Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład granic

 • 12.06.2006Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
  Często zdarza się, iż osoby fizyczne wykonujące dane czynności mają problem z określeniem kiedy tak naprawdę rozpoczynają działalność gospodarczą i na jakiej podstawie precyzyjnie określić moment jej rozpoczęcia. Jak wiadomo precyzyjne określenie momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej jest trudne, zważywszy, iż na ten moment składa się wiele czynności. Sytuację tę komplikują nie do końca spójne i zharmonizowane ze sobą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług) czy uregulowania dla celów ZUS a dotyczące momentu rozpoczęcia działalności. Ustawy te często kreują definicję działalności gospodarczej na własne potrzeby.
 • 06.06.2006Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty
  Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2006 r. RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt nowelizacji wprowadza na lata 2007-2008 odrębne, trzystopniowe skale podatkowe ze stawkami: 19, 30 i 40 proc. W 2007 roku będą obowiązywać progi podatkowe w wysokości: 43.405 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 572,54 zł. W 2008 roku będą obowiązywały progi podatkowe w wysokości: 44.490 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 586,85 zł.
 • 04.06.2006Szkolenia BHP w małych i średnich firmach.
  Jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy, m. in. z art. 94 k.p. jest prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 21.05.2006ZUS przypomina o obowiązku rozliczenia przychodów osób pobierających świadczenia/zasiłki przedemerytalne
  Do końca maja osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne oraz ich pracodawcy zobowiązani są powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach z tytułu działalności zarobkowej osiągniętych w okresie od 1.03.2005 r. do 28.02.2006 r.
 • 15.05.2006Firma w Polsce, konto za granicą
  Pytanie: Czy mogę prowadząc firmę w Polsce otworzyć konto za granicą?
 • 15.05.2006Interpelacja nr 866 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne
  Izba Pracodawców Polskich obawia się, iż w przyszłym roku firmy polskie świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej będą zmuszone ograniczyć liczbę delegowanych pracowników do ok. 10 tys. Spowodowane to jest faktem, iż polskie oddziały ZUS odmawiają polskim firmom poświadczenia druków E 101, które gwarantują, iż po zapłaceniu składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce przedsiębiorca nie będzie musiał płacić drugiej składki na terenie państwa członkowskiego, do którego wysłał swoich pracowników. Zdaniem Izby Pracodawców Polskich to skutek przyjęcia takiej interpretacji przepisów, jaka została zastosowana przez niemiecką administrację. Niebezpieczne jest to, iż za niemieckimi instytucjami, które chcą w ten sposób chronić swoje rynki, mogą iść inne kraje UE.
 • 26.04.2006Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych
  Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna realizację projektu pn. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Projekt zakłada wyłonienie organizacji, którym udzielona zostanie dotacja na pokrycie części kosztów składki członkowskiej wynikającej z przynależności do międzynarodowych grup lub międzynarodowych organizacji branżowych.
 • 18.04.2006Czynny żal
  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.) zawiera katalog czynów kwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Może za nie grozić mandat karny nakładany przez urzędnika skarbowego albo postępowanie przed sądem i kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Od odpowiedzialności karnej można się uwolnić poprzez okazanie tzw. czynnego żalu.
 • 09.04.2006Interpelacja nr 1069 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług przedsiębiorców, którzy przekazują towary osobom potrzebującym
  Szanowna Pani Minister! Po publikacjach prasowych, a przede wszystkim sygnałach od przedsiębiorców, jakie docierają do mojego Biura Poselskiego, jestem mocno zaniepokojony decyzjami władz skarbowych, bezwzględnie egzekwujących podatek VAT od przedsiębiorców, którzy przekazują towary osobom potrzebującym. Przedsiębiorca, który zdecyduje się podarować jakiś towar, a często jest to po prostu żywność, osobom bezdomnym, biednym, musi jeszcze zapłacić od tej darowizny podatek.
 • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
  Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
 • 08.03.2006Część naszych podatków trafia do samorządów
  Aby jednostka samorządu mogła realizować wydatki bieżące i inwestycje musi uzyskiwać dochody. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966; ostatnia zm. Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104).
 • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
 • 22.02.2006Praca w krajach UE w przedsiębiorstwach unijnych i rozliczenie roczne podatku dochodowego w Polsce
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że coraz więcej Polaków wyjeżdża z kraju i podejmuje pracę w przedsiębiorstwach unijnych. Osoby takie muszą jednak pamiętać, iż fakt uzyskiwania przez nich dochodów na unijnym rynku pracy nie jest obojętny dla polskiego fiskusa. Zdarzyć się może bowiem, iż osoby podejmujące pracę za granicą obowiązane będą zapłacić podatek zarówno za granicą, jak i w Polsce.
 • 19.02.2006Nowe dopuszczalne i graniczne kwoty przychodu dla świadczeń i zasiłków przedemerytalnych
  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aleksandra Wiktorow ogłosiła dopuszczalne kwoty przychodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczną dopuszczalną kwotę przychodu i roczną graniczną kwotę przychodu od 1 marca 2006 r., stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych.
 • 16.02.2006Przekroczenie progu podatkowego i zastosowanie dwóch stawek podatkowych
  Jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych pobieram i odprowadzam podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w wysokości 19%. Czy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego możliwe jest zastosowanie jednocześnie dwóch stawek podatkowych 19% i 30%?
 • 16.02.2006Komunikat Prezesa ZUS w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2006 r.
  Dnia 16.02.2006 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ukazał się komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2006 r., stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych. Oto jego treść:
 • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
  W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
 • 31.01.2006Dorabiasz do emerytury czy renty – powiadom ZUS
  W dniu 31 stycznia 2006 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego ZUS w sprawie powiadomienia ZUS o osiągniętych przez emerytów i rencistów przychodach w 2005 r. ZUS przypomina w niej, że emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2005 r.
 • 15.01.2006Pracownik i samochód osobowy
  Samochód nie jest już tak luksusowym dobrem jak kiedyś – i znaczna część pracowników dysponuje lepszym lub gorszym pojazdem. Pracodawca może z pracownikiem umówić się, że ten będzie wykorzystywał swój samochód na jego potrzeby, w zamian za zwrot kosztów eksploatacji.
 • 09.01.2006Podniesienie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 49 poz. 1037 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub gdy wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. Szczegółowe postanowienia dotyczące podniesienia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zamieszczono w art. 257 do art. 262 k. s. h.
 • 02.01.2006Interpretacja U.S.I-415/9/2005 z dnia 23.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
  Pytanie podatnika: Czy transakcje na rynkach zagranicznych (amerykańskie giełdy papierów wartościowych) powinny być traktowane łącznie z transakcjami na rynku polskim i następnie opodatkowane stawką 19%?
 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
  Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Objaśnienie używanych pojęć i skrótów (część 1).
  Użyte w poradniku pojęcia i skróty oznaczają:
 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (część 3).
  II. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYMTytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych objęte są osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
 • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Dochody uzyskiwane za granicą przez Polaków a zeznanie roczne
  W polskim prawie podatkowym sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej w obcym państwie lub ze źródeł przychodów położonych w obcym państwie wynika z postanowień umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego.
 • 08.12.2005Kontrola skarbowa
  Kwestie związane z kontrolą skarbową reguluje Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
 • 30.11.2005Protest Izby Pracodawców Polskich
  Izba Pracodawców Polskich zrzeszająca między innymi polskich przedsiębiorców-eksporterów złożyła w dniu 28.11.2005 r. skargę do Komisji Europejskiej przeciwko Polsce o naruszenie prawa wspólnotowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 30.10.2005Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04
  Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
 • 19.09.2005Właściwość miejscowa organów podatkowych państwa i organów samorządu terytorialnego
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
 • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
  Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ]