amortyzacja dofinansowanie

 • 03.02.2023Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej to przychód
  W ocenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej otrzymane pieniądze stanowiące dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej nie może zostać objęte dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, otrzymaną kwotę środków pieniężnych należy uznać za przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.
 • 03.02.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  2 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zm. rozporządzenie ws. sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane oraz dwa teksty jednolite: ustawy - Prawo przedsiębiorców i ustawy o grach hazardowych. Natomiast 31 stycznia br. ukazały się: jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) oraz rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych.
 • 25.01.2023Zatrudnianie niepełnosprawnych. Podwyższono kwoty dofinansowania
  W środę weszła w życie nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe regulacje zakładają podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania, jakie przysługuje pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników. Przykładowo, dofinansowanie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrosło z 1950 zł do 2400 zł.
 • 25.01.2023Podatki 2023: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
 • 25.01.2023Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników podlega waloryzacji
  Główny Urząd Statystyczny w komunikacie w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. z dnia 13 stycznia 2023 r.[3] określił średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. na poziomie 114, 4 (wzrost cen o 14,4%). Oznacza to, że kwoty bazowe dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wypłacane w 2023 r. są podwyższone o 14,4%.
 • 03.01.2023W 2023 r. podstawa odpisu na ZFŚS bez zmian
  W tym roku, zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. poz. 2666), podstawa naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w porównaniu do 2022 r., nie zmieni się. Od 1 stycznia 2023 r. przy jej obliczaniu należy bowiem stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 4434,58 zł. Dla porównania, do końca 2021 r. stosowana była kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2018 r. w kwocie 4134,02 zł.
 • 29.12.2022Wsparcie dla OZE. Rząd wprowadzi instytucję prosumenta lokatorskiego
  W przyszłym roku rząd zamierza wprowadzić nowe rozwiązanie, które ma zachęcać do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, chodzi o instytucję prosumenta lokatorskiego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. W ramach tego instrumentu możliwe będzie odzyskanie 100 proc. wartości energii przekazanej do systemu energetycznego oraz uzyskanie 50 proc. dofinansowania na instalację.
 • 16.12.2022Większa ochrona klientów podmiotów rynku finansowego
  Głównym celem ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego oraz edukacji finansowej polskiego społeczeństwa.
 • 07.12.2022Dofinansowanie z PFRON będzie większe
  Rząd zamierza zwiększyć wsparcie w ramach dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności kwota wzrośnie z 1950 zł do 2400 zł. Jednocześnie o ponad 400 mln zł rocznie zwiększone zostaną środki przewidziane na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Odpowiednia nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.
 • 07.11.2022Nowa ustawa o aktywności zawodowej zmodernizuje instytucje rynku pracy
  Na początku 2023 r. w życie wejść powinna nowa ustawa o aktywności zawodowej, która ma doprowadzić m.in. do uniezależnienia prawa do opieki medycznej od rejestracji w urzędzie pracy. Szykowane są też nowe formy aktywizacji osób biernych zawodowo. Środowisko pracodawców twierdzi, że ustawa może zmodernizować instytucje rynku pracy.
 • 14.10.2022Przy ustalaniu podstawy opodatkowania konsorcjum należy uwzględniać podstawowy cel gospodarczy
  Przedsiębiorcy zawiązali konsorcjum i na realizację wspólnego projektu pozyskali dofinansowanie z funduszy unijnych. Bezpłatnie przekazując efekty swojej pracy partnerom w konsorcjum oraz szkołom byli przekonani, że ich działalność nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Fiskus stwierdził, że są w błędzie, bo skoro otrzymują dotację, to otrzymują wynagrodzenie. Jednak po ich stronie stanął Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z jego orzecznictwem, przy ustalaniu przedmiotu opodatkowania świadczeń o złożonym charakterze, należy mieć wzgląd na jego podstawowy cel, a nie wyodrębniać służące realizacji celu poszczególne czynności.
 • 03.10.2022PIT: Dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny
  Dofinansowanie do wypoczynku sfinansowane z ZFŚS korzysta (w granicach limitu) ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest, aby dofinansowanie wypoczynku było wynikiem działalności socjalnej określonej w przepisach o ZFŚS, oraz aby dofinansowanie pochodziło w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.
 • 23.09.2022Work-life balance w Kodeksie pracy. Na zmiany jeszcze poczekamy
  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) wdrażającego dyrektywę work-life balance został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich 1 sierpnia br., a w dniu 3 sierpnia br. został skierowany pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Po przyjęciu projektu ustawy przez ten Komitet, a także Stały Komitet Rady Ministrów oraz Radę Ministrów, zostanie on skierowany do prac parlamentarnych. Zgodnie z projektem termin wejścia w życie ustawy został określony na 21 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, zatem w praktyce będzie on uzależniony od daty zakończenia całego procesu legislacyjnego.
 • 15.09.2022Podatnik spóźnił się z instalacją kasy fiskalnej
    Zasadą jest, iż sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana w postaci obrotu na ich rzecz i wynikających z tego kwot podatku, przy zastosowaniu kas fiskalnych. Obecnie jedynymi modelami, które tak na dobrą sprawę warto jest podatnikom instalować są kasy online. Opóźnienie instalacji kasy nie pozostaje bez konsekwencji na dwóch niejako płaszczyznach, tj. w zakresie utraty ulgi na zakup tego urządzenia oraz sankcji karnych skarbowych.  
 • 05.09.2022ZFŚS 2022: 30 września mija termin przekazania II raty odpisu
    Z końcem września upływa termin do którego pracodawcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są obowiązani przekazać drugą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dodajmy, że do końca maja pracodawca miał obowiązek wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.  
 • 05.09.2022Obowiązki płatnika: Nieodpłatne przekazywanie benefitów kontrahentom
    Spółka, jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane kontraktorom, i w konsekwencji nie będzie zobowiązana do przygotowania i wysłania jakichkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.  
 • 02.09.2022Dotacje z "Mojego prądu" tylko dla net-billingowców
    „Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing". Co przez te zapisy mają rozumieć konsumenci, którzy zainwestowali od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w OZE i na początku kwietnia niespodziewanie dowiedzieli się, że nie otrzymają dotacji z programu, chyba że przejdą na niekorzystne zasady net billing? Jaką podstawę prawną ma instytucja weryfikująca do odrzucenia wniosków o dotację prosumentów z systemu opustów, skoro spełniają oni cele programu "Mój Prąd"? - pytają posłowie Ministra Klimatu i Środowiska.  
 • 30.08.2022Podatki 2023: Przedsiębiorstwa społeczne z nowym zwolnieniem z CIT
  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. Poz. 1812) od 1 stycznia 2023 r. wolne od podatku dochodowego od osób prawnych będą dochody przedsiębiorstw społecznych wydatkowane w roku podatkowym na cele związane z reintegracją społeczną i zawodową swoich pracowników w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.
 • 25.08.2022PIT: Zwolnienie dotyczące dotacji
    Podatnicy korzystający z dotacji, w tym z dotacji unijnych, mogą w zakresie otrzymanego z tego tytułu przychodu skorzystać ze zwolnienia podatkowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT.  
 • 08.08.2022Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji komorniczej
    Mając na względzie pomocowy oraz pozapłacowy charakter, a także wyłącznie socjalne przeznaczenie świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należy podzielić pogląd Ministra Sprawiedliwości o braku zasadności stosowania w odniesieniu do świadczeń socjalnych, cywilnoprawnych zasad prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia i innych należności - czytamy w odpowiedzi Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.  
 • 03.08.2022Czy będą dopłaty do pelletu i innych źródeł opałowych? - MKiŚ odpowiada
    Jak czytamy w odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska na interpelację poselską, w ogrzewnictwie indywidualnym w gospodarstwach domowych na poziom kosztów związanych ze stosowaniem pelletu, obok istotnego czynnika jakim są ceny samego paliwa, wpływa także efektywność zastosowanego systemu grzewczego oraz efektywność energetyczna ogrzewanego budynku. Wymiana źródeł ciepła, a przede wszystkim przeprowadzenie termomodernizacji zminimalizuje obciążenia finansowe związane z kosztami ogrzewania gospodarstw domowych, stanowiącą przeciwwagę dla rosnących cen drewna i pelletu drzewnego.  
 • 02.08.2022Czy będą dopłaty do pelletu i innych źródeł opałowych? - MKiŚ odpowiada
    Jak czytamy w odpowiedzi Ministra Klimatu i Środowiska na interpelację poselską, w ogrzewnictwie indywidualnym w gospodarstwach domowych na poziom kosztów związanych ze stosowaniem pelletu, obok istotnego czynnika jakim są ceny samego paliwa, wpływa także efektywność zastosowanego systemu grzewczego oraz efektywność energetyczna ogrzewanego budynku. Wymiana źródeł ciepła, a przede wszystkim przeprowadzenie termomodernizacji zminimalizuje obciążenia finansowe związane z kosztami ogrzewania gospodarstw domowych, stanowiącą przeciwwagę dla rosnących cen drewna i pelletu drzewnego.  
 • 28.07.2022Najnowsze stanowiska organów podatkowych w zakresie ulgi B+R
    Ulga badawczo-rozwojowa jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych. Jak każda preferencja, także ulga B+R jest obwarowana szeregiem warunków, co powoduje, że w tym zakresie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał już setki indywidualnych interpretacji podatkowych. Jakie jest najbardziej aktualne stanowisko organów podatkowych w tym zakresie?  
 • 25.07.2022MPiPS: Nie będzie waloryzacji świadczenia 500 plus
    1 kwietnia 2016 r. w życie wszedł rządowy program dotyczący świadczenia 500 plus. Jednakże od 2016 roku na skutek inflacji oraz wzrostu cen wielu produktów i usług, obecnie 500 zł jest "o wiele mniej warte" niż 500 zł w 2016 roku. Czy planowana jest waloryzacja świadczenia? Jak możemy przeczytać w odpowiedzi na interpelację poselską, Aktualnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie prowadzi prac nad zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie podniesienia wysokości świadczenia wychowawczego.  
 • 14.06.2022Dłuższy zasiłek dla bezrobotnych dla osób 60+?
  Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba wykazać odpowiedni staż zatrudnienia. Zasiłek można otrzymać pod warunkiem, iż w urzędzie pracy nie ma odpowiedniej propozycji stażu, przygotowania zawodowego albo pracy. Istotny problem stanowią jednak trudności związane ze znalezieniem pracy przez osoby bezrobotne po sześćdziesiątym roku życia. Jednym z postulowanych pomysłów jest więc wydłużenie okresu uprawniającego do pobierania zasiłku na okres dłuższy niż 12 miesięcy dla osób po sześćdziesiątym roku życia.
 • 30.05.2022Składka zdrowotna to parapodatek dla przedsiębiorcy
  Dlaczego różnicuje się składki zdrowotne w zależności od formy, w jakiej rozliczają się z fiskusem prowadzący działalność (ryczałt, podatek liniowy, skala podatkowa)? Dlaczego prowadzący działalność gospodarczą ma płacić składki zdrowotne od całego dochodu, bez względu na jego wysokość (jest to parapodatek)? Osoby te nie mają stałych dochodów, jak osoby zatrudnione na umowie o pracę, i przy każdych dochodach (a nawet ich braku) odprowadzają składki ZUS - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Finansów.
 • 27.05.2022Do 30 czerwca właściciele nieruchomości muszą złożyć deklaracje CEEB
  Centralna ewidencja emisyjności budynków zbiera informacje, czym ogrzewane są domy. Ponad 3,5 mln Polaków nie zgłosiło w urzędzie, czym ogrzewają swój dom. Za niedopełnienie tego obowiązku można zapłacić nawet 5 tysięcy złotych kary. CEEB ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
 • 26.05.2022Do 30 czerwca właściciele nieruchomości muszą złożyć deklaracje CEEB
  Centralna ewidencja emisyjności budynków zbiera informacje, czym ogrzewane są domy. Ponad 3,5 mln Polaków nie zgłosiło w urzędzie, czym ogrzewają swój dom. Za niedopełnienie tego obowiązku można zapłacić nawet 5 tysięcy złotych kary. CEEB ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
 • 10.05.2022Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest wypłacane za osiągnięty efekt kształcenia w postaci uzyskania przez osobę odpowiednich kwalifikacji, np. tytułu czeladnika w danym zawodzie. Tym samym postulat uniezależnienia wypłaty tego dofinansowania od zdanego egzaminu nie znajduje podstawy, tym bardziej, że dofinansowanie to wypłacane jest ze środków publicznych, a wypłata powinna być powiązana z efektem kształcenia, jakim jest uzyskanie przez ucznia kwalifikacji zawodowych - wyjaśniło Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 05.05.2022ZFŚS 2022: Do końca maja należy wpłacić pierwszą ratę
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
 • 25.04.2022Dni wolne dla krwiodawców to uciążliwy obowiązek dla pracodawców
  Honorowe krwiodawstwo należy z całych sił wspierać, jednak nie wolno przerzucać kosztów na pracodawców, którzy obecnie obciążani są kosztami obowiązkowych składek. Nie zachęca to również przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze do oddawania krwi, którzy również nie mogą obniżyć obowiązkowych składek proporcjonalnie do liczby przysługujących im dni wolnych. Czy coś się w tej sprawie zmieni? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 05.04.2022Kasy fiskalne 2022: Poczta bez obowiązku ewidencji przy sprzedaży dekoderów
  W życie weszło rozporządzenie resortu finansów, które zwalnia Pocztę Polską S.A. z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych przy sprzedaży w swoich placówkach odbiorników cyfrowych (dekoderów TV). Zwolnienie jest powiązane z systemem wsparcia finansowego dotyczącego zmiany standardu naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC.
 • 01.04.2022Dofinansowanie pobytu w żłobku - można już składać wnioski
  Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie to przysługuje na dziecko, na które ZUS nie przyznał rodzinnego kapitału opiekuńczego. Na dane dziecko, za ten sam okres, można otrzymać albo dofinansowanie, albo rodzinny kapitał opiekuńczy.
 • 01.04.2022Dofinansowanie pobytu w żłobku - pytania i odpowiedzi 
  Czy można otrzymać dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, jeśli mam jedno dziecko? Tak. Można otrzymać dofinansowanie, jeśli w rodzinie jest jedno dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.
 • 30.03.2022Dodatek osłonowy: Dofinansowanie uzależnione od źródła ogrzewania
  Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Osoby posiadające ogrzewanie gazowe czują się pokrzywdzone, szczególnie po znacznym zwiększeniu cen gazu, które nastąpiło na początku bieżącego roku. Dlaczego wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje tylko w przypadku, gdy źródłem ogrzewania jest paliwo stałe? Czy osoby mające ogrzewanie gazowe, po diametralnej podwyżce cen gazu od 1 stycznia 2022 r., mogą otrzymać wyższą kwotę dodatku, taką jak osoby posiadające ogrzewanie na paliwo stałe? - pyta posłanka Ministra Klimatu i Środowiska.
 • 29.03.2022Dopłaty do zakupu telewizorów i dekoderów. Prezydent podpisał ważną nowelę
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Nowelizacja doprecyzowuje, że dopłaty mogą wynosić 100 zł w przypadku dekodera i 250 zł w przypadku telewizora. Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
 • 28.03.2022Dopłaty do zakupu telewizorów i dekoderów. Prezydent podpisał ważną nowelę
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Nowelizacja doprecyzowuje, że dopłaty mogą wynosić 100 zł w przypadku dekodera i 250 zł w przypadku telewizora. Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
 • 24.03.2022W kwietniu ruszą dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach
  Od początku kwietnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rodzic może liczyć na wsparcie w wysokości do 400 zł miesięcznie. Program dofinansowania jest przeznaczony dla dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
 • 23.03.2022W kwietniu ruszą dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach
  Od początku kwietnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rodzic może liczyć na wsparcie w wysokości do 400 zł miesięcznie. Program dofinansowania jest przeznaczony dla dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
 • 23.03.2022Dopłaty do zakupu nawozów. Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy
  Klub parlamentarny Koalicji Polskiej skierował do Sejmu projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów. Projektodawcy proponują wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów w wysokości 1000 zł do 1 tony nawozu. Wsparcie ma w założeniu zniwelować szok cenowy, z jakim mają do czynienia od dłuższego czasu rolnicy. Ceny nawozów zwiększyły się w ostatnich miesiącach w sposób radykalny.
 • 21.03.2022Dopłaty do zakupu nawozów. Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy
  Klub parlamentarny Koalicji Polskiej skierował do Sejmu projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów. Projektodawcy proponują wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów w wysokości 1000 zł do 1 tony nawozu. Wsparcie ma w założeniu zniwelować szok cenowy, z jakim mają do czynienia od dłuższego czasu rolnicy. Ceny nawozów zwiększyły się w ostatnich miesiącach w sposób radykalny.
 • 18.03.2022Tarcza antyputinowska. Rząd przedstawił pierwsze szczegóły
  W związku ze skutkami gospodarczymi rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę Polska wprowadzi tzw. tarczę antyputinowską. Pakiet obejmuje m.in. wsparcie dla rolników i odbiorców gazu. Jeszcze mocniej wspierane będą natomiast projekty wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne kraju.
 • 17.03.2022Dofinansowanie zakupu dekoderów i telewizorów. Program będzie doprecyzowany
  Sejm rozpoczął prace nad projektem zmian w ustawie o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Rozpatrywany w trybie pilnym projekt zakłada doprecyzowanie i wskazanie dwóch rodzajów dofinansowania – w wysokości 250 zł do telewizora i 100 zł do dekodera.
 • 14.03.2022Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko
  Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.
 • 10.03.2022Praca opiekuńcza wykonywana w domu. Programy pomocowe
  Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 5 663 osób. Poza systemem ubezpieczeniowym znajdują się tysiące osób, sprawujących domową opiekę nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
 • 15.02.2022Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych bez zmian
  Pracodawcy przysługuje ze środków funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Jest to jeden z instrumentów polityki zatrudnienia zachęcający pracodawców do zawierania umów o pracę z osobami z niepełnosprawnością. Od kilku lat notowany jest systematyczny wzrost płacy minimalnej, podczas gdy kwota miesięcznego dofinansowania pozostaje na niezmienionym poziomie. Czy ministerstwo planuje dokonać zwiększenia kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością? - pytają posłowie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 10.02.2022Polski Ład zaszkodzi OPP korzystającym z 1 proc. PIT?
  Rozwiązania podatkowe w ramach Polskiego Ładu nie powinny skutkować pogorszeniem sytuacji osób otrzymujących wsparcie z 1 proc. podatku dochodowego PIT przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Ryzyko dla OPP jest związane ze znacznym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku i podniesieniem drugiego progu podatkowego. Negatywne skutki zostaną prawdopodobnie zniwelowane zmianą przepisów przez resort finansów.
 • 18.01.2022Prywatni dostawcy gazu bez rekompensat
  Projekt nowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych wzbudził kontrowersje w środowisku biznesowym. Jak wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan, nowe rozwiązania mogą prowadzić do likwidacji konkurencji na znacznej części rynku gazu do końca 2023 r. Krytycznie oceniany jest brak rekompensat dla prywatnych dostawców gazu, podczas gdy krajowe PGNiG ma otrzymać znaczące wsparcie.
 • 17.01.2022Polski Ład i rodzina - pytania i odpowiedzi
  Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?
 • 14.01.2022Polski Ład i rodzina - pytania i odpowiedzi
  Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

następna strona »