Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czas trwania kontroli

 • 16.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
  Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
  • 15.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
   Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
   • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
    Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
    • 08.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
     Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
     • 07.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
      Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
      • 06.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
       Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
       • 05.05.2020Sporzdzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
        Epidemia COVID-19 w Polsce przypada w znacznej liczbie jednostek na „gorcy” okres wywizywania si z obowizku sporzdzania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosujce przepisy ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci.  Biorc pod uwag konieczno zapewnienia prawidowej realizacji  tego obowizku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporzdzenie w sprawie okrelenia innych terminów wypeniania obowizków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporzdzenia, zatwierdzenia, udostpnienia i przekazania do waciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
        • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
         Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
         • 28.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
          Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
          • 26.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
           Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
           • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
            Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
            • 29.01.2020Na razie zasiek chorobowy bez zmian
             Pod koniec ubiegego roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba poinformowa, e zgodnie z planowanymi zmianami, prawo do zasiku chorobowego bdzie moliwe dopiero po upywie 90 dni dla ubezpieczonych obowizkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. W styczniowej odpowiedzi na interpelacj poselsk w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej poinformowao jednak, e obecnie nie s prowadzone prace legislacyjne zmierzajce do zmiany przepisów ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
             • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
              Pytanie: Czy w zwizku z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych VAT polegajcych na wynajmie lokalu uytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe bdzie Wnioskodawcy przysugiwao prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikajcego z faktur zaliczkowych a potem z faktury kocowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgldu na to, e jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
              • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
               Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
               • 22.11.2019Pobór opat na drogach - w 2021 zmiana systemu?
                Korki na bramkach s dlatego, e w Polsce z roku na rok wzrasta liczba osób posiadajcych samochody osobowe, czego konsekwencj jest nie tylko zwikszona mobilno, ale równie zatory na drogach. Ale w pierwszym kwartale 2021 roku nastpi wygaszenie obecnego systemu opat i uruchomienie odrbnego oraz nowoczesnego (opartego na technologii GNSS) systemu poboru opaty elektronicznej, charakteryzujcego si wysok uytecznoci dla pastwa i przewoników drogowych oraz efektywnoci kosztow - poinformowao Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelacj.
                • 21.11.2019NSA: Przeduenie postpowania, nawet wielokrotne, nie oznacza automatycznie przewlekoci
                 Z uzasadnienia: W sprawach w których zachodzi podejrzenie transakcji karuzelowych, nie jest moliwe rozstrzygnicie sprawy li tylko na podstawie zoonej przez podatnika deklaracji oraz faktur zakupów i sprzeday. Dla rozstrzygnicia prawa do odliczenia podatnika w takim przypadku konieczne jest ustalenie, czy miao miejsce naduycie prawa w postaci transakcji karuzelowych, a jeli tak, to jaka bya w tym rola podatnika, czy by to udzia wiadomy, a jeli nie, to czy dochowa on naleytej staranno.
                 • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
                  W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
                  • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
                   Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
                   • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsibiorc, a kto kontroluje ZUS?
                    Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie kade naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dziaalnoci gospodarczej wywouje skutki okrelone w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Taki wpyw wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                    • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                     Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                     • 17.10.2019Myjnie samochodowe powinny podawa czas usugi
                      W miejscu wiadczenia usug uwidacznia si cen oraz cen jednostkow usugi w sposób jednoznaczny, niebudzcy wtpliwoci oraz umoliwiajcy porównanie cen. Czasami jednak, w myjniach samochodowych kierowcy widz jedynie liczb impulsów, co nie zawsze umoliwia okrelenie czasu trwania usugi. W takiej sytuacji powinna wkracza Inspekcja Handlowa.
                      • 08.10.2019Kontrola podatkowa a celno-skarbowa – podstawowe podobiestwa i rónice
                       Kontrola podatkowa to podstawowy tryb weryfikacji rozlicze podatkowych przez urzdy skarbowe, regulowany przez Ordynacj podatkow. Natomiast kontrola celno-skarbowa jest stosunkowo now instytucj, wprowadzon 1 marca 2017 r. w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W zaoeniu kontrola celno–skarbowa ma na celu wykrywanie i zwalczanie najpowaniejszych uchybie podatkowych, takich jak karuzele VAT czy zorganizowana przestpczo podatkowa. W praktyce okazuje si, e moe ona dotkn zwykego podatnika prowadzcego np. jednoosobow dziaalno gospodarcz. Czym tak naprawd róni si oba tryby kontroli i jakie s prawa kontrolowanego podmiotu?
                       • 30.09.2019Korekta VAT-7 moliwa równie po wyrejestrowaniu
                        Pytanie: Czy po zaprzestaniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej przysuguje prawo do korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym podatniczka prowadzia dziaalno gospodarcz? Czy postpowanie podatkowe zawiesza bieg terminu na zoenie korekty deklaracji VAT i terminu przedawnienia dania zwrotu nadpaconego podatku VAT - w zakresie objtym postpowaniem podatkowym?
                        • 01.08.2019NSA: Moment pobrania opaty przy usudze transportu regularnego
                         Jedn z zasad wykonywania przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym jest wymóg, aby pasaer otrzymywa potwierdzenie wniesienia opaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujcych. Pobranie nalenoci za przejazd i wydanie potwierdzenia wniesienia przez pasaera opaty za przejazd w postaci biletu wymagane jest przed rozpoczciem kursu, a nie w dowolnym momencie trwania kursu, czy po jego zakoczeniu.
                         • 21.06.2019NSA: Pominicie penomocnika wywouje okrelone skutki (albo ich brak)
                          Niedawno publikowalimy omówienie uchway NSA I FPS 3/18 z 18.03.2019 r., dotyczcej skutków pominicia penomocnika, przy dorczeniu zawiadomienia, zawierajcego m.in. informacj o nierozpoczciu lub zawieszeniu biegu przedawnienia w zwizku z toczcym si postpowaniem karnym skarbowym. Teraz umieszczamy peny tekst uchway, zawierajcy peny opis przebiegu postpowania.
                          • 11.06.2019NSA. Korekta deklaracji VAT moliwa take po wyrejestrowaniu
                           Status danego podmiotu jako podatnika, który zamierza skorzysta z prawa, o którym mowa w art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej, do dokonania korekty uprzednio zadeklarowanego zobowizania podatkowego, czyli wynikajcego z obowizku podatkowego zobowizania do zapacenia na rzecz Skarbu Pastwa lub waciwej jednostki samorzdu terytorialnego podatku (art. 5 Ordynacji podatkowej), naley ustala wedug momentu powstania obowizku podatkowego, a nie czasu skadania korekty deklaracji, w której wczeniej skonkretyzowa ten obowizek dokonujc samoobliczenia zobowizania podatkowego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 05.04.2019Kontrola ZUS - zasady, przedmiot i przebieg kontroli
                            Kontrola patników skadek jest zadaniem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych okrelonym w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywizywania si przez patników skadek z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych oraz innych zada zleconych ZUS. W szczególnoci ZUS sprawdzi, czy patnicy skadek:
                            • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                             Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                             • 04.04.2019Kontrola ZUS - zasady, przedmiot i przebieg kontroli
                              Kontrola patników skadek jest zadaniem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych okrelonym w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywizywania si przez patników skadek z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych oraz innych zada zleconych ZUS. W szczególnoci ZUS sprawdzi, czy patnicy skadek:
                              • 07.03.2019Korekta rocznego PIT. Informacje praktyczne
                               W przypadku gdy podatnik stwierdzi, e w zeznaniu podatkowym popeni bd lub te nie skorzysta z przysugujcych mu ulg, ewentualnie nie wskaza organizacji poytku publicznego, której chciaby przekaza 1% swojego podatku, co do zasady moe zoy stosown korekt.
                               • 06.03.2019Korekta rocznego PIT. Informacje praktyczne
                                W przypadku gdy podatnik stwierdzi, e w zeznaniu podatkowym popeni bd lub te nie skorzysta z przysugujcych mu ulg, ewentualnie nie wskaza organizacji poytku publicznego, której chciaby przekaza 1% swojego podatku, co do zasady moe zoy stosown korekt.
                                • 22.02.2019NSA: Przeduenie terminu zwrotu podatku VAT
                                 Przy pierwszym przedueniu terminu zwrotu podatku VAT istnieje konieczno ustalenia przez organ podatkowy daty, do której nastpuje przeduenie terminu zwrotu podatku, z uwzgldnieniem rodzaju trwajcej weryfikacji.
                                 • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                                  Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego patnik jest obowizany pobra zaliczk na podatek na zasadach okrelonych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 30.01.2019Zwrot VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracj dziaalnoci
                                   Pytanie: Czy Wnioskodawczyni moe ubiega si o zwrot podatku naliczonego wynikajcego z otrzymanych ju faktur zaliczkowych, a potem z faktury kocowej dotyczcych zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposaeniem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynnoci opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub wiadczenia usug poza terytorium kraju?
                                   • 15.01.2019„Fiskus si zbroi” – rzd wyda 1,9 mld z na modernizacj KAS w latach 2019-2022
                                    Pod koniec padziernika Ministerstwo Finansów zapowiedziao kolejn modernizacj Krajowej Administracji Skarbowej. Program ma rozpocz si ju w 2019 r. i potrwa kolejne 4 lata. Resort finansów szacuje, e modernizacja bdzie kosztowaa ponad 1,9 mld z. Ma obj przede wszystkim podwyki wynagrodze i reorganizacj techniczn. Czy tak due wydatki s potrzebne? Jakie konsekwencje dla podatników maj planowane zmiany?
                                    • 08.01.2019Kodeks pracy: Po 33 miesicach umowa na czas nieokrelony
                                     Po zmianach Kodeksu pracy, e okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac na czas okrelony, a take czny okres zatrudnienia na podstawie umów o prac na czas okrelony zawieranych midzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie moe przekracza 33 miesicy, a czna liczba tych umów nie moe przekracza trzech. Zgodnie natomiast z przepisami przejciowymi, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o prac na czas okrelony na dzie 22 lutego 2016 r. i pozostajcy w tym zatrudnieniu nieprzerwanie w okresie do 22 listopada 2018 r., od tego dnia ju uwaani za zatrudnionych na podstawie umowy o prac na czas nieokrelony.
                                     • 05.12.2018NSA. Nierzd bez PIT, ale konkubinat to nie sponsoring
                                      Z uzasadnienia: Niezmienna przez 11 lat stawka za rzekomo wiadczone usugi seksualne, zbieno czasowa midzy zmian relacji z czysto seksualnej na partnersk, a zakupem mieszkania od swego partnera, rozbienoci w zakresie wskazywanych przez Skarc kwot oszczdnoci oraz zeznania wiadków, nie uprawdopodobniaj, by czca ich relacja nosia znamiona nierzdu. (...) czca ich relacja wskazuje na zwizek konkubencki, a nie na odpatne wiadczenie usug seksualnych, które to czynnoci nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
                                      • 29.11.2018Wpis do KRS - opónienia s, ale maj si zmniejsza
                                       Zasad jest, e wniosek o wpis do rejestru sd rozpoznaje nie póniej ni w terminie 7 dni od daty jego wpywu do sdu. Szczególn sytuacj jest zoenie drog elektroniczn wniosku o wpis do rejestru spóki, której umowa zostaa zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostpnionego w systemie teleinformatycznym. Wówczas sd rejestrowy rozpoznaje wniosek w terminie jednego dnia od daty jego wpywu. Jeeli jednak rozpoznanie wniosku (take zoonego drog elektroniczn) wymaga wezwania do usunicia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien by rozpoznany w terminie 7 dni od usunicia przeszkody przez wnioskodawc, co nie uchybia terminom okrelonym w przepisach szczególnych.
                                       • 16.11.2018System kontroli przedsibiorców jest zbyt opresyjny?
                                        W Polsce przedsibiorc moe obecnie skontrolowa przeszo 40 rónych podmiotów, a kompetencje tych instytucji czsto si ze sob pokrywaj – wynika z raportu pn. „System kontroli przedsibiorców. Diagnoza stanu obecnego, propozycje zmian”, który opublikowa Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców. Eksperci wskazuj, e przepisy nie gwarantuj odpowiedniej ochrony praw przedsibiorców w czasie kontroli.
                                        • 16.11.2018WSA: Administracja podatkowa ma pene prawo do wstrzymania zwrotu VAT w przypadku wtpliwoci
                                         Z uasadnienia: Nie zawsze zakoczenie kontroli podatkowej musi da jednoznaczn odpowied na pytanie o zasadno zwrotu podatku VAT. Kontrola obejmuje bowiem transakcje dokonane jedynie przez samego podatnika. Tymczasem niekiedy dopiero cay szereg ustale odnonie dalszych kontrahentów i schematu obrotu towarem daje obraz okolicznoci jakie towarzyszyy transakcjom, umoliwiajc ich ocen od strony skutków podatkowych. Z tej przyczyny nie istnieje cisa zaleno pomidzy planowanym terminem zakoczenia kontroli, a prognozowanym terminem zwrotu nadwyki podatku.
                                         • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                          Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                          • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                           Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                           • 16.10.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci po podziale majtku a PIT
                                            Z uzasadnienia: Skoro z uwagi na wspólno majtkow nie mona wyodrbni udziaów, które maonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomoci w maestwie i przyjmuje si, e maonkowie nabyli prawo majtkowe wspólnie w caoci, to nie mona liczy terminu nabycia, okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych., od daty ustania ustawowej majtkowej wspólnoci maeskiej bd daty nastpujcego w nastpstwie ustania tej wspólnoci podziau majtku dorobkowego.
                                            • 24.09.2018WSA o naleytej starannoci w VAT: wiadomy udzia trzeba udowodni
                                             Teza, e podatnicy mog atwiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta adnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialnoci za cudze zobowizania na uczciwych podatników. Jednoczenie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjtkiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporzdzania towarem jak waciciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                             • 13.09.2018Ubezpieczenia spoeczne: Okres oczekiwania na rozstrzygnicie odwoania od decyzji lekarza orzecznika
                                              Pracownicy oczekujcy na decyzj komisji lekarskiej lub orzeczenie sdu o prawie do wiadcze z ubezpieczenia spoecznego, którym nie usta stosunek pracy, nadal podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom spoecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Jeli pracownik nie osiga przychodu z tytuu stosunku pracy, patnik skadek wykazuje „zerow” podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.
                                              • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                                               Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                                               • 06.09.2018Problemu nie ma, ale prace nad jego usuniciem trwaj
                                                W resorcie finansów trwaj obecnie prace nad okreleniem docelowego sposobu identyfikacji towarów i usug, który z jednej strony zapewni podatnikom oraz organom podatkowym wiksz pewno (co do prawidowoci zastosowanej stawki), z drugiej natomiast posuy racjonalizacji samej struktury stawek (zapewni jednakowe opodatkowanie podobnym towarów i usug) - odpowiedziao MF w odpowiedni na interpelacj dotyczc opodatkowania gotowych da i posików.
                                                • 22.08.2018NSA. Podatek od nieruchomoci od tablic reklamowych
                                                 Z uzasadnienia: Okoliczno, i nonik reklamowy jest montowany z elementów gotowych, które mog by rozmontowane i przeniesione w inne miejsce, nie ma istotnego znaczenia dla uznania go za trwale zwizany z gruntem. O tym, czy obiekt jest trwale zwizany z gruntem, czy te nie, nie wiadczy sposób, w jaki zagbiono go w gruncie ani technika, w jakiej to wykonano, ale masa cakowita obiektu i jego rozmiary, które wymagaj trwaego zwizania z gruntem ze wzgldów bezpieczestwa.
                                                 • 08.08.2018NSA. Ubezpieczenie w zagranicznej delegacji nie zawsze bez PIT
                                                  Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy koszty ewentualnej choroby czy wypadku za granic zobowizany jest ponie pracodawca, nie ley w interesie pracownika wykupienie takiego ubezpieczenia we wasnym zakresie. Byby to dla niego wycznie zbdny, dodatkowy koszt. Nie mona natomiast zgodzi si ze spók, e te same kryteria pozwalay na pominicie jako przychodu z nieodpatnych wiadcze wykupienie polisy w tej czci, która nie dotyczya ryzyk obciajcych pracodawc. Dodatkowe ubezpieczenie pracownika przez pracodawc oznacza zaoszczdzenie wydatku i w konsekwencji stanowi przysporzenie objte podatkiem dochodowym.
                                                  • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                                   W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] nastpna strona »