Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 20.06.2014Oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Jak zareaguje rynek pracy?
  Oskładkowanie umów zleceń, które przewiduje procedowany obecnie przez Sejm projekt, wpłynie negatywnie na rynek pracy – twierdzą Pracodawcy RP. Organizacja nie zgadza się z argumentami rządu, związków zawodowych oraz części środowiska pracodawców, którzy popierają pomysł ozusowania umów cywilnoprawnych.
  • 17.06.2014Ozusowanie umów śmieciowych. Pracodawcy i związkowcy łączą siły
   Umowy cywilnoprawne powinny zostać objęte obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne, a zamówienia publiczne nie mogą opierać się wyłącznie na kryterium najniższej ceny – twierdzą zgodnie związki zawodowe i środowiska pracodawców. Wspólny apel w tej sprawie podpisały NSZZ „Solidarność”, OPPZ, Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan oraz BCC.
   • 17.06.2014Ozusowanie umów śmieciowych. Pracodawcy i związkowcy łączą siły
    Umowy cywilnoprawne powinny zostać objęte obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne, a zamówienia publiczne nie mogą opierać się wyłącznie na kryterium najniższej ceny – twierdzą zgodnie związki zawodowe i środowiska pracodawców. Wspólny apel w tej sprawie podpisały NSZZ „Solidarność”, OPPZ, Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan oraz BCC.
    • 12.06.2014Opodatkowanie produktów rolnych. Rolnicy wyjdą z szarej strefy?
     Sprzedaż na małą skalę przetworzonych przez rolników produktów, np. dżemu, konfitur i krojonych warzyw, nie powinna wymagać prowadzenia działalności gospodarczej – uważają posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy przygotowali projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
     • 11.06.2014Zaliczanie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych
      Pytanie podatnika: Z jaką datą następuje zaliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług określonej w zeznaniu VAT-7 na poczet innych należności podatkowych? Czy w przypadku złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych należących do właściwości organu innego niż urząd skarbowy, podatnik ma obowiązek złożenia wniosku o zaliczenie w organie pobierającym taki podatek, czy też urząd skarbowy sam przesyła rzeczony wniosek do odpowiedniego organu?
      • 06.06.2014Zwolnienie z PIT współfinansowania pracownikowi kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca dofinansował pracownikowi naukę w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nauka odbywa się w trybie zaocznym i są to studia podyplomowe. Pracownik uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Dofinansowanie jest w kwocie 50% kosztów kształcenia. Została zawarta umowa między pracownikiem i pracodawcą, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Czy ww. dofinansowanie jest wolne od podatku dochodowego?
       • 27.05.2014Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza
        Podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
        • 27.05.2014Działalność wykonywana osobiście a działalność gospodarcza
         Podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
         • 22.05.2014Samochód i telefon dla zleceniobiorcy a przychód w PIT
          Pytanie: Czy w związku z korzystaniem przez przyjmujących zlecenie (wykonawców dzieł) z przedmiotów należących do zleceniodawcy, takich jak samochód osobowy, laptop lub telefon komórkowy, w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartych umów, powstanie po ich stronie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego zlecający będzie musiał odprowadzić zaliczki na podatek?
          • 14.05.2014Umowy śmieciowe - minimalna płaca byłaby nonsensem?
           Wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, nie jest możliwe – twierdzi zrzeszająca działających w Polsce pracodawców Konfederacja Lewiatan. Organizacja sprzeciwia się jakimkolwiek ustawowym ograniczeniom dotyczącym kształtowania tzw. umów śmieciowych.
           • 13.05.2014Umowy śmieciowe - minimalna płaca byłaby nonsensem?
            Wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia w przypadku umów cywilnoprawnych, czyli umów zleceń i umów o dzieło, nie jest możliwe – twierdzi zrzeszająca działających w Polsce pracodawców Konfederacja Lewiatan. Organizacja sprzeciwia się jakimkolwiek ustawowym ograniczeniom dotyczącym kształtowania tzw. umów śmieciowych.
            • 06.05.2014Montaż trwałej zabudowy meblowej a stawka VAT
             Pytanie podatnika: Czy świadczenie kompleksowe, polegające na trwałej zabudowie meblowej z uprzednio nabytych komponentów należy traktować jako usługę modernizacji, podlegającą opodatkowaniu stawką obniżoną VAT, czy też jako dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu stawką podstawową?
             • 16.04.2014Wynagrodzenie minimalne także dla umów cywilnoprawnych?
              Wprowadzenie minimalnej (godzinowej) stawki płacy dla wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych, w przypadku których powstają zobowiązania w obszarze ubezpieczeń społecznych – z taką propozycją wyszli niedawno członkowie klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko pomysłowi opowiadają się pracodawcy, którzy wskazują, że w wielu sytuacjach po prostu nie ma możliwości skontrolowania czasu pracy.
              • 15.04.2014Wynagrodzenie minimalne także dla umów cywilnoprawnych?
               Wprowadzenie minimalnej (godzinowej) stawki płacy dla wszystkich rodzajów umów cywilnoprawnych, w przypadku których powstają zobowiązania w obszarze ubezpieczeń społecznych – z taką propozycją wyszli niedawno członkowie klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko pomysłowi opowiadają się pracodawcy, którzy wskazują, że w wielu sytuacjach po prostu nie ma możliwości skontrolowania czasu pracy.
               • 14.04.2014Odliczenie VAT od usługi cateringowej i gastronomicznej
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionej usługi cateringowej i gastronomicznej?
                • 11.04.2014Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Będzie niższa składka?
                 Interpelacja nr 24241 do ministra zdrowia w sprawie obniżenia opłat związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
                 • 27.03.2014Zwolnienie tuż po powrocie z macierzyńskiego? Wyniki kontroli PIP
                  W ubiegłym roku, w czasie do sześciu miesięcy od powrotu z urlopu macierzyńskiego, zwolnionych zostało 4,3 proc. kobiet – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Skala występowania tego rodzaju przypadków okazała się nieznacznie mniejsza niż w 2012 r.
                  • 19.03.2014Wynagrodzenie członka rodziny w kosztach działalności
                   Pytanie podatnika: Czy wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę (lub w formie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów?
                   • 18.03.2014PIT: Nieodpłatne świadczenia związane z promocją i reklamą
                    Ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają świadczenia polegające na wręczeniu w celach reklamowo-promocyjnych przedmiotów o niskiej wartości, a nie wypłata sum pieniężnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                    • 18.03.2014Działalność gospodarcza a opodatkowanie przychodów z umowy o dzieło
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza podjąć zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Zakres prac wynikających z powyższej umowy pokrywałby się z działalnością spółki cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Czy przychody otrzymane z tytułu umowy o dzieło Wnioskodawca może zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                     • 17.03.2014Opozycja za wprowadzeniem minimalnej stawki płacy godzinowej
                      Do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę należy wprowadzić gwarancje minimalnych stawek płacy za godzinę pracy – twierdzą posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia zgłosiła już do Sejmu projekt przewidujący, że w przypadku umów zleceń opłacanych godzinowo płaca wynosić ma co najmniej 10 zł brutto za każdą godzinę pracy.
                      • 17.03.2014Opozycja za wprowadzeniem minimalnej stawki płacy godzinowej
                       Do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę należy wprowadzić gwarancje minimalnych stawek płacy za godzinę pracy – twierdzą posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Partia zgłosiła już do Sejmu projekt przewidujący, że w przypadku umów zleceń opłacanych godzinowo płaca wynosić ma co najmniej 10 zł brutto za każdą godzinę pracy.
                       • 14.03.2014PIT za 2013: Podwyższanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
                        Pytanie: Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów są wykazywane w informacji PIT-11 przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy, sporządzając zeznanie roczne, na ogół przepisują te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamiętają jedynie o tym, że niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 należy ograniczyć. Czy jednak jest możliwość wykazania ich w kwotach wyższych niż wynikające z PIT-11?
                        • 13.03.2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
                         Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
                         • 07.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                          Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                          • 05.03.2014Dorabiający emeryt i składki ZUS
                           Pytanie: W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Świadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozglądam się za dodatkowym zajęciem i w związku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiającego emeryta jest oskładkowane?
                           • 04.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                            Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                            • 27.02.2014Honorarium w wysokości 150 zł - jakie koszty?
                             Pytanie: Wykonałem na zlecenie jednej z firm grafikę reklamową. Zawarłem umowę, w której zobowiązałem się do przeniesienia majątkowych praw autorskich do grafiki, na polach eksploatacji, które określiliśmy w umowie. Wynagrodzenie, które otrzymałem na rachunek wydawało mi się nieco za małe - więc dopytałem i dowiedziałem się, że obliczono zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, ponieważ kwota honorarium byłą mniejsza od 200 zł. Uważam, że zaliczkę powinno wyliczyć się stosując 50% koszty uzyskania – jak jest naprawdę?
                             • 26.02.2014Rozliczenie roczne. Jak postąpić w przypadku braku PIT-11?
                              Pytanie: Podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochód, ewentualnie ponieśli stratę, są obowiązani w terminie do 30 kwietnia następnego roku złożyć zeznanie podatkowe. Powinność taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do sporządzenia zeznania rocznego w przypadku podatników osiągających dochody ze stosunku pracy, umów zlecenia czy o dzieło jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporządzić zeznanie roczne, gdy nie dysponuje się PIT-11?
                              • 21.02.2014Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenie
                               Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
                               • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
                                Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                • 19.02.2014Terminy. Zaliczka na PIT i CIT oraz wybór formy opłacania zaliczek
                                 Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014 r. 20-tego lutego to także ostateczny termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 20 lutego 2014 r.:
                                 • 17.02.2014Samozatrudnienie jako ukryta forma stosunku pracy?
                                  Warunkiem podjęcia pracy było zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale faktycznie, choć umowa nazywa się umową o współpracę, pracuję na rzecz pracodawcy w stałych godzinach pracy i w biurze firmy, wykonuję także polecenia kierownika biura. W czasie trwania umowy korzystałam również z urlopu wypoczynkowego, za który otrzymałam wynagrodzenie. Czy wykonywanie pracy w takich warunkach można uznać za stosunek pracy? Jak ustalić, że była to umowa o pracę?
                                  • 14.02.2014Opozycja proponuje nowelizację ustawy o PIT
                                   Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu i sprzedaży przez rolników produktów rolnych, które pochodzą z własnej uprawy lub hodowli, powinno zostać uproszczone – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada pełne wyłączenie tego rodzaju działalności z opodatkowania podatkiem PIT.
                                   • 13.02.2014Zaległe składki ZUS a koszty uzyskania przychodów płatnika
                                    Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?
                                    • 11.02.2014Ile rzeczywiście wynoszą koszty pracy w Polsce?
                                     Podnoszony ostatnio przez resort finansów, w związku z zapowiedzią oskładkowania wszystkich umów zleceń i umów o dzieło, argument o niskich podatkach i kosztach pracy nie jest do końca prawdziwy – uważa Fundacja Republikańska, która wskazuje, że w oficjalnych wyliczeniach nie bierze się pod uwagę wszystkich kosztów pozapłacowych.
                                     • 06.02.2014Składki na ZUS jak podatek
                                      Wskutek wprowadzenia zapowiadanych przez rząd zmian odprowadzane do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne nabiorą charakteru stricte podatkowego – twierdzą polscy pracodawcy. Jak przewidują, oskładkowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) doprowadzi do wzrostu bezrobocia i tzw. szarej strefy. Na popularności zyska też prawdopodobnie samozatrudnienie.
                                      • 03.02.2014Rolnicy będą mogli prowadzić działalność bez rejestracji?
                                       Rolnicy powinni mieć możliwość przetwarzania i sprzedaży (na małą skalę) produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy albo hodowli, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zgłosił projekt nowelizacji ustawy o PIT i niektórych innych ustaw. Projektodawcy chcą ułatwić życie rolnikom i zliberalizować obowiązujące obecnie regulacje.
                                       • 31.01.2014Rząd oskładkuje wszystkie umowy cywilnoprawne
                                        Resort pracy i polityki społecznej przygotował wstępny harmonogram wdrażania przepisów mających całkowicie zlikwidować tzw. umowy śmieciowe (cywilnoprawne). Docelowo oskładkowanie objąć ma umowy zlecenia w całości, a nie tylko do czasu przekroczenia wynagrodzenia minimalnego. Już w 2014 r. natomiast oskładkowane zostać mają umowy o dzieło.
                                        • 31.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
                                         Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony według skali lub 19% stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie część składki zdrowotnej. Odliczana kwota nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dodajmy także, że ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składki do podatku wynikającego z przychodów, którego uzyskanie było podstawą poniesienia składki, tzn. jeżeli podatnik z powodu niskiego podatku z działalności gospodarczej nie ma możliwości odliczenia pełnej wysokości składek, to może odliczyć dalszą część składek od podatku wynikającego np. ze stosunku pracy.
                                         • 30.01.2014Oskładkowanie umów śmieciowych zaszkodzi prawie wszystkim?
                                          Zapowiedziane ostatnio przez rząd Donalda Tuska oskładkowanie umów śmieciowych (cywilnoprawnych) zaszkodzi pracownikom i konkurencyjności polskich firm. Zyska na tym ewentualnie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych – twierdzą przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club. Zdecydowana większość z nich uważa, że zmiany doprowadzą do rozrostu tzw. szarej strefy.
                                          • 24.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                           Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                                           • 20.01.2014Kajdanki profilaktycznie dla wszystkich
                                            Minister finansów bardzo szybko zapomniał o składanych obietnicach i deklaracjach. Szkoda, bo naprawdę miał szansę chociaż trochę ulżyć wszystkim podatnikom.
                                            • 17.01.2014Zmiany w umowach terminowych to inicjatywa KE
                                             Zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska zmiany dotyczące tzw. umów śmieciowych i umów na czas określony to efekt wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską, a nie inicjatywa samego rządu – twierdzi NSZZ „Solidarność”. Związkowcy przypominają o działaniach podjętych przez unijne organy w grudniu ubiegłego roku.
                                             • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Działalność gospodarcza
                                              Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą do 20 stycznia br. muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2014 roku. Przy czym, podatnicy, którzy w 2013 r. prowadzili działalność i byli opodatkowani w formie podatku liniowego, ryczałtem, w formie karty podatkowej czy na zasadach ogólnych, chcąc utrzymać tą formę opodatkowania nie muszą składać żadnego oświadczenia. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania mają bowiem tylko podatnicy, którzy zamierzają zmienić formę opodatkowania. Do 20 stycznia 2014 r. należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu.
                                              • 13.01.2014Rząd zapowiada zmiany w PIT i oskładkowanie "śmieciówek"
                                               Zeznania podatkowe za rok 2014 wstępnie za podatników wypełni administracja podatkowa, a umowy zlecenia będą oskładkowane co najmniej na poziomie odpowiednim dla płacy minimalnej – zapowiedział w piątek rząd Donalda Tuska. Z większości propozycji zadowoleni są zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe.
                                               • 10.01.2014Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca od wypłaconych umów zlecenia o wartości powyżej 200 zł oblicza koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 w wysokości 20 % uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Czy Wnioskodawca prawidłowo oblicza koszty uzyskania od ww. umów zlecenie?
                                                • 07.01.2014Ubezpieczenie OC członków zarządu (ubezpieczenie D&O) połączone z ubezpieczeniem OC Spółki – skutki podatkowe
                                                 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację, będącą odpowiedzią na zapytanie jednej ze spółek w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC członków zarządu (tzw. ubezpieczenie D&O) i jednocześnie Spółki – od zdarzeń będących i niebędących skutkiem działań zarządu. Ze względu na fakt, że odpowiedzialność członków zarządu (czy szerzej – odpowiedzialność władz spółki) może być bardzo szeroka, a opisywana umowa ubezpieczenia może stanowić element optymalizacji podatkowej, zachęcamy do lektury interpretacji. Skróty i wytłuszczenia pochodza od redakcji.