Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity podatku vat

 • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Stawki VAT 2011, fakturowanie w okresie przejściowym
  Podatek VAT należy do najbardziej skomplikowanych w rozliczaniu. Wprowadzone od 1.01.2011 r. zmiany są bardzo duże – dlatego też z uznaniem witamy informator Ministerstwa Finansów, przekazujący podatnikom najważniejsze informacje o skutkach wprowadzonych zmian i zasadach postępowania w okresie przejściowym. Ze względu na jego objętość publikujemy go w podziale na odcinki, w których przedstawiono najważniejsze zagadnienia.
  • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
   W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
   • 13.10.2010Zmiany w ustawie o finansach publicznych – rząd dopuszcza wzrost obciążeń podatkowych
    Obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi, zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych poprzez wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, a także wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa – to najważniejsze cele nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt opublikowało Ministerstwo Finansów. Wśród konkretnych rozwiązań resort przewiduje m.in. możliwość sukcesywnego, przejściowego podnoszenia stawek podatku VAT i zawieszenia ulg w podatku PIT.
    • 04.10.2010Niższe limity podatkowe w przyszłym roku
     Spadek średniego kursu euro o blisko 28 groszy w porównaniu z 1 października ubiegłego roku spowoduje, że w roku 2011 zostaną obniżone limity podatkowe dla VAT, PIT i CIT – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Przykładowo, limit sprzedaży dla tzw. małego podatnika VAT zmniejszy się w przyszłym roku o 331 tys. zł.
     • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz zmian (część III)
      Do spisu treści wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usunięciu zapisu, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.
      • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
       Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.
       • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
        Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
        • 06.04.2010Zwrot VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych a wcześniejsze korzystanie z ulg
         Pytanie: Podatniczka do 2005 r. (włącznie) korzystała z podatkowej ulgi budowlanej w związku z zakupem małego a potem większego mieszkania oraz z ulgi na remont tych mieszkań. W 2009 r. rozpoczęła nową inwestycję w postaci budowy domu i chcę skorzystać ze zwrotu VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Materiały budowlane do budowy domu zakupione były w ubiegłym roku. Czy ulgi z których korzystała do 2005 r. mają wpływ na wielkość kwoty zwrotu podatku VAT, w sytuacji, gdy zakupy dotyczą zupełnie nowej inwestycji i zostały dokonane w ubiegłym 2009 r.?
         • 25.03.2010Jak ustalić limit zwrotu VAT za materiały budowlane
          Pytanie podatnika: W dniu 20.03.2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożyli w US wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowy. Na dzień złożenia wniosku limit jaki obowiązywał Wnioskodawcę to kwota 9.431,00 zł. W 2009 r. Wnioskodawca dokonał kolejnego remontu i złożył następny wniosek VZM-1 w dniu 25.11.2009 r. Został poinformowany przez US, że limity jakie przysługują Wnioskodawcy są limitami z roku 2007 i zwrot będzie obejmował limit z 2007 r. pomniejszony o kwotę już otrzymaną przez Wnioskodawcę w związku ze złożeniem pierwszego wniosku. Jaki limit obowiązuje Wnioskodawcę, jaka powinna być cena 1 m2 wpisana we wniosku składanym w dniu 25.11.2009 r.? Czy ustawa o zwrocie części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest prawidłowo interpretowana przez US?
          • 13.03.2009Wkrótce ujednolicenie definicji nowego podatnika
           Interpelacja nr 7265 do ministra finansów w sprawie różnic w przepisach podatkowych regulujących pojęcie „małego podatnika”
           • 03.03.2009Ile można wwieźć papierosów i dlaczego tak mało?
            Interpelacja nr 6972 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia dotyczącego ilości przywożonych ze Wschodu papierosów bez akcyzy i VAT
            • 21.05.2008Podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami
             Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki?
             • 27.03.2008Garaż a stawka VAT
              Ustalenie prawidłowej stawki VAT na miejsca garażowe sprzedawane wraz z mieszkaniami budzi od jakiegoś już czasu wątpliwości deweloperów. Wydaje się, że jeśli miejsce takie przynależy do mieszkania i nie jest odrębnym lokalem użytkowym, to powinno stosować się 7% stawkę VAT. Oznacza to jednak, że w razie zakupu garażu nie jako odrębnego lokalu, tylko części składowej lokalu, jego powierzchnia powinna być wliczana do limitu określonego w art. 41 ust. 12b ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2008 r., który dla mieszkań wynosi 150 m2. Na analogicznych zasadach należy potraktować powierzchnię piwnic, strychów czy komórek lokatorskich. Oczywiście limity wskazane w powyższym przepisie będą miały znaczenie w praktyce po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia z 24.12.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
              • 07.02.2008Orzecznictwo: Odliczenie VAT od wydatków przekraczających limity kosztowe 
               1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14a § 2 ord. pod. skarżąca przedstawiła.
               • 22.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT kiedy koszt przekracza limit
                1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich.
                • 10.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (3) - Wniosek
                 W dwóch poprzednich odcinkach omówiliśmy zasady zwrotu części podatku VAT w związku z niektórymi inwestycjami budowlanymi osób fizycznych oraz limity zwrotu. Dzisiaj o wniosku, który jest niezbędny, aby rozpocząć procedurę zwrotu.
                 • 09.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (2) – Limity zwrotu podatku
                  W poprzednim artykule omówiłam podmioty uprawnione do zwrotu VAT. Dzisiaj o zasadach zwrotu i wielkościach limitów, stosowanych przy ustalaniu jego wielkości. Należy podkreślić, iż w ramach omawianej ulgi zwrotowi podlega tylko część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT. Przypominam jednocześnie, że muszą to być faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 r. i dokumentujące wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, a także remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
                  • 09.10.2007Utrzymany niższy VAT w budownictwie
                   1 stycznia 2008 r. wejdą w życie przepisy, dzięki którym utrzymany zostanie 7-proc. VAT w budownictwie mieszkaniowym. Od piątku podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                   • 20.09.2007Sejm: Obrady skrócone, część senackich poprawek do ustaw przyjęta
                    Do jednego dnia zostało skrócone ostatnie posiedzenie Sejmu. Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu tylko do sześciu ustaw, w tym pięciu dotyczących spraw gospodarczych.
                    • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                     Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                     • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                      W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                      • 05.06.2007Wydatki związane z użytkowaniem najętego samochodu i koszt uzyskania przychodów
                       Zarówno w małej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w potężnej firmie możemy spotkać się sytuacją, kiedy to przedsiębiorstwo nie posiada nabytych na własność samochodów, a korzysta z aut przyjętych do użytku w drodze umowy najmu.
                       • 04.04.2007Rząd chce utrzymać 7 proc. VAT w budownictwie
                        Rząd finalizuje prace nad przygotowaniem definicji budownictwa społecznego. Zaproponowano m.in., by definicja obejmowała domy lub mieszkania nabywane od inwestorów, ale nie budowane w tzw. systemie gospodarczym. Wicepremier Zyta Gilowska podkreśliła, że Polska chce skorzystać z możliwości zastosowania najszerszej definicji budownictwa społecznego, na jaką pozwalają przepisy UE.
                        • 06.09.2006Interpelacja nr 3057 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian dotyczących zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych na remont lub budowę domu-mieszkania
                         Szanowna Pani Minister! Przepisy podatkowe dzielą osoby korzystające dotychczas z tzw. ulg budowlanych na dwie kategorie. Jest to możliwe dzięki obowiązywaniu dwóch różnych limitów zwrotu podatku VAT. Dla pierwszej kategorii podatników - osób, które budowały lub remontowały dom czy mieszkanie, ale nie korzystały z ulgi tzw. budowlanej czy remontowanej, limity te wynoszą odpowiednio 20.5 tys. zł przy budowie nowego budynku i 8,8 tys. zł przy remoncie lokalu. Z kolei osoby, które z powyżej wspomnianych ulg korzystały mogą ubiegać się o zwrot odpowiednio 16,6 i 7,1 tys. zł.
                         • 25.06.2006Zwrot VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych i terminy
                          Mam zamiar starać się o zwrot VAT, który zapłaciłam przy zakupie materiałów do remontu. Ostatnio słyszałam, że są jakieś limity czasowe. Czy moglibyście przybliżyć temat w serwisie podatki.biz?
                          • 15.02.2006Jak wyliczyć limit zwrotu VAT
                           Łączna kwota zwrotu, wypłacona osobie fizycznej w okresie obowiązywania ustawy, nie może przekroczyć kwot określonych w art. 3 ust. 5 ustawy, czyli:
                           • 27.12.2005Znane już są kolejne limity VAT na 2006 r.
                            39 200 zł wyniesie w 2006 roku wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniającą do wyłączenia od podatku od towarów i usług w roku 2006. (Dz. U. Nr 254 poz. 2134 z 23.12.2005 r.)
                            • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT
                             Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
                             • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT (05-10-2005)
                              Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.

                             « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]