Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatki 2017

 • 12.09.2019Sprzeda nieruchomoci ze spadku po zakupie innej nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe
  Fakt, i nabycie nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe zostao dokonane przed zbyciem nieruchomoci otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeli spenione s pozostae warunki.
  • 10.09.2019Wystawca nie posiada statusu „podatnik czynny” - czy istnieje prawo do odliczenia?
   Na gruncie regulacji podatku od towarów i usug wyróni mona dwie kategorie podatników tej daniny. S to podatnik VAT czynny i podatnik zwolniony. Najistotniejsz rónic pomidzy tymi dwiema kategoriami stanowi istnienie prawa do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony wynikajcy z faktur otrzymanych w zwizku z zakupem towaru bd usugi wicych si z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
   • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
    Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
    • 09.09.2019Wystawca nie posiada statusu „podatnik czynny” - czy istnieje prawo do odliczenia?
     Na gruncie regulacji podatku od towarów i usug wyróni mona dwie kategorie podatników tej daniny. S to podatnik VAT czynny i podatnik zwolniony. Najistotniejsz rónic pomidzy tymi dwiema kategoriami stanowi istnienie prawa do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony wynikajcy z faktur otrzymanych w zwizku z zakupem towaru bd usugi wicych si z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
     • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
      Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
      • 04.09.2019Najem w ramach dziaalnoci wyklucza ryczat
       Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz polegajc na krótkoterminowym wynajmowaniu - na podstawie umowy najmu - kwater letniskowych, odpatnie osobom trzecim. Ponadto Wnioskodawca wskaza, e nie wiadczy adnych dodatkowych usug zwizanych z serwowaniem posików, sprztaniem pokoi i innych podobnych usug dodatkowych. Jak stawk ryczatu od przychodów ewidencjonowanych Wnioskodawca ma si rozlicza z Urzdem Skarbowym?
       • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
        Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upywie terminu patnoci zaliczki podatnik dokonuje jej wpaty wraz z odsetkami za zwok, i wpata ta pozostaje w budecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwok od zaliczki nie do terminu tej wpaty lecz do terminu zoenia zeznania rocznego lub upywu terminu do jego zoenia, w ocenie Sdu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwok, a nadto z zasad zaufania wyraon w art. 121 Ordynacji podatkowej.
        • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
         Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
         • 30.08.2019Podatki 2019: Wpywy z podatków dochodowych wyranie w gór
          W pierwszych siedmiu miesicach 2019 r. wpywy z podatków dochodowych PIT i CIT wzrosy odpowiednio o 13,1 oraz 19,9 proc. rok do roku – podao Ministerstwo Finansów. W mniejszym, bo o 6,8 proc., stopniu wzrosy wpywy z podatku VAT, a dochody z akcyzy pozostay bez wikszych zmian.
          • 29.08.2019Kwalifikacja skadnika majtku otrzymanego w darowinie zaley od jego faktycznego przeznaczenia
           W przypadku dziaalnoci gospodarczej polegajcej np. na obrocie nieruchomociami albo dziaalnoci deweloperskiej, grunty, budynki, wyodrbnione lokale traktowane s jak towar handlowy. Nie ma przy tym znaczenia czy maj one charakter mieszkalny, czy te niemieszkalny. A warto gruntu otrzymanego w darowinie, który przeznaczony jest do dalszej sprzeday jako towar handlowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
           • 27.08.2019Klauzula o unikaniu opodatkowania staa si furtk do odmowy wydawania interpretacji
            Jeeli wniosek interpretacyjny obejmuje przepisy normujce klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania - udzielenie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zawierajcej ocen moliwoci stosowania i wykadni przepisów klauzulowych, byoby niedopuszczalne, wobec czego naley odmówi wszczcia postpowania o wydanie interpretacji, na podstawie art. 165a § 1 w zwizku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 26.08.2019Podatki 2019: Do Sejmu trafi nowy projekt ws. podwójnego opodatkowania
             Do Sejmu przekazano projekt nowej ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczcych podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumie cenowych (APA). Zgodnie z unijnymi wymogami, projekt zakada wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania takich sporów. Nowa ustawa bdzie obejmowa równie przepisy odnoszce si do APA.
             • 23.08.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych przy cesji zwrotnej wierzytelnoci
              Jeli zwrotne przeniesienie wierzytelnoci nie bdzie dokonywane na podstawie odrbnej umowy sprzeday, ani te nie bdzie stanowio innej czynnoci cywilnoprawnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, to nie bdzie rodzi skutków na gruncie ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
              • 20.08.2019VAT. NSA o zaliczkach w turystyce po wyroku TS UE
               Z uzasadnienia: (...) otrzymanie przez skarc od klienta zaliczki na poczet przyszej usugi turystyki powoduje powstanie obowizku podatkowego w momencie jej otrzymania, a powstay w zwizku z tym podatek powinien by rozliczony w oparciu o art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usug. Ze wzgldu na specyfik usug turystyki i ewentualny brak wiedzy o faktycznie poniesionych kosztach na moment otrzymania zaliczki, skarca jest zobowizana opodatkowa otrzyman zaliczk okrelajc mar w drodze prognozy, tzn. obliczajc j na podstawie wstpnie przewidywanych kosztów, jakie zostan poniesione z tytuu wiadczonych usug.
               • 19.08.2019Czy odstpne jest opodatkowane VAT?
                W myl art. 396 Kodeksu cywilnego umowa o odstpne polega na zastrzeeniu, e jednej lub obu stronom wolno jest odstpi od umowy za zapat oznaczonej kwoty (odstpnego). Stanowi wic ono okrelon sum pienin umoliwiajc skuteczne odstpienie od umowy. Jego celem jest danie dunikowi moliwoci zwolnienia si od wykonania zobowizania. Peni ono dwie zasadnicze funkcje:  rekompensujc - wynagrodzenie strat poniesionych przez drug stron umowy na skutek jej rozwizania,  dyscyplinujc - wzmocnienie porozumienia umownego uwiadamiajc dunikowi konieczno zapaty okrelonej kwoty w razie niewywizania si z kontraktu.
                • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                 Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                 • 14.08.2019Nocleg ze niadaniem stanowi usug kompleksow
                  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno obejmujc usugi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca wiadczy usugi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewntrznych oraz na rzecz osób bdcych gomi gocica. Usugi noclegowe s sprzedawane cznie ze niadaniem jako usuga zoona. Czy wiadczenie usug noclegowych wraz ze niadaniem i obiadokolacj jako usug kompleksow naley opodatkowa stawk 8% VAT jako cao i wykaza na fakturze jako usug noclegow wedug stawki VAT - 8%?
                  • 12.08.2019NSA. Odliczanie VAT od usug prawnych nie zawsze moliwe
                   Z uzasadnienia: Wydatki na usugi kancelarii prawnej zwizane s wprost z odzyskaniem nalenoci wynikajcych z nabytych przez spók wierzytelnoci, tj. czynnoci która nie podlegaa podatkowi od towarów i usug, a zatem prawidowe jest stanowisko , e nie zostaa speniona przesanka z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, tj. wykorzystywanie przez podatnika podatku od towarów i usug nabytych towarów i usug do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                   • 07.08.2019NSA. Kupon rabatowy nie jest przychodem klienta
                    Realizacja przez klienta „kuponu rabatowego” otrzymanego w ramach promocji od podmiotu prowadzcego internetow platform handlow, uprawniajcego go do zakupu za porednictwem tej platformy w przyszoci dowolnego produktu po obnionej cenie, nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 oraz art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 06.08.2019Podatki 2019: Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT
                     Od 1 wrzenia r. zmienione zostan przesanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich czci, a dokadnie zlikwidowany zostanie warunek, e ich zasiedlenie musi nastpi w ramach czynnoci podlegajcej opodatkowaniu - zmiana ta stanowi realizacj wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.
                     • 05.08.2019Podatki 2019: Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT
                      Od 1 wrzenia r. zmienione zostan przesanki stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich czci, a dokadnie zlikwidowany zostanie warunek, e ich zasiedlenie musi nastpi w ramach czynnoci podlegajcej opodatkowaniu - zmiana ta stanowi realizacj wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.
                      • 05.08.2019WSA. Odsprzeda usug hotelarskich i gastronomicznych bez odliczenia VAT
                       Z uzasadnienia: W odniesieniu do nabywanych przez wnioskodawc usug hotelarskich i gastronomicznych, które w caoci s odsprzedawane i w caoci s te zwizane z czynnociami opodatkowanymi podatkiem VAT, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
                       • 29.07.2019NSA. Odsprzeda mediów a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
                        Z uzasadnienia: Przedmiotem transakcji dotyczcej energii, dotyczcej gazu, czy odbioru nieczystoci, nie jest nieruchomo, rozumiana jako element konstytutywny transakcji, poniewa takim podstawowym elementem wiadczenia s media. Z tych wzgldów tego rodzaju odsprzeda mediów nie moe by traktowana jako transakcja zwizana z nieruchomoci, a w konsekwencji jej warto nie moe by uwzgldniona w wartoci sprzeday, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug.
                        • 29.07.2019Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT
                         Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spóka uzyskaa dodatkowe badanie techniczne i zawiadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spóce przysugiwao prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujcych zakupy paliwa i opat leasingowych dotyczcych samochodu ciarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?
                         • 24.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
                          Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
                          • 24.07.2019NSA. Wniesienie do spóki jawnej wkadu niepieninego z majtku osobistego a VAT
                           Z uzasadnienia: Definicja dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug wyranie nawizuje do obrotu profesjonalnego, czego nie mona odnie do samej czynnoci wniesienia wkadu niepieninego. W niniejszym przypadku trudno te dostrzec, aeby wykorzystywanie wartoci niematerialnej i prawnej nastpowao w sposób cigy do celów zarobkowych, skoro wniesienie wkadu jest czynnoci prawn jednorazow. Przez cige wykorzystywanie skadników majtku trzeba bowiem rozumie takie wykorzystanie, które charakteryzuje si powtarzalnoci lub dugim okresem trwania.
                           • 24.07.2019Skutki w PCC rozwizania umowy sprzeday samochodu osobowego
                            Pytanie: Wnioskodawczyni dokonaa sprzeday samochodu. Nastpnie po ponad miesicu nowy waciciel uzna, e auto posiada wady mechaniczne i chce rozwiza umow kupna-sprzeday. Czy Wnioskodawczyni jako sprzedajcy (po odstpieniu od umowy) ma obowizek uiszczenia podatku od czynnoci cywilnoprawnych dotyczcego pojazdu, ze wzgldu na to, e wróci on w jej posiadanie?
                            • 23.07.2019Problemy z rentownoci coraz czciej skutkuj niewypacalnoci firm
                             W trakcie pierwszego pórocza w oficjalnych ródach sdowych opublikowano informacje o 503 przypadkach niewypacalnoci polskich przedsibiorstw – wynika z nowego raportu opublikowanego przez firm Euler Hermes. Analitycy wskazuj, e brak rentownoci coraz czciej wyhamowuje polskie firmy.
                             • 23.07.2019Podatki 2019: Owiadczenie o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - MF wyjania
                              Informacja dotyczy sposobu skadania i przykadowej treci owiadczenia o sporzdzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”). Nie ma natomiast zastosowania do owiadczenia, skadanego na podstawie przepisów, obowizujcych do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT).
                              • 23.07.2019NSA. Mieszkanie za zachowek bez PIT
                               Przeniesienie wasnoci nieruchomoci celem zaspokojenia za zgod uprawnionego jego roszczenia o zachowek nie stanowi odpatnego zbycia nieruchomoci w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu podatkowego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                               • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                • 16.07.2019NSA. Zmniejszenie udziau w spóce osobowej bez PIT
                                 Z uzasadnienia: Skoro wniesienie wkadu i jego zwrot s neutralne podatkowo, to nie sposób uzna, e zwrot czci wkadu stanowi ma przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: brak jest przysporzenia majtkowego. Kwota uzyskana jako zwrot czci wkadu stanowi bowiem cz wartoci wczeniej wniesionego do spóki osobowej majtku podatnika, a jednoczenie pomniejsza jego udzia kapitaowy w spóce.
                                 • 15.07.2019NSA. Tablica reklamowa z podatkiem od nieruchomoci
                                  Z uzasadnienia: Istotn z punktu widzenia kwalifikacji tablic reklamowych jako budowli w rozumieniu przepisów ustawy podatkowej i Prawa budowlanego jest kwestia sposobu ich umocowania do podoa (...)  posadowienie obiektu na fundamencie nie jest ani jedyn, ani konieczn przesank trwaoci, poniewa o tym, czy urzdzenie reklamowe jest trwale z gruntem zwizane decyduje to, czy wielko tego urzdzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i wzgldy bezpieczestwa wymagaj trwaego wizania. Tym samym trwae zwizanie z gruntem polega na tym, i posadowienie reklamy jest na tyle trwae, e opiera si czynnikom mogcym zniszczy ustawion na nim konstrukcj.
                                  • 11.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
                                   Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.
                                   • 11.07.2019WSA. Split payment: Solidarna odpowiedzialno przy regresie ubezpieczeniowym
                                    Wbrew obowizujcym przepisom jest stosowanie przepisów o tzw. split payment i solidarnej odpowiedzialnoci Ubezpieczyciela z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT w sytuacji omykowego otrzymania przez niego nalenoci z tytuu regresu ubezpieczeniowego na jego rachunek VAT, podczas gdy do rozlicze na podstawie regresu ubezpieczeniowego nie ma zastosowania mechanizm podzielonej patnoci VAT. Nie mona bowiem uzna, i w przypadku bdnego przekazania rodków przy uyciu podzielonej patnoci na rachunek VAT Ubezpieczyciela doszo jednoczenie do prawidowego zastosowania tego mechanizmu, co miaoby dawa podstawy do zastosowania solidarnej odpowiedzialnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                    • 10.07.2019Czy mona odliczy VAT od usug noclegowych i gastronomicznych?
                                     Nie mona, ale jednak nie do koca. Zasad jest, e vatowiec nie moe odliczy podatku naliczonego w cenie usugi hotelarskiej i gastronomicznej. To, i podstawowy warunek skorzystania z prawa do odliczenia, czyli wykorzystanie nabytych usug do wiadczenia opodatkowanego tym podatkiem nie jest przesdzajce o moliwoci skorzystania z tego prawa.
                                     • 09.07.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                                      Z dniem 1 wrzenia br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy, maj zosta zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment ma by zatem stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Ma obj take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.
                                      • 05.07.2019CIT: Likwidacja spóki z niespaconymi zobowizaniami
                                       Podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowi wystpienie realnego przysporzenia majtkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystpi - w momencie wykrelenia z rejestru przedsibiorców spóka przestanie istnie - niemoliwe bdzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi ju nieistniejcemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytuu.
                                       • 03.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                                        Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                                        • 03.07.2019NSA. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci z PIT
                                         Z uzasadnienia:  Wynagrodzenie z tytuu bezumownego korzystania nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako e nie stanowi odszkodowania. Przyznane skarcemu wynagrodzenie nie moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy take z tego jeszcze powodu, e nie zostao wypacone z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej.
                                         • 02.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                                          Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                                          • 28.06.2019Kontynuacja metody opodatkowania podatkiem jednolitym 19% przez spadkobierc
                                           Wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawem, które podlega sukcesji na gruncie prawa podatkowego. Jest to bowiem prawo, które przysugiwao spadkodawcy, a skorzystanie z niego przez spadkodawc powodowao konkretny skutek podatkowy w postaci zapaty tzw. podatku liniowego, a nie wedug skali podatkowej.
                                           • 27.06.2019Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                            Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                            • 27.06.2019Zgoda na odpatne odstpienie od umowy jest usug opodatkowan VAT
                                             wiadczona przez Kontrahenta usuga polegajca na zezwoleniu na przedterminowe rozwizanie umowy jest zwizana ze wiadczonymi wczeniej usugami. Dziki niej zwolniony odnosi korzy w postaci zerwania niekorzystnej wizi prawnej oraz moliwoci organizacji pracy przedsibiorstwa w inny sposób, bd te w oparciu o wspóprac z innym podmiotem.
                                             • 26.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                                              Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                                              • 26.06.2019NSA. Program motywacyjny dla handlowców nie jest konkursem
                                               Z uzasadnienia: Nie mona uzna za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przedsiwzicia, w którym za zwycizc uznaje si kadego uczestnika, który osignie w danym przedziale czasu okrelon warto obrotów z tytuu sprzeday towarów oferowanych przez organizatora (...) Jeeli spóka organizuje akcj niespeniajc wymogów przypisanych konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane nie stanowi przychodu z konkursu. Warto nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonuj na rzecz spóki czynnoci w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej, stanowi bdzie przychód z pozarolniczej dziaalnoci.
                                               • 26.06.2019Zwolnienie podmiotowe VAT: Limit przy najmie wspólnej nieruchomoci maonków
                                                Pytanie: Czy w odniesieniu do oddania przez Wnioskodawc wraz z on w odpatny najem/dzieraw Nieruchomoci gruntowej zabudowanej, wchodzcej w skad maeskiej wspólnoci majtkowej limit zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 Ustawy VAT, tj. na podstawie wartoci sprzeday, która nie przekracza cznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 z, naley liczy cznie do wynajmujcych maonków, czy do kadego z maonków osobno?
                                                • 25.06.2019Akcja promocyjna z gratisem - skutki na gruncie VAT
                                                 Podatnicy czynni VAT – najczciej z brany handlowej – organizuj nierzadko akcje promocyjne polegajce na uzupenianiu zakupionego produktu o dodatkowy, bezpatny. Akcja taka ma za zadanie zwikszy sprzeda poprzez zachcenie do jej dokonania jak najwikszej liczby klientów, których by moe skoni do zakupu ów darmowy dodatek. Mog to by równie dotychczasowi klienci, dla których dodatek taki bdzie miym uzupenieniem zakupu. Tak czy inaczej taka akcja z pewnoci przyczynia si do zwikszenia poziomu sprzeday, dobrego odbioru sprzedawcy wród klientów. Zatem zaoony cel, czyli wspomaganie dziaalnoci firmy poprzez zwikszenie sprzeday, jest w ten sposób realizowany.
                                                 • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                                                  Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                                                  • 24.06.2019Podatki 2019: Nowe rozporzdzenie ws. oznaczania wyrobów znakami akcyzy
                                                   W ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Rozporzdzenie wydano w zwizku ze zmianami w ustawie o podatku akcyzowym. Zmiany odnosz si m.in. do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych, a take pynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 52 ] nastpna strona »