Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

praca norwegii

 • 20.09.2019Norweski VAT, czyli Merverdiavigift w kosztach uzyskania przychodu
  Czy norweski odpowiednik polskiego VAT, naliczany przy zakupie usug od podwykonawców norweskich, a uwzgldniony w wartoci faktur wystawianych na rzecz norweskiego nabywcy kocowego powinien by uwzgldniany w przychodach? Czy w takim przypadku moe stanowi jednoczenie koszt uzyskania? Na te pytania odpowiada dzisiejsza interpretacja.  
  • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza ryczatu
   Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nastpnie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi mieszka. Czy najem tych mieszka mona traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk ryczatu od przychodów ewidencjonowanych?
   • 13.09.2018PIT: Zasiek dla bezrobotnych otrzymywany za granic
    Uznanie osoby fizycznej za osob majc miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ww. ustawy, nie przesdza o uznaniu tej osoby, za osob podlegajc w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowizkowi podatkowemu. Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a, 2b ustawy stosuje si bowiem z uwzgldnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania(...). Ocena, czy podatnik podlega w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu czy nieograniczonemu obowizkowi podatkowemu powinna by dokonana w kadym przypadku indywidualnie z uwzgldnieniem postanowie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
    • 31.01.2018Wielki Pitek dniem wolnym od pracy?
     W naszym kraju obowizuje 13 dni witecznych w roku, ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, i jest ich nieco wicej, ni rednia liczba takich dni w roku w pastwach UE; rednia ta w pastwach UE wynosi bowiem 12.6 dnia. Ustalenie, e Wielki Pitek miaby by dniem ustawowo wolnym od pracy, w praktyce oznaczaoby dla wielu pracowników korzystanie z czterech kolejnych dni wolnych od pracy. Wielka Sobota poprzedzajca pierwszy i drugi dzie Wielkiej Nocy jest bowiem u wielu pracodawców dniem wolnym od pracy z tytuu przecitnie piciodniowego tygodnia pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
     • 05.02.2015Ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy
      Z uzasadnienia: Za uzasadnione naley uzna zarzuty naruszenia przepisw(…), co wynika z naoenia na podatnika wymogw zwizanych z udowodnieniem, a nie jedynie uprawdopodobnieniem niewspmiernoci zaliczek na podatek w stosunku do podatku nalenego od dochodu przewidzianego za dany rok.
      • 09.01.2013Rozliczenie roczne: Opodatkowanie dochodw z pracy najemnej na pokadzie statku
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest zatrudniony jako operator morskiej aparatury ..., czonek zaogi okrtw. Spka, z ktr podpisa umow o prac, ma statutow siedzib na Wyspie Man, jednak centrum jej zarzdzania znajduje si w Norwegii. Wnioskodawca w 2012 r. poza przychodami z ww. umowy o prac nie osign w Polsce adnych przychodw. Czy w opisanej sytuacji powinien skada zeznanie podatkowe w Polsce za 2012 r., jeli w tym roku nie osignie w Polsce adnych dochodw?
       • 03.09.2012Praca na statku w rozliczeniu rocznym
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca bdzie uzyskiwa dochody z pracy najemnej na statkach eksploatowanych (zarzdzanych) w komunikacji midzynarodowej przez armatora/pracodawc posiadajcego faktyczny (efektywny) zarzd we Francji. Wnioskodawca nie uzyska w roku podatkowym adnych innych dochodw w Polsce lub zagranic, ktre podlegayby czeniu z ww. dochodami. Czy Wnioskodawca bdzie podlega obowizkowi podatkowemu w Polsce i bdzie obowizany do zoenia zeznania podatkowego w zwizku z uzyskaniem dochodw z ww. rda?
        • 08.09.2009Praca w Norwegii, miejsce zamieszkania w Polsce
         Zapytanie nr 3909 do ministra finansw w sprawie wyjanienia sytuacji osoby zatrudnionej u pracodawcy polskiego na terenie Norwegii
         • 24.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Zakup biletw lotniczych stanowi przychd pracownika
          Z uzasadnienia: Niespenienie warunku odbywania podry subowej przez pracownikw ma ten skutek prawny, e uzyskany przez pracownikw przychd w postaci nieodpatnego wiadczenia (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych) stanowi dla nich okrelone przysporzenie majtkowe, ktre nie podlega wyczeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych. A skoro tak, to organ susznie rwnie uzna na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 omawianej ustawy, e warto pienin tego wiadczenia stanowi w stosunku do usug zakupionych - cena nabycia, i e na skarcej jako patniku podatku dochodowego od osb fizycznych ciy obowizek obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych w ten sposb przychodw ze stosunku pracy.
          • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypacane przez ZUS z zastosowaniem przepisw UE (1)
           Czego dotycz regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach pastwa czonkowskie przyznaj wiadczenia emerytalno-rentowe. Kade pastwo czonkowskie samo okrela rodzaje wiadcze oraz warunki nabywania uprawnie do tych wiadcze, decyduje o wieku emerytalnym, stau wymaganym do nabycia uprawnie do wiadcze oraz o wysokoci wiadcze. Osoba, ktra pragnie uzyska emerytur lub rent w danym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, musi speni warunki wymagane do nabycia uprawnie do wiadcze, okrelone przepisami prawnymi tego pastwa.
           • 19.01.2009Opodatkowanie pracownikw pracujcych za granic
            Pytanie: Nasza firma zajmuje si wiadczeniem usug na terenie Norwegii, gdzie wysyamy swoich pracownikw w celu wykonywania pracy na rzecz naszego kontrahenta. Nie posiadamy oddziau ani zakadu na terenie Norwegii. W ktrym kraju bdzie podlegao opodatkowaniu wynagrodzenie pracownikw?
            • 19.11.2008Kto moe pracowa w Polsce bez zezwolenia?
             Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec moe wykonywa prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli posiada zezwolenie na prac wydane przez wojewod waciwego ze wzgldu na siedzib pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjtków, a sporo cudzoziemców, którzy chc pracowa na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwa zezwolenia na prac.