Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

osoby trzecie

 • 05.03.2006Interpretacja 0P/423/1/Int-122/06 z dnia 30.01.2006 r. - Urząd Skarbowy w Nowym Targu
  Pytanie podatnika: Czy słusznym jest zaliczenie do kosztu uzyskania przychodu roku 2002 wydatków i wykazanie ich w bilansie 2005 roku jako błędu podstawowego?
  • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
   2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
   • 27.02.2006Zwrot podróżnym podatku VAT
    Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT), zgodnie z art. 15 (2) VI Dyrektywy VAT Rady UE (77/388/EEC), przewiduje dla osób fizycznych, określanych jako „podróżni”, prawo do otrzymania zwrotu podatku, który zapłacili za towary nabyte i wywiezione z terytorium Wspólnoty. Według przepisu art. 126 ust. 1 VAT „podróżny” to osoba niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, co ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
    • 27.02.2006Interpretacja DP 423-5-2004 z dnia 11.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
     Pytanie podatnika: Jednostka pyta czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę dokonaną na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składającą się z kwoty odpisu za rok 2004, powiększonej o wpłacony odpis z lat ubiegłych?
     • 14.02.2006Czy mamy stawkę 50%?
      Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie wyjaśniło co z kasami fiskalnymi, a już powinno zabrać zdecydowany głos w innej sprawie. Powróciła bowiem kwestia stawki 50% w tabeli podatkowej. W dużym skrócie – stanowiska specjalistów w tej sprawie są dwa. Jedno mówi, że stawka obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., inne wręcz przeciwnie. Powodem zamieszania jest spór co do skutków wyroku TK z 15.02.2005 r.
      • 08.02.2006Kompetencje i właściwość organów podatkowych w zakresie udzielaniu ulg w zapłacie podatków
       Podatnik nie zawsze jest w stanie sprostać obciążeniom podatkowym. Jeżeli dodatkowo kryje się za tym trudna sytuacja finansowa, majątkowa czy rodzinna, może liczyć na pomoc w spłacie zobowiązań podatkowych. Regulacje dotyczące pomocy w spłacie podatków można zasadniczo znaleźć w rozdziale 7a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym rozdziałem podatnicy mogą się ubiegać o:
       • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
        Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
        • 05.02.2006Interpretacja RO/436/13/1/2005 z dnia 17.03.2005 r. - Świętokrzyski Urząd Skarbowy
         Pytanie podatnika: Czy oddanie do odpłatnego używania własnego znaku towarowego podmiotowi mającemu siedzibę w Wiedniu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
         • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
          Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
          • 31.01.2006Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako członek Zarządu
           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczonym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze spółką jednoosobową, natomiast w drugim przypadku ze spółką wieloosobową.
           • 19.01.2006Interpretacja PUS.EG/005-1/76/05 z dnia 15.09.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
            Pytanie podatnika: Podatnik w swoim piśmie zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej - nabywcy majątku podatnika - za zaległości podatkowe podatnika w sytuacji, gdy od daty powstania zaległości upłynęło 5 lat.
            • 17.01.2006Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynności cywilno-prawnych
             Praktyka gospodarcza pokazuje, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą w większych rozmiarach bez posiadania samochodów. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsiębiorców zaliczane są do środków trwałych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego też niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniom związanym z samochodami będącymi środkami trwałymi. Należy bowiem wiedzieć, iż skutki podatkowe wywołuje nie tylko codzienne używanie samochodu (np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawy i paliwo), ale również sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
             • 17.01.2006Interpretacja P-1-443/41/05 z 18.05.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
              Pytanie podatnika: Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka X zajmuje się głównie sprzedażą samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedając samochody używane często korzystamy z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. wystawiamy fakturę "VAT marża". Dla samochodów używanych będących własnością spółki cena sprzedaży zawiera:
              • 14.01.2006Urząd Skarbowy w Świdnicy – sygnatura PDII-415/28/04 – odpowiedź z dnia 29.10.2004 r.
               1) Czy małżonek może pobierać na samochód zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez drugiego z małżonków ryczałt i rozliczać delegacje w jednostce państwowej i samorządowej? 2) Czy dojazd do pracy własnym samochodem w jednostce państwowej bądź samorządowej może być traktowany jako używanie samochodu do potrzeb zakładu pracy? 3) Czy samochód zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków stanowi współwłasność obu małżonków, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa? 4) W jaki sposób należy rozliczać koszty związane z używaniem samochodu, który jest wykorzystany zarówno na cele działalności gospodarczej jak i na cele prywatne?
               • 09.01.2006Podniesienie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
                Zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania spółek kapitałowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. Nr 49 poz. 1037 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub gdy wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. Szczegółowe postanowienia dotyczące podniesienia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zamieszczono w art. 257 do art. 262 k. s. h.
                • 05.01.2006Interpretacja IIIUS.DPP2/44406/05/32/05 z dnia 25.04.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie
                 Pytanie podatnika: Czy w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z ewidencjonowania w kasie rejestrującej, zgodnie z poz. 42 załącznika do rozporządzenia oraz analogii zawartej w poz. 49?
                 • 03.01.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
                  Na wstępie należy zaznaczyć, iż dostawa towarów za granicę może nastąpić na trzy sposoby:
                  • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                   Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                   • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (część 3).
                    II. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYMTytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych objęte są osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
                    • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                     Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
                     • 07.12.2005Interpretacja 436-1/05 z dnia 21.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
                      Pytanie podatnika: Czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółce jawnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i wydatkowana w ciągu 12 miesięcy może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                      • 04.12.2005W Sądzie Najwyższym o badaniach rencistów
                       26 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, który ma podjąć uchwałę w sprawie istotnej dla osób, które od wielu lat są rencistami. SN odpowie na pytanie RPO - "Czy dopuszczalne jest kwestionowanie przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby, która przed 1 września 1997 r. była nieprzerwanie od dziesięciu lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę?"
                       • 29.11.2005Interpretacja PDF-4/415-5/05 z dnia 11.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy z sieci internetowej w miejscu zamieszkania korzystają małżonkowie, to każdy z nich może z osobna odliczyć 760 zł ulgi internetowej, pod warunkiem posiadania faktury wystawionej na imię obojga małżonków?
                        • 27.11.2005Interpretacja PBI-1/415/61/05 z dnia 11.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                         Pytanie podatnika: Samochód został skradziony przed jego całkowitą amortyzacją w miesiącu listopadzie 2004 r. natomiast odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco zostało wypłacone w miesiącu styczniu 2005 r. Kiedy powstaje przychód z tytułu wypłaconego odszkodowania?
                         • 24.11.2005Interpretacja PMO-436/01/05 z dnia 08.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
                          Pytanie podatnika: Czy umowa dzierżawy podlega obowiązkowi w podatku od czynności cywilnoprawnych?
                          • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                           Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                           • 15.11.2005Interpretacja PD/415-18/05 z dnia 12.04.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                            Pytanie podatnika: Czy opłata za studia wyższe wspólnika spółki cywilnej, na kierunku zgodnym z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów?
                            • 09.11.2005Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn
                             Jednym z najczęściej dziedziczonych składników majątkowych są nieruchomości - w tym i nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Ustawodawca preferencyjnie traktuje osoby, które odziedziczą takie składniki majątku - jednak pod pewnymi warunkami.
                             • 09.11.2005Interpretacja PB415/5/05/PK z dnia 25.03.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
                              Pytanie podatnika: Czy do powierzchni użytkowej przyjętej do celów amortyzacji przyjmuje się powierzchnię poza lokalami?
                              • 07.11.2005Termin powstania i zwrotu nadpłaty
                               Nadpłatę stanowi uiszczone nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej świadczenie publicznoprawne, którego zapłata nastąpiła w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:
                               • 06.11.2005Interpretacja PD/415-31/05/R1 z dnia 04.05.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
                                Pytanie podatnika: Czy można przekazać towar pozostały po zlikwidowanej działalności handlowej swemu małżonkowi prowadzącemu działalność handlową celem dalszej sprzedaży i jakimi dowodami należy udokumentować przekazanie?
                                • 02.11.2005Pismo SP1/768/033-235/1584/04/AA Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z 12 lipca 2005 r. do dyrektorów izb skarbowych i izb celnych
                                 W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe problemami w stosowaniu znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dotyczących kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
                                 • 02.11.2005Interpretacja PM 436/6/05 z dnia 12.07.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                                  Pytanie podatnika: Czy przekształcenie spółki, którego wynikiem nie jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                                  • 23.10.2005Wyjaśnienie III/443-34/05 z 27.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                   Pytanie podatnika Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży wierzytelności własnej.
                                   • 03.10.2005Interpretacja PDI/2-406/4/2005/INT z dnia 22.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Chrzanowie
                                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku nie posiadania wymaganego przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego podatnik nabywa prawo do ulgi remontowo - modernizacyjnej?
                                    • 19.09.2005Właściwość miejscowa organów podatkowych państwa i organów samorządu terytorialnego
                                     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
                                     • 12.06.2005Podstawa wymiaru i wysokość składek
                                      Powstają czasami wątpliwości, jaka jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skąd się bierze i jak się ją ustala. Postaramy się wyjaśnić niektóre wątpliwości.
                                      • 09.06.2005Leasing
                                       Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
                                       • 08.06.2005Indywidualne konta emerytalne
                                        Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowe zwolnienie podatkowe. W artykule 21 wymieniającym zwolnienia od podatku, w punkcie 58a wymienia się obecnie dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z: a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego, c) wypłatą transferową - z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.
                                        • 08.06.2005Internetowa ulga?
                                         Do dnia 28.02.2005 r. w załączniku numer 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającym wykaz usług zwolnionych od podatku widniały pod numerami 13 i 14 następujące pozycje: "13. Usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury 14. Usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy." Oba zwolnienia zostały uchylone od 01.03.2005 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wycofanie zwolnienia spowodowane było koniecznością usunięcia kolizji z normami ogólnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Jako rekompensatę podwyżki cen wprowadzono w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nową ulgę. Zmiana obowiązuje od 01.01.2005 r.
                                         • 08.06.2005Przedawnienie zobowiązań podatkowych
                                          Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
                                          • 08.06.2005Wiążące interpretacje
                                           Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ordynacji Podatkowej (Ordynacji), określające zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego dokonywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów), oraz pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów. Nowe uregulowania w znaczący sposób różnią się od obowiązujących do tej pory. Interpretacje Ministra Finansów Interpretacjami takimi, w rozumieniu Ordynacji, są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego, z tym , że minister nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów. Interpretacje, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

                                          « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ]