Szukaj
Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

budownictwo mieszkaniowe

 • 01.12.2010Budownictwo: Rząd stawia na społeczne grupy mieszkaniowe
  Wprowadzenie systemu realizacji budownictwa mieszkaniowego pod wynajem z docelowym przeniesieniem własności na najemcę, wygaszenie programów wsparcia budownictwa takich jak „Rodzina na swoim”, pomoc w spłacie spółdzielczych kredytów mieszkaniowych „starego portfela”, czy zwrot części podatku VAT na materiały budowlane – to główne założenia rządowej polityki wsparcia budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.  
  • 22.11.2010Budownictwo: Kilkunastoprocentowy spadek liczby nowych mieszkań
   Od stycznia do października 2010 r. oddano do użytkowania 107,5 tys. mieszkań, tj. o 17,5 proc. mniej niż w 2009 r. i o 12,8 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń- październik 2008 r. - wynika z wstępnych danych GUS. W ciągu dziesięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 139,9 tys. mieszkań, tj. o 12,6 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, natomiast wydano pozwolenia na budowę 147,6 tys. mieszkań, tj. o 3,3 proc. mniej niż przed rokiem. Od stycznia do października 2010 r. oddano do użytkowania 107,5 tys. mieszkań, tj. o 17,5 proc. mniej niż w 2009 r. i o 12,8 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń- październik 2008 r. - wynika z wstępnych danych GUS. W ciągu dziesięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 139,9 tys. mieszkań, tj. o 12,6 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, natomiast wydano pozwolenia na budowę 147,6 tys. mieszkań, tj. o 3,3 proc. mniej niż przed rokiem.  
   • 15.11.2010Ulga odsetkowa: O wysokości odsetek do odliczenia decyduje podatnik
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2006 r. uzyskał kredyt na budowę domu mieszkalnego. Budowa została ukończona w 2008 r. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Wnioskodawca po raz pierwszy odliczył przysługującą część odsetek. Urzędnik skarbowy stwierdził, że Wnioskodawca musi odliczyć taką część odsetek za lata 2006-2007, aby pokryć całkowicie swój dochód, co było dla Niego niekorzystne, gdyż nie mógł rozliczyć składki zdrowotnej. Czy w danym roku podatkowym Wnioskodawca „może” czy „musi” odliczyć ulgę odsetkową?
    • 19.10.2010Budownictwo: Mniej gotowych mieszkań, więcej – w budowie
     Według wstępnych danych GUS, od stycznia do września 2010 r. oddano do użytkowania 97 tys. mieszkań, o 15,5 proc. mniej niż w 2009 r. i o 9,7 proc. mniej w porównaniu z analogicznym 2008 r. W okresie dziewięciu miesięcy 2010 r. rozpoczęto budowę 127,7 tys. mieszkań, czyli o 16,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przy czym tempo wzrostu w III kwartale obniżyło się w stosunku do notowanego za I półrocze, głównie z powodu słabych wyników we wrześniu 2010 r. Ponadto w ciągu dziewięciu miesięcy br. odnotowano spadek o 4,5 proc. liczby wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań (do 132,3 tys.) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
     • 17.09.2010WSA: Nie można uzależniać prawa do ulgi odsetkowej od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku
      Z uzasadnienia: Skoro do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeżeli nie wniesie on w odpowiednim terminie sprzeciwu), to w sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy, gdy obiekt budowlany odpowiada wymogom, jakie przewiduje Prawo budowlane (u.p.b.), przy zawiadomieniu ww. organu o zakończeniu budowy (art. 57 u.p.b.). Obiekt powinien być bowiem w takim stanie, by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania. Stąd też w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a zatem złożenie zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 u.p.b., względnie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z art. 55 u.p.b.
      • 17.09.2010Budownictwo: Mniej nowych mieszkań
       Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-sierpień 2010 r. oddano do użytkowania 84,9 tys. mieszkań, tj. o 17,7 proc. mniej niż w 2009 r. i o 10,7 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-sierpień 2008 r. Jednocześnie od początku 2010 r. systematycznie wzrasta liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W ciągu ośmiu miesięcy br. rozpoczęto budowę 112,6 tys. mieszkań, tj. o 19,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Utrzymuje się natomiast spadkowa tendencja liczby wydanych pozwoleń - w okresie styczeń-sierpień 2010 r. zezwolono na budowę 115 tys. mieszkań, tj. o 5,5 proc. mniej niż przed rokiem.
       • 19.07.2010Mieszkania: Mniej ukończonych, więcej rozpoczętych
        Według wstępnych danych GUS, w I półroczu br. oddano do użytkowania 64 tys. mieszkań, tj. o 16 proc. mniej niż w 2009 r. i o 7,6 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 2008 r. Na ożywienie na rynku budowlanym wskazuje jednak wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie sześciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 81,1 tys. mieszkań, tj. o 19,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku (mimo spadku w samym czerwcu o 4,7 proc.). Natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, wyniosła w tym okresie 82,1 tys., tj. o 9 proc. mniej niż przed rokiem.
        • 19.07.2010Nie każda sprzedaż połączona z montażem stanowi dostawę towarów
         Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się z poglądem, zgodnie z którym czynność wykonana przez producenta zawsze będzie stanowić dostawę towarów. Z pewnością bowiem wskazać można na wiele takich sytuacji, w których sprzedaż danego wyrobu własnej produkcji wymaga dokonania tylu czynności dodatkowych, że to one decydują o usługowym charakterze danej czynności. Z pewnością nie można z góry zakładać, że każda sprzedaż połączona z montażem (innymi czynnościami), która dokonana jest przez producenta, stanowi zawsze dostawę towarów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wedle klasyfikacji statystycznej dana czynność może być klasyfikowana jako sprzedaż, gdy tymczasem w obecnym stanie prawnym opodatkowaniu podlega dostawa (a nie sprzedaż) towaru. Nie są to zaś pojęcia jednoznaczne.
         • 09.06.2010Usługi rynkowe coraz ważniejsze
          Jakie branże zapewnią wzrost gospodarczy – zastanawiali się uczestnicy konferencji poświęconej zmianom w strukturze polskiej gospodarki, którą zorganizowała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Z danych przedstawionych przez Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, główną ekonomistkę Konfederacji, wynika, że w tworzeniu wartości dodanej w polskiej gospodarce maleje udział przemysłu, a rośnie usług rynkowych - z 49,8 proc. w 2007 do 51,9 proc. w 2009 r.
          • 20.05.2010Mieszkań mniej o jedną piątą
           Według wstępnych danych GUS, od stycznia do kwietnia 2010 r. oddano do użytkowania 43,7 tys. mieszkań, tj. o 19,7 proc. mniej niż w 2009 r. i o 11 proc. mniej w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień 2008 r. Na nieznaczne ożywienie na rynku budowlanym wskazuje jednak wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie czterech miesięcy br. rozpoczęto budowę 47,6 tys. mieszkań, tj. o 22,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W dalszym ciągu obserwowany jest natomiast spadek liczby mieszkań (do 51,6 tys.), na których budowę wydano pozwolenia - o 12 proc. w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień 2009 r.
           • 12.04.2010Orzecznictwo: Zakwalifikowanie domku letniskowego do budynków mieszkalnych
            Z uzasadnienia: Opodatkowanie budynku lub jego części stawką podatku przewidzianą dla budynków mieszkalnych jest możliwe, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków budynek określony został jako mieszkalny. Przy kwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego powinny zostać uwzględnione także warunki określone przez prawo budowlane. Skoro bowiem w przypadku definiowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (budynków i budowli) ustawodawca uznaje za miarodajne przepisy prawa budowlanego, to tym bardziej powinny przepisy te znaleźć zastosowanie przy kwalifikacji funkcji budynku pod kątem określenia właściwej stawki podatkowej.
            • 19.03.2010Orzecznictwo: Zakup gruntu jako wydatek na cele mieszkaniowe
             Z uzasadnienia: Do okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, czy spełnione w rozpoznawanej sprawie spełnione zostały przesłanki zwolnienia podatkowego, należy przeznaczenie nabytego gruntu na cel związany budową mieszkaniową. Nie wystarczy zatem nabycie jakiegokolwiek gruntu, lecz już w dacie nabycia powinien to być grunt pod budownictwo mieszkaniowe. Ustawodawca nie powiązał jednak tej przesłanki z planistycznym przeznaczeniem terenu i nie określił wprost, kiedy grunt spełnia określone w ustawie podatkowej wymogi. W takiej sytuacji, co trafnie podniesiono w skardze, ocena, czy konkretny grunt jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, musi być dokonana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na zasadność sięgania do tych przepisów wielokrotnie, w różnych stanach faktycznych, wskazywało orzecznictwo sądów administracyjnych.
             • 17.03.2010GUS: Liczba nowych mieszkań zmalała o 1/3
              Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-luty 2010 r. oddano do użytkowania 21,7 tys. mieszkań tj. o 31,9 proc. mniej niż w 2009 r., a w porównaniu z okresem styczeń-luty 2008 r. mniej o 15,3 proc. Nadal malała aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu dwóch miesięcy tego roku rozpoczęto budowę ponad 11 tys. mieszkań, tj. o 9,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2009 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-luty ubiegłego roku do 21,7 tys. mieszkań, tj. o 23,7 proc.
              • 27.01.2010Separacja i rozdzielność majątkowa a ulga odsetkowa
               Pytania podatnika: 1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysługuje Wnioskodawczyni w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz stanem faktycznego spłacania rat kredytu? 2. Czy oświadczenie męża Wnioskodawczyni i notarialny podział majątku (i zawarte w nim zobowiązanie Wnioskodawczyni) są wystarczającymi dowodami faktycznego spłacania kredytu w świetle załączonego artykułu?
               • 26.01.2010Ulga odsetkowa na dokończenie budowy
                Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000,00 zł i gdy ten kredyt został w części przeznaczony na zakup od osób fizycznych działki z rozpoczętą budową?
                • 20.01.2010Ponad 3-proc. spadek liczby nowych mieszkań w 2009 r.
                 Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. oddano do użytkowania 160,1 tys. mieszkań, tj. o 3,1 proc. mniej niż przed rokiem, ale o 19,7 proc. więcej niż w 2007 r. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku rozpoczęto budowę 142,9 tys. mieszkań, tj. o 18,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2008 do 178,8 tys. mieszkań, tj. o 22,3 proc.
                 • 07.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
                  ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2009 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                  • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                   FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                   • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                    MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                    • 04.01.2010Wzrost w budownictwie infrastrukturalnym decyduje o sytuacji na rynku budowlanym
                     Z zaprezentowanej pod koniec grudnia analizy kondycji polskiego budownictwa wynika, że w najbliższych latach o poziomie produkcji w tym sektorze zdecyduje przede wszystkim realizacja projektów infrastrukturalnych. Gorsze perspektywy mają budownictwo usługowe i mieszkaniowe.
                     • 17.12.2009Ponad 140 tys. nowych mieszkań
                      Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, od stycznia do listopada bieżącego roku oddano do użytkowania 143,3 tys. mieszkań, tj. o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem i o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. W dalszym ciągu spadała aktywność inwestorów - w ciągu jedenastu miesięcy rozpoczęli oni budowę 134,5 tys. mieszkań, tj. o 19,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-listopad ubiegłego roku do 164,2 tys. mieszkań, czyli o 23,5 proc.
                      • 18.11.2009Do października powstało prawie 130 tys. mieszkań
                       Według wstępnych danych GUS, w okresie od stycznia do października tego roku oddano do użytkowania 128,3 tys. mieszkań, tj. o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem i o 24,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. W dalszym ciągu miał miejsce spadek aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu dziesięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 124,2 tys. mieszkań, tj. o 21,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń-październik 2008 r. do 152,6 tys. mieszkań, tj. o 24,2 proc.
                       • 19.10.2009115 tys. nowych mieszkań
                        Od stycznia do września tego roku oddano do użytkowania 114,7 tys. nowych mieszkań, czyli o 6,7 proc. więcej niż przed rokiem i o 31,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Utrzymał się spadek aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu dziewięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 109,9 tys. mieszkań, tj. o 23,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu z okresem styczeń wrzesień ubiegłego roku do 138,6 tys. mieszkań, tj. o 23,2 proc.
                        • 18.09.2009Ponad 100 tys. nowych mieszkań
                         Od stycznia do sierpnia bieżącego roku oddano do użytkowania 101 tys. 256 mieszkań - o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem i o 33,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. - podał GUS. Jednocześnie odnotowano dalsze ograniczenie aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu ośmiu miesięcy 2009 rozpoczęto budowę 94,5 tys. mieszkań, tj. o 25,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r., natomiast liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do niespełna 122 tys. mieszkań, tj. o 23,6 proc.
                         • 19.08.2009Niespełna 90 tys. nowych mieszkań po siedmiu miesiącach
                          Według wstępnych danych GUS, od stycznia do lipca tego roku oddano do użytkowania 89,8 tys. mieszkań, tj. o 7,1 proc. więcej niż przed rokiem i o 39,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Jednocześnie odnotowano dalsze ograniczenie aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu siedmiu miesięcy br. rozpoczęto budowę 80,7 tys. mieszkań - o 28 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2008 r. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do 107 tys. mieszkań, czyli o 22,9 proc.
                          • 20.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż działek rekreacyjnych a podatek VAT
                           W ramach zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nie mieści się dostawa terenów przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na cele wypoczynkowo-rekreacyjne z możliwością zabudowy (zabudowa letniskowa, turystyczno-rekreacyjna, budownictwo rekreacji indywidualnej, budownictwo rezydencyjce, budownictwo inne).
                           • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia własności nieruchomości
                            Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu? 2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową?
                            • 17.06.2009Prawie 64 tys. nowych mieszkań po 5 miesiącach
                             Według wstępnych danych, w okresie styczeń-maj 2009 r. nadal obserwowano przyrost nowych zasobów mieszkaniowych. W ciągu pięciu miesięcy tego roku oddano do użytkowania 63,7 tys. mieszkań, tj. o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem i o 44,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym ograniczyli swoją aktywność w obszarze nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu pięciu miesięcy br. rozpoczęli budowę 52,6 tys. mieszkań, tj. o 31,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do 75 tys., tj. o 18,5 proc.
                             • 17.06.2009Orzecznictwo podatkowe: Stawka VAT dla sprzedaży mieszkania wraz z miejscem parkingowym
                              Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z tak wydzielonych miejsc parkingowych, które znajdują się w tym samym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla danego lokalu mieszkalnego. Nie można bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży. Prawo do korzystania z miejsca parkingowego nie stanowi w tym przypadku odrębnego od gruntu przedmiotu własności.
                              • 05.06.2009Polskie Forum Inwestycyjne
                               Roadshow Polska, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w dniach 3 i 4 czerwca zorganizowały w Warszawie Pierwsze Polskie Forum Inwestycyjne. Zdaniem uczestników konferencji, najbliższe lata to najlepszy moment na inwestowanie w polskie budownictwo mieszkaniowe i związaną z nim infrastrukturę, sektor elektroniczny oraz szeroko rozumianą energetykę.
                               • 03.06.2009Konsekwencje przekroczenia przez fiskusa terminu na wydanie interpretacji podatkowej
                                Skutkiem opieszałości organu, która doprowadziła do przekroczenia przez ministra finansów trzymiesięcznego terminu dla wydania interpretacji, wiążące jest dla tego organu stanowisko podatnika zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji (tzw. milcząca interpretacja). Przepis art. 14e w związku z art. 14o § 2 Ordynacji podatkowej określa sposób, w jaki tzw. milcząca interpretacja może być wyeliminowana z obiegu prawnego. Minister Finansów może zatem w odrębnym postępowaniu, wszczętym z urzędu, przy spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie zmienić ową milczącą interpretację ukonstytuowaną przez upływ czasu we wniosku podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                                • 15.05.2009Przed ETS za brak przepisów o równości w dostępie do towarów i usług
                                 Komisja wniosła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce z powodu braku transpozycji przepisów UE zabraniających dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (dyrektywa 2004/113/WE). Pomimo otrzymania uzasadnionej opinii (drugiego ostrzeżenia), wystosowanej przez Komisję w 2008 r., Polska dotąd nie przyjęła przepisów niezbędnych do wdrożenia tej dyrektywy do krajowego prawodawstwa.
                                 • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                                  Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
                                  • 21.04.2009Orzecznictwo: Jaka stawka VAT przy budowie infrastruktury towarzyszącej
                                   Z uzasadnienia: "Przechodząc w tym stanie rzeczy do oceny tegoż, merytorycznego, stanowiska Sądu I instancji odnotować należy, że dano w nim wyraz przekonaniu, iż pojęcie "związku pomiędzy robotami budowlano-montażowymi oraz remontami i robotami konserwacyjnymi a budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą", który, po myśli art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.t.u., pozwala zastosować preferencyjną stawkę podatkową, należy rozumieć szeroko. Stanowisko takie nie jest zresztą odosobnione czego przykładem może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.07.2008 r., sygn. I FSK 871/07. Wydaje się ono jednak nie trafione bowiem nie uwzględnia ono celu, dla którego owe unormowanie zostało przyjęte. Tymczasem owo ratio legis sprowadza się do udzielenia przejściowej ochrony, polegającej na obniżeniu stawki podatku, tym osobom (podmiotom) inwestującym w budownictwo mieszkaniowe, by nie ponosili oni w związku z przystąpieniem Polski do Wspólnoty Europejskiej zbyt dużych kosztów swoich inwestycji mieszkaniowych."
                                   • 03.04.2009Rządowe wsparcie dla budownictwa komunalnego na nowych zasadach
                                    Z początkiem kwietnia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jej celem jest wyeliminowanie barier efektywnego wykorzystywania środków z programu budownictwa socjalnego przez inwestorów – wyjaśnia Ministerstwo Infrastruktury.
                                    • 02.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy
                                     W sytuacji gdy z ewidencji gruntów i budynków wynika w sposób niezbity, że grunty zostały sklasyfikowane jako użytki rolne, to aby opodatkować takie grunty podatkiem od nieruchomości należy udowodnić, że są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
                                     • 03.02.2009Orzecznictwo: Sprzedaż lokali budowanych na wynajem opodatkowana VAT
                                      W przedmiotowej sprawie, (uwzględniając stan faktyczny uzupełniony w skardze) skarżący państwo M. i J. P. wraz z państwem M. i J. S. w 1999 r. nabyli jako współwłaściciele w udziale - części działkę budowlaną nr 92 obszaru 1192 m- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskali pozwolenie na budowę "zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podziałem na dziesięć lokali mieszkalnych". Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. W roku 2004, jak twierdzą skarżący, skorzystali z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Obecnie państwo P. wraz z państwem S. zamierzają dokończyć budowę budynku i zbyć 10 mieszkań. Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż tychże mieszkań podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                      • 29.01.2009Orzecznictwo: Droga gminna jako infrastruktura towarzysząca?
                                       Z uzasadnienia: "Kiedy zatem w art. 146 ust. 3 u.p.t.u. definiuje się infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i związaną z obiektami budownictwa mieszkaniowego, poprzez określenie jej zakresu przedmiotowego, należy uwzględniać, że stawka obniżona 7 % powinna mieć zastosowanie jedynie do takich inwestycji (remontów) tej infrastruktury, które są realizowane w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego (inwestycji budownictwa mieszkaniowego), i których ostatecznymi odbiorcami w sensie podatkowym (finansowym) jako konsumentów w finalnym rachunku (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez pośrednich inwestorów jakimi są spółdzielnie czy deweloperzy, sprzedających lub wynajmujących lokale mieszkalne w takich obiektach) są osoby (podmioty) użytkujący te obiekty (infrastrukturę)."
                                       • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                        Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                        • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
                                         Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2008 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                         • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                          Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                          • 10.12.2008Budownictwo mieszkaniowe po trzech kwartałach
                                           W I-III kwartale 2008 r. oddano do użytkowania 106,5 tys. mieszkań, tj. o 19,6 tys. mieszkań (o 22,5 proc.) więcej niż w tym samym okresie 2007 r. Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 16,1 tys. mieszkań), indywidualnym (o 3,3 tys. mieszkań), spółdzielczym (o 1,1 tys. mieszkań), komunalnym (o 0,2 tys. mieszkań) i zakładowym (o 37 mieszkania). Mniej mieszkań oddano do użytkowania w budownictwie społecznym czynszowym (o 1,2 tys. mieszkań). 
                                           • 27.11.2008Orzecznictwo: Kiedy działalność gospodarcza? 
                                            „Zdaniem organu, z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, że dokonując podziału na działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, podatnik nie działał celem zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Działania te miały na każdym etapie podejmowania czynności o charakterze zarobkowym, poprzez działania zwiększające wartość działek. Nie można odmówić charakteru zarobkowego również sprzedaży działek zabudowanych. Działania poprzedzające sprzedaż, znacznie wykraczające poza zwykłe czynności konieczne do zbycia składników majątku osobistego, wskazują na istnienie woli osiągnięcia korzyści ze sprzedaży, co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej”.