Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nieznajdujące pokrycia

 • 30.07.2010Brak jednoznaczności w zakresie terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych
  Interpelacja nr 16438 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości
  • 09.07.2010MF: Podatek od reklam na stronach WWW
   Pytanie podatnika: Czy umieszczanie reklam firmy na własnej witrynie internetowej należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 30.06.2010MF: Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych a przychód świadczeniobiorcy
    Pytanie podatnika: Czy kwoty z tytułu umorzonych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (w tym odsetki) otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
    • 02.06.2010Opodatkowanie świadczenia alimentacyjnego
     Pytanie podatnika: W grudniu 2009 r. przed Sądem Rejonowym zawarta została ugoda między Wnioskodawczynią, matką małoletnich powódek i ich ojcem, pozwanym, w której ustalono przekazanie lokalu użytkowego, będącego własnością pozwanego, celem zaspokojenia potrzeb alimentacyjnych jego dzieci. Obecnie Wnioskodawczyni, będąca najemcą tego lokalu, zamierza „podnająć” go osobom trzecim. Czy istnieją podstawy do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czynsz z podnajmu traktować jako alimenty, które nie są opodatkowane?
     • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł
      Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porównanie dwóch, ustalonych w toku tego postępowania wartości: wielkości poniesionych w roku podatkowym wydatków (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyraźnie natomiast wskazuje, że przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich należy rozumieć nie każde składniki majątkowe, jakimi dysponował faktycznie podatnik, ale tylko takie, które pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od podatku.
      • 20.04.2010Opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji
       Pytanie podatnika: W roku 2004 do budowy instalacji centralnego ogrzewania zostały zakupione rury typu P, których dostawcą na Polskę jest G Sp. z o. o. W trakcie użytkowania, po ok. 4-5 latach użytkowania okazało się, że rury te mają wadę ukrytą, nie nadają się dalszego funkcjonowania instalacji i muszą być wymienione. W marcu 2009 roku Wnioskodawczyni złożyła reklamację na ten towar do dostawcy. G po wnikliwej weryfikacji zgłoszenia uznał reklamację i zobowiązał się do pokrycia 80% kosztów netto związanych z wymianą instalacji i jej następstw. Czy otrzymaną kwotę Wnioskodawczyni powinna uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym za 2009 r.? Czy poniesione przez Wnioskodawczynię koszty remontu należy uwzględnić w zeznaniu rocznym?
       • 22.02.2010Orzecznictwo: Organ podatkowy nie ma obowiązku poszukiwania dowodów

        Teza: Okoliczność nieprzedstawienia przez stronę dowodu, opóźnienie w jego przedstawieniu zgodnie z art. 189 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) musi wiązać się z oceną tego zachowania z punktu widzenia możliwości organu podatkowego dokładnego (art. 122 Ordynacji podatkowej) i wszechstronnego wyjaśnienia i zebrania materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej) oraz możliwości poddania go swobodnej ocenie dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej).
        • 16.02.2010Orzecznictwo: Zeznania świadków w USA mogą być wykorzystane przeciwko podatnikowi w Polsce
         Z uzasadnienia: W Ordynacji podatkowej ustawodawca określił katalog dopuszczalnych dowodów w sposób bardzo szeroki - dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 O.p.). Wszystkie zebrane dowody mają przy tym, o ile nic innego nie wynika z ustawy, równą moc Wyliczenie środków dowodowych zawarte w art. 181 O.p. ma charakter tylko przykładowy (użyto w nim słów " w szczególności"). Wyliczenie to wskazuje jednak na to, że oprócz dowodów przeprowadzonych bezpośrednio w postępowaniu podatkowym, dowodami mogą być również te przeprowadzone przez inne organy, także w innych postępowaniach.
         • 02.02.2010Orzecznictwo: Podatek od dochodu ze źródeł nieujawnionych – przedawnienie
          Z uzasadnienia: W przypadku opodatkowania dochodów nieujawnionych nie ma możliwości ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego; nie ma możliwości przypisania dochodów do roku, w którym zostały one osiągnięte. O osiąganiu dochodów przypuszczamy bowiem na podstawie czynników zewnętrznych (poziomu zamożności), zaś okres wystąpienia tych czynników przyjmuje się jako ten, do którego należy przypisać dochody nieujawnione. Niezależnie zatem od daty powstania obowiązku podatkowego, ustalone na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. przychody, zalicza się do roku podatkowego, w którym wystąpiły znamiona obiektywne ujawniające ukryty dochód (wydatki i oszczędności).
          • 19.01.2010Dobrowolne wpłaty na niekomercyjny serwis WWW w rozliczeniu rocznym
           Pytania podatnika: Czy dobrowolne wpłaty na konto podatnika prowadzącego niekomercyjny serwis internetowy stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
           • 28.10.2009Umorzone odsetki karne są przychodem
            Pytanie podatnika: Czy w wyniku dokonania zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych w postaci odsetek karnych, po stronie dłużnika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, w konsekwencji, czy Wspólnota jest zobowiązana do raportowania wskazanego zdarzenia w informacji podatkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
            • 21.07.2009Zniesienie współwłasności w zamian za przejęcie długu
             Pytanie podatnika: Czy zwolnienie Wnioskodawcy przez bank z długu i przejęcie Jego części zadłużenia (w wysokości 178.500 zł stanowiącej połowę zaciągniętego kredytu) przez narzeczoną stanowi przychód ze sprzedaży nieruchomości i podlega opodatkowaniu?
             • 25.05.2009Umorzenie pożyczki z ZFŚS zmarłemu emerytowi
              Pytania podatnika: 1. Czy niespłacona kwota będzie podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy tę kwotę można traktować jako przychód dla pożyczkobiorcy PIT-8C? 3. Czy będzie długiem skarbowym? 4. Jak należy prawidłowo opodatkować umorzoną pożyczkę po zmarłej emerytce?
              • 08.05.2009Znaczące wzmocnienie kontroli skarbowej – e-handel pod specjalnym nadzorem
               W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o kontroli skarbowej. Kierunek zmian jest jasny – znaczące wzmocnienie uprawnień, możliwości i pozycji organów kontrolnych. Prezentując proponowane przez rząd zmiany, rozpoczynamy od przewidywanych w projekcie nowych przepisów, które ułatwią organom kontroli skarbowej dotarcie do informacji o osobach, które prowadzą działalność, nie ujawniając tego lub zaniżając podstawy opodatkowania.
               • 28.04.2009Zwrot zadatku w podwójnej wysokości stanowi przychód z innych źródeł
                Pytanie podatnika: Czy otrzymana równowartość zadatku stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający zwolnieniu wynikającemu z art. 21 pkt 3 powołanej ustawy?
                • 18.02.2009Szersze uprawnienia kontroli skarbowej
                 Zwiększenie skuteczności kontroli skarbowej oraz ograniczenie rozmiarów „szarej strefy”, zwłaszcza funkcjonującej za pośrednictwem internetu, przewiduje projekt zmian w ustawie o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez rząd. Nowe rozwiązania doprecyzowują uprawnienia organów kontroli skarbowej, głównie w dostępie do informacji i zadań realizowanych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
                 • 13.02.2009Umorzony podatek nie jest przychodem
                  Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane z tytułu umorzonych kwot zaległości podatkowych (podatku od nieruchomości), odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                  • 30.12.2008Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej
                   Pytanie podatnika: Czy otrzymując zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami uzyskują przychód z innych źródeł, a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C?
                   • 24.10.2008Umorzenie dłużnikowi kredytu i odsetek oznacza powstanie przychodu z innych źródeł
                    Pytania podatnika: 1. Czy umorzona należność główna, umorzone odsetki (karne i ustawowe) oraz dodatkowe koszty będą stanowiły dla podatnika przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a w związku z tym na Banku będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C? 2. Czy w przypadku należności kredytowej, która uległa przedawnieniu, gdy z dłużnikiem została zawarta ugoda dotycząca spłaty kapitału oraz odsetek należnych a Bank umorzy odsetki karne oraz dodatkowe koszty należy stosować analogiczne zasady jak w przypadku umarzania odsetek karnych dotyczących należności nie przedawnionej?
                    • 19.09.2008Podatkowe konsekwencje akcji promocyjnych
                     Pytanie podatnika: Czy przekazanie talonów premiowych pracownikom naszych kontrahentów nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych po stronie kontrahentów będących pracodawcami uczestników promocji, jak również dla obdarowanych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760,00 zł?
                     • 17.09.2008Dofinansowanie do wycieczek członkom rodzin pracowników
                      Pytanie podatnika: Do kogo należy przypisać podatek: do przychodu pracownika, czy do jego żony, oraz jak ma być w przypadku gdy pracownik nie może jechać na wycieczkę, a w zamian pojedzie jego niepracująca żona, która nie osiąga żadnych przychodów?
                      • 10.09.2008Zwrot kosztów remontu wynajmowanego mieszkania nie jest przychodem
                       Pytania podatnika: Czy otrzymane pieniądze stanowią w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód, a jeżeli tak to czy można skorzystać ze zwolnienia od tego podatku? Czy kwoty nie stanowiące przychodu podlegały wykazaniu w zeznaniu za 2007 r.?
                       • 28.08.2008Postępowanie w sprawie przychodów z nieujawnionych źródeł - poselskie wątpliwości
                        Interpelacja nr 3709 do ministra finansów w sprawie praktyki prowadzenia postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów
                        • 21.08.2008Wygrane w konkursach pracowniczych
                         Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane zarówno przez pracowników Spółki jak i osoby trzecie (niebędące pracownikami Spółki) z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie powinny podlegać rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy przekazywane są laureatom konkursu będącym pracownikami Spółki?
                         • 18.08.2008Odsetki od nieterminowych wpłat są przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
                          Pytanie podatnika: Czy od przychodu z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali, przeznaczonych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Wspólnota powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
                          • 17.07.2008Umorzenie odsetek od kredytu bankowego a PIT
                           Pytanie podatnika: Czy umorzone skapitalizowane odsetki są przedmiotem podlegającym opodatkowaniu, czy umorzone odsetki karne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                           • 01.07.2008Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł – poselskie wątpliwości
                            Interpelacja nr 2386 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez urzędy skarbowe art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                            • 14.05.2008Jak prawidłowo ustalić przychody z nieujawnionych źródeł?
                             Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy ustalaniu, czy podatnik uzyskał dochody z nieujawnionych źródeł i czy w związku z tym organ skarbowy powinien mu wymierzyć stosowny podatek, należy uwzględniać zarówno dochody z roku, w którym wystąpiła dysproporcja między legalnymi, zadeklarowanymi dochodami a wydatkami, jak i dochody z lat poprzednich – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                             • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                              Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                              • 26.03.2008Umorzenie odsetek karnych nie generuje przychodu
                               Pytanie podatnika: Czy umorzone w 2006 r. odsetki karne w wysokości 5.000 zł należało opodatkować podatkiem dochodowym?
                               • 08.11.2007Opodatkowanie odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania
                                Wypłacone podatnikowi odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania należą do przychodów z innych źródeł, a zatem należy je wykazać w zeznaniu podatkowym wraz z innymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym i opodatkować na zasadach ogólnych. Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarł zapis, że „wolne od podatku dochodowego są odszkodowania”. Oznacza to, że posłużenie się w tym przepisie jedynie pojęciem odszkodowania, bez użycia słowa „odsetki”, powoduje, że jedynie te pierwsze (odszkodowania), a nie te ostatnie (odsetki) mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 26.10.2007Orzecznictwo podatkowe — Gromadzisz przez wiele lat oszczędności, przechowuj wyciągi z konta
                                 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2338/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Haliny W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. nr PB4 38-4117/823-29/2003.
                                 • 15.10.2007Dokumentowanie wydatków – przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
                                  Podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa podatkowego, również w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraża się ona tym, że podatnicy sami dokonują zgłoszenia do opodatkowania źródeł przychodów oraz obliczają i odprowadzają należny podatek. W celu zapobieżenia możliwości omijania lub unikania opodatkowania przez podatników, wprowadzono do ustawy szczególny rodzaj przychodów kwalifikowanych do innych źródeł, tzw. przychody z nieujawnionych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
                                  • 10.09.2007Wynagrodzenie za zrzeczenie się służebności osobistej nie jest odszkodowaniem
                                   Pytanie podatnika: Czy otrzymane w wyniku ugody wynagrodzenie za zrzeczenie się służebności osobistej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 13.06.2007Opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych
                                    Ponoszenie ciężarów publicznych stanowi przejaw solidaryzmu społecznego. To dzięki m.in. wpływom podatkowym państwo lub organizacja samorządu może zaspakajać zbiorowe potrzeby społeczne oraz utrzymywać mechanizmy ich zaspakajania. Podatnicy godzą się na ponoszenie ciężarów publicznych, jednakże zdarzają się przypadki, że niektórzy spośród nich, bardziej lub mniej świadomie, ukrywają osiągane przychody. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę zmierzają do eliminowania takich antyspołecznych działań poprzez przyznanie organom podatkowym uprawnień do ustalania dochodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych, w drodze oszacowania oraz do ich opodatkowania restrykcyjną stawką podatkową.
                                    • 05.03.2007Czym są nieujawnione żródła przychodów
                                     Interpelacja nr 5870 do ministra finansów w sprawie zdefiniowania pojęcia nieujawnionych źródeł przychodów
                                     • 30.10.2006Bezpłatne korzystanie z pomieszczeń przy realizacji umowy ze spółką francuską podlega opodatkowaniu
                                      Pytanie podatnika: 1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
                                      • 18.06.2006Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
                                       Organ podatkowy, chcąc zapewnić skuteczność przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego, może ustanowić jego zabezpieczenie. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy jego sposoby: 1. zabezpieczenie na majątku (art. 33–33g); 2. hipotekę przymusową (art. 34–39) oraz 3. zastaw skarbowy (art. 41-46).
                                       • 08.06.2005Przedawnienie zobowiązań podatkowych
                                        Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

                                       « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]