Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badanie bilansu

 • 06.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
  Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
  • 05.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
   Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
   • 10.10.2016Zorganizowana cz przedsibiorstwa a opodatkowanie VAT
    Pytanie podatnika: Czy zespó skadników majtkowych i niemajtkowych, wyodrbniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespoem ludzkim i zobowizaniami, nalecy do Wnioskodawcy, mona uzna za zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespou skadników majtkowych i niemajtkowych tytuem wkadu niepieninego do Spóki transakcja ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
    • 02.06.2016NSA o interpretowaniu przepisw i stosowaniu innych ustaw
     Tezy: Stosowanie per analogiam rozwiza normatywnych z innej ustawy podatkowej ni majca wprost zastosowanie do okrelonego zdarzenia (analogia legis) jest moliwe – na zasadzie wyjtku – tylko wwczas, gdy wypenienie istniejcej luki legislacyjnej jest korzystne dla podatnika, nie nastpi rozszerzenie zakresu jego obowizkw daninowych, ale take zakresu ulg podatkowych i tylko w ten sposb unikn mona naruszenia konstytucyjnych zasad sprawiedliwoci czy te rwnoci, a nadto jest to racjonalne ze wzgldw ekonomicznych i spoecznych.
     • 18.09.2015PARP proponuje darmow autodiagnoz firmy
      Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) przygotowaa specjaln aplikacj, dziki ktrej mona dokonywa darmowej autodiagnozy firmy. Program pokazuje np. wskaniki finansowe i pozwala na porwnanie z konkurencyjnymi przedsibiorstwami z danej brany lub regionu.
      • 08.01.2015Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe
       Tezy: 1. Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe spki nie moe mie miejsca zarwno wtedy, jeli przesanki do zoenia wniosku o upado zaistniay, gdy nie mia on jeszcze wpywu na podjcie krokw zmierzajcych do ogoszenia upadoci spki, jak i wtedy, gdy tego wpywu ju nie mia.
       • 16.12.2014Odpowiedzialno za zalegoci podatkowe spki
        Odpowiedzialno czonka zarzdu za zalegoci podatkowe spki nie moe mie miejsca zarwno wtedy, jeli przesanki do zoenia wniosku o upado zaistniay, gdy nie mia on jeszcze wpywu na podjcie krokw zmierzajcych do ogoszenia upadoci spki, jak i wtedy, gdy tego wpywu ju nie mia. Okres 2 miesicy pomidzy wyborem na prezesa spki a zoeniem wniosku o upado, jest "waciwym czasem" o ktrym mowa w art. 116 par. 1 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
        • 30.01.2014Badanie sprawozda finansowych za 2013 rok
         Celem badania sprawozdania finansowego jest wydanie opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowoci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj majtkow i finansow oraz wynik finansowy jednostki. Sprawdmy, czyje sprawozdania musz by badane w 2014 roku. Przyjrzyjmy si rwnie zasadom badania sprawozda.
         • 18.04.2013Badanie sprawozda finansowych
          Celem badania sprawozdania finansowego jest wyraenie przez biegego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityk) rachunkowoci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj majtkow i finansow, jak te wynik finansowy badanej jednostki. Sprawdmy, jakie s podstawowe zasady badania sprawozda finansowych.
          • 05.12.2012Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy
           Przepisy prawa bilansowego wskazuj, e sprawozdanie finansowe sporzdza si na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy. Powinno ono skada si z bilansu, rachunku zyskw i strat oraz informacji dodatkowej, obejmujcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objanienia. W niektrych przypadkach wymagane s rwnie inne dokumenty uzupeniajce.
           • 16.12.2011Opodatkowanie przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej
            Pytanie podatnika: Jak ustali rdo przychodw z udziau w spce komandytowo – akcyjnej oraz moliwoci opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wsplnika spki komandytowo-akcyjnej bdcego akcjonariuszem, obowizku odprowadzania zaliczek oraz okrelenia podstawy opodatkowania.
            • 26.04.2011Sprawozdanie finansowe spki komandytowej
             Kada spka, prowadzca dziaalno gospodarcz, ma obowizek w okrelonym terminie sporzdzi sprawozdanie finansowe, ktre skada si z bilansu, rachunku zyskw i strat oraz informacji dodatkowej. Spki, podlegajce badaniu przez biegego rewidenta, s zobowizane take do sporzdzenia zestawienia zmian w kapitale wasnym i rachunku przepyww pieninych.
             • 18.11.2010Certyfikat ksigowy: Jaki jest zakres egzaminu?
              Zakres zagadnie objtych egzaminem sprawdzajcym kwalifikacje osb ubiegajcych si o nadanie uprawnie do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych zdefiniowany jest w rozporzdzeniu ministra finansw z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnie do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
              • 09.11.2010Niektre sprawozdania finansowe trzeba podda badaniu i ogosi
               Sprawozdania finansowe niektrych podmiotw musz zosta poddane badaniu przez biegych rewidentw. Ustawa o rachunkowoci wskazuje ponadto, e cz ze sprawozda podlega take obowizkowemu ogoszeniu w Monitorze Polskim B. Zoenia rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sdowym oraz ogoszenia w Monitorze Polskim B naley dokona w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
               • 18.12.2008Orzecznictwo: Transakcje pomidzy podmiotami powizanymi
                W ocenie organu podatkowego, stosowanie preferencyjnych cen dla C... AB spowodowao przerzucenie czci dochodu Spki na ten podmiot. Dlatego zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. nr 54, poz. 654 ze zm.; w skrcie: updop), dochd Spki okrelono bez uwzgldniania obcie wynikajcych ze zwizku czcego Spk z wymienion firm. Do wyliczenia dochodu Spki w drodze oszacowania przyjto przychody wynikajce z ksig rachunkowych prowadzonych przez Spk powikszajc je o utracony dochd z tytuu stosowania zanionych stawek. Rwnie koszty uzyskania przychodw przyjto na podstawie ksig Spki. W rezultacie przychd ze sprzeday mebli tapicerowanych do C... AB obliczono przyjmujc, aktualne ceny wynikajce z zawartego kontraktu, z pominiciem cen wynikajcych z zawartej umowy dostawy.
                • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                 W marcu ubiegego roku mogem w materiale „Co nam skontroluj” przedstawi zagadnienia, pozostajce w obszarze szczeglnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostpnio na swoich stronach zestawienie tych tematw, ktre bd przedmiotem zainteresowania kontrolujcych w roku 2007.