Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dywidendy

 • 26.10.2020Bd zmiany w podatkach? MF: Tak, same uatwienia
  Uprzejmie informuj, e w resorcie finansów nie s prowadzone prace w kierunku wprowadzenia nowych podatków, opat i danin dla firm i osób fizycznych. Podejmowane obecnie dziaania w zakresie zmian w podatkach koncentruj si na proponowaniu takich rozwiza, które uatwi przedsibiorcom funkcjonowanie w dobie spowolnienia gospodarczego. Wychodzc z tego zaoenia proponujemy gównie zmiany o charakterze upraszajcym i zachcajcym do inwestowania oraz uszczelniajcym system podatkowy - poinformowao Ministerstwo Finansów.
  • 21.10.2020Podatki 2021: CIT obejmie ponad 40 tys. spóek komandytowych
   Planowane na przyszy rok zmiany dotyczce podatku dochodowego CIT i spóek komandytowych dotkn w praktyce ponad 40,5 tys. takich spóek. Eksperci wskazuj, e po zmianach efektywne opodatkowanie wzronie w tym przypadku do 34,4 proc., liczc podatek CIT i pobierany od wspólników podatek PIT od dywidendy. Nowe regulacje maj wej w ycie 1 stycznia 2021 r., ale niewykluczone jest opónienie zmian do maja.
   • 28.08.2020Ceny transferowe: Wypat dywidendy podmiotowi powizanemu nie trzeba dokumentowa
    Samej wypaty dywidendy nie mona postrzega bezporednio jako dziaania gospodarczego. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapita, ale wypracowany zysk, jak i jego podzia, oraz wypata s konsekwencj dziaalnoci gospodarczej - np. produkcyjnej, usugowej, handlowej. Wypata dywidendy nie stanowi dziaania o charakterze gospodarczym. Wypata dywidendy nie mieci si w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowizkowi sporzdzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
    • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
     Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
     • 09.07.2020Biznes czeka na estoski CIT, ale ma te pewne wtpliwoci
      Formua tzw. estoskiego CIT-u, który ma zosta wprowadzony w Polsce w 2021 r., moe stanowi realne wsparcie dla rozwoju inwestycji – twierdz przedsibiorcy, którzy wzili udzia w ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawców RP. Biznes pozytywnie ocenia zapowied zmian w CIT, ale jednoczenie wskazuje, e nowe regulacje powinny by starannie przygotowane.
      • 08.07.2020Biznes czeka na estoski CIT, ale ma te pewne wtpliwoci
       Formua tzw. estoskiego CIT-u, który ma zosta wprowadzony w Polsce w 2021 r., moe stanowi realne wsparcie dla rozwoju inwestycji – twierdz przedsibiorcy, którzy wzili udzia w ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawców RP. Biznes pozytywnie ocenia zapowied zmian w CIT, ale jednoczenie wskazuje, e nowe regulacje powinny by starannie przygotowane.
       • 22.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
        Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
        • 19.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
         Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
         • 24.02.2020Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci - oszczdzaj na skadkach i podatkach
          Spóka z o.o. moe by znakomitym sposobem na optymalizowanie obcie ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do skadek ZUS warunkiem jest, aby bya to spóka wicej ni jednoosobowa, w przypadku podatku dochodowego - kwestia ta jest drugorzdna (naley pamita jednak o kwestiach formalnych zwizanych z powoywaniem wspólnika jednoosobowej spóki do zarzdu tej spóki - podejmujc takie dziaania skonsultuj si ze swoim doradc).
          • 21.02.2020Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci - oszczdzaj na skadkach i podatkach
           Spóka z o.o. moe by znakomitym sposobem na optymalizowanie obcie ZUS i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do skadek ZUS warunkiem jest, aby bya to spóka wicej ni jednoosobowa, w przypadku podatku dochodowego - kwestia ta jest drugorzdna (naley pamita jednak o kwestiach formalnych zwizanych z powoywaniem wspólnika jednoosobowej spóki do zarzdu tej spóki - podejmujc takie dziaania skonsultuj si ze swoim doradc).
           • 20.02.2020A moe Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci?
            Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci wydaje si dla osób, które rozpoczynaj swoj aktywno gospodarcz tworem skomplikowanym i drogim w obsudze. Na dodatek obcionym odium podwójnego opodatkowania - najpierw zysku spóki, potem dywidendy, Ale - mae spóki korzystaj obecnie z opodatkowania 9% CIT, sprawozdania finansowe maych spóek s bardzo uproszczone, Spóki mog zatrudnia swoich zaoycieli (wspólników) i wypacane im wynagrodzenia zalicza do kosztów, a w odpowiednich warunkach wspólnicy mog uwolni si od koniecznoci opacania skadek ZUS (o czym napiszemy wicej ju jutro).
            • 12.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
             Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
             • 10.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
              Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
              • 28.11.2019Estoski CIT moe mie te negatywne skutki
               Rzd planuje wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. estoskiego CIT-u. W zaoeniu rozwizanie to miaoby pozytywnie wpyn na inwestycje i rozwój maych przedsibiorstw. Cz ekspertów twierdzi jednak, e estoski CIT wcale nie musi pobudzi inwestycji, a moe za to negatywnie wpyn na inwestycje samorzdów.
               • 16.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
                Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
                • 13.09.2019Jednoosobowa spóka z o.o. - odc. 1 - podstawowe informacje
                 Zapowiadane znaczce zwikszenie obcie kosztów pracy, zniesienie limitu trzydziestokrotnoci skadek na ubezpieczenie spoeczne, przymiarki do testu przedsibiorcy, majcego na celu ograniczenie moliwoci opodatkowania podatkiem jednolitym 19% - to tylko niektóre z elementów planu zwikszania przychodów budetowych, które powinny skoni osoby aktywnie zarabiajce do przyjrzenia si moliwociom, jakie tkwi w jednoosobowych spókach z o.o. Rozpoczynamy publikacj kilkuodcinkowego cyklu, w którym przedstawimy moliwoci, ograniczenia, korzyci i ryzyka wynikajce z tej formy zorganizowania aktywnoci gospodarczej.
                 • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
                  Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
                  • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
                   Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
                   • 27.08.2019Klauzula o unikaniu opodatkowania staa si furtk do odmowy wydawania interpretacji
                    Jeeli wniosek interpretacyjny obejmuje przepisy normujce klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania - udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zawierajcej ocen moliwoci stosowania i wykadni przepisów klauzulowych, byoby niedopuszczalne, wobec czego naley odmówi wszczcia postpowania o wydanie interpretacji, na podstawie art. 165a § 1 w zwizku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 15.05.2019Szara strefa w wynajmie mieszka. Czy MF planuje zmiany?
                     Obecne zasady podatkowe s nastpujce: podatki pacimy na zasadach ogólnych, tzn. mamy podatek liniowy, zryczatowane formy opodatkowania, ryczat od przychodów ewidencjonowanych, kart podatkow. W sytuacji gdy osoba pobierajca emerytur lub rent wynajmuje jedn lub kilka nieruchomoci i nie rozliczy si z takiej dziaalnoci przy obecnych zasadach, pozostanie w szarej strefie. Urzd skarbowy jest oficjalnie poinformowany o pobieranym dochodzie ze wiadczenia i nie jest w stanie sprawdzi takiego podatnika. Czy w chwili obecnej resort prowadzi prace nad zmianami przepisów pod ktem wyeliminowania niepacenia podatku od wynajmu nieruchomoci?
                     • 10.05.2019Pobór podatku od papierów wartociowych wyemitowanych za granic
                      Biorc pod uwag, e obowizki patnika mog by naoone polsk ustaw tylko na podmioty majce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polski, stwierdzi naley, e obowizek ten dotyczy tylko emitentów majcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem i przychodów których ródo znajduje si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego nastpuje pobór tzw. „podatku u róda” - wyjanio MF w odpowiedzi na poselsk interpelacj.
                      • 07.05.2019Wypaty dywidend a podatek u róda (WHT) – nowe zasady i nowe problemy
                       Wypaty dywidend przez polskie spóki na rzecz zagranicznych udziaowców czsto stwarzaj pewne problemy. Wynika to z budzcych wtpliwoci regulacji dotyczcych podatku u róda. Rok 2019 przynosi kolejne zmiany w przepisach dotyczcych tego mechanizmu, a wraz z nimi kolejne problemy dla podatników. Dotkn one przede wszystkim tych przedsibiorców, którzy dokonuj wypat objtych WHT w wysokoci przewyszajcej 2 miliony zotych rocznie.
                       • 10.04.2019Podatki 2019: Zmiana systemu poboru podatku u róda
                        Konstrukcyjne elementy podatku u róda pozostay bez zmian. Nie zmieniy si róda, których dotyczy obowizek poboru przez patnika, ani stawki podatku. Gówn zmian jest czciowe odejcie od tzw. „ulgi u róda” (ang. relief at source). Wprowadzono obowizek pobrania podatku wg stawki podstawowej, w przypadku przekroczenia w danym roku kwoty ponad 2 mln z wypat na rzecz jednego podatnika. Nie ma tu znaczenia, e ustawa lub umowa midzynarodowa przewiduje prawo do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bd obnionej stawki podatku.
                        • 09.04.2019Podatki 2019: Zmiana systemu poboru podatku u róda
                         Konstrukcyjne elementy podatku u róda pozostay bez zmian. Nie zmieniy si róda, których dotyczy obowizek poboru przez patnika, ani stawki podatku. Gówn zmian jest czciowe odejcie od tzw. „ulgi u róda” (ang. relief at source). Wprowadzono obowizek pobrania podatku wg stawki podstawowej, w przypadku przekroczenia w danym roku kwoty ponad 2 mln z wypat na rzecz jednego podatnika. Nie ma tu znaczenia, e ustawa lub umowa midzynarodowa przewiduje prawo do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bd obnionej stawki podatku.
                         • 27.03.2019CIT. Alokacja do róda przychodów z tytuu udziau spóki z o.o. w spóce komandytowej
                          Spók komandytow jest spóka osobowa majca na celu prowadzenie przedsibiorstwa pod wasn firm, w której wobec wierzycieli za zobowizania spóki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialno co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spóka komandytowa, w której komplementariuszem, a wic zgodnie z art. 102 Kodeksu spóek handlowych - wspólnikiem odpowiadajcym za jej zobowizania bez ogranicze, jest spóka z o.o., jest specyficzn form prowadzenia dziaalnoci. Prowadzenie dziaalnoci w tej postaci, ze wzgldu na wynikajce z takiej formy prawnej ograniczenie odpowiedzialnoci wspólników, cieszy si du popularnoci.
                          • 18.03.2019Podatki 2019. Podatek u róda a dywidendy: Nowe zasady poboru czciowo odroczone
                           Wyczenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT dotyczy podmiotów, które maj siedzib lub zarzd na terytorium pastwa bdcego stron zawartej z Polsk umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy okrelaj zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz nalenoci licencyjnych, o ile istnieje równie podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z pastwem siedziby lub zarzdu. W efekcie wyczenie to nie ma zastosowania w przypadku wypat na rzecz podmiotów z jurysdykcji takich jak Jersey, Guernsey, czy Wyspa Man lub innych, z którymi Polska nie ma „penej” umowy podatkowej - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                           • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                            Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tosamy z momentem ich nabycia bez wzgldu na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów wartociowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przyszoci: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odpatnego zbycia - w postaci rónicy pomidzy przychodem ze sprzeday a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytuu uzyskuje dana osoba, niezalenie od róda i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                            • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                             Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                             • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                              Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                              • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                               Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                               • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dziemi
                                 Osoba wychowujca dziecko sama bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym), bdca jednoczenie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia moliwy jest po spenieniu kilku warunków.
                                 • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dziemi
                                  Osoba wychowujca dziecko sama bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym), bdca jednoczenie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia moliwy jest po spenieniu kilku warunków.
                                  • 17.01.2019Informacja Szefa KAS – rozliczenia midzy wspólnikiem a spók
                                   Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawujc nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziaaniu unikania opodatkowania analizuje midzy innymi wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszego uzasadniaj przypuszczenie, e mogyby one by przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
                                   • 11.01.2019Wspólne opodatkowanie maonków za 2018 r.
                                    Maonkowie, którzy pozostawali w zwizku maeskim przez cay rok podatkowy i midzy którymi istniaa przez cay rok wspólno majtkowa maeska, maj moliwo zoenia wspólnego zeznania podatkowego. Moliwe jest take opodatkowanie wspólnie ze zmarym maonkiem, w sytuacji gdy:
                                    • 10.01.2019Wspólne opodatkowanie maonków za 2018 r.
                                     Maonkowie, którzy pozostawali w zwizku maeskim przez cay rok podatkowy i midzy którymi istniaa przez cay rok wspólno majtkowa maeska, maj moliwo zoenia wspólnego zeznania podatkowego. Moliwe jest take opodatkowanie wspólnie ze zmarym maonkiem, w sytuacji gdy:
                                     • 03.12.2018NSA. Odsetki od kredytu na wypat dywidendy jako koszt podatkowy
                                      Z uzasadnienia: Dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów konkretnych wydatków nie jest wystarczajcy jakikolwiek zwizek tych wydatków z przychodami podatnika, ale musi to by zwizek konkretny, dostrzegalny. Tego warunku nie speniaj kwoty odsetek od kredytów i poyczek na sfinansowanie wypaty dywidendy akcjonariuszom spóki, bo rodki na wypat dywidendy s w sposób widoczny zwizane z realizacj przez spók tj. podatnika jej obowizku wynikajcego wobec akcjonariuszy ze stosunku czonkostwa, a nie s w sposób widoczny zwizane z prowadzon przez spók dziaalnoci gospodarcz, która jest dla spóki ródem dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.
                                      • 29.11.2018CIT: Przychód z zysków kapitaowych w przypadku przeniesienia autorskich praw majtkowych
                                       Przeniesienie na inny podmiot autorskich praw majtkowych wytworzonych we wasnym zakresie (nabycie pierwotne) nie generuje przychodu z zysków kapitaowych, poniewa nie s one objte przepisem art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, do którego odsya art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o CIT - nie stanowi dla Wnioskodawcy wartoci niematerialnych i prawnych.
                                       • 18.10.2018NSA: Akcje otrzymane w programie motywacyjnym od zewntrznej firmy
                                        Z uzasadnienia: Uznanie, e przychód powstaje w momencie nieodpatnego nabycia akcji w ramach programu oraz e dochodem z tej czynnoci jest warto rynkowa akcji prowadzioby do opodatkowania wartoci wyraonej w pienidzu, której podatnik w momencie uzyskania akcji nie osign. Otrzymanie akcji nie daje adnych korzyci, poniewa akcj s takim skadnikiem majtku, który przychód moe da dopiero w momencie ich zbycia w drodze sprzeday lub zamiany ewentualnie innych czynnoci. Nabycie akcji samo przez si nie daje adnego przychodu. W praktyce wyglda to tak, e w chwili nabycia akcji podatnik nie wie, jaki uzyska przychód, bowiem okae si to dopiero w przyszoci.
                                        • 05.10.2018NSA: Podzia spóki przez wydzielenie - jak opodatkowa dochód?
                                         Z uzasadnienia: ...Nie sposób si zgodzi z twierdzeniem , zgodnie z którymi jedynie dochód wynikajcy z rocznego sprawozdania finansowego, przeznaczony do podziau uchwa zgromadzenia wspólników stanowi dochód z udziau w zyskach osób prawnych. Artyku 10 ust. 1 u.p.d.o.p. zawiera równie inne kategorie dochodów, które zgodnie z literaln treci tego przepisu stanowi dochody z udziau w zyskach osób prawnych.
                                         • 02.10.2018Najem nieruchomoci – Sejm zaczyna prace nad nowymi preferencjami
                                          Do Sejmu trafi projekt nowej ustawy o firmach inwestujcych w najem nieruchomoci. Przygotowane w Ministerstwie Finansów regulacje zakadaj wprowadzenie szczególnych rozwiza, w tym preferencji podatkowych dla przedsibiorstw, które inwestuj w najem. Nowa ustawa powinna wej w ycie z pocztkiem 2019 r.
                                          • 01.10.2018Projektowane uproszczenia dla przedsibiorców - wykaz zmian
                                           Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakada si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spoecznych, z których wikszo ma wej w ycie ju od 1.01.2019 r.
                                           • 28.09.2018Najem nieruchomoci – Sejm zaczyna prace nad nowymi preferencjami
                                            Do Sejmu trafi projekt nowej ustawy o firmach inwestujcych w najem nieruchomoci. Przygotowane w Ministerstwie Finansów regulacje zakadaj wprowadzenie szczególnych rozwiza, w tym preferencji podatkowych dla przedsibiorstw, które inwestuj w najem. Nowa ustawa powinna wej w ycie z pocztkiem 2019 r.
                                            • 28.09.2018Projektowane uproszczenia dla przedsibiorców - wykaz zmian
                                             Do Sejmu trafi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zakada si wprowadzenie wielu zmian w prawie podatkowym, gospodarczym i ubezpiecze spoecznych, z których wikszo ma wej w ycie ju od 1.01.2019 r.
                                             • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
                                              Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.
                                              • 25.05.2018Rónice kursowe przy wypacie dywidendy w EURO
                                               Wypata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych rónic kursowych. Rónice te zostan jednak rozpoznane od wasnych rodków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystpi rónica wartoci tych rodków w dacie wpywu na konto Spóki i ich wypywu. Tak wic wypata dla Udziaowca dywidendy w walucie obcej moe skutkowa powstaniem rónic kursowych, stanowicych odpowiednio przychody podatkowe (jako dodatnie rónice kursowe) albo koszty uzyskania przychodów (jako ujemne rónice kursowe) Spóki.
                                               • 18.05.2018wiadczenia niedopatne: Wspólnik zarzdzajcy spók bez wynagrodzenia
                                                Zarzdzanie spók moe przynie wspólnikowi spóki wymierne korzyci ekonomiczne, przede wszystkim zwizane z wypat dywidendy. A poniewa czonek zarzdu bdcy wspólnikiem spóki uzyskuje z tytuu penionych funkcji zarzdczych okrelone korzyci majtkowe, po stronie spóki nie powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze.
                                                • 08.05.2018Podatki 2019: Nowe ulgi dla inwestujcych w najem nieruchomoci?
                                                 W przyszym roku wprowadzone zostan nowe ulgi podatkowe dla firm inwestujcych w najem nieruchomoci (F.I.N.N.) – wynika z projektu ustawy, który przedstawi resort finansów. Nowe preferencje maj dotyczy podatków dochodowych PIT i CIT.
                                                 • 02.05.2018Podatki 2019: Nowe ulgi dla inwestujcych w najem nieruchomoci?
                                                  W przyszym roku wprowadzone zostan nowe ulgi podatkowe dla firm inwestujcych w najem nieruchomoci (F.I.N.N.) – wynika z projektu ustawy, który przedstawi resort finansów. Nowe preferencje maj dotyczy podatków dochodowych PIT i CIT.
                                                  • 24.04.2018Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej
                                                   Pytanie: W ramach dziaalnoci Wnioskodawca wypaca na rzecz podmiotów zagranicznych m.in. wynagrodzenie z tytuów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, np. za zakup usug. Wnioskodawca wypacajc nalenoci, o których mowa w ww. przepisie jest zobowizany, co do zasady, do poboru podatku „u róda”. Wnioskodawca moe zaniecha pobierania podatku lub pobiera podatek w niszej wysokoci - pod warunkiem uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta. Czy certyfikaty rezydencji przesyane s w formie elektronicznej (np. w pdf) s wystarczajce?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »