Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budownictwo mieszkaniowe

 • 31.08.2020Od wrzenia br. rewolucja w Prawie budowlanym
  Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
  • 16.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
   Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
   • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
    Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
    • 01.06.2020Stawka VAT na wykonaniu trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
     W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
     • 01.06.2020Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
      W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
      • 19.12.2019NSA: Skarc wydan interpretacj naley precyzyjnie sformuowa zarzuty
       Z uzasadnienia: Sd administracyjny jest zwizany zarzutami skargi wniesionej na interpretacj indywidualn i nie moe poszukiwa uchybie prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostay podniesione.(...) sd ten (I instancji - dop. red.) nie moe skutecznie rozpozna takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowizku domyla si intencji autora skargi lub jego argumentacji.
       • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
        Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
        • 26.08.2019Sprzeda dziaki z rozpoczt budow a VAT
         W obrocie gospodarczym nie nale do rzadkoci transakcje dotyczce dziaek gruntowych. Jedne z nich s terenami rolnymi, inne terenami przeznaczonymi pod zabudow. Zdarzaj si te takie, na których rozpoczta zostaa budowa, a waciciel zdecydowa si ich pozby poniewa np. zmieni profil dziaalnoci. Przy takiej transakcji mog niekiedy powsta problemy z ustaleniem waciwej dla niej stawki VAT. Sytuacje takie wystpuj, gdy sprzedawana jest dziaka z rozpoczt budow budynku mieszkalnego, dla których to obiektów ustawodawca w okrelonych przypadkach przewidzia moliwo zastosowania 8% stawki VAT. Ma to miejsce w przypadku objcia ich spoecznym programem mieszkaniowym co dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni nie przekraczajcej 300 m2 i lokali mieszkalnych nie wikszych ni 150 m2.
         • 22.08.2019E-szkoa VAT
          VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
          • 30.05.2019Podatek VAT: Moment uznania wpaconego wadium za zaliczk
           Jeeli wadium pienine nabywcy, którego oferta zostaa przyjta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, na co wybrany nabywca, poprzez przystpienie do przetargu, wyraa zgod, to w tym momencie nastpuje zapata czci ceny za dostaw towaru lub wiadczenie usugi bdcych przedmiotem przetargu.
           • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
            Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
            • 18.04.2019NSA: Wany wyrok dla gmin zbywajcych nieruchomoci nabyte nieodpatnie
             Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarcej jako wykonujcej dziaalno gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, e skarca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomociami i której aktywno na gruncie obrotu nieruchomociami nie tylko ma wpyw na przysparzanie skarcej staych dochodów ale równie w istotny sposób ksztatuje rynek obrotu nieruchomociami.
             • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
              VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
              • 19.11.2018WSA. Stawki VAT: Gara garaowi nierówny
               Usuga wybudowania garau wolnostojcego realizowana z usug budowy budynku objtego spoecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomoci i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obnionej stawki podatku VAT - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
               • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                • 02.11.2017Podatnik nie moe ponosi odpowiedzialnoci za sposób postpowania nabywcy gruntów
                 TEZA: Z wykadni art. 21 ust. 1 pkt 28 updof wynika, e dla utraty rolnego lub lenego charakteru przez grunty w zwizku z ich sprzeda nie ma znaczenia to, czy stanowi one gospodarstwo rolne lub czy wejd w skad gospodarstwa rolnego nabywcy, jak równie to, czy od umowy sprzeday nabywca zapaci podatek od czynnoci cywilnoprawnych. Ma natomiast istotne znaczenie to, czy jakiekolwiek czynnoci zbywcy lub nabywcy znane zbywcy w dniu dokonania sprzeday mogy wskazywa, e zbywane grunty w zwizku z t sprzeda utraciy charakter rolny lub leny.
                 • 19.10.2017Rolety, pergole i moskitiery - usuga ze stawk 23%
                  Obniona stawka podatku od towarów i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta okrelonych towarów nastpuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu).
                  • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                   Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                   • 10.05.2017Decyzja o warunkach zabudowy bez opaty skarbowej - interpretacja ogólna MRiF
                    Nie podlega opacie skarbowej dokonanie czynnoci urzdowych, wydanie zawiadcze oraz zezwole (pozwole) w ramach procesu budowlanego zwizanego z budow budynku mieszkalnego, w tym zagospodarowania terenu budowy wraz z wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, zjazdu z drogi, a take budowy garau (zarówno umiejscowionego w bryle budynku, jak i wolnostojcego) - wyjani Minister Rozwoju i Finansów.
                    • 12.04.2017Stawka VAT od opaty za przyczenie do sieci energetycznej
                     Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z pón. zm.) dostarczanie energii elektrycznej odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie usug przesyania lub dystrybucji albo umowy sprzeday. Jest ona niezbdna, aby odbiorca móg by zaopatrywany w energi elektryczn.
                     • 11.04.2017Stawka VAT od opaty za przyczenie do sieci energetycznej
                      Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z pón. zm.) dostarczanie energii elektrycznej odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie usug przesyania lub dystrybucji albo umowy sprzeday. Jest ona niezbdna, aby odbiorca móg by zaopatrywany w energi elektryczn.
                      • 21.02.2017Monta wodomierzy a stawka VAT
                       Pytanie podatnika: Czy stosowanie obnionej stawki podatku VAT, tj. 8% w odniesieniu do usug montau, wymiany, plombowania wodomierzy do rozliczania wody bezpowrotnie zuytej, wodomierzy lokalowych oraz wodomierzy zamontowanych na hydroforze, jak i konfiguracji na nakadek radiowych na wodomierzach Klienta, o których mowa w czci G wniosku jest prawidowe?
                       • 09.02.2017Stawka VAT na roboty budowlane
                        Pytanie podatnika: Czy dla dobudowywanego segmentu, w którym bdzie sprawowana opieka caodobowa z zakwaterowaniem mona zastosowa stawk VAT 8% dla robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usug?
                        • 09.01.2017Zawiadczenie o samodzielnoci lokalu bez opaty skarbowej
                         Tezy: Zawiadczenie o samodzielnoci lokalu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 i 3 u.w.l. nie podlega opacie skarbowej, z uwagi na wyczenie zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 2 u.o.s..
                         • 12.12.2016Jaka stawka VAT na usugi montau drzwi wewntrznych?
                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa wykonywane usugi stawk podatku VAT w wysokoci 8%, gdy usuga ta dotyczy bdzie budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym?
                          • 17.10.2016Sprzeda mieszkania z garaem i piwnic a stawka VAT
                           Pytanie podatnika: Czy dokonujc dostaw lokali mieszkalnych wraz z prawem do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej i/lub miejsca postojowego Spóka moe zastosowa stawk 8% VAT dla takiej dostawy, a na sposób opodatkowania nie ma wpywu fakt, e Spóka w umowie wyodrbnia warto prawa do wycznego korzystania z komórki lokatorskiej/miejsca postojowego?
                           • 11.10.2016Zakup pierwszego mieszkania. Bd nowe ulgi podatkowe?
                            Interpelacja nr 6121 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zakupu pierwszego mieszkania
                            • 15.09.2016Trwaa zabudowa meblowa w obiektach budownictwa mieszkaniowego a VAT 
                             Pytanie podatnika: Jak stawk podatku od towarw i usug powinien stosowa Wnioskodawca do wiadczonych usug wykonywania zabudw meblowych – 8% czy 23%? 
                             • 18.08.2016Remont budynku mieszkalnego. Opodatkowanie i stawka VAT
                              Pytanie podatnika: Czy w przedmiotowym stanie faktycznym na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug moliwe jest zastosowanie 8% stawki podatku VAT do remontu caego budynku wraz ze schodami, czy te stawk 8% podatku VAT naley zastosowa tyko do bryy budynku, a na schody naley stosowa stawk VAT 23%?
                              • 20.07.2016Stawka VAT dla usugi montau mebli do zabudowy - fiskus musia zmieni zdanie
                               Pytanie podatnika: Czy dla kompleksowego wiadczenia usug, polegajcego na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwaym zainstalowaniem (zabudowie) drewnianych komponentw meblowych nabytych od podmiotw trzecich, wykonanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym klienta zaliczanym do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym naley traktowa jako usug modernizacji, podlegajc opodatkowaniu stawk obnion podatku od towarw i usug, czy te jako dostaw towarw podlegajc opodatkowaniu stawk podstawow?
                               • 15.06.2016NSA. Stawka VAT dla dostawy pomieszcze gospodarczych
                                „Lokalem uytkowym” w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarw i usug wyczonym z pojcia budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym w ujciu tego przepisu, s lokale niebdce samodzielnymi lokalami mieszkalnymi w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o wasnoci lokali, ktre funkcjonalnie nie s przeznaczone do bezporedniego zaspokajania „mieszkaniowych” potrzeb ludzi, w szczeglnoci: piwnica, strych, komrka, gara, gdy nie s przynalene do lokalu mieszkalnego, jako jego czci skadowe.
                                • 10.06.2016NSA. Sposb opodatkowania dochodw po utracie zwolnienia
                                 W sytuacji, gdy podatnik osign dochody z dziaalnoci gospodarczej, ktre podlegay opodatkowaniu na podstawie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz dochody z innych rde, ktre byy wynikiem utraty prawa do ulgi podatkowej, te ostatnie winny by opodatkowane na zasadach oglnych, tj. zgodnie z art. 27 ust. 1 tej ustawy – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 06.04.2016WSA. Stawka VAT na zabudow kuchenn: Sdy swoje, a fiskus swoje
                                  Z uzasadnienia: Obniona stawka podatku od towarw i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta komponentw meblowych nastpuje z wykorzystaniem elementw konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przy czym, nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementw konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, ale wycznie takie, ktre przez konstrukcyjne poczenie komponentw meblowych i elementw obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwa zabudow speniajc jako cao okrelon funkcj uytkow.
                                  • 17.03.2016Jak stawk VAT opodatkowa gara?
                                   Pytanie podatnika: Wedug jakiej stawki podatku VAT powinna by opodatkowana dostawa miejsc postojowych w opisanym stanie faktycznym?
                                   • 29.02.2016Usugi montaowe a VAT
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji w zakresie montau: rolet zewntrznych, aluzji zewntrznych, rolet wewntrznych, plis wewntrznych, aluzji wewntrznych i moskitier w budownictwie objtym spoecznym programem mieszkaniowym. Czy w tym przypadku prawidowe jest zastosowanie 8% stawki podatku od towarw i usug?
                                    • 26.11.2015Podatkowe skutki sprzeday gospodarstwa rolnego
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni bdzie obciona przez urzd skarbowy podatkiem dochodowym od osb fizycznych z tytuu sprzeday gospodarstwa rolnego?
                                     • 16.10.2015Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca realizuje na rzecz osb fizycznych wiadczenia kompleksowe, polegajce na zaprojektowaniu i dopasowaniu oraz montau elementw meblowych w sposb tworzcy wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego) trwa zabudow meblow kuchni. Czy Wnioskodawca moe przy sprzeday usugi polegajcej na montau szafek i mebli kuchennych do zabudowy staej, stosowa stawk 8%?
                                      • 22.09.2015Remonty a stawka VAT. Fiskus wie najlepiej?
                                       Jak si okazuje, organy podatkowe do niechtnie widz opodatkowanie usug budowlanych stawk 8 proc. Chtniej objyby je stawk podstawow (23 proc.). Za nic maj nawet orzeczenia sdw. Uwaaj, e i tak to one wiedz najlepiej.
                                       • 21.09.2015Remonty a stawka VAT. Fiskus wie najlepiej?
                                        Jak si okazuje, organy podatkowe do niechtnie widz opodatkowanie usug budowlanych stawk 8 proc. Chtniej objyby je stawk podstawow (23 proc.). Za nic maj nawet orzeczenia sdw. Uwaaj, e i tak to one wiedz najlepiej.
                                        • 18.08.2015Stawka VAT na rolety zewntrzne i monta
                                         Pytanie podatnika: Czy prowadzc dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday rolet zewntrznych i wiadczeniu usugi montau tych rolet w obiektach budowlanych lub ich czciach zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektw Budowlanych w klasie ex 1264 Wnioskodawca moe zastosowa dla sprzeday rolet wraz z usuga montau obnion stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%?
                                         • 27.07.2015Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                                          Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                                          • 10.07.2015Monta klimatyzacji. Jaka stawka VAT?
                                           Lato w peni. Wiele osb decyduje si pewnie na zamontowanie klimatyzacji. Wane, by wiedzie, jak stawk VAT trzeba opodatkowa monta urzdzenia. Czasem bdzie to 23%, a czasem 8%. Zobaczmy kiedy.
                                           • 09.07.2015Monta klimatyzacji. Jaka stawka VAT?
                                            Lato w peni. Wiele osb decyduje si pewnie na zamontowanie klimatyzacji. Wane, by wiedzie, jak stawk VAT trzeba opodatkowa monta urzdzenia. Czasem bdzie to 23%, a czasem 8%. Zobaczmy kiedy.
                                            • 21.05.2015Stawka VAT na monta monitoringu i alarmu
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc FV dla (istniejcych w budynku) wsplnot mieszkaniowych moe zastosowa stawk 8% VAT?
                                             • 04.05.2015Usugi budowlane a stawka VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy opisana we wniosku kompleksowa usuga budowlana, na ktrej cen skada si dostawa masy betonowej wraz z usug transportow oraz wylaniem we wskazane przez Klienta miejsca, tj. w elementach konstrukcyjnych powstajcego budynku (objtego spoecznym programem mieszkaniowym) opodatkowana bdzie preferencyjn stawk podatku 8%?
                                              • 22.04.2015Sprzeda nieruchomoci: Wyprzeda mienia osobistego czy dziaalno gospodarcza?
                                               Brak podstaw kwalifikowania do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, podejmowanych przez podatnika czynnoci mieszczcych si w zwykym zarzdzie wasnym majtkiem, tzn. majcych na celu prawidowe gospodarowanie tym majtkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Dziaa z zachowaniem - normalnych w takich przypadkach - regu gospodarnoci nie naley z gruntu utosamia z dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 16.04.2015VAT na monta rolet zewntrznych i bram garaowych
                                                W przypadku usug polegajcych na montau urzdze zwizanych z budynkami naley wnikliwie bada charakter wykonywanego wiadczenia. Stawk obnion VAT mona zastosowa tylko do takich usug, ktre bd si charakteryzoway odpowiednio silnym powizaniem montowanego urzdzenia i budynku objtego spoecznym programem mieszkaniowym.
                                                • 15.04.2015VAT na monta rolet zewntrznych i bram garaowych
                                                 W przypadku usug polegajcych na montau urzdze zwizanych z budynkami naley wnikliwie bada charakter wykonywanego wiadczenia. Stawk obnion VAT mona zastosowa tylko do takich usug, ktre bd si charakteryzoway odpowiednio silnym powizaniem montowanego urzdzenia i budynku objtego spoecznym programem mieszkaniowym.
                                                 • 19.03.2015Jaka stawka VAT na gara i lokal mieszkalny?
                                                  Pytanie podatnika: Jaka jest stawka podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego z prawem do wycznego korzystania z czci wsplnej nieruchomoci tj. miejsca postojowego w podziemnym garau wielostanowiskowym?
                                                  • 19.01.2015Stawka VAT na monta rolet zewntrznych
                                                   Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz wiadczca usugi montau rolet zewntrznych przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisw prawa podatkowego dotyczcej podatku od towarw i usug w zakresie stawki podatku oraz powyszym uzupenieniu tego wniosku moe zastosowa dla wykonywanej przez siebie usugi obnion stawk podatku od towarw i usug 8%?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »