Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzieło

 • 20.07.2007Menedżerowie nie mogą rozliczać się jak przedsiębiorcy
  19 lipca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych (kontrakty menedżerskie). Trybunał orzekł, że art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z art. 2 Konstytucji.
  • 18.07.2007Umowa zlecenia z własnym pracodawcą i zasiłek chorobowy
   Pytanie: Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględniamy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą?
   • 18.06.2007Dodatkowe limity zatrudnienia w Niemczech
    Ministerstwo Gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło przez polskich pracodawców na terenie Niemiec. Przyznane limity dotyczą okresu od 1 października 2006 do 30 września 2007 r.
    • 06.06.2007Tylko do 10 lipca możesz wybrać swój OFE
     31 lipca ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz.
     • 23.05.2007Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia pracownika
      Pomimo likwidacji z dniem 1 stycznia 2004 r. ulgi uczniowskiej funkcjonuje ona nadal i na zasadzie praw nabytych, na podstawie art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.), podatnicy będący przedsiębiorcami mają prawo kontynuować odliczenie z tytułu wyszkolenia ucznia pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2004 r.:
      • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
       Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
       • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
        Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
        • 23.04.2007Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
         I. Uwagi wstępne Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych1) stanowi, że momentem powstania przychodu, co do zasady, nie jest moment powstania należności pieniężnej, lecz moment rzeczywistego otrzymania lub postawienie do dyspozycji podatnika kwoty tej należności. Jest to tzw. metoda kasowa powstania przychodu. Ustawa ta jednakże przewiduje, że w przypadku niektórych źródeł przychodów opodatkowaniu podlegają przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (metoda memoriałowa powstania przychodu). Powyższe jest zgodne z polityką fiskalną Rzeczypospolitej Polskiej, w której zasadą jest nałożenie obowiązków podatkowych na osoby fizyczne i prawne uzyskujące dochody z własnej działalności gospodarczej, niezależnie od rzeczywiście uzyskiwanych dochodów i złagodzenie tych obowiązków podatkowych względem osób uzyskujących przychody z pracy najemnej, w rolnictwie bądź im pokrewnych.
         • 11.04.2007Usługi budowlane w Niemczech nadal w ramach obowiązującej polsko-niemieckiej umowy z 1990 r.
          W związku ze stosowaniem przez Niemcy, na podstawie Traktatu Akcesyjnego rozwiązań przejściowych w zakresie transgranicznego świadczenia usług, polskie przedsiębiorstwa mogą wykonywać w tym kraju usługi budowlane, sprzątania i dekoratorstwa wnętrz tylko w ramach nadal obowiązującej polsko-niemieckiej umowy z 1990 r. o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło.
          • 27.03.2007Jedynie bezzwrotna pomoc jest zwolniona z podatku
           Pytanie podatnika: Dotyczy zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.
           • 12.03.2007Urlop pracowników tymczasowych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne
            Pytanie: Jak przebiega udzielanie urlopów w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło), a jak w przypadku pracowników tymczasowych?
            • 08.03.2007Nieprawidłowo wystawiony PIT 11/8B
             Otrzymałem PIT z informacją o moich dochodach z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Moim zdaniem została źle wystawiona – źle uwzględniono koszty uzyskania przychodów. Sądzę, że mogę uwzględnić 50% koszty uzyskania. Czy jestem związany tym, że zamawiający odprowadził zaliczkę od większego dochodu, czy też mogę przyjąć koszty w odpowiedniej według mnie wysokości?
             • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
              Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
              • 02.03.2007KPP: Kolejne obciążenia podatkowe
               Ministerstwo Finansów planuje ustanowienie nowego tytułu podatkowego – VAT-u od wynagrodzeń menedżerów na kontraktach, władz spółek oraz twórców i samozatrudnionych. Od wszystkich tych, którzy wykonują pracę na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Zwolnione mają być tylko osoby uzyskujące dochody do 10 tys. euro. - Zdecydowanie protestujemy przeciwko obciążaniu dochodów z pracy kolejnymi podatkami – komentuje pomysł resortu finansów Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Przypominam, że założenia zawarte w programie „Solidarne Państwo” oraz obietnice rządu mówiły o zmniejszaniu obciążeń podatkowych.
               • 28.02.2007Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego
                Pytanie: Czy jako pracodawca dokonując wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego powinienem potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
                • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
                 • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                  Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                  • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
                   Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
                   • 31.01.2007ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                    111 393 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do sześciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                    • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
                     Interpelacja nr 5238 do ministra finansów w sprawie parapodatków nakładanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
                     • 15.01.2007Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług
                      Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych obok umowy sprzedaży umów występujących w obrocie. W szczególności spotkać się z nią możemy na rynku pracy, gdzie coraz częściej zastępuje ona umowę o pracę.
                      • 04.01.2007ZUS: Wybór OFE możliwy tylko do środy
                       Tylko do najbliższej środy osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę, ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
                       • 03.01.2007Nagrody uzyskane przez osoby krajowe z tytułu wygranych w konkursach
                        Pytanie podatnika: Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
                        • 26.12.2006Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu
                         Co roku powracają wątpliwości związane ze zmianami różnych parametrów na przełomie roku. Od 1 stycznia 2007 r. zmienia się między innymi wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (wyniesie 9% podstawy wymiaru), wysokość kwoty wolnej od podatku (zmiana skali podatkowej), oraz wysokość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
                         • 13.12.2006Praca podczas urlopu wychowawczego
                          Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wychowawczego można podjąć pracę?
                          • 12.12.2006PARP: Wsparcie na usługi informacyjne
                           Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 181, poz. 1877, z późn. zm.) PARP zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne.
                           • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                            Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalności pracownika wobec zakładu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewności, że pracownik nie narazi go na szkody. Działalnością konkurencyjną dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynności, które pokrywają się przynajmniej częściowo z zakresem działalności pracodawcy. Zarówno formę, jak i rodzaje umów o zakazie konkurencji określa rozdział IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k. p.).
                            • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                             Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                             • 12.11.2006Odstąpienie od umowy a podatki
                              Odstąpienie jest to jednostronne oświadczenie woli na mocy którego strona może wycofać się z umowy, jeśli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiadać jej interesom. Prawo odstąpienia jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że umów należy dotrzymywać tzn. że zawarta umowa zasadniczo wiąże strony do momentu jej wykonania i nie można jej rozwiązać bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstąpienia jest rozwiązanie umowy z mocą wsteczną, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogóle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstąpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowiązania podatkowego skutkuje koniecznością korekty tego zobowiązania oraz może powodować powstanie nowego zobowiązania podatkowego np. w przypadku wypłat odszkodowania przez jedną ze stron umowy.
                              • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
                               Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
                               • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                                Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                                • 05.10.2006Opóźnienie, zwłoka i ich skutki
                                 Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy, w tym najczęściej zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami umów sprzedaży i o dzieło, są uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Tak jak wielu określeń ze sfery języka prawnego również tych nie należy używać zamiennie.
                                 • 01.10.2006Interpelacja nr 3452 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy skarbowe prawa do obniżania podatku VAT należnego o podatek naliczony w sytuacjach, gdy kontrahent nie potwierdza odbioru faktury korygującej
                                  Rozumiem, że VAT fakturą stoi. Faktura powinna być kontrahentowi doręczona. Wtedy dopiero uznaje się, iż dostawa, dzieło, usługa zostały wykonane. Dostawca może wtedy odliczyć od podatku należnego podatek naliczony przy zakupie towarów od innego kontrahenta. Zdarzają się jednak przypadki, a takie nie są wcale rzadkie, że z różnych powodów dostarczoną fakturę należy skorygować. Ta też powinna być dostarczona za pokwitowaniem odbioru. Często następuje to na żądanie odbiorcy w związku z jego reklamacją dotyczącą np. ilości albo jakości wykonanego zobowiązania. Ale nawet wtedy odbiorca, często z bliżej nieokreślonych powodów, odmawia potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W ten sposób uniemożliwia dostawcy - wystawcy faktury korygującej obniżenie obciążającego go podatku VAT.
                                  • 11.09.2006Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi
                                   Pytanie: O jakich formalnościach związanych z podatkami powinny wiedzieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zawierające pomiędzy sobą umowę o dzieło?
                                   • 16.08.2006Termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło na terenie RFN
                                    Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 1416, z późn.zm.) Minister Gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło przez polskich pracodawców na terenie Republiki Federalnej Niemiec, na okres obliczeniowy 01.10.2006 r. – 30.09.2007 r.
                                    • 31.07.2006Wylosowano klientów OFE
                                     92 742 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31.07.2006 r. w siedzibie Centrali ZUS.
                                     • 31.07.2006Kiedy pracownik nie ma jeszcze NIP
                                      Pytanie: Zatrudniłam, korzystając z wakacji studenta na umowę o dzieło. Okazało się, ze nie ma jeszcze nadanego numeru NIP. W jaki sposób powinnam postąpić?
                                      • 30.07.2006Losowanie do otwartych funduszy emerytalnych
                                       92 742 osoby otrzymają w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie). Każdej osobie, która nie dopełniła tego obowiązku w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE. Przed poniedziałkowym losowaniem ZUS wysłał ponad 246 tys. takich przypomnień.
                                       • 17.07.2006Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
                                        Kodeks karny skarbowy reguluje dwa rodzaje czynów zabronionych: przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Odpowiedzialność za ich popełnienie charakteryzuje ten sam zespół znamion, zgodnie z którym czyn taki ma być społecznie szkodliwy (w stopniu wyższym niż znikomy), zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, a jego sprawcy może być przypisana wina. Ponadto zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowe mogą być popełnione bądź umyślnie, bądź – jeśli ustawa wyraźnie tak stanowi – nieumyślnie. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić, co wynika (przede wszystkim na gruncie wymiaru kary oraz prowadzonego postępowania) z zakwalifikowania danego czynu bądź do przestępstw, bądź do wykroczeń skarbowych.
                                        • 06.07.2006ZUS: OFE dla spóźnialskich tylko do poniedziałku
                                         Tylko do najbliższego poniedziałku osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę ale nie zawarły dotąd umowy z żadnym funduszem emerytalnym mają czas na jego samodzielny wybór. Kto nie zdąży, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
                                         • 05.07.2006Zakup i sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (1)
                                          Niezwykle istotną sprawą, od której należałoby zacząć omawianie problematyki zakupu i sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych, jest kwestia umowy sprzedaży, chwili i miejsca zawarcia tej umowy w aspekcie prawa cywilnego i prawa międzynarodowego prywatnego.
                                          • 04.07.2006Koszty uzyskania przychodów dla twórców i artystów zostaną na dotychczasowym poziomie
                                           Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 4 lipca 2006 r., RM przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw, przedstawioną przez ministra finansów.
                                           • 12.06.2006Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem wykonywane w ramach działalności gospodarczej
                                            Pytanie podatnika: Czy do przychodów osiąganych na podstawie umowy o zarządzanie spółką z o.o. należy stosować przepis art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy przepis art. 13 pkt 9 tej ustawy? Czy obowiązkiem spółki jest pobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
                                            • 12.06.2006Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej
                                             Często zdarza się, iż osoby fizyczne wykonujące dane czynności mają problem z określeniem kiedy tak naprawdę rozpoczynają działalność gospodarczą i na jakiej podstawie precyzyjnie określić moment jej rozpoczęcia. Jak wiadomo precyzyjne określenie momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej jest trudne, zważywszy, iż na ten moment składa się wiele czynności. Sytuację tę komplikują nie do końca spójne i zharmonizowane ze sobą przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług) czy uregulowania dla celów ZUS a dotyczące momentu rozpoczęcia działalności. Ustawy te często kreują definicję działalności gospodarczej na własne potrzeby.
                                             • 06.06.2006Aukcje internetowe i działalność gospodarcza
                                              Jakie są powody, dla których urząd skarbowy może uznać, że prowadząc handel na aukcjach internetowych prowadzę działalność gospodarczą, mimo, że jej nie zarejestrowałem? Ilość transakcji zawieranych na serwisach umożliwiających aukcje internetowe lawinowo rośnie. Rośnie również liczba liczących się serwisów aukcyjnych, chociaż wyraźna przewaga jednego z serwisów nieustannie się utrzymuje. Obiecujące wyniki sprzedaży i doświadczenia dotychczasowych uczestników internetowych aukcji wpływają na nieustanny wzrost liczby osób zainteresowanych– i to zarówno sprzedających jak i kupujących.
                                              • 05.06.2006Wiele hałasu o nic?
                                               Przebrzmiały dawno echa konferencji prasowych, na których hucznie zapowiadano zmiany w podatkach, zmierzające do polepszenia warunków podatkowych dla wszystkich. Projekt zmian, który dzisiaj trafi pod obrady Rady Ministrów jest w stosunku do zapowiadanych zmian projektem kadłubowym. I oznacza faktyczne podniesienie podatków dla wielu grup podatników.
                                               • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
                                                Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
                                                • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                                                 Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                                                 • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (4)
                                                  Na konferencji prasowej mówiono o zmianach "upraszaczających" czy "prostujących". Często zaliczano do nich zmiany polegające na zwiększeniu fiskalizmu (np. zniesienie podwyższonych kosztów przy umowach o dzieło i zleceniu, wprowadzenie niższej stawki amortyzacji na nieruchomości używane itd.). Część zmian ma jednak istotnie charakter precyzujący. W jakim stopniu uproszczą one przepisy zdecyduje Sejm.
                                                  • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                                                   Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] następna strona »