Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 20.01.2015PIT za 2014: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
  • 20.01.2015Opodatkowanie dwóch umów o dzieło zawartych w jednym miesiącu
   Pytanie podatnika: W styczniu z niektórymi osobami, niebędącymi pracownikami Wnioskodawcy zawarto dwie umowy o dzieło. Obydwa dzieła zostały wykonane w miesiącu zawarcia umowy. Wnioskodawca od łącznej sumy przychodów postawionej w styczniu do dyspozycji przyjmującego zamówienie odliczył miesięczne koszty uzyskania przychodu i od tak obliczonego dochodu obliczył i pobrał zaliczkę na podatek. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, czy też powinien odliczyć koszty oraz obliczyć zaliczkę odrębnie od każdego wystawionego rachunku?
   • 19.12.2014Podatki 2015. Ulga na dzieci w PIT będzie wyższa
    24 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc.
    • 18.12.2014Podatki 2015. Ulga na dzieci w PIT będzie wyższa
     24 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc.
     • 05.12.2014Uchwała NSA: Umowa dożywocia bez PIT
      W przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 02.12.2014Będzie minimalna stawka za godzinę pracy?
       Interpelacja nr 29121 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki płacy godzinowej
       • 01.12.2014Uznanie działalności gospodarczej za stosunek pracy
        Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale faktycznie, choć umowa nazywa się umową o współpracę, pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu określonemu w umowie. Z realizacji swoich zadań sporządzałam raporty. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach na podstawie umowy o współpracę można uznać za stosunek pracy i jakie kroki należałoby podjąć, aby ustalić, że była to faktycznie umowa o pracę?
        • 25.11.2014Połowa Polaków chce ozusowania wszystkich umów cywilnoprawnych
         Nieco ponad połowa Polaków (57 proc.) popiera pomysł wprowadzenia obowiązkowego odprowadzania składek na ZUS od wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych na identycznych zasadach, jak jest to w przypadku umów o pracę – wynika z nowego badania CBOS.
         • 25.11.2014Usługi otrzymane od firmy współmałżonka jako koszt podatkowy
          Pytanie podatnika: Czy do celów odrębnej działalności gospodarczej Wnioskodawca może korzystać z firmowych samochodów żony na zasadzie odpłatnych usług transportowych udokumentowanych fakturą, a wynagrodzenie poniesione na podstawie otrzymanej od firmy żony faktury za usługi transportowe stanowić będzie u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu i podstawę odliczenia podatku od towarów i usług?
          • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
           Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
           • 31.10.2014Wynagrodzenie członków rodziny a koszty uzyskania przychodów
            Przedsiębiorcy dość często współpracują z członkami rodzin. Zatrudniają żony, mężów, dzieci. W jaki sposób należy rozliczać ich wynagrodzenie? Czy kwoty wypłacone rodzinie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy?
            • 30.10.2014Wynagrodzenie członków rodziny a koszty uzyskania przychodów
             Przedsiębiorcy dość często współpracują z członkami rodzin. Zatrudniają żony, mężów, dzieci. W jaki sposób należy rozliczać ich wynagrodzenie? Czy kwoty wypłacone rodzinie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy?
             • 15.10.2014Umowa-zlecenie a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją
              Interpelacja nr 27204 do ministra sprawiedliwości w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących zajęć komorniczych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
              • 01.10.2014Składki ZUS prokurenta spółki z o.o.
               Powołanie - bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Nie zaistnieje zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał prokurent za pełnienie swej funkcji. Prokura bowiem sama w sobie stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
               • 26.09.2014Obowiązki płatnika PIT: Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia
                Pytanie podatnika: W jaki sposób pracodawca ma obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz sporządzić informację PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiąga przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskanych z zewnętrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?
                • 25.09.2014Przepisy prawa własności przemysłowej a 50% koszty uzyskania przychodów
                 Jak wynika z art. 22 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT) jest to, aby przychód był z tytułu:
                 • 22.09.2014VAT od umów zlecenia a odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich
                  W świetle regulacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), przychody z umów zlecenia czy o dzieło, zawierane w ramach działalności wykonywanej osobiście, stanowią źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy odrębne od źródła, jakim są przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Warto jednak wiedzieć, że na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), przychody z takich umów mogą stanowić przychody z działalności gospodarczej, a co za tym idzie – mogą podlegać opodatkowaniu. Wynika to z tego, że definicja działalności gospodarczej, która jest zawarta w ustawie o VAT jest znacznie szersza, niż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                  • 19.09.2014VAT od umów zlecenia a odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich
                   W świetle regulacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), przychody z umów zlecenia czy o dzieło, zawierane w ramach działalności wykonywanej osobiście, stanowią źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy odrębne od źródła, jakim są przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Warto jednak wiedzieć, że na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), przychody z takich umów mogą stanowić przychody z działalności gospodarczej, a co za tym idzie – mogą podlegać opodatkowaniu. Wynika to z tego, że definicja działalności gospodarczej, która jest zawarta w ustawie o VAT jest znacznie szersza, niż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                   • 09.09.2014Terminy przedawnienia roszczeń w Kodeksie cywilnym
                    Celem instytucji przedawnienia jest usunięcia stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez długi czas nie realizuje przysługujących mu roszczeń. Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego (dalej jako „k.c.”) z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. W tym zakresie, instytucji przedawnienia z reguły podlegają wyłącznie roszczenia majątkowe, zatem wyłącznie takie których wartość jest możliwa do wyrażenia w pieniądzu.
                    • 09.09.2014MPiPS szykuje sporo zmian w prawie
                     Oskładkowanie umów zleceń oraz rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – to główne zmiany, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
                     • 08.09.2014MPiPS szykuje sporo zmian w prawie
                      Oskładkowanie umów zleceń oraz rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – to główne zmiany, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
                      • 05.08.2014ZUS sprawdza umowy o dzieło i stosuje nową interpretację
                       W ostatnich miesiącach doszło do intensyfikacji kontroli w zakresie zawierania umów o dzieło, prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak twierdzi Konfederacja Lewiatan, kontrolerzy prezentują całkiem nową interpretację przepisów, z góry nastawioną negatywnie do pracodawców.
                       • 04.08.2014Wypłaty z ZFŚS do zmiany?
                        Interpelacja nr 26438 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemów związanych z wypłatami świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
                        • 29.07.2014Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
                         Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe.
                         • 29.07.2014Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
                          Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe.
                          • 28.07.2014Najlepszy kredyt dla doradcy podatkowego
                           Obecnie rynek finansowy oferuje wiele kredytów skierowanych do poszczególnych grup zawodowych. Bardzo ważne jest więc, żeby wybrać dokładnie taki kredyt, jakiego wymaga konkretna osoba czy firma. Jeśli więc to doradca podatkowy potrzebuje kredytu, bez problemu znajdzie odpowiednią dla siebie opcję. BIZ Bank proponuje bardzo dogodne warunki kredytowe i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta, dzięki czemu umożliwia uzyskanie pożyczki w bardzo krótkim czasie.
                           • 14.07.2014Opodatkowanie PIT sprzedaży bitcoinów
                            Pytanie podatnika: Czy dokonywanie transakcji (tj. zbywania i nabywania) mających za przedmiot bitcoiny należy zakwalifikować do kategorii „pozarolnicza działalność gospodarcza", czy też uznać za transakcje mające za przedmiot „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych" i w obu przypadkach zastosować stawkę podatku wynikającą ze skali podatkowej?
                            • 10.07.2014Usługi reklamowe a opodatkowanie PIT
                             Pytanie podatnika: Czy w związku ze świadczonymi na rzecz klubu usługami reklamowymi Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje uzyskiwane przychody do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                             • 07.07.2014Umowy cywilnoprawne a obowiązkowe składki na ZUS
                              Interpelacja nr 26432 w sprawie regulacji składek od umów cywilnoprawnych odprowadzanych przez pracodawców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                              • 04.07.2014Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracownikiem na urlopie macierzyńskim
                               Jeżeli pracodawca zawrze umowę o dzieło z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania umowy o dzieło nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
                               • 24.06.2014Rząd wyda dodatkowe miliony na umowy śmieciowe
                                W tym roku na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych, czyli wypłacanych m.in. na podstawie tzw. umów śmieciowych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), państwo wyda o prawie 5 mln więcej względem pierwotnego planu – wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, który został opublikowany w poniedziałek. Więcej na opłacenie umów śmieciowych wydadzą organy służby zdrowia, Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.
                                • 23.06.2014Oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Jak zareaguje rynek pracy?
                                 Oskładkowanie umów zleceń, które przewiduje procedowany obecnie przez Sejm projekt, wpłynie negatywnie na rynek pracy – twierdzą Pracodawcy RP. Organizacja nie zgadza się z argumentami rządu, związków zawodowych oraz części środowiska pracodawców, którzy popierają pomysł ozusowania umów cywilnoprawnych.
                                 • 20.06.2014Oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Jak zareaguje rynek pracy?
                                  Oskładkowanie umów zleceń, które przewiduje procedowany obecnie przez Sejm projekt, wpłynie negatywnie na rynek pracy – twierdzą Pracodawcy RP. Organizacja nie zgadza się z argumentami rządu, związków zawodowych oraz części środowiska pracodawców, którzy popierają pomysł ozusowania umów cywilnoprawnych.
                                  • 17.06.2014Ozusowanie umów śmieciowych. Pracodawcy i związkowcy łączą siły
                                   Umowy cywilnoprawne powinny zostać objęte obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne, a zamówienia publiczne nie mogą opierać się wyłącznie na kryterium najniższej ceny – twierdzą zgodnie związki zawodowe i środowiska pracodawców. Wspólny apel w tej sprawie podpisały NSZZ „Solidarność”, OPPZ, Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan oraz BCC.
                                   • 17.06.2014Ozusowanie umów śmieciowych. Pracodawcy i związkowcy łączą siły
                                    Umowy cywilnoprawne powinny zostać objęte obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne, a zamówienia publiczne nie mogą opierać się wyłącznie na kryterium najniższej ceny – twierdzą zgodnie związki zawodowe i środowiska pracodawców. Wspólny apel w tej sprawie podpisały NSZZ „Solidarność”, OPPZ, Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan oraz BCC.
                                    • 12.06.2014Opodatkowanie produktów rolnych. Rolnicy wyjdą z szarej strefy?
                                     Sprzedaż na małą skalę przetworzonych przez rolników produktów, np. dżemu, konfitur i krojonych warzyw, nie powinna wymagać prowadzenia działalności gospodarczej – uważają posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy przygotowali projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
                                     • 11.06.2014Zaliczanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych
                                      Pytanie podatnika: Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?
                                      • 06.06.2014Zwolnienie z PIT współfinansowania pracownikowi kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
                                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca dofinansował pracownikowi naukę w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nauka odbywa się w trybie zaocznym i są to studia podyplomowe. Pracownik uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Dofinansowanie jest w kwocie 50% kosztów kształcenia. Została zawarta umowa między pracownikiem i pracodawcą, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Czy ww. dofinansowanie jest wolne od podatku dochodowego?
                                       • 27.05.2014Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza
                                        Podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
                                        • 27.05.2014Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza
                                         Podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
                                         • 22.05.2014Samochód i telefon dla zleceniobiorcy a przychód w PIT
                                          Pytanie: Czy w związku z korzystaniem przez przyjmujących zlecenie (wykonawców dzieł) z przedmiotów należących do zleceniodawcy, takich jak samochód osobowy, laptop lub telefon komórkowy, w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów, powstanie po ich stronie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego zlecający będzie musiał odprowadzić zaliczki na podatek?
                                          • 14.05.2014Umowy śmieciowe - minimalna płaca byłaby nonsensem?
                                           Wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, nie jest możliwe – twierdzi zrzeszająca działających w Polsce pracodawców Konfederacja Lewiatan. Organizacja sprzeciwia się jakimkolwiek ustawowym ograniczeniom dotyczącym kształtowania tzw. umów śmieciowych.
                                           • 13.05.2014Umowy śmieciowe - minimalna płaca byłaby nonsensem?
                                            Wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, nie jest możliwe – twierdzi zrzeszająca działających w Polsce pracodawców Konfederacja Lewiatan. Organizacja sprzeciwia się jakimkolwiek ustawowym ograniczeniom dotyczącym kształtowania tzw. umów śmieciowych.
                                            • 06.05.2014Montaż trwałej zabudowy meblowej a stawka VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy świadczenie kompleksowe, polegające na trwałej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych komponentów należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu stawką obniżoną VAT, czy też jako dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową?
                                             • 16.04.2014Wynagrodzenie minimalne także dla umów cywilnoprawnych?
                                              Wprowadzenie minimalnej (godzinowej) stawki płacy dla wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych, w przypadku których powstają zobowiązania w obszarze ubezpieczeń społecznych – z taką propozycją wyszli niedawno członkowie klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko pomysłowi opowiadają się pracodawcy, którzy wskazują, że w wielu sytuacjach po prostu nie ma możliwości skontrolowania czasu pracy.
                                              • 15.04.2014Wynagrodzenie minimalne także dla umów cywilnoprawnych?
                                               Wprowadzenie minimalnej (godzinowej) stawki płacy dla wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych, w przypadku których powstają zobowiązania w obszarze ubezpieczeń społecznych – z taką propozycją wyszli niedawno członkowie klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko pomysłowi opowiadają się pracodawcy, którzy wskazują, że w wielu sytuacjach po prostu nie ma możliwości skontrolowania czasu pracy.