ] nastpna strona »