Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

brak testamentu

 • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
  Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
  • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
   Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
   • 24.02.2020Darowizna na wypadek mierci
    Aktualnie nie s prowadzone prace legislacyjne dotyczce darowizny mortis causa. Dostrzega si jednak, e brak regulacji umowy darowizny w obecnie obowizujcym prawie polskim oraz brak unormowania wprost chociaby takich kwestii jak odpowiedzialno za dugi spadkowe obdarowanego darowizn mortis causa, powoduj potrzeb rozwaenia moliwoci wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczcych darowizny mortis causa do systemu prawnego - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
    • 18.11.2019Jak naoy obowizki na spadkobierców: Zapis zwyky, windykacyjny i polecenie
     Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalaj potencjalnemu spadkodawcy nie tylko na dokonanie szeregu rozporzdze swoim majtkiem, lecz take na naoenie na spadkobierców wielu obowizków. I wanie tym celom su zapis i polecenie. Maj one rózne cele, i mog w duej mierze umoliwi kontrol przyszych zachowa spadkobierców.
     • 15.11.2019Jak naoy obowizki na spadkobierców: Zapis zwyky, windykacyjny i polecenie
      Przepisy Kodeksu cywilnego pozwalaj potencjalnemu spadkodawcy nie tylko na dokonanie szeregu rozporzdze swoim majtkiem, lecz take na naoenie na spadkobierców wielu obowizków. I wanie tym celom su zapis i polecenie. Maj one rózne cele, i mog w duej mierze umoliwi kontrol przyszych zachowa spadkobierców.
      • 30.10.2019NSA. Tylko wypacony zachowek moe by dugiem spadkowym
       Z uzasadnienia: Do dugów spadkowych moe by zaliczony zachowek zapacony. Wynika to wprost z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, i do dugów i ciarów zalicza si wypaty z tytuu zachowku. W przepisie tym nie mówi si roszczeniach o wypat zachowku, lecz o wypatach z tytuu zachowku, czyli kwotach ju wypaconych. Jest to odmienna regulacja ni przyjta w art. 922 § 3 Kodeksie cywilnym, w którym to przepisie do dugów spadkowych zaliczono obowizek zaspokojenia roszcze o zachowek.
       • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
        Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
        • 28.06.2019Kontynuacja metody opodatkowania podatkiem jednolitym 19% przez spadkobierc
         Wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawem, które podlega sukcesji na gruncie prawa podatkowego. Jest to bowiem prawo, które przysugiwao spadkodawcy, a skorzystanie z niego przez spadkodawc powodowao konkretny skutek podatkowy w postaci zapaty tzw. podatku liniowego, a nie wedug skali podatkowej.
         • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
          Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
          • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
           Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
           • 16.04.2019Fiskus nie moe odbiera spadkobiercom praw, które przysugiway spadkodawcy
            „(...) z art. 97 § 1 O.p. wynika, i "spadkobiercy podatnika z zastrzeeniem § 2, przejmuj przewidziane w przepisach prawa podatkowego majtkowe prawa i obowizki spadkodawcy". Prawem podatnika (tu: spadkodawcy) przejmowanym przez spadkobierców byo prawo do wyczenia przychodu uzyskanego z odpatnego zbycia nieruchomoci (z opodatkowania – przyp. autora). (...) Nie mog wic oni znale si w sytuacji prawnej gorszej, ni ich poprzednik prawny” – orzek 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi, uchylajc interpretacj organu podatkowego odmawiajc maonce prawa do skorzystania przy sprzeday nieruchomoci z przysugujcego jej zmaremu mowi zwolnienia podatkowego (sygn. akt I SA/d 790/18).
            • 05.04.2019NSA: Interpretacja indywidualna nie moe rozstrzyga postpowania w sytuacjach abstrakcyjnych
             Do spenienia przez interpretacj funkcji gwarancyjnej koniecznym jest, aby w zwizku z planowanymi dziaaniami, podatnik mia wtpliwoci co do interpretacji przepisów prawa podatkowego, mogcych mie zastosowanie w bliej okrelonej przyszoci. Realizacja funkcji gwarancyjnej interpretacji indywidualnej nie moe by realizowana w odniesieniu do abstrakcyjnych, przyszych stanów faktycznych, ani wymylonych przez wnioskodawc.
             • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
              Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
              • 12.03.2019WSA. PIT od sprzeday nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej
               Z uzasadnienia: Obowizek podatkowy z tytuu odpatnego zbycia nieruchomoci (...) nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowizanych do zbycia nieruchomoci na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 K.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstpnej zawartej przez spadkodawc, niezobowizanego do zapaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastpiby wczeniej, ni 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie, tj. z chwil otwarcia spadku.
               • 18.09.2018WSA. Co naley do dugów spadkowych?
                Z uzasadnienia: Pojcie dugu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pienine roszczenia cywilnoprawne zwizane z przedmiotem spadku cznie z roszczeniem spadkobiercy z tytuu poczynionych przez niego nakadów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nakady poniesione przez spadkobierc, przy tym bezporednio dotyczce przedmiotu nabycia. (...) Nakady poniesione przez spadkobierc na nieruchomoci wchodzce w skad masy spadkowej obcia bd spadek wycznie wtedy, gdy zostay poczynione przed dat zgonu spadkodawcy, tj. dat nabycia spadku.
                • 05.09.2018Tylko wypacony zachowek moe stanowi dug spadkowy
                 Pytanie: Jak kwot naley wpisa w dugach i ciarach spadku – zasdzon kwot zachowku w wysokoci 50 000 z czy faktycznie zapacon (w tym wypadku wedug stanu na jaki dzie)? Innymi sowy czy dugiem i ciarem tego spadku jest tylko spacona cz zachowku, czy równie roszczenie o zapat rat, które nie zostan jeszcze (na dzie zoenia korekty SD-3) zapacone?
                 • 20.08.2018NSA. Postpowanie o wypat zachowku zawiesza przedawnienie
                  Rozstrzygnicie prawomocnym wyrokiem sprawy dotyczcej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, zagadnieniem wstpnym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczno jego rozstrzygnicia stanowi bowiem przesank obligatoryjnego zawieszenia postpowania podatkowego majcego na celu prawidowe opodatkowanie spadkobiercy z tytuu nabycia spadku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 13.06.2018WSA. Opodatkowanie majtku nabytego w spadku od osoby objtej opiek
                   Samo sprawowanie opieki nad spadkodawc przez wymagany okres nie uprawnia jeszcze do uzyskania ulgi mieszkaniowej. Niezbdne jest bowiem przedstawienie take stosownej umowy zawartej ze spadkodawc na pimie z podpisem notarialnie powiadczonym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                   • 08.06.2018Jak dowiedzie si, czy spadkobierca mia dugi w banku?
                    Jak stanowi art. 1012 KC spadkobierca moe bd przyj spadek bez ograniczenia odpowiedzialnoci za dugi (przyjcie proste), bd przyj spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialnoci (przyjcie z dobrodziejstwem inwentarza), bd te spadek odrzuci. Jeeli natomiast w terminie 6 miesicy od dnia, w którym spadkobierca dowiedzia si o tytule swego powoania nie zoy owiadczenia o przyjciu lub odrzuceniu spadku, bdzie to jednoznaczne z przyjciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 KC).
                    • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                     Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                     • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                      Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                      • 31.01.2018NSA. Nielubne dziecko te ma prawo do ulgi w podatku od spadku
                       W rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, pasierbem jest dziecko maonka spadkodawcy, niezalenie od tego, czy pochodzi z poprzedniego maestwa, czy jest dzieckiem pozamaeskim, czy te urodzio si po zawarciu maestwa przez rodzica dziecka ze spadkodawc - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 30.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (3) - Zapisy i polecenia
                        Na ustalenie wysokoci zachowku spory wpyw maj dokonane przez spadkodawc darowizny, zapisy i polecenia. Zanim (w kolejnej czci) przejdziemy do szczegóów, przypomnijmy podstawowe pojcia dotyczce wanie zapisów i polece. 
                        • 27.10.2017Zapisy testamentowe - wygrany spór z fiskusem
                         Za przychód uzyskany z transakcji zbycia nieruchomoci otrzymanej w spadku naley przyj przypadajc na spadkobierc z tytuu dokonanej sprzeday kwot pomniejszon o wykonane zapisy testamentowe oraz poniesione przez spadkobierc koszty sporzdzenia aktu notarialnego, na podstawie którego dokonano ww. sprzeday.
                         • 26.10.2017Zachowek - komu przysuguje i jak go wyliczy (3) - Zapisy i polecenia
                          Na ustalenie wysokoci zachowku spory wpyw maj dokonane przez spadkodawc darowizny, zapisy i polecenia. Zanim (w kolejnej czci) przejdziemy do szczegóów, przypomnijmy podstawowe pojcia dotyczce wanie zapisów i polece. 
                          • 05.09.2017Zasady dziedziczenia ustawowego
                           Jakie s zasady dziedziczenia w przypadku, w którym spadkodawca nie pozostawi testamentu? Czy dziedziczy z mocy ustawy rodzestwo zmarego?
                           • 28.07.2017Obowizek zapaty podatku dochodowego po spacie spadkobierców w wyniku dziau spadku
                            Czy spat spadkobierców dokonan w wyniku dziau spadku po rodzicach naley traktowa jako odpatne zbycie okrelone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten opodatkowa zgodnie z t ustaw, czy te zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jest to przychód podlegajcy przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a wic nie podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia nieruchomoci?
                            • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                             Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                             • 27.02.2017Podatek od spadków i darowizn. Pó roku na zgoszenie spadku
                              Tezy: Art. 4a ust. 2 u.p.s.d. nie ma zastosowania do przypadku, w którym nabywca wasnoci rzeczy i praw majtkowych przez swe zaniedbania uchybi terminowi 6 miesicy, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., liczonym od dnia uprawomocnienia si postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 
                              • 14.02.2017Zakup mieszkania przez maestwo a PIT
                               Z uzasadnienia: Wspólno maeska jest wspówasnoci czn o charakterze bezudziaowym. Nie jest moliwe zatem, aby maonkowie pozostajcy we wspólnoci majtkowej maeskiej i dziaajcy jednoczenie, nabyli spódzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego w okrelonym udziale. Wspówasno czna róni si bowiem od wspówasnoci uamkowej tym, e nie mona w niej okreli iloci udziaów kadego wspówaciciela, któremu przysuguje pene prawo do caej masy majtkowej.
                               • 31.01.2017NSA. Uprawdopodobnienie faktu póniejszego powzicia wiadomoci o spadku
                                Przepis art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter mieszany, materialno-procesowy. O jego procesowym charakterze wiadczy zwrot normatywny „uprawdopodobni fakt póniejszego powzicia wiadomoci o ich nabyciu”. Uprawdopodobnienie jest bowiem elementem konstrukcyjnym prawa procesowego, a po wtóre wskazuje sposób dochodzenia prawa podatnika, jakim jest moliwo zgoszenia naczelnikowi urzdu skarbowego rzeczy i praw majtkowych po terminie okrelonym w ustpie pierwszym tego artykuu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 20.12.2016NSA. Konkubent to nie rodzina
                                 Z uzasadnienia: Ustawa o podatku od spadków i darowizn oparta jest na modelu podatku osobistego pobieranego od udziau w nim poszczególnych nabywców. To za oznacza konieczno uwzgldniania w procedurze ksztatowania obcienia podatkowego kryteriów oraz instytucji prawnych istniejcych na gruncie prawa rodzinnego oraz rodzinnych powiza midzy zbywc i nabywc majtku. Pojcia wizy rodzinne, czy wizy osobiste to nie s synonimy i nie naley ich utosamia. Pojcie bowiem wizy rodzinne to pojcie wsze, a pojcie wizy osobiste to pojcie szersze. Wizy uczuciowe, wizy przyjacielskie, czy wynikajce z konkubinatu, ssiedztwa, to niewtpliwie wizy osobiste, ale nie rodzinne.
                                 • 09.09.2016Zachowek nie zmniejszy podatku od sprzeday nieruchomoci
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby na podstawie testamentu spadek po zmarej matce, tj. m.in. dom murowany wraz z dziak. Brat Wnioskodawcy, ktry by zameldowany i mieszka ze swoj rodzin w ww. domu domaga si wypaty zachowku. W zwizku z okolicznoci braku rodkw finansowych celem wypaty zachowku Wnioskodawca zmuszony by sprzeda opisan wyej nieruchomoci. Nieruchomo zostaa sprzedana a dana przez brata kwota zostaa mu wypacona. Czy zachowek wypacony bratu moe by kosztem?
                                  • 01.07.2016Sprzeda nieruchomoci: Panele fotowoltaiczne jako wydatek mieszkaniowy
                                   Pytanie podatnika: Czy dostawa i monta paneli fotowoltaicznych wyczerpuje znamiona wydatkw poniesionych na przebudow, remont wasnego budynku mieszkalnego, o ktrych mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca jest zwolniony z zapacenia tego podatku po sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu przed upywem piciu lat, o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?
                                   • 14.06.2016Brak umowy a prawo do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadkw i darowizn
                                    Pytanie podatnika: W testamencie notarialnym z 10 sierpnia 2011 r. spadkodawca (wujek Wnioskodawczyni) wprost wskaza, i od marca 2011 r. Wnioskodawczyni cay czas si nim opiekowaa we wszystkich sprawach ycia codziennego. Wnioskodawczyni nie spisaa wraz z wujkiem umowy o sprawowanie opieki, lecz zostaa ona potwierdzona w ww. testamencie. Czy przedstawionej sytuacji ma zastosowanie ulga mieszkaniowa zawarta w art. 16 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                    • 01.06.2016Skutki podatkowe zwrotu nienalenie przekazanych rodkw pieninych
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wystpi do cioci z daniem zwrotu nienalenie przekazanych jej rodkw pieninych. Czy zwrcony na konto Wnioskodawcy przelew bankowy z tytuem „zwrot nienalenie przekazanych rodkw pieninych” od cioci bdzie podlega opodatkowaniu? Jeeli tak, to jakim podatkiem i w jakiej wysokoci?
                                     • 18.05.2016Skutki podatkowe nabycia rodkw pieninych tytuem zapisu zwykego
                                      Pytanie podatnika: Na podstawie testamentu i zgodnie z powiadczeniem dziedziczenia Wnioskodawczyni nabya tytuem zapisu zwykego wiadczenie pienine w wysokoci 6000 z miesicznie liczc od dnia otwarcia spadku do chwili jej mierci. Wnioskodawczyni zgosia powysze nabycie do urzdu skarbowego. Warto tego wiadczenia obliczya mnoc wysoko rocznego wiadczenia, czyli 72 000 z przez 10 lat. Czy Wnioskodawczyni postpia poprawnie, czy te kade z naby powinno by wykazane w odrbnym zgoszeniu SD-Z2 co miesic a do koca ycia Wnioskodawczyni?
                                      • 04.05.2016NSA. Zachowek jako dug spadkowy
                                       Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r., dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 07.03.2016Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                        Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                        • 23.12.2015WSA. Podatek od spadkw i darowizn: Dziedziczenie po konkubencie
                                         Z uzasadnienia: Zwizek pozamaeski sam przez si nie wywouje adnych skutkw o charakterze prawnomajtkowym midzy osobami, ktre w zwizku takim pozostaj. Jeli powstaj midzy nimi stosunki prawnomajtkowe, prawa i obowizki std wynikajce oceni naley na podstawie przepisw waciwych dla tych stosunkw. Jedynie wykazanie przez skarc nakadw poniesionych ze swojego majtku osobistego na rzecz majtku osobistego zmarego konkubenta mogoby prowadzi do ich uwzgldnienia, jako jej udziau we wspwasnoci wartoci majtkowych objtych mas spadkow.
                                         • 26.10.2015Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                          Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                          • 14.09.2015Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn nie dla konkubenta
                                           Z uzasadnienia: Przepis art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn jest przepisem przewidujcym wyjtek od oglnych regu opodatkowania, wobec czego wykluczona jest interpretacja rozszerzajca. Zwolnienie to ma charakter przywileju podatkowego (finansowego), ktrego uzyskanie jest moliwe na rwnych zasadach dla taksatywnie wskazanych w nim podmiotw, po spenieniu cile okrelonych kryteriw formalnych.
                                           • 27.07.2015Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                                            Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                                            • 15.07.2015Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                             Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                             • 22.06.2015rodki trwae. Zapis windykacyjny a nabycie spadku
                                              Teza: Nie mona, od dnia 23 padziernika 2011 r. - tj. od chwili wprowadzenia do porzdku prawnego instytucji zapisu windykacyjnego - przyjmowa, e nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego przez zapisobiorc windykacyjnego, jest na gruncie ustawy o podatku od spadkw i darowizn nabyciem w drodze spadku.
                                              • 15.06.2015Sprzeda mieszkania a PIT. Czym jest cel mieszkaniowy?
                                               Pytanie podatnika: W jaki sposb Wnioskodawca powinien rozliczy podatek? Czy w sytuacji, gdy cao ze sprzeday mieszkania Wnioskodawca przeznaczy na czciow spat kredytu, moe uzna, e cao czyli 145 000,00 z zostao przeznaczone na cele mieszkaniowe?
                                               • 28.05.2015Czy zachowek moe by kosztem uzyskania przychodw?
                                                Pytanie podatnika: Czy kwota spaty udziaw w spadku jest kosztem uzyskania przychodu, a co za tym idzie jest wydatkiem na spat udziaw? Czy ewentualna zapata nalenoci z tytuu zachowku bdzie kosztem uzyskania przychodu? Czy Wnioskodawca powinien wskaza warto zachowku jako przysz kwot rozliczon z tytuu nabycia, od ktrej nie jest naleny podatek 19%?
                                                • 25.03.2015NSA. Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze dziau spadku
                                                 Jeeli wskutek dziau spadku nastpi takie przesunicia w ramach masy spadkowej, e kady ze spadkobiercw uzyska skadniki majtkowe odpowiadajce wartoci jego udziau w caym majtku spadkowym (np. nieruchomo), a aden z nich nie zostanie wzbogacony kosztem innego spadkobiercy, to zasadny jest wniosek, i nie nastpio przysporzenie majtkowe, w stosunku do udziau w masie spadkowej. Istota podatkw dochodowych sprowadza si natomiast do oboenia t danin przyrostu mienia z okrelonego rda przychodw. Skoro w wyniku dziau spadku nie doszo do przyrostu mienia spadkobiercy, w stosunku do wartoci nabytego uprzednio udziau spadkowego, czynno taka nie moe by utosamiana z nabyciem nieruchomoci (udziau w nieruchomoci ponad udzia w spadku) w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 08.12.2014Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza
                                                  Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                                                  • 23.09.2014Sprzeda mieszkania po mierci wspmaonka nie zawsze podlega PIT
                                                   Z uzasadnienia: Skoro maonkowie nabyli raz nieruchomo do majtku wsplnego, do niepodzielnej rki, to podatniczka nie moga naby jej powtrnie. Wobec powyszego nie mona te przyj, e picioletni termin okrelony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, biegnie od daty nabycia nieruchomoci w drodze spadku przez podatniczk. Za powyszym przemawia fakt, e gdyby maonkowie zbyli nieruchomo po 1999 r. a przed mierci ma podatniczki, odbyo by si to bez negatywnych konsekwencji podatkowych, poniewa picioletni termin upyn z kocem 1999 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »