Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatki 2017

 • 17.12.2018NSA. Darowizna firmowej nieruchomoci nie zawsze z VAT
  Z uzasadnienia: Darowizna bdzie stanowi czynno opodatkowan tylko wówczas, gdy speniony zostanie warunek okrelony w art. 7 ust. 2 in fine ustawy o VAT, tj. gdy darczycy przysugiwao prawo do odliczenia choby czci podatku naliczonego z tytuu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotu darowizny lub jego czci skadowych. Wspomniany warunek ma charakter sine qua non, a zatem jego niespenienie powoduje, e czynno darowizny w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug.
  • 13.12.2018NSA: Kontynuacja praw i obowizków to nie sukcesja
   Z uzasadnienia: ...Cigo podmiotu prawa w zwizku z przeksztaceniem przesdza o tym, e w wyniku przeksztacenia dochodzi do kontynuacji praw i obowizków spóki przeksztaconej, co oznacza tym samym, e w tym zakresie nie mamy do czynienia z sukcesj (tak jak to ma miejsce np. w razie czenia czy podziau spóek). Wskazuje na to take wykadnia jzykowa art. 553 § 1 i 2 k.s.h., w których mówi si o tym, e spóce przeksztaconej "przysuguj" prawa i obowizki spóki przeksztacanej oraz e spóka ta "pozostaje" podmiotem praw przyznanych spóce przed przeksztaceniem (podczas gdy w przypadku czenia, czy podziaów spóek stanowi si wyranie o tym, e prawa i obowizki poprzednika prawnego "przechodz" np. na spók powsta w wyniku czenia si spóek).
   • 12.12.2018Wpywy podatkowe w relacji do PKB – nowe dane OECD
    W 2017 r. wpywy podatkowe wynosiy w krajach Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) rednio 34,2 proc. PKB – wynika z nowego raportu OECD. Najwyszy wskanik zanotowano we Francji, gdzie relacja ta wyniosa a 46,2 proc. Polska z wynikiem na poziomie 33,9 proc. plasuje si poniej redniej dla wszystkich krajów organizacji.
    • 12.12.2018Przejcie numeru NIP spóki do jednoosobowej dziaalnoci
     Pytanie: Wnioskodawca by wspólnikiem (z 50% udziaem w zysku/stracie) dwuosobowej spóki jawnej. Po skutecznym wypowiedzeniu przez drugiego wspólnika umowy spóki, Wnioskodawca zoy w oparciu o art. 66 KSH pozew o przyznanie mu prawa do przejcia majtku Spóki z obowizkiem rozliczenia si z wystpujcym drugim wspólnikiem zgodnie z art. 65 KSH. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do przejcia NIP Spóki do prowadzonej przez siebie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej na skutek przejcia przedsibiorstwa Spóki? 
     • 11.12.2018Nadgorliwe MF rozszerza exit tax na osoby fizyczne?
      Zdaniem Ministerstwa Finansów, stosowanie exit tax w stosunku do osób fizycznych naley uzna za suwerenn decyzj danego pastwa, nie majc „elementów stycznych” z dyrektyw ATAD. Stosowanie tej instytucji w odniesieniu do osób fizycznych w innych pastwach czonkowskich Unii Europejskiej nie ma charakteru wyjtkowego. Zatem, kierujc si obowizujc w Polsce systematyk przepisów prawa dot. zasad opodatkowania podatkiem dochodowym, wynikajc z konstytucyjnej równoci podmiotów w prawie, w zakresie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków wprowadzono analogiczne rozwizania dotyczcych osób prawnych oraz fizycznych.
      • 10.12.2018NSA. Darowizna z poleceniem sposobem na podatek
       Z uzasadnienia: Jeeli obdarowany zostanie obciony obowizkiem wykonania polecenia, to obcienie to stanowi ciar darowizny, jednak pod warunkiem, e polecenie zostanie wykonane. Ustawodawca nie wprowadzi przy tym warunku, e beneficjentem polecenia moe by jedynie osoba trzecia, ewentualnie darczyca. Przepis ten ma wobec powyszego zastosowanie równie w sytuacji, w której beneficjentem polecenia jest sam obdarowany.
       • 10.12.2018Korekta "starej" faktury nie zawsze moliwa
        Pytanie: 28 marca 2012 r. Wnioskodawca wystawi Naczelnikowi US faktur, która dotyczya przechowywania pojazdu. W sierpniu 2017 r. Naczelnik US wezwa Wnioskodawc do zwrotu kwoty ... z tytuem nienalenego wiadczenia. Wnioskodawca nie zgodzia si z tym wezwaniem. W czerwcu br. zapad wyrok Sdu Rejonowego, w którym Sd zasdzi ... z tytuem zwrotu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do dokonania korekty faktury z 2012 r.?
        • 07.12.2018Uchwaa o przeznaczeniu zysku na pokrycie straty a obowizek zapaty PCC
         Uchwaa wspólników o pozostawieniu czci zysku w spóce i przeznaczeniu go na pokrycie straty, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych, chyba, e z jej treci wynika, e wspólnicy podjli decyzj np. o przeznaczeniu go na powikszenie wysokoci swoich wkadów.
         • 06.12.2018Odliczenie VAT z faktury czciowo opaconej dotacj
          Samo otrzymanie dotacji nie jest przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Nie zostao ono bowiem wymienione w art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 1 powoanej ustawy, podstaw opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapat, któr dokonujcy dostawy towarów lub usugodawca otrzyma lub ma otrzyma z tytuu sprzeday od nabywcy, usugobiorcy lub osoby trzeciej, wcznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopatami o podobnym charakterze majcymi bezporedni wpyw na cen towarów dostarczanych lub usug wiadczonych przez podatnika.
          • 06.12.2018NSA: Zachowanie naleytej starannoci i jej wykazanie jest warunkiem koniecznym dla uniknicia sankcji
           Naoenie obowizku zapaty kwoty wskazanej jako podatek na fakturze niezalenie od realnej przyczyny jej wystawienia suy nie tylko zagwarantowaniu lub wymuszeniu realizacji roszczenia podatkowego, ale poprzez wymierzenie dotkliwej sankcji wystawcy takich dokumentów – zapaty kwot wskazanych przez niego jako podatek na fikcyjnych fakturach.
           • 05.12.2018Odliczenie VAT z faktury czciowo opaconej dotacj
            Samo otrzymanie dotacji nie jest przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Nie zostao ono bowiem wymienione w art. 5 ust. 1 niniejszej ustawy. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 1 powoanej ustawy, podstaw opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapat, któr dokonujcy dostawy towarów lub usugodawca otrzyma lub ma otrzyma z tytuu sprzeday od nabywcy, usugobiorcy lub osoby trzeciej, wcznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopatami o podobnym charakterze majcymi bezporedni wpyw na cen towarów dostarczanych lub usug wiadczonych przez podatnika.
            • 30.11.2018NSA: Podatek u róda - usugi niematerialne wiadczone poza granicami
             Z uzasadnienia: ...art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, wprowadzajc instytucj ograniczonego obowizku podatkowego, posuguje si pojciem miejsca osignicia dochodu, a nie miejscem wykonania usugi. Podstawowe znaczenie dla rozstrzygnicia powyszego zagadnienia ma interpretacja pojcia "dochody uzyskane na terytorium RP", pod którym naley rozumie zarówno dochody osigane z dziaa podejmowanych na terytorium RP, jak równie dochody z dziaa podejmowanych poza granicami RP na rzecz polskiego rezydenta.
             • 29.11.2018Podatki 2019: Mniej obowizków przy najmie na ryczacie
              Z pocztkiem przyszego roku uchylone zostan obowizki informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych z tytuu najmu, podnajmu itp., tj. zlikwidowany zostanie obowizek skadania owiadczenia o wyborze opodatkowania, nie bdzie take ju obowizku prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie bdzie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.
              • 28.11.2018Podatki 2019: Mniej obowizków przy najmie na ryczacie
               Z pocztkiem przyszego roku uchylone zostan obowizki informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych z tytuu najmu, podnajmu itp., tj. zlikwidowany zostanie obowizek skadania owiadczenia o wyborze opodatkowania, nie bdzie take ju obowizku prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie bdzie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.
               • 28.11.2018VAT: Dokumentowanie usugi wynajmu lokalu uytkowego
                Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi firm jednoosobow. W sierpniu br. naby prywatnie lokal uytkowy ze rodków wasnych i na wasne nazwisko. Wnioskodawca, poza dziaalnoci gospodarcz, rozpocz prywatnie wynajem wskazanej nieruchomoci na cele uytkowe (niemieszkalne). Czy dla celów VAT, przychód z najmu prywatnego naley poczy z przychodami z dziaalnoci i opodatkowa odpowiedni stawk (w tym przypadku 23%) oraz czy naley wystawi faktur?
                • 26.11.2018May ZUS: nowa ulga od 1 stycznia. Kto jest uprawniony? Jak liczy limity i skadki?
                 Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEiDG, których przychód z dziaalnoci w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczy trzydziestokrotnoci kwoty minimalnego wynagrodzenia, bd mogy od 1.01.2019 r. skorzysta z nowej ulgi w ZUS - to tzw. may ZUS. Natychmiast po opublikowaniu ustawy pojawio si wiele pyta i wtpliwoci, dotyczcych krgu uprawnionych, sposobu, w jaki naley ustala limity - w przypadku rozpoczynania dziaalnoci w trakcie roku, zawieszenia dziaalnoci itp. Zakad Ubezpiecze Spoecznych przygotowa dla ubezpieczonych zestaw przykadów, bdcych odpowiedzi na wikszo problemów interpretacyjnych.
                 • 26.11.2018NSA o pierwszym zasiedleniu w VAT
                  Przez „oddanie do uytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naley rozumie: przekazanie prawa do korzystania z budynków, czyli: sprzeda, wydzierawienie, wynajcie, czy oddanie do uywania (uytkowania). Przez pierwsze zasiedlenie rozumie si oddanie do uytkowania, pierwszemu nabywcy lub uytkownikowi lub uytkowanie na potrzeby wasne, budynków, budowli lub ich czci, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiy co najmniej 30% wartoci pocztkowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 26.11.2018Rozliczanie najmu przez jednego ze wspówacicieli
                   Pytanie: Wnioskodawczyni wspólnie z mem i cioci zakupia lokal mieszkalny o pow. okoo 120 m² –bez fizycznego podziau. Midzy maonkami istnieje wspólno majtkowa. Wnioskodawczyni wraz z mem posiada 2/3 udziau w ww. lokalu, natomiast ciocia posiada 1/3 udziau. Ciocia wyraa zgod na wynajcie pokoju np. studentom i nie bdzie z tego tytuu czerpa poytków. Czy Wnioskodawczyni, jako wspówaciciel lokalu, moe pobiera w caoci poytki z najmu tego lokalu i od caoci opaca podatek dochodowy?
                   • 23.11.2018Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów a ograniczone prawo do odliczenia
                    W myl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usug (ustawa o VAT), w przypadku wewntrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) podatkiem naliczonym jest kwota podatku nalenego z tytuu dokonanej transakcji. Zasadniczo zatem nabywanie towarów od kontrahentów z Unii Europejskiej moe by korzystne dla podatników na gruncie podatku VAT. Ustawodawca przewidzia jednak szczególne reguy dokonywania takiego odliczenia, których interpretacja budzi silne rozbienoci zarówno wród podatnikow, jak i organów podatkowych.
                    • 23.11.2018May ZUS: nowa ulga od 1 stycznia. Kto jest uprawniony? Jak liczy limity i skadki?
                     Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEiDG, których przychód z dziaalnoci w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczy trzydziestokrotnoci kwoty minimalnego wynagrodzenia, bd mogy od 1.01.2019 r. skorzysta z nowej ulgi w ZUS - to tzw. may ZUS. Natychmiast po opublikowaniu ustawy pojawio si wiele pyta i wtpliwoci, dotyczcych krgu uprawnionych, sposobu, w jaki naley ustala limity - w przypadku rozpoczynania dziaalnoci w trakcie roku, zawieszenia dziaalnoci itp. Zakad Ubezpiecze Spoecznych przygotowa dla ubezpieczonych zestaw przykadów, bdcych odpowiedzi na wikszo problemów interpretacyjnych.
                     • 23.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. korekty zysków przedsibiorstw powizanych
                      Podatnicy zachowaj prawo do korzystania z procedury wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsibiorstw powizanych – wynika z projektów rozporzdze, które przygotowano w Ministerstwie Finansów. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2019 r.
                      • 22.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. korekty zysków przedsibiorstw powizanych
                       Podatnicy zachowaj prawo do korzystania z procedury wzajemnego porozumiewania w sprawie korekty zysków przedsibiorstw powizanych – wynika z projektów rozporzdze, które przygotowano w Ministerstwie Finansów. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2019 r.
                       • 22.11.2018Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów a ograniczone prawo do odliczenia
                        W myl art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usug (ustawa o VAT), w przypadku wewntrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) podatkiem naliczonym jest kwota podatku nalenego z tytuu dokonanej transakcji. Zasadniczo zatem nabywanie towarów od kontrahentów z Unii Europejskiej moe by korzystne dla podatników na gruncie podatku VAT. Ustawodawca przewidzia jednak szczególne reguy dokonywania takiego odliczenia, których interpretacja budzi silne rozbienoci zarówno wród podatnikow, jak i organów podatkowych.
                        • 22.11.2018Stawka VAT dla usug cmentarnych wiadczonych przez gmin
                         Gmina wiadczc w ramach reimu cywilnoprawnego odpatnie usugi na terenie cmentarza komunalnego nie dziaa jako organ wadzy publicznej i w konsekwencji, nie moe korzysta z wyczenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. W przedstawionym przypadku Gmina wystpuje w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT, a analizowane czynnoci – jako usugi zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy – podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT.
                         • 21.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                          Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                          • 21.11.2018WSA. Róna wysoko pomieszcze a podatek od nieruchomoci
                           Ustalajc dla celów podatku od nieruchomoci, powierzchni uytkow kondygnacji mierzon po wewntrznej dugoci cian, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dwigowych, organ powinien mie na wzgldzie wysoko w wietle poszczególnych czci teje kondygnacji a nie wysoko w wietle caego pomieszczenia - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                           • 20.11.2018Podatki 2019: rodki na uporzdkowanie lasów bd dalej zwolnione z podatku
                            rodki otrzymane na uporzdkowanie lasów zdewastowanych przez dziaanie ywiou w sierpniu 2017 r. bd zwolnione z podatku dochodowego take w kolejnych latach – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. W efekcie zaniechanie poboru podatku bdzie mie zastosowanie do rodków uzyskanych od 24 sierpnia 2017 do 31 grudnia 2021 r.
                            • 20.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                             Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                             • 20.11.2018Opata czonkowska nie zawsze moe by kosztem
                              Pytanie: Do Wnioskodawcy zgosi si kontrahent zainteresowany nawizaniem wspópracy. Warunkiem tej wspópracy byo posiadanie przez Wnioskodawc Certyfikatu potwierdzajcego czonkostwo w Midzynarodowym Stowarzyszeniu. Jednym z warunków uzyskania czonkostwa w tym Stowarzyszeniu byo m.in. poniesienie przez Wnioskodawc tzw. „opaty wejcia” w wysokoci 35.000 EUR. Patno ta zostaa podzielona na 3 raty patne w kolejnych nastpujcych po sobie latach. Czy opata ta moe by kosztem?
                              • 19.11.2018WSA. Stawki VAT: Gara garaowi nierówny
                               Usuga wybudowania garau wolnostojcego realizowana z usug budowy budynku objtego spoecznym programem mieszkaniowym, na tej samej nieruchomoci i w wykonaniu jednej umowy, ma charakter samoistny i nie znajduje uzasadnienia stosowanie do niej obnionej stawki podatku VAT - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                               • 19.11.2018Odliczenie VAT z tytuu zakupu mieszkania pod krótkoterminowy najem
                                Pytanie: Wnioskodawczyni wspólnie z mem nabya lokal mieszkalny, który jest (bdzie) przeznaczony pod wynajem krótkoterminowy dla turystów. Dla potrzeb podatku od towarów i usug zarejestrowaa dziaalno skadajc druk VAT-R. Czy dla potrzeb najmu krótkoterminowego Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku zwizanego z nabyciem ww. lokalu?
                                • 16.11.2018WSA: Administracja podatkowa ma pene prawo do wstrzymania zwrotu VAT w przypadku wtpliwoci
                                 Z uasadnienia: Nie zawsze zakoczenie kontroli podatkowej musi da jednoznaczn odpowied na pytanie o zasadno zwrotu podatku VAT. Kontrola obejmuje bowiem transakcje dokonane jedynie przez samego podatnika. Tymczasem niekiedy dopiero cay szereg ustale odnonie dalszych kontrahentów i schematu obrotu towarem daje obraz okolicznoci jakie towarzyszyy transakcjom, umoliwiajc ich ocen od strony skutków podatkowych. Z tej przyczyny nie istnieje cisa zaleno pomidzy planowanym terminem zakoczenia kontroli, a prognozowanym terminem zwrotu nadwyki podatku.
                                 • 15.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                                  Na przestrzeni ostatnich lat japoski rzd wzmocni obecno kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zostaa uznana za oficjalny rodek patniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zaczy wypaca cz wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych byo wyczenie kryptowalut spod opodatkowania japoskim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa miaa w zaoeniu skutkowa zwikszeniem aktywnoci handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w duszej perspektywie stymulujco wpyn na atrakcyjno japoskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                                  • 15.11.2018PIT: Ugoda zawarta pomidzy spadkobiercami a konkubentem zmarego
                                   Swiadczenie pienine, otrzymane na podstawie ugody sdowej, nie mieszczce si w pojciu odszkodowania ani zadouczynienia nie moe korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie wiadczenie stanowi przychód z innych róde, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwizku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
                                   • 15.11.2018WSA: Skutki podatkowe zwrotu wartoci wkadu do wspólnego przedsiwzicia
                                    Zwrot "wspólne przedsiwzicie" naley postrzega jako wszelkiego rodzaju projekty, których realizacja wie si z udziaem co najmniej dwóch podmiotów niezwizanych formalnie struktur organizacyjn. Wspólne przedsiwzicie charakteryzuje si wspólnym dziaaniem podejmowanym w celu realizacji zamierzonego celu. Skutki podatkowe wspólnego przedsiwzicia wyprowadzane s z treci zawartych umów i podejmowanych czynnoci. ale na podstawie przepisów prawa podatkowego.
                                    • 14.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                                     Na przestrzeni ostatnich lat japoski rzd wzmocni obecno kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zostaa uznana za oficjalny rodek patniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zaczy wypaca cz wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych byo wyczenie kryptowalut spod opodatkowania japoskim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa miaa w zaoeniu skutkowa zwikszeniem aktywnoci handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w duszej perspektywie stymulujco wpyn na atrakcyjno japoskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                                     • 14.11.2018WSA. Wynajem mieszkania dla czonka zarzdu nie generuje przychodu
                                      Z uzasadnienia: Za przychód czonka zarzdu wiadczcego usugi zarzdzania na podstawie zawartej ze spók umowy, mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie spóki, któr reprezentuje) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie (...) Udostpnienie za czonkowi zarzdu wynajmowanego przez spók mieszkania nie suy realizacji jego potrzeb yciowych i nie stanowi ono wiadczenia ponoszonego w jego interesie, lecz spóki.
                                      • 14.11.2018Refakturowanie mediów przy najmie. Jaka stawka VAT?
                                       Pytanie: Czy koszty dostawy wody ponoszone przez najemc na podstawie odczytów licznika w zwizku z zawart umow najmu winny by refakturowane wg stawki podatku VAT 8% waciwej dla dostarczanej wody, czy 23% uznajc, e czynsz wraz z innymi mediami, w tym dostaw wody, stanowi jedno wiadczenie?
                                       • 13.11.2018Usugi opiekucze poza miejscem zamieszkania take bez VAT?
                                        Zwolnienie okrelone w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usug obejmuje wycznie usugi wiadczone w miejscu zamieszkania osób, bdcych beneficjentami wykonywanych usug opieki. Jednake zauway naley równie, i ww. przepis, poprzez odniesienie si do art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT, stanowi niejako uzupenienie zwolnienia okrelonego w tym przepisie. Biorc zatem pod uwag szeroki zakres zwolnie okrelonych w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT uzna naley, e usugi opiekucze (w tym równie wiadczone poza miejscem zamieszkania beneficjentów tych usug) zasadniczo s objte zwolnieniem od podatku VAT na zasadach okrelonych w ustawie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                        • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                                         Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                                         • 09.11.2018WSA: Sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na kocieln osob prawn nie ma oznaczonej zawartoci
                                          Z uzasadnienia: Sytuacja prawna darczycy jest taka, e zostaje on obciony obowizkiem uzyskania dokumentu o nie znanej mu treci od osoby, od której, obiektywnie rzecz ujmujc, i tak nie jest w stanie go uzyska. Podatnik nie ma bowiem ani prawnej ani faktycznej moliwoci zobowizania kocielnej osoby prawnej do przedoenia sprawozdania o treci jakiej oczekuj organy podatkowe.
                                          • 09.11.2018Przedsiwzicia wykonywane przez konsorcja - jak dokumentowa wzajemne rozliczenia
                                           Konsorcjum jest organizacj zrzeszajc kilka podmiotów gospodarczych na okrelony czas, w konkretnym celu. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowoci prawnej ani podmiotowoci prawnej, nie musi by rejestrowane, ani mie odrbnej nazwy czy te siedziby. Podmioty tworzce konsorcjum s, co do zasady, niezalene w swoich dotychczasowych dziaaniach (czyli w dziaaniach niezwizanych z konsorcjum), a w dziaaniach zwizanych z konsorcjum, realizuj wspólne przedsiwzicie objte porozumieniem.
                                           • 08.11.2018Podatek VAT przy obrocie remontowanymi nieruchomociami na rynku wtórnym
                                            W systemie podatku od towarów i usug obowizuje zasada niezwocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraa si tym, e istotna jest intencja nabycia. Jeeli dany towar lub usuga ma suy wykonywaniu czynnoci opodatkowanych wówczas – po spenieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywicie, jeeli nie wyczaj go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeeli natomiast ma suy czynnociom nieuprawniajcym do odliczenia podatku od towarów i usug (niepodlegajcym opodatkowaniu lub zwolnionym od podatku) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia tego podatku.
                                            • 08.11.2018Samorzdy i podatek VAT od dotacji na OZE
                                             Dotacja podlega opodatkowaniu, jeeli ma bezporedni zwizek z cen dostarczonego towaru/usugi wiadczonej przez otrzymujcego dotacj. W takiej sytuacji przyjmuje si, e dotacja stanowi skadnik tej ceny. Innymi sowy dotacja „uzupenia” podstaw opodatkowania z tytuu dostawy towaru/wiadczenia usugi i jest opodatkowana na takich samych zasadach jak czynno, której dotyczy (wg waciwej stawki lub z zastosowaniem zwolnienia od podatku).
                                             • 06.11.2018Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej na rok
                                              W 2017 r. zawarto umowy zlecenia, w których okrelono miesiczn kwot wynagrodzenia poniej 200 z. Umowy te byy zawarte z osobami niebdcymi pracownikami na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Patno z tych umów nastpowaa co miesic. Od wypat tych pobierano podatek zryczatowany. W terminie do 31 stycznia 2018 r. zoono PIT-8AR za 2017 r. Czy z tytuu tych umów zlece naley pobiera podatek zryczatowany czy zgodnie z art. 41 ustawy o PIT?
                                              • 06.11.2018Odliczenie VAT od wydatków na ogrodzenie nieruchomoci
                                               Pytanie: W zwizku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i dokonywaniem w nim licznych inwestycji, jako czynny podatnik VAT, Wnioskodawca chce wykona ogrodzenie tego gospodarstwa, wcznie z budynkiem mieszkalnym. Czy jeli ogrodzenie obejmuje równie budynek mieszkalny Wnioskodawca jest upowaniony do odliczenia podatku VAT, na podstawie faktur na zakup materiaów na budow w caoci, czy moe tylko w jakiej czci czy te Wnioskodawca nie ma w ogóle do tego prawa?
                                               • 05.11.2018Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej na rok
                                                W 2017 r. zawarto umowy zlecenia, w których okrelono miesiczn kwot wynagrodzenia poniej 200 z. Umowy te byy zawarte z osobami niebdcymi pracownikami na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Patno z tych umów nastpowaa co miesic. Od wypat tych pobierano podatek zryczatowany. W terminie do 31 stycznia 2018 r. zoono PIT-8AR za 2017 r. Czy z tytuu tych umów zlece naley pobiera podatek zryczatowany czy zgodnie z art. 41 ustawy o PIT?
                                                • 31.10.2018Podatki 2019: Stawki podatków i opat lokalnych w gór
                                                 Od 1 stycznia 2019 r. bd obowizywa nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. (M.P. poz. 745) i bd wysze w porównaniu z 2018 rokiem o 1,6%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2018 r. w stosunku do I pórocza 2017 r. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                                                 • 31.10.2018NSA. Badania psychologiczne s zwolnione z VAT
                                                  Z uzasadnienia: Badania psychologiczne przeprowadzane w ramach medycyny pracy realizuj cel zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usug. (...) Badania psychologiczne s czci bada wstpnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycyn pracy. Katalog bada profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamknitego. Jeli badania psychologiczne byy do nich wczone, to podlegaj zwolnieniu z podatku VAT.
                                                  • 30.10.2018Termin odliczenia VAT z faktur za media
                                                   Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosuj tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstaw do obnienia podstawy podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przez dostawc mediów? Czy bdzie liczy si fakt wystawienia faktury, czy te faktyczna dostawa i/lub korzystanie z usugi dostawy mediów? - interpelacja poselska.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 52 ] nastpna strona »