Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cena mieszkania

 • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
  Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
  • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 03.07.2020Zakup, remont i sprzeda mieszkania. A co z VAT?
    Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz w zakresie okrelonym PKD 68.10.Z - kupno i sprzeda nieruchomoci na wasny rachunek. W swojej dziaalnoci bdzie kupowa i sprzedawa nieruchomoci mieszkalne na rynku wtórnym (co najmniej dwa lata po zasiedleniu). Bdzie zatem skupowa mieszkania od osób fizycznych, remontowa je (ulepszenie nigdy nie przekroczy 30% wartoci pocztkowej) i sprzedawa równie osobom fizycznym. Czy sprzeda ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT?
    • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
     W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
     • 20.04.2020Warto pocztkowa mieszkania wedug wasnej wyceny
      Czy, z uwagi na brak moliwoci ustalenia do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania), podatnik moe przyj warto pocztkow w wysokoci wynikajcej z wyceny dokonanej przez niego, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodków trwaych tego samego z grudnia roku poprzedzajcego rok (w tym przypadku 2019 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
      • 26.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
       W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
       • 25.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
        W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
        • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
         Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
         • 28.10.2019Sprzeda mieszkania na kredyt: Termin przelewu zaley od banku
          Wprowadzenie obligatoryjnego uruchomienia kredytu bankowego na zakup mieszkania ju w momencie podpisania aktu notarialnego wymagaoby wprowadzenia obowizku wywizania si przez kupujcego ze wszystkich czynnoci zwizanych z umow kredytow i jej zabezpieczeniem przez bank (np. ubezpieczenie) jeszcze przed przejciem na niego prawa wasnoci lokalu, co byoby niewtpliwie skomplikowane pod ktem prawnym. W praktyce mogoby to znacznie zwiksza koszt kredytu, a tym samym ograniczy jego dostpno - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
          • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
           Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
           • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
            Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
            • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
             Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
             • 10.07.2019PIT: Wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej
              Pytanie: W 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymaa od swojej córki mieszkanie, które po 2018 r. sprzedaa. W styczniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupia nowe mieszkanie. Wnioskodawczyni zakupia mieszkanie z myl, e za 2 do 3 lat zakoczy dziaalno gospodarcz i wówczas przeprowadzi si do zakupionego mieszkania. Do tego czasu Wnioskodawczyni chciaaby wynajmowa mieszkanie, aby pokry koszty zwizane z jego utrzymaniem. Czy jeli Wnioskodawczyni wynajmie mieszkanie do momentu wykorzystywania go przez ni, nie straci prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?
              • 09.07.2019Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania
               Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje wasny lokal mieszkalny (odrbna wasno), który kupi na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadzi ww. lokal do ewidencji rodków trwaych w jego dziaalnoci. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego bdcego ujawnionym rodkiem trwaym w dziaalnoci?
               • 04.07.2019Zakup mieszka do dalszej odsprzeday a zwolnienie z podatku VAT
                Lokale mieszkalne zakupione w celu remontu i odsprzeday stanowi towar handlowy. Tym samym skoro nie mamy do czynienia ze rodkiem trwaym, nakady ponoszone na ww. lokale nie stanowi ulepszenia w rozumieniu art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ulepszenie jest bowiem pojciem, które dotyczy wycznie skadników majtku bdcych rodkami trwaymi.
                • 06.06.2019Podatnik wycofuje rodek trway z dziaalnoci gospodarczej, a co z VAT?
                 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie zawiera definicji rodka trwaego. Poszukujc jej w innych aktach prawnych równie nie jest atwo j odnale. Ustawodawca zamiast poda prost definicj wskaza warunki, które dana rzecz powinna speni, aby móc zosta uznan za rodek trway.
                 • 05.06.2019Podatnik wycofuje rodek trway z dziaalnoci gospodarczej, a co z VAT?
                  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie zawiera definicji rodka trwaego. Poszukujc jej w innych aktach prawnych równie nie jest atwo j odnale. Ustawodawca zamiast poda prost definicj wskaza warunki, które dana rzecz powinna speni, aby móc zosta uznan za rodek trway.
                  • 23.05.2019Dziaalno we wasnym domu lub mieszkaniu - do KUP równie cz odsetek od kredytu
                   Przedsibiorcy, prowadzcy dziaalno w swoim mieszkaniu lub domu, mog zaliczy do kosztów uzyskania nie tylko cz wydatków, zwizanych z biec eksploatacj, ale równie cz odsetek od kredytu zwizanego z nabyciem mieszkania lub wybudowaniem domu, w którym zarówno mieszkaj z rodzin jak i prowadz dziaalno. Jak naley ustali warto moliwych do uwzgldnienia kosztów oraz w jaki sposób je dokumentowa, wskazuje publikowana dzisiaj interpretacja.
                   • 30.04.2019PIT: Zakup i uoenie kostki brukowej na chodniku a wydatki na cele mieszkaniowe
                    Pytanie: Wnioskodawca rodki ze sprzeday udziau w lokalu mieszkalnym zamierza przeznaczy na zakup kostki brukowej oraz jej uoenie na tarasie, który nie jest konstrukcyjnie zwizany z przedmiotowym budynkiem mieszkalnym, a take na podjedzie, chodniku oraz na opask z kostki wokó domu. Czy ww. zakup i uoenie kostki brukowej mog by uznane za wydatki na wasne cele mieszkaniowe?
                    • 21.03.2019Ulga mieszkaniowa - najpierw zakup nieruchomoci, potem sprzeda innej
                     Aby skorzysta z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest spenienie dwóch warunków: wydatkowanie przychodu na wasne cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynnoci przed upywem dwuletniego terminu od koca roku podatkowego, w którym nastpio zbycie. Podatnicy czsto maj wtpliwoci, co w sytuacji, w której najpierw kupi nieruchomo z przeznaczeniem na wasne cele mieszkaniowe, a dopiero potem uzyskaj przychód ze sprzeday innej nieruchomoci. Tak wtpliwo rozstrzyga przedstawiona dzisiaj interpretacja.
                     • 04.03.2019Klimatyzacj mona rozliczy w ramach ulgi mieszkaniowej
                      Wydatkowanie w okresie dwóch lat od koca roku podatkowego, w którym nastpio odpatne zbycie przychodu ze sprzeday odziedziczonego mieszkania na remont lokalu mieszkalnego obejmujcy zakup i instalacj klimatyzacji, która oprócz funkcji schadzania bdzie peni równie funkcj grzewcz uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                      • 19.02.2019NSA. Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera
                       Z uzasadnienia: W istocie kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu (…) Wpaty dokonywane przez nabywc w wykonaniu umowy deweloperskiej s wydatkami na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d ustawy o PIT.
                       • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                        Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                        • 17.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                         Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                         • 05.12.2018Wydatki na mieszkanie w PKPiR
                          Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno, która obejmuje handel nieruchomociami na wasny rachunek. Wnioskodawca naby z rynku wtórnego od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci mieszkanie w celu jego dalszej odsprzeday (lokal stanowi towar handlowy). Lokal ten wymaga ponoszenia nakadów budowlano-remontowych. Czy koszty zwizane z usugami remontowymi powinny by klasyfikowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - jako pozostae wydatki, czy te w kolumnie 10 - jako zakup towarów handlowych i materiaów?
                          • 30.11.2018Ulga mieszkaniowa: Wydatki sfinansowane zaliczkami i zadatkami przed ostateczn sprzeda
                           Cig wydarze dot. sprzeday nieruchomoci zapocztkowany jest czsto umow przedwstpn, otrzymaniem z tytuu zbycia zadatku/zaliczki od nabywcy i wreszcie zakoczony zawarciem ostatecznej umowy sprzeday przenoszcej wasno. Mona by wic uzna za „dzie zbycia” w rozumieniu przepisów dotyczcych ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dzie pierwszy jak i ostatni tego procesu. W orzecznictwie przyjo si jednak, e biorc pod uwag cel ulgi mieszkaniowej przywiecajcy ustawodawcy, w przypadku sprzeday nieruchomoci wieloetapowo, wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe rodków uzyskanych przez zbywc w zwizku ze zbyciem na dowolnym etapie procesu sprzeday, bdzie umoliwiao skorzystanie z ulgi.
                           • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                            Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                            • 08.11.2018Podatek VAT przy obrocie remontowanymi nieruchomociami na rynku wtórnym
                             W systemie podatku od towarów i usug obowizuje zasada niezwocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraa si tym, e istotna jest intencja nabycia. Jeeli dany towar lub usuga ma suy wykonywaniu czynnoci opodatkowanych wówczas – po spenieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywicie, jeeli nie wyczaj go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeeli natomiast ma suy czynnociom nieuprawniajcym do odliczenia podatku od towarów i usug (niepodlegajcym opodatkowaniu lub zwolnionym od podatku) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia tego podatku.
                             • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                              Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                              • 09.08.2018NSA: Nieprawidowoci musz zosta wskazane w protokole kontroli podatkowej
                               Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 291 § 4 O. p., kontrola podatkowa zostaje zakoczona w dniu dorczenia protokou kontroli. Skoro tak, to ujawnienie nieprawidowoci i ocena prawna nieprawidowoci ju po dorczeniu protokou kontroli nie ma znaczenia dla skutku przewidzianego w art. 165b § 1 O. p. – moliwoci wszczcia postpowania podatkowego w tej sprawie.
                               • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                                Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                                • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                                 Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                                 • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
                                  Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
                                  • 23.05.2018Dziaalno w mieszkaniu. Meble i urzdzenia w kosztach firmy
                                   Pytanie: Jedno z pomieszcze wchodzcych w skad nieruchomoci lokalowej, która bdzie stanowi miejsce zamieszkania Wnioskodawcy i Jego ony bdzie przez Wnioskodawc wykorzystywane do prowadzenia dziaalnoci. Pomieszczenie to wymaga remontu, m.in. wygadzenia i pomalowania cian, wymiany podóg, czy te zmiany mebli i innych urzdze sucych do prowadzenia dziaalnoci. Czy istnieje moliwo uznania za koszty uzyskania przychodu, kosztów remontu oraz wymiany znajdujcych si w nim mebli i urzdze?
                                   • 18.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                                    Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                                    • 18.05.2018NSA: Okolicznoci uzyskania dochodu naley uprawdopodobni
                                     Z uzasadnienia: Wg Sownika Jzyka Polskiego PWN uprawdopodobni, to "sprawi, e co staje si prawdopodobne". Z kolei przez prawdopodobn naley rozumie sytuacj, która wydaje si by prawdziwa; jest dua szansa, e si wydarzya. W ocenie rozpatrujcego spraw skadu orzekajcego do uprawdopodobnienia uzyskania okrelonych przychodów nie wystarcza jedynie wskazanie, e podatnik w okrelonych okolicznociach faktycznych móg uzyska przysporzenie we wskazywanej wysokoci. Istotne jest równie przedstawienie dodatkowych faktów (okolicznoci), a nawet dowodów uwiarygodniajcych przypuszczenie, e z dziaalnoci takiej podatnik rzeczywicie móg okrelone dochody uzyska, e byo to prawdopodobne oraz, e dochody (przysporzenia) te zostay opodatkowane lub byy wolne od opodatkowania.
                                     • 16.05.2018Przekazanie rodka trwaego na potrzeby osobiste a VAT
                                      Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) za dostaw towaru uznawane jest równie nieodpatne przekazanie przez podatnika towarów nalecych do jego przedsibiorstwa. Warunkiem jest przysugiwanie podatnikowi w caoci lub w czci prawa do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu. Dotyczy to take ich czci skadowych. Przepis ten zawiera przykadowy katalog przekaza nieodpatnych, wród których mieci si te przekazanie na cele osobiste podatnika.
                                      • 16.05.2018NSA. Broszura MF nie jest ródem prawa
                                       Broszura Ministerstwa Finansów nie moe by ródem prawa i nie moe by podstaw do stosowania ulg czy zwolnie podatkowych - nawet jeeli jej tre budzi wtpliwoci co do zgodnoci z przepisami ustawy. W takim przypadku zasada zaufania do organów podatkowych nie moe przekrela zasady nakazujcej organom podatkowym dziaanie zgodnie z przepisami ustaw podatkowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 11.05.2018Nakady na ulepszenie rodka trwaego nabytego w drodze darowizny
                                        Od 1.01.2018 r. wyczona zostaa moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od rodków trwaych, nabytych w drodze darowizny, jeeli przy nabyciu zastosowanie miao zwolnienie od spadków i darowizn. Jednak wyczenie to nie dotyczy nakadów poniesionych przez obdarowanego, na ulepszenie otrzymanego rodka trwaego.
                                        • 10.05.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                                         Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                                         • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
                                          Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 21.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                           Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                           • 20.03.2018Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system) - wnioski tylko do koca 2018 r.
                                            Jeli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniose wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wysz (23%), moesz odzyska cz wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejciowymi, zoenie wniosku o zwrot VAT jest moliwe tylko do koca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
                                            • 16.03.2018Wzrost cen zaczyna hamowa
                                             W lutym br. ceny dóbr i usug konsumpcyjnych obniyy si o 0,2 proc. miesic do miesica – poda Gówny Urzd Statystyczny. W skali roku zanotowano wzrost cen o 1,4 proc. Jak wskazuj analitycy, inflacja okazaa si nisza od wczeniejszych oczekiwa.
                                             • 16.03.2018NSA: Sprzeda mieszkania i podatek dochodowy: kwoty wpacone do spódzielni powinny by zwaloryzowane
                                              Poniesione przez podatnika wydatki na nabycie od spódzielni prawa wasnoci mieszkania mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytuu sprzeday tego lokalu w wysokoci zwaloryzowanej przez spódzielni mieszkaniow na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spódzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
                                              • 22.02.2018Spata kredytu maonków z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
                                               Z uzasadnienia: Przeznaczone przez Wnioskodawczyni rodki ze sprzeday lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowicego jej majtek odrbny na spat zacignitego wspólnie z mem kredytu na wasne cele mieszkaniowe - tj. zakup budynku mieszkalnego stanowicego przedmiot wspówasnoci maeskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe - korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego.
                                               • 28.12.2017Spata maeskiego kredytu mieszkaniowego z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
                                                W sytuacji, gdy kwota uzyskana ze sprzeday udziau w nieruchomoci stanowicego majtek odrbny przeznaczona zostanie na spat kredytu zacignitego na wasne cele mieszkaniowe, tj. zakup wraz z mem na zasadzie wspólnoci cznej maeskiej mieszkania, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, to uzyskany dochód korzysta bdzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, w wysokoci odpowiadajcej spacie ww. zobowizania.
                                                • 06.11.2017WSA. Ulga mieszkaniowa: Samo poniesienie wydatków nie wystarczy
                                                 Z uzasadnienia: Ustawodawca kierowa tzw. ulg miszkaniow do podatników, którzy pozyskali ze sprzeday nieruchomoci (art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustawy o PIT) okrelone przychody i w nieprzekraczalnym terminie dwóch lat, przychody te wydatkowali na zaspokojenie swych potrzeb mieszkaniowych, w tym wydatkowali te rodki na nabycie nieruchomoci mieszkalnej, przy czym "nabycie" naley rozumie jako definitywne uzyskanie prawa wasnoci.
                                                 • 19.10.2017Rolety, pergole i moskitiery - usuga ze stawk 23%
                                                  Obniona stawka podatku od towarów i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta okrelonych towarów nastpuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu).
                                                  • 18.10.2017Amortyzacja wyposaenia wynajmowanego mieszkania
                                                   Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczajc si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si bdzie uywane wyposaenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeday wraz z wpisan kwot kupna. Warto jednostkowa kadego z elementów wyposaenia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposaenia zostan wprowadzone do ewidencji rodków trwaych. Czy Wnioskodawczyni moe amortyzowa uywane wyposaenie?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »