Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aport zwolnienia VAT

 • 09.09.2020Czynnoci zwolnione a czynnoci niepodlegajce VAT
  Zgodnie z art. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jej przepisów nie stosuje si do transakcji zbycia przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci, a take do czynnoci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy. S to czynnoci expressis verbis wykluczone z zakresu opodatkowania VAT-em. Poza nimi wskaza mona czynnoci, które nie s przedmiotem opodatkowania tym podatkiem na podstawie analizy zasad opodatkowania nim. Nale do nich:
  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
   • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
    Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
    • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
     Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
     • 22.08.2019E-szkoa VAT
      VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
      • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
       Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
       • 29.05.2019NSA o pierwszym zasiedleniu w VAT po wyroku TS UE
        Z uzasadnienia: Wskazane przepisy teje dyrektywy naley interpretowa w ten sposób, e nie sprzeciwiaj si one, aby takie przepisy krajowe uzaleniay owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku "ulepszenia" istniejcego budynku poniesione wydatki nie mog przekroczy 30% pocztkowej wartoci tego budynku, o ile rzeczone pojcie "ulepszenia" jest interpretowane w taki sam sposób jak pojcie "przebudowy" zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, to znaczy tak, e odnony budynek powinien by przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczcej zmiany warunków jego zasiedlenia.
        • 25.04.201929.04.2019: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe
         Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Przygotowalimy e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe. Jego celem jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
         • 27.03.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
          Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku od towarów i usug zwizana z wniesieniem aportu przez Skarcego, jako kwota podatku nalenego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie bdzie stanowia jego przychodu.
          • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
           VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
           • 23.11.2018Koczymy zapisy na e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne
            Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Dlatego zapraszamy Pastwa na e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne. Celem e-kursu jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
            • 09.10.2018NSA. Prawo do ulgi na zakup kas w przypadku wydzielenia
             Z uzasadnienia: W momencie wydzielenia spóka, z której nastpi podzia dokonaa ju odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania. Skorzystano zatem z prawa okrelonego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Jest to zatem swoisty "stan zamknity". (...) Zatem spóka, prowadzc nadal sprzeda, która podlega ewidencjonowaniu, korzystajc z zorganizowanej czci przedsibiorstwa nie moe skorzysta niejako ponownie z prawa z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Prawo to bowiem zostao niejako skonsumowane i nie moe na nowo powsta.
             • 17.08.2018Czasami gmina odzyska VAT przy dofinansowanej inwestycji
              Dokonujc aportu nowowybudowanej infrastruktury do spóki gminnej, Gmina dokona czynnoci opodatkowanej (dostawy budowli). Jednoczenie aport ten nie bdzie korzysta z adnego ze zwolnie od podatku przewidzianych dla dostawy budynku/budowli lub ich czci, gdy nie bd spenione przesanki okrelone w przepisach ustawy VAT (wytworzona infrastruktura zostanie przekazana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej wytworzeniu).
              • 19.05.2017NSA. Ulga na zakup kas tylko za pierwszym razem
               Z uzasadnienia: Sukcesja podatkowa wyprowadzona z art. 6 ust 1 w zwizku z art. 19 Dyrektywy 112 nie znajduje zastosowania do ulgi na podstawie art. 111 ust 4 ustawy o VAT, narusza zasad postrzegania ulg podatkowych jako wyjtku od zasady powszechnoci opodatkowania. Skarca bowiem jako nastpca prawny podmiotu, który aportem wniós do Spóki swoje przedsibiorstwo, stawaaby si sukcesorem zbywcy na gruncie rozlicze VAT w penym zakresie, poza prawem do ulgi z tytuu wymiany kas fiskalnych, w odniesieniu do której zachowywaaby status podatnika, który prawo to dopiero nabywa po raz pierwszy.
               • 28.04.2017Wniesienie aportu. Skutki podatkowe w VAT
                Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug podlegaj midzy innymi odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju.
                • 27.04.2017Wniesienie aportu. Skutki podatkowe w VAT
                 Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug podlegaj midzy innymi odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju.
                 • 14.04.2017NSA. Fiskus moe skorygowa warto firmy
                  Tezy:  Do dugów funkcjonalnie zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowizania wzgldem wacicieli z tytuu udziau w zyskach jak i uznane zobowizania wynikajce ze stosunków publicznoprawnych.  Bdne przyjcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartoci firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowania organy podatkowe do skorygowania tego bdu i ustalenia jej prawidowej wartoci z uwzgldnieniem treci art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególnoci jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartoci firmy.
                  • 15.12.2015NSA. Wadliwa faktura a prawo do odliczenia VAT
                   Faktura dotknita wad formaln, ktra z uwagi na wag uchybienia, moe zosta skorygowana not korygujc (np. dane nabywcy), umoliwia podatnikowi na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug realizacj prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego w terminach przewidzianych w ustawie (art. 86 ust.10 pkt 1 ustawy; od 1 stycznia 2014 r. - art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy) niezalenie od tego, czy formalne wady faktury zostan skorygowane - jeeli nie zachodzi ryzyko oszustwa lub naduycia (czynnoci udokumentowane faktur zostay wykonane na rzecz podatnika i suyy jego dziaalnoci opodatkowanej).
                   • 11.12.2015Uchwaa NSA. Nieruchomoci za udziay do umorzenia z VAT 
                    Przekazanie nieruchomoci wsplnikowi w zamian za nabycie przez spk jego udziaw w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zwizku z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 15.07.2015WSA. Zwrot wniesionego kapitau a przychd w CIT
                     Z uzasadnienia: Czynno podziau midzy wsplnikw masy likwidacyjnej spki w wyniku ktrej nastpuje przeniesienie na wsplnikw prawa wasnoci skadnikw majtku likwidowanej spki z ograniczon odpowiedzialnoci nie jest odpatnym zbyciem tego majtku i w konsekwencji nie powoduje powstania przychodu z tego tytuu, przewidzianego w art. 12 ust. 1 w zwizku z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT.
                     • 27.05.2015Pierwsze zasiedlenie jako przesanka zwolnienia z VAT
                      Z uzasadnienia: Ustawodawca definiujc co naley rozumie przez pierwsze zasiedlenie, nie posuy si stwierdzeniem, e pierwsze zasiedlenie budynku stanowi oddanie czci budynku do uytkowania, w wykonaniu czynnoci podlegajcych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uytkownikowi. Naley w zwizku z tym wyranie wskaza, e aby uzna budynek za zasiedlony w caoci musi by on wydany w caoci, w wykonaniu czynnoci opodatkowanych, tj. czynnoci wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy o VAT, pierwszemu nabywcy lub uytkownikowi. Tylko w takiej sytuacji cay budynek speni definicj pierwszego zasiedlenia.
                      • 01.12.2014Zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej
                       Pytanie podatnika: Czy Spóka jawna bdzie miaa prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych (Dz. U. 2013 r. poz. 163)?
                       • 29.08.2014Zawieszenie biegu przedawnienia po wszczciu postpowania
                        Z uzasadnienia: Tymczasem zgodnie z 70 § 6 pkt 1 O.p. zawieszenie biegu terminu przedawnienia nastpuje nie z chwil wszczcia jakiegokolwiek postpowania, lecz z chwil wszczcia takiego postpowania, ktrego przedmiotem jest podejrzenie popenienia przestpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wicych si z niewykonaniem tego zobowizania, ktrego dotyczy decyzja.
                        • 26.02.2014VAT od aportu w formie nieruchomoci do spki jawnej
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca niebdcy zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest osob fizyczn i wsplnikiem spki jawnej, w ktrej posiada 50% udziau. W celu jej dokapitalizowania, Wnioskodawca zamierza wnie do spki jawnej nieruchomo, stanowic majtek prywatny Zainteresowanego, uytkowany dotychczas przez ww. spk na podstawie umowy uyczenia. Czy wniesienie przez Wnioskodawc aportu w formie nieruchomoci do spki jawnej bdzie opodatkowane u Zainteresowanego podatkiem VAT?
                         • 08.04.2013Dostawa towarw uywanych a zwolnienie z VAT
                          Art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug stanowi wadliw implementacj art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim uzalenia zwolnienie od podatku dostawy towaru, przy nabyciu ktrego podatnikowi nie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego, od jego uywania przez okres nie krtszy ni 6 miesicy od jego nabycia. Zwolnienie od podatku dostawy towaru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania, jeeli nabycie tego towaru przez podatnika nie byo opodatkowane podatkiem od towarw i usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 11.03.2013Wniesienie wierzytelnoci aportem a VAT
                           Z uzasadnienia: Czynno wniesienia do spki wkadu w postaci wierzytelnoci wasnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug ani jako odpatna dostawa towarw ani te jako odpatne wiadczenie usug. Tym samym czynno ta pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarw i usug. Podleganie opodatkowaniu czynnoci wniesienia aportw oznacza m.in., i wniesienie aportu bdzie podlegao opodatkowaniu, jeli przedmiotem aportu jest czynno podlegajca opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                           • 02.10.2012Kiedy nota korygujca, kiedy faktura korygujca
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawi noty korygujce w przypadku faktur dokumentujcych nabycie przez Niego towarw i usug wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarw i usug, ktre to faktury zawieraj nieprawidowe dane identyfikacyjne wice si z nabywc (s wystawione na Orodek), podczas gdy podmiotem dokonujcym zakupu towarw i usug by Wnioskodawca?
                            • 20.09.2012Korygowanie bdw w otrzymanej fakturze
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawi noty korygujce w przypadku faktur dokumentujcych nabycie przez niego towarw i usug wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarw i usug, ktre to faktury zawieraj nieprawidowe dane identyfikacyjne wice si z nabywc (nieprawidowa nazwa i NIP), podczas gdy podmiotem dokonujcym zakupu towarw i usug by Wnioskodawca?
                             • 07.09.2012Skutki wniesienia wierzytelnoci aportem
                              Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawc aportem wierzytelnoci w opisanych okolicznociach stanowi transakcj mieszczc si w zakresie opodatkowania VAT?
                              • 03.08.2012Rozliczenia VAT: Zwolnienie podmiotowe
                               Pytanie podatnika: Czy wykonujc usugi rzeczoznawstwa majtkowego polegajcego na sporzdzaniu operatw szacunkowych czyli pisemnych opinii o wartoci nieruchomoci, ograniczonych praw rzeczowych, urzdze trwale z gruntem zwizanych, bez doradztwa w tym zakresie Wnioskodawczyni bdzie podlegaa zwolnieniu podmiotowemu od podatku od towarw i usug?
                               • 20.07.2012Zwrot podatku podrnym a 0-proc. stawka VAT
                                Pozbawienie podatnika - sprzedawcy wynikajcego z art. 129 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug prawa do stosowania stawki 0 % podatku, w stosunku do dostawy towarw wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej, od ktrych dokona on zwrotu podatku podrnemu, tylko z uwagi na to, e podatnik ten nie speni formalnych warunkw informacyjnych, o ktrych mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, narusza zasad proporcjonalnoci, wyraon w art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 14.06.2012Opodatkowanie VAT sprzeday lokali wyodrbnionych z budynku
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawcy posiadaj ci budynek wielorodzinny, ktry nabyli jako przedmiot uywany nie pacc podatku VAT od transakcji przeniesienia wasnoci. Obecnie zamierzaj przeprowadzi remont budynku, jak i jego rozbudow o dwie dodatkowe kondygnacje. Po przeprowadzeniu remontu i rozbudowy zamierzaj dokona sprzeday wyodrbnionych lokali mieszkalnych i uytkowych. Nakady na remont istniejcych kondygnacji nie przekrocz 30% wartoci zakupu nieruchomoci. Czy przy sprzeday lokali wyodrbnionych w remontowanej/nadbudowanej czci budynku naley nalicza podatek VAT?
                                 • 26.03.2012VAT: Wniesienie aportu do spki prawa handlowego przez jednostk samorzdu terytorialnego
                                  Interpelacja nr 2004 do ministra finansw w sprawie zwolnienia od podatku od towarw i usug aportu wnoszonego przez jednostk samorzdu terytorialnego
                                  • 24.02.2012Wniesienie nieruchomoci do spki komandytowej a VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy Spka zobowizana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupw zwizanych z budow budynkw, w ktrych znajduj si lokale wniesione aportem do spek komandytowych?
                                   • 14.04.2011Krtkotrwae zakwaterowanie nie jest pierwszym zasiedleniem w VAT
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie od 2001 r. do 2005 r. budowa budynek, ktry mia suy dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej. Od 2006 roku nieruchomo wykorzystywana bya do wiadczenia usug krtkotrwaego zakwaterowania. Z usug tych korzystali gwnie pracownicy Wnioskodawcy, a take osoby z poza firmy w czasie urlopw lub weekendw. Wnioskodawca postanowi budynek sprzeda. Jak stawk naley opodatkowa sprzeda gruntu wraz z budynkiem. Czy jest to sprzeda opodatkowana stawk 22%, czy te moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10? Czy usugi krtkotrwaego zakwaterowania mona traktowa jako pierwsze zasiedlenie?
                                    • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomoci bez korekty VAT
                                     Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisw unijnych - czynno wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposb, e jej efektem jest konieczno dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarw i usug. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczy podatek naliczony zwizany z nabyciem i przyjciem do uytkowania nieruchomoci, a nastpnie wykorzysta j do wykonania innej czynnoci opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych rodkw trwaych nie zmieni si. Nie wystpia wic przesanka dokonania korekty okrelona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
                                     • 22.10.2010Odliczenie VAT z faktur wystawionych na poprzedniego waciciela
                                      Pytanie podatnika: Zarzd Spki z o.o. planuje przej w zamian za udziay przedsibiorstwo osb fizycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ktre jest obecnie prowadzone w formie spki cywilnej, bdcej podatnikiem podatku od towarw i usug, wykonujcym wycznie czynnoci opodatkowane. Moe si zdarzy sytuacja, e kontrahenci pomykowo bd wystawia faktury VAT, wpisujc, jako dane nabywcy - dane spki cywilnej, zamiast danych spki z o.o. Ponadto faktury „dotyczce kosztw spki cywilnej” mog wpywa z opnieniem ju do Spki z o.o. Czy spka z o.o. bdzie miaa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na spk cywiln bez koniecznoci wystawiania faktur korygujcych przez wystawcw faktur pierwotnych?
                                      • 20.09.2010Czynno wniesienia aportu nie podlega opodatkowaniu PCC
                                       Pytanie podatnika: Czy wniesienie nieruchomoci budowlanej tytuem wkadu niepieninego do spki komandytowej, stanowice czynno opodatkowan podatkiem od towarw i usug, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                       • 05.08.2010Wniesienie aportem budynkw biurowych a zwrot VAT w terminie 25 dni
                                        Pytania podatnika: 1. Czy zaoona przez Wnioskodawc Spka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spka osobowa) bdzie miaa prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawc i dokumentujcej odpatn dostaw towarw przez Wnioskodawc? 2. Czy prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze otrzymanej od Wnioskodawcy przysuguje w rozliczeniu za miesic jej otrzymania lub w cigu kolejnych dwch miesicy? 3. Czy Spka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spka osobowa), ktra zoy wniosek o wczeniejszy zwrot rnicy podatku VAT, jest uprawniona do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni od dnia zoenia rozliczenia (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, jeeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikaj z faktury dokumentujcej aport?
                                        • 31.03.2010Wniesienie aportem prawa wieczystego uytkowania gruntu a opodatkowanie VAT
                                         Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE czynno wniesienia aportu jest co do zasady czynnoci podlegajc opodatkowaniu podatkiem VAT. Skoro art. 91 ust. 7 ustawy o VAT ma zastosowanie wwczas, gdy zmienio si przeznaczenie rodka trwaego, to nie mona mwi o zmianie przeznaczenia rodka trwaego, ktry by dotychczas (przed dokonaniem aportu) wykorzystywany do wykonywania czynnoci opodatkowanych, a nastpnie jest wykorzystany do kolejnej czynnoci opodatkowanej, jak jest wniesienie aportu. Wprowadzenie niezgodnego z prawem wsplnotowym zwolnienia nie moe pozbawia podatnika prawa do odliczenia take poprzez konieczno dokonania korekty podatku naliczonego i zmniejszenie pierwotnej kwoty odliczenia – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 19.02.2010Orzecznictwo podatkowe: Bd w implementacji dyrektywy nie moe pozbawia podatnika prawa do odliczenia
                                          Tezy: 1. Wprowadzenie w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansw z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwolnienia od podatku od towarw i usug czynnoci aportu wnoszonego do spki prawa handlowego lub cywilnej jest sprzeczne z prawem wsplnotowym, nie ma bowiem podstawy do takiego zwolnienia ani w Tytule X poprzednio obowizujcej VI Dyrektywy 77/388/EWG, ani w Tytule IX obecnie obowizujcej Dyrektywy 2006/112/WE. Polski prawodawca dokona wic wadliwej implementacji przepisw VI Dyrektywy 77/388/EWG, obecnie Dyrektywy 2006/112/WE, na grunt polskiego sytemu prawnego i wadliwo ta w efekcie prowadzi musi do bezskutecznoci regulacji zawartej w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansw z 27 kwietnia 2004 r. ...
                                          • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa a VAT
                                           Z uzasadnienia: Zakad nie posiada podmiotowoci prawnej, jest wewntrzn jednostk, ktrej zasady i kryteria wyodrbnienia okrela odpowiednio umowa czy statut przedsibiorcy. Wydaje si, e rwnie w tym przypadku dochodzi do wyodrbnienia majtkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednake w odrnieniu od oddziau, zakad nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrbn siedzib i adres, a take regulacji dotyczcej firmy. Kryterium wyodrbnienia zakadu jest rodzaj wykonywanej tam dziaalnoci czy realizowanych zada gospodarczych. Zakad realizuje bowiem najczciej tylko cz procesu gospodarczego przebiegajcego u przedsibiorcy. Z tych te wzgldw nie zawsze moliwe bdzie na gruncie podatku od towarw i usug pene utosamienie poj zakadu czy oddziau z pojciem wydzielonej czci przedsibiorstwa.
                                           • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Bdy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                            Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarw i usug, ani rozporzdzenia MF nie operuj pojciami "oczywistych bdw w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", ktre pozwalayby uzna, i pomimo braku pewnych elementw daj si zidentyfikowa strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwoci zdaniem skadu orzekajcego w niniejszej sprawie prawidowo zostaa zakrelona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidowych tych faktur, ktre opieway na zupenie inny podmiot o zupenie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczno, take z uwagi na zasad neutralnoci z art. 86 ust. 1 ustawy, kto by faktycznym odbiorc kwestionowanych towarw i usug, skoro skarca Spka nie legitymowaa si prawidowo wystawionymi na jej firm lub skorygowanymi fakturami, bd notami korygujcymi.
                                            • 24.09.2009VAT: Dostawa uywanych rzeczy ruchomych
                                             Omawiajc zagadnienie opodatkowania VAT dostawy towarw uywanych, naley wskaza, e wedug regulacji art. 7f ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pn. zm.; dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpatna dostawa towarw, za ktr uznaje si przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT za towary uznaje si rzeczy ruchome, jak rwnie wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich czci, bdce przedmiotem czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, ktre s wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisw o statystyce publicznej, a take grunty. Jak atwo zauway, na poziomie definicji pojcia „dostawa towarw” oraz „towar” ustawodawca podatkowy nie rnicuje czynnoci na te, ktrych przedmiotem s towary nowe i uywane.
                                             • 31.08.2009Prawo do odliczenia VAT - kolejny spr rozstrzygnity na korzy podatnika
                                              Podatnik mia prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usug zwizanych z wniesieniem aportu. Podatnik mg odliczy podatek naliczony z faktur dostawcy, rwnie w przypadku gdy kwoty wykazane na oryginaach faktur rniy si od kwot wykazanych na kopiach – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                                              • 10.08.2009Zakup, sprzeda i wniesienie aportem lokalu uytkowego a podatek VAT
                                               Pytania podatnika: Czy podatnik w zwizku z transakcj zakupu lokalu uytkowego na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej bdzie mg odliczy podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy istnieje moliwo sprzeday ww. lokalu uytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy w zwizku z wniesieniem tego lokalu uytkowego aportem do spki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczciu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej czynno ta bdzie podlegaa opodatkowaniu?
                                               • 05.08.2009Opodatkowanie aportu podatkiem VAT
                                                Od 1 kwietnia 2009 r. w polskim systemie podatkowym nie wystpuje ju zwolnienie, ktre byoby dedykowane konkretnie przekazaniu prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel oraz zbyciu prawa w formie aportu (czyli wkadu niepieninego do spki).
                                                • 28.05.2009Aport jako czynno podlegajca VAT
                                                 Interpelacja nr 8688 do ministra finansw w sprawie zasad rozliczania podatku VAT od wkadw niepieninych do spek osobowych po 31 marca 2009 r.
                                                 • 27.05.2009Wniesienie aportu a korekta podatku naliczonego
                                                  Co do zasady – na podstawie przepisw wsplnotowych – czynno wniesienia aportu jest opodatkowana; jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposb, e jej efektem jest konieczno dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczy cao podatku naliczonego przy nabyciu rodkw trwaych (gdy byy uywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych), a nastpnie wykorzysta je do wykonania innej czynnoci opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych rodkw trwaych si nie zmieni. Nie wystpia wic przesanka dokonania korekty okrelona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                                                  • 20.04.2009Opodatkowanie podatkiem od towarw i usug wnoszenia wkadw niepieninych (aportw)
                                                   Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszo w ycie rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), ktre zastpio dotychczas obowizujce rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z pn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2004 r., wkady niepienine (aporty) wnoszone do spek prawa handlowego i cywilnego byy zwolnione od podatku od towarw i usug. W nowym rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r. nie przewidziano zwolnienia od podatku dla aportw, co oznacza, e od dnia 1 grudnia 2008 r. wkady niepienine (aporty) wnoszone do spek, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug wedug oglnych zasad.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »