Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

JPK

 • 05.08.2020Korekta NIP na fakturze
  W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
  • 28.07.2020Wspólny majtek maonków: Podatnikiem VAT jest ten kto wynajmuje
   Podatniczka oraz jej m s obecnie na zasadach wspólnoci majtkowej maeskiej wacicielami nieruchomoci gruntowych zabudowanych. Maonkowie rozwaaj zawarcie umowy dzierawy lub najmu czci ww. nieruchomoci na rzecz firmy prowadzcej dziaalno gospodarcz. Czy jeeli umowa bdzie podpisana tylko przez podatniczk, podatnikiem VAT z tytuu najmu/dzierawy bdzie wycznie ona czy równie jej m? Czy tylko ona bdzie zobowizana do zarejestrowania si jako czynny podatnik VAT i rozliczania podatku czy równie jej m bdzie do tego zobowizany?
   • 27.07.2020Wspólny majtek maonków: Podatnikiem VAT jest ten kto wynajmuje
    Podatniczka oraz jej m s obecnie na zasadach wspólnoci majtkowej maeskiej wacicielami nieruchomoci gruntowych zabudowanych. Maonkowie rozwaaj zawarcie umowy dzierawy lub najmu czci ww. nieruchomoci na rzecz firmy prowadzcej dziaalno gospodarcz. Czy jeeli umowa bdzie podpisana tylko przez podatniczk, podatnikiem VAT z tytuu najmu/dzierawy bdzie wycznie ona czy równie jej m? Czy tylko ona bdzie zobowizana do zarejestrowania si jako czynny podatnik VAT i rozliczania podatku czy równie jej m bdzie do tego zobowizany?
    • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 23.07.2020Faktura zwyka do faktury uproszczonej
      Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma kady podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Moliwo wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nalenoci ogóem (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro jeeli naleno okrelona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowizek sprzedawcy.
      • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
       Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
       • 22.07.2020Faktura zwyka do faktury uproszczonej
        Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug prawo do wystawienia faktury uproszczonej ma kady podatnik VAT czynny oraz zwolniony. Fakt dokonania rejestracji dla celów tego podatku nie ma znaczenia. Moliwo wystawienia faktury uproszczonej istnieje gdy kwota nalenoci ogóem (brutto) nie przekracza 450 z (100 euro jeeli naleno okrelona jest w tej walucie). Wystawienie takiego dokumentu stanowi uprawnienie, nie za obowizek sprzedawcy.
        • 08.07.2020Podatki 2020: Coraz wicej firm planuje inwestycje w digitalizacj
         Ponad poowa dyrektorów finansowych polskich przedsibiorstw zamierza w cigu kolejnych 12 miesicy przeprowadzi inwestycje w zakresie digitalizacji zespoów finansowo-podatkowych – wynika z badania pn. „CFO Survey 2020 – spring edition”, które opublikowaa firma doradcza Deloitte. Za gówne zalety digitalizacji uwaane s lepsza efektywno pracy i ograniczenie ryzyka podatkowego.
         • 07.07.2020Podatki 2020: Coraz wicej firm planuje inwestycje w digitalizacj
          Ponad poowa dyrektorów finansowych polskich przedsibiorstw zamierza w cigu kolejnych 12 miesicy przeprowadzi inwestycje w zakresie digitalizacji zespoów finansowo-podatkowych – wynika z badania pn. „CFO Survey 2020 – spring edition”, które opublikowaa firma doradcza Deloitte. Za gówne zalety digitalizacji uwaane s lepsza efektywno pracy i ograniczenie ryzyka podatkowego.
          • 03.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
           Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
           • 02.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
            Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.
            • 02.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
             Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
             • 01.07.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczcych deklaracji i ewidencji VAT
              W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Zmiany maj zwizek z opónieniem wdroenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wczeniej modyfikacje przeoono z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r.
              • 01.07.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
               Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
               • 01.07.2020Czy kady zakup musi by ujty w ewidencji VAT?
                Celem ewidencji VAT (tak zakupu jak i sprzeday) jest gromadzenie danych niezbdnych do prawidowego sporzdzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujcej, co wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Biorc pod uwag cel ewidencji okrelony w ww. przepisie nie istnieje obowizek ujmowania w ewidencji zakupu, zakupów zwizanych wycznie z czynnociami zwolnionymi i niepodlegajcymi opodatkowaniu VAT oraz takich od których nie suy prawo do odliczenia naliczonego podatku. Powoany przepis nakazuje bowiem ujmowa w ewidencji zakupu jedynie nabycie dóbr i usug zwizane wycznie z czynnociami opodatkowanymi.  
                • 30.06.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczcych deklaracji i ewidencji VAT
                 W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Zmiany maj zwizek z opónieniem wdroenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wczeniej modyfikacje przeoono z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r.
                 • 29.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
                  Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
                  • 26.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT opóniony finalnie do padziernika
                   W Dzienniku Ustaw opublikowano ustaw, która opónia wprowadzenie nowych plików JPK_VAT, czcych raportowanie z deklaracj VAT, z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. dla wszystkich przedsibiorców. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazuj, e by moe rzd zdecyduje si jeszcze na kolejne przeoenie zmian.
                   • 26.06.2020Dopuszczalno anulowania faktury a plik JPK_VAT
                    Wszyscy podatnicy VAT wystawiaj faktury. Jedni robi to czciej inni rzadziej. Pomyki przy takiej czynnoci nie s niczym nadzwyczajnym i czasami si zdarzaj. O ile w przypadkach innych ni bdy popenione przy wystawianiu faktur wystarczajce jest np. przekrelenie pierwotnego zapisu i jego parafowanie lub po prostu wyrzucenie bdnego dokumentu do kosza, w przypadku faktur nie istnieje taka moliwo. Mona takie szczególne traktowanie faktur wyjani tym, e z otrzymanej faktury dla nabywcy wynika uprawnienie do odliczenia naliczonego w niej podatku, a wic wie si z uzyskaniem korzyci majtkowej. O szczególnym traktowaniu faktur wiadczy moe fakt, e zapisy ustawy o VAT nie przewiduj moliwoci jej anulowania.
                    • 25.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT opóniony finalnie do padziernika
                     W Dzienniku Ustaw opublikowano ustaw, która opónia wprowadzenie nowych plików JPK_VAT, czcych raportowanie z deklaracj VAT, z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. dla wszystkich przedsibiorców. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazuj, e by moe rzd zdecyduje si jeszcze na kolejne przeoenie zmian.
                     • 23.06.2020Nowy plik JPK_VAT zoysz dopiero za padziernik 2020 r.
                      Jak poinformowao Ministerstwo Finansów, obowizek skadania plików JPK_VAT wraz z deklaracj VAT zostanie przesunity z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. Sejm uchwali ustaw, która zmienia termin wejcia w ycie nowego rozwizania. Termin wejcia w ycie cznego raportowania JPK_VAT z deklaracj VAT zosta przesunity w zwizku z licznymi wnioskami przedsibiorców o trudnociach we wdroeniu nowego rozwizania od lipca 2020 r. z uwagi na stan epidemii.
                      • 15.06.2020Podatki 2020: Rozporzdzenie ws. deklaracji VAT do zmiany
                       Ministerstwo Finansów przygotowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Przewidziane wczeniej zmiany zostan przeoone z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. Nowy projekt jest bezporednio zwizany z opónieniem wprowadzenia nowych plików JPK_VAT.
                       • 12.06.2020Podatki 2020: Rozporzdzenie ws. deklaracji VAT do zmiany
                        Ministerstwo Finansów przygotowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Przewidziane wczeniej zmiany zostan przeoone z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. Nowy projekt jest bezporednio zwizany z opónieniem wprowadzenia nowych plików JPK_VAT.
                        • 12.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
                         Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
                         • 10.06.2020Podatki 2020: Nowy JPK_VAT jednak od 1 padziernika
                          Obowizek stosowania nowego pliku JPK_VAT zostanie wprowadzony z pocztkiem padziernika 2020 r. – wynika z nowej tarczy antykryzysowej 4.0. Pocztkowo obowizek ten mia zosta wdroony ju z pocztkiem lipca br., a o przesunicie terminu w czasie apelowao rodowisko biznesowe. Nad ustaw pracuje obecnie jeszcze Senat.
                          • 05.06.2020Podatki 2020: JPK_VDEK coraz bliej
                           Ju w padzierniku 2020 r. do szefa Krajowej Administracji Skarbowej powinny spyn pierwsze rozliczenia podatku VAT zaraportowane zgodnie z now struktur JPK_VDEK. Jak tumacz eksperci firmy doradczej PwC, konieczne bdzie odpowiednie dostosowanie systemów, a wci brakuje jeszcze ostatecznej wersji struktury, zgodnie z któr trzeba bdzie raportowa dane.
                           • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                            Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.
                            • 03.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
                             Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
                             • 03.06.2020Wsteczna rejestracja a prawo do odliczenia VAT
                              2 stycznia 2020 r. przedsibiorca rozpocz jednoosobow dziaalno gospodarcz (usugi prawnicze). Przy skadaniu wniosku o wpis do CEiDG omykowo nie zoy deklaracji VAT-R. Wiedz, e nie jest formalnie podatnikiem VAT uzyska dopiero 17 lutego br., kiedy zadzwoni do Urzdu Skarbowego. Czy przedsibiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów zwizanych z dziaalnoci opodatkowan VAT za miesic stycze i luty 2020 r. (przed rejestracj)? Czy ma on prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z dat faktycznego rozpoczcia dziaalnoci, tj. od 2 stycznia 2020 r.?
                              • 02.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
                               Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
                               • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                 [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                  • 14.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
                                   Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
                                   • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                    Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                    • 13.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
                                     Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
                                     • 07.05.2020Cz przedsibiorców ma problemy z tarcz antykryzysow
                                      Przedsibiorcy maj spore problemy z interpretacj przepisów tarczy antykryzysowej (37 proc. wskaza), a 35 proc. firm wskazuje na brak moliwoci uzyskania szczegóowych informacji ws. pomocy – wynika z badania Konfederacji Lewiatan, które objo 302 przedsibiorstwa. Ponad poowa badanych (52 proc.) popiera z kolei pomys umoliwienia swobodnego dysponowania rodkami z rachunków VAT.
                                      • 06.05.2020Moliwo samofakturowania
                                       Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
                                       • 05.05.2020Podatki 2020: Biznes postuluje ograniczenie zbdnych obowizków
                                        Rzd powinien ograniczy obowizki sprawozdawcze i administracyjne, które w obecnym czasie nie s niezbdne – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje o niewprowadzanie po ustaniu pandemii nowych obcie, bo takie rozwizania mog dodatkowo utrudni gospodarce powrót do normalnoci. Wtpliwoci dotycz obecnie m.in. planowanego wdroenia zmian w JPK_VAT.
                                        • 05.05.2020Moliwo samofakturowania
                                         Zasad jest wystawianie faktur przez sprzedawc. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug w art. 106d przewiduje odstpstwo od niej – instytucj samofakturowania. Okrelajc jednym zdaniem sprowadza si ona do zamiany ról pomidzy stronami przy czynnoci fakturowania. Nie sprzedawca lecz nabywca dopenia obowizku wystawienia faktury. W takim przypadku dostawca wydaje towar a usugodawca realizuje swoje wiadczenie, jednak faktu tego nie potwierdzaj wystawieniem adnego dokumentu.
                                         • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                                          31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                                          • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                                           Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                                           • 29.04.2020VAT 2020: Kiedy deklaracja VAT w nowej formie?
                                            Nowy plik JPK_VAT to dokument, który obejmie deklaracj VAT i ewidencj VAT. Mia on zastpi plik JPK_VAT w ksztacie dotychczasowym od 1 kwietnia 2020 r. W pierwszej kolejnoci tj. od tego dnia mia on obj due przedsibiorstwa. Termin ten, zgodnie z tzw. Tarcz Antykryzysow, zosta przesunity na 1 lipca 2020 r. Zmiana ta nie ma adnego znaczenia dla mniejszych podmiotów, poniewa termin ten dla nich ustalony na 1 lipca 2020 r. nie uleg zmianie.
                                            • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                                             31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                                             • 28.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                                              Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                                              • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                                               Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                                               • 23.04.2020Kasy fiskalne online dopiero od 2021 r.
                                                Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, planuje si odroczenie terminu na wdroenie kas on-line dla podatników wchodzcych w ten obowizek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzie 1 stycznia 2021 r. (m.in. dot. usug zwizanych z wyywieniem oraz usug w zakresie krótkotrwaego zakwaterowania), a dla podatników wchodzcych w ten obowizek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzie 1 lipca 2021 r. (m.in. dot. usug fryzjerskich, kosmetycznych, czy usug budowlanych).
                                                • 17.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
                                                 Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
                                                 • 16.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
                                                  Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
                                                  • 15.04.2020MF: Faktury uproszczone a JPK_VAT
                                                   Ministerstwo Finansów przypomina, e od 1 kwietnia 2020 r. obowizuj nowe przepisy dotyczce szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT [1]. Zgodnie z nowymi rozwizaniami, które zostay objte okresem przejciowym, paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustaw VAT [2], nie bd musiay by wykazywane odrbnie w nowym JPK_VAT - w okresie do 31 grudnia 2020 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »