Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatki 2017

 • 16.08.2018Wana uchwaa siedmiu sdziów NSA w sprawie skutków uchylenia decyzji
  Z uzasadnienia: Nie do pogodzenia z zasad pastwa prawa, wyraon w art. 2 Konstytucji RP, jest sytuacja, gdy naruszenie prawa przez organy pastwa (tylko bowiem w takim przypadku decyzja moe by uchylona) powodowaoby konsekwencje korzystne dla pastwa (w postaci duszego okresu do dochodzenia wykonania obowizku), a niekorzystne dla podatnika.
  • 16.08.2018PIT: Sprzeda nieruchomoci po rozwodzie
   W przypadku nabycia udziau w prawie do lokalu mieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielnoci i podziale majtku wspólnego (np. w przypadku rozwodu) nastpuje nabycie nieruchomoci lub prawa majtkowego - wczeniej nabytego do ustawowej wspólnoci maeskiej. Za dat nabycia w takim przypadku uznaje si dat nabycia do ustawowej wspólnoci maeskiej.
   • 14.08.2018NSA. Kiedy szkolenie bdzie nieodpatnym wiadczeniem?
    Z uzasadnienia: Wprawdzie skadek, pochodzcych od konkretnych osób, nie da si ju wyodrbni, przyporzdkowa i powiza z konkretnym, zorganizowanym i sfinansowanym ze rodków przedsiwziciem podejmowanym na rzecz przynalecych do niej czonków, w tym przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmienia to jednak zasadniczej dla sprawy kwestii, e w istocie rzeczy to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali. Tym samym, w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z podlegajcym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpatnego wiadczenia.
    • 14.08.2018Odliczanie VAT od wydatków na motocykl
     Pytanie: Czy przysuguje pene (100%) prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytuu wydatków ponoszonych w zwizku z nabyciem, uytkowaniem na podstawie umowy leasingu, nabyciem paliwa i eksploatacj motocykli typu cross, które nie posiadaj homologacji, nie podlegaj rejestracji, nie maj wbudowanego licznika przebiegu pojazdu i nie mog by uytkowane na drogach publicznych, na ogólnych zasadach uregulowanych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usug?
     • 13.08.2018Podatki 2019: Stawki podatków i opat lokalnych w gór
      Od 1 stycznia 2019 r. bd obowizywa nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 25 lipca 2018 r. (M.P. poz. 745) i bd wysze w porównaniu z 2018 rokiem o 1,6%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2018 r. w stosunku do I pórocza 2017 r. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
      • 10.08.2018Amortyzacja skadników majtkowych otrzymanych w spadku lub darowinie po lipcowych zmianach
       Na pocztku 2018 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono ograniczenie, dotyczce zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych nabytych nieodpatnie, jeeli nabycie to korzystao ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca motywowa zaostrzenie przepisów tym, i wielu podatników stosowao agresywn optymalizacj kosztow, poprzez wielokrotne amortyzowanie tego samego majtku, przekazywanego midzy sob nieodpatnie.
       • 10.08.2018MF: Lipcowe zmiany w CIT – wkady pienine, podatek od przychodów z budynków
        Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformowa, e 4 lipca 2018 r. ogoszona zostaa ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1291), która wprowadza m.in. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop").
        • 10.08.2018NSA: Inwestowanie w spókach osobowych wie si równie z prowadzeniem spraw spóki
         Teza: Nabywanie praw udziaowych przez zagraniczne instytucje wspólnego finansowania w spókach osobowych majcych siedzib w Polsce (jawnych i komandytowych) i uzyskiwanie z tego tytuu przychodów, wykracza poza zakres dziaalnoci instytucji wspólnego finansowania okrelony w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), i w efekcie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w ww. przepisie.
         • 09.08.2018Amortyzacja skadników majtkowych otrzymanych w spadku lub darowinie po lipcowych zmianach
          Na pocztku 2018 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono ograniczenie, dotyczce zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych nabytych nieodpatnie, jeeli nabycie to korzystao ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca motywowa zaostrzenie przepisów tym, i wielu podatników stosowao agresywn optymalizacj kosztow, poprzez wielokrotne amortyzowanie tego samego majtku, przekazywanego midzy sob nieodpatnie.
          • 08.08.2018Podatki 2018: Nowe e-formularze PIT-TP i CIT-TP
           Na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowano nowe wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP oraz CIT-TP – poinformowao Ministerstwo Finansów. W efekcie wprowadzenia formularzy w formie elektronicznej podatnicy mog speni swoje obowizki dokumentacyjne za porednictwem platformy ePUAP.
           • 08.08.2018Koszty pracownika w rocznym PIT: Albo ryczatowe, albo rzeczywiste
            Podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu ze stosunku pracy podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zryczatowanych kosztów uzyskania przychodów. Jeeli jednak roczne koszty s nisze od wydatków na dojazd do zakadu pracy rodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te moe przyj w wysokoci wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi. Niedopuszczalne jest jednak czenie ryczatowych kosztów za cz miesicy, a za pozostae ustalanie ich w kwocie faktycznie poniesionej na te bilety.
            • 07.08.2018Podatki 2018: Nowe e-formularze PIT-TP i CIT-TP
             Na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowano nowe wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP oraz CIT-TP – poinformowao Ministerstwo Finansów. W efekcie wprowadzenia formularzy w formie elektronicznej podatnicy mog speni swoje obowizki dokumentacyjne za porednictwem platformy ePUAP.
             • 07.08.2018Podatki zmarych przedsibiorców – NIK wykrya nieprawidowoci w urzdach
              W urzdach skarbowych stwierdzono wiele nieprawidowoci dotyczcych przyjmowania i ksigowania deklaracji i wpat podatkowych, które skadano za zmarych przedsibiorców – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwysz Izb Kontroli. Dziaania tego rodzaju, chocia byy niezgodne z prawem, pozwalay na szybkie rozliczenie z fiskusem dziaalnoci zmarego przedsibiorcy.
              • 06.08.2018Podatki zmarych przedsibiorców – NIK wykrya nieprawidowoci w urzdach
               W urzdach skarbowych stwierdzono wiele nieprawidowoci dotyczcych przyjmowania i ksigowania deklaracji i wpat podatkowych, które skadano za zmarych przedsibiorców – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwysz Izb Kontroli. Dziaania tego rodzaju, chocia byy niezgodne z prawem, pozwalay na szybkie rozliczenie z fiskusem dziaalnoci zmarego przedsibiorcy.
               • 06.08.2018WSA. Zapata zalegych skadek ZUS przez patnika a przychód pracownika
                Z uzasadnienia: Patnik, dziaajc w zwoce, uiszczajc zalege skadki w ramach swoich publicznoprawnych obowizków, nie dokonuje adnego przysporzenia majtkowego z tego tytuu pracownikom i byym pracownikom. Przyjcie za prawidowe stanowiska Dyrektora prowadzioby do zakócenia podstawowych zasad opodatkowania, równie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie zakazu podwójnego opodatkowywania.
                • 06.08.2018PCC. Przeniesienie ogóu praw i obowizków w spóce jawnej
                 Pytanie: Wnioskodawczyni nabya ogó praw i obowizków w spóce jawnej, za wynagrodzeniem (wynagrodzenie w formie pieninej), na podstawie zawartej przez Ni - jako Nabywajcej - umowy przeniesienia ogóu praw i obowizków w spóce jawnej. Z ostronoci Wnioskodawczyni zapacia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia, podatek od czynnoci cywilnoprawnych w wysokoci 1 % wynagrodzenia. Czy umowa przeniesienia ogóu praw i obowizków jest czynnoci podlegajc opodatkowaniu PCC?
                 • 02.08.2018VAT: Sprzedajc firm nie trzeba sprzedawa wszystkiego
                  Zbycie przedsibiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cay majtek przedsibiorstwa przechodzi na wasno jednego Nabywcy, który kontynuuje dziaalno gospodarcz Zbywcy. O tym, czy doszo do wyodrbnienia przedsibiorstwa, decyduje peen zakres zbywanego majtku, praw i zobowiza; wyodrbnienie to musi dotyczy przedsibiorstwa jako caoci. Nie moe ono obejmowa dowolnej czci danego przedsibiorstwa, eby mona byo uzna, e doszo do powstania zespou skadników, które mogyby stanowi niezalene przedsibiorstwo. Ponadto decydujce jest to, aby w zbywanym przedsibiorstwie zachowane zostay funkcjonalne zwizki pomidzy poszczególnymi skadnikami, umoliwiajce kontynuowanie okrelonej dziaalnoci gospodarczej.
                  • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie bdcej pracownikiem nie musi by subowa
                   Z uzasadnienia: ...Pojcia "podróy" nie naley utosamia z "podró subow" – pojciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróy" naley przyj, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwizku z zaatwianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okrelonych czynnoci. W przypadku pracowników zwolnieniem objte s wycznie diety i inne nalenoci za czas ich podróy subowej, natomiast u osób niebdcych pracownikami mowa jest o wiadczeniach otrzymanych w zwizku z szeroko rozumian podró...  
                   • 31.07.2018VAT od usug noclegowych w kosztach podatkowych
                    Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zalicza do kosztów uzyskania przychodu podatek naliczony nieodliczony od podatku nalenego z faktur dokumentujcych nabycie przez Niego usug noclegowych i wynajmem mieszka dla celów przeznaczonych na zakwaterowanie pracowników podczas wykonywania usug budowlanych na terenie kraju?
                    • 30.07.2018NSA. Rozszerzajca umowa maeska nie wpywa na PIT
                     Z uzasadnienia: Umowy rozszerzajce wspólno majtkow maesk maj charakter umów organizacyjnych. Z chwil objcia nieruchomoci wspólnoci majtkow nie nastpuje wydzielenie jakiejkolwiek czci nieruchomoci, a adnemu z maonków nie przysuguje wasno fizycznie wydzielonej czci rzeczy. Z tego wzgldu nie mona twierdzi, e z chwil rozszerzenia wspólnoci majtkowej strona takiej umowy, która przekazaa nieruchomo do majtku wspólnego wyzbya si prawa do czci (udziau) w tej rzeczy, a drugi z maonków naby cz (udzia) w tej nieruchomoci.
                     • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                      Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                      • 27.07.2018Stawka VAT: Koszty dostawy w cenie towaru
                       Z uzasadnienia: W przypadku, gdy przedmiotem jednej dostawy s towary opodatkowane rónymi stawkami (gdy na jednej fakturze s wyszczególnione towary opodatkowane rónymi stawkami podatku, np. 8% i 23%), wówczas koszty transportu naley przyporzdkowa proporcjonalnie do podstawy opodatkowania poszczególnych towarów opodatkowanych rónymi stawkami i do kosztów tych zastosowa tak sam stawk, jak dla towarów, z którymi s zwizane.
                       • 27.07.2018NSA: Dziaalno gospodarcza czy zarzd majtkiem osobistym?
                        Z uzasadnienia: ...Dziaalno skarcego, bya dziaalnoci zorganizowan, cho nie bya ona prowadzona w odpowiedniej formie organizacyjno-prawnej. Jak jednak zaznaczono powyej, do przyjcia, e okrelon dziaalno mona uzna za zorganizowan, nie jest konieczne zorganizowanie formalne i uzyskanie statusu przedsibiorcy.
                        • 27.07.2018Prawo podatkowe jest skomplikowane - i tak musi by?
                         Skomplikowanie systemu podatkowego to cecha kadego systemu prawa podatkowego, a zwizana jest z koniecznoci reagowania na zmieniajce si dynamicznie warunki ycia spoecznego i gospodarczego - poinformowa zastpca szefa KAS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                         • 26.07.2018NSA: Skadajc owiadczenia w urzdzie skarbowym musisz zadba o potwierdzenie
                          Warunkiem zastosowania zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) byo zoenie w ustawowym terminie owiadczenia o zameldowaniu w zbytym lokalu przez okres co najmniej 12 miesicy. Owiadczenie takie, zgodnie z obowizujc w postpowaniu podatkowym zasad pisemnoci, powinno by zoone w formie pisemnej (art. 126 O.p.) lub ustnej do protokou (art. 172 § 1 O.p.).
                          • 24.07.2018Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
                           Przedsibiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzcym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w ksigach w dniu ich poniesienia. W ramach dziaalnoci otrzymuje zaliczki (czciowe i cakowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane rodki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie skada owiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikaj z umów, które nie zawsze maj form pisemn, i mog podlega zwrotowi. Czy zaliczki te stanowi przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usugi?
                           • 23.07.2018VAT. Dokumentowanie kar umownych
                            Pytanie: Przedmiotem dziaalnoci jest wynajem samochodów na terenie Polski. Najemcy zobowizuj si do zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym. Zdarzaj si przypadki naruszenia przez najemców powyszego zapisu. W takim przypadku najemcy s obciani karami umownymi Czy pobierane kary te stanowi bd wynagrodzenie nalene z tytuu realizowania przez ni czynnoci opodatkowanych VAT i w konsekwencji czy powinny by dokumentowane fakturami?
                            • 20.07.2018NSA: Zwolnienie z podatku VAT wynajmu dotyczy wycznie wynajmu na cele mieszkaniowe najmujcego
                             W orzecznictwie NSA wyraany jest pogld, zgodnie z którym zwolnienie najmu lokali mieszkalnych z podatku VAT ma charakter zwolnienia celowego, ukierunkowanego na ochron, w aspekcie ekonomicznym, najemców lokali mieszkalnych faktycznie zaspokajajcych potrzeby mieszkaniowe poprzez tene najem. Preferencj t nie s natomiast objte usugi wynajmu lokali mieszkalnych, których bezporednim celem nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najemcy, lecz realizacja przez niego celów gospodarczych, w tym zarobkowych.
                             • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
                              Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
                              • 20.07.2018Ryczat za uywanie samochodu - krg zwolnionych z podatku jest ograniczony
                               Otrzymywane przez pracownika kwoty z tytuu uywania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy, podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach. Zwolnienie z podatku dotyczy pracowników, którym przepisy odrbnych ustaw gwarantuj moliwo przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów, bd nakadaj na pracodawc obowizek zwrotu pracownikowi tych kosztów (np. listonoszy czu pracowników Suby Lenej).
                               • 19.07.2018VAT przy sprzeday samochodu wycofanego z dziaalnoci
                                W sierpniu 2015 r. przekazaam samochód osobowy na prowadzon dziaalno i wprowadziam go na stan rodków trwaych. Nie odliczaam podatku od towarów i usug przy nabyciu samochodu. W czasie wykorzystywania go do celów dziaalnoci nie kupowaam adnych czci skadowych do niego, a VAT odliczaam przy nabyciu paliwa, pynu do spryskiwacza, czy myjni samochodowej w wysokoci 50%. We wrzeniu 2017 r. „wyprowadziam” samochód ze rodków trwaych przedsibiorstwa i ju od tej pory nie by uywany do celów subowych. W padzierniku 2017 r. sprzedaam samochód. Czy przy sprzeday ww. samochodu naleao naliczy podatek VAT?
                                • 19.07.2018Dokumentacja podatkowa: Transakcje przedsibiorcy jednoosobowego ze spók powizan
                                 Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to przepis szczególny, dotyczcy podmiotów powizanych osobowo lub kapitaowo. Pozostawanie w zwizku kapitaowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane, jednak znaczenie podatkowe ma wykorzystywanie powiza i zwizków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowizkowi ustawowemu.
                                 • 18.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                                  W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                                  • 18.07.2018VAT przy sprzeday samochodu wycofanego z dziaalnoci
                                   W sierpniu 2015 r. przekazaam samochód osobowy na prowadzon dziaalno i wprowadziam go na stan rodków trwaych. Nie odliczaam podatku od towarów i usug przy nabyciu samochodu. W czasie wykorzystywania go do celów dziaalnoci nie kupowaam adnych czci skadowych do niego, a VAT odliczaam przy nabyciu paliwa, pynu do spryskiwacza, czy myjni samochodowej w wysokoci 50%. We wrzeniu 2017 r. „wyprowadziam” samochód ze rodków trwaych przedsibiorstwa i ju od tej pory nie by uywany do celów subowych. W padzierniku 2017 r. sprzedaam samochód. Czy przy sprzeday ww. samochodu naleao naliczy podatek VAT?
                                   • 18.07.2018NSA. Wydatki na budow domu ma wykluczaj ulg w PIT
                                    Z uzasadnienia: W przypadku maonków kady z nich jest odrbnym podatnikiem, a jednym z warunków zastosowania zwolnienia jest poniesienie wydatków na budow wasnego budynku mieszkalnego, stanowicego wasno lub wspówasno podatnika. Tym samym niedopuszczalna jest taka wykadnia przepisu dotyczcego zwolnienia z opodatkowania, która pozwalaaby na uznanie, e z samego tylko faktu pozostawania w zwizku maeskim podatnik staje si wspówacicielem gruntu bdcego wasnoci drugiego z maonków, na którym wybudowany zosta budynek mieszkalny, nawet jeeli oboje bd w nim realizowa cele mieszkaniowe.
                                    • 17.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
                                     Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
                                     • 17.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                                      W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                                      • 17.07.2018MF: Pracodawca nie odliczy VAT z faktur za posiki dla pracowników
                                       Co do zasady brak jest moliwoci skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikajcego z faktur dokumentujcych nabycie posików na potrzeby osobiste pracowników (tego rodzaju regua wynika z ww. dyrektywy, do której stosowania jestemy zobowizani). Dodatkowo naley zauway, e zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obnienia kwoty lub zwrotu rónicy podatku naliczonego nie stosuje si do nabywanych przez podatnika usug noclegowych i gastronomicznych - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                       • 17.07.2018Obowizek podatkowy w VAT przy dostawie nieruchomoci
                                        Pytanie: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w VAT? Czy za dat dokonania dostawy naley przyj dat podpisania aktu notarialnego, czy dat faktycznego przekazania nieruchomoci i prawa uytkowania wieczystego gruntu?
                                        • 16.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
                                         Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
                                         • 16.07.2018PKPiR: Materiay i towary handlowe w spisie z natury
                                          Pytanie: Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz w zakresie usug geodezyjnych i wycen nieruchomoci. W której kolumnie podatkowej ksigi przychodów i rozchodów powinny by ujmowane opaty za materiay geodezyjne, tj. mapy, wypisy, itp.? Czy jest zobowizany sporzdza na koniec roku podatkowego spis z natury niezakoczonych robót geodezyjnych? Czy poprawnie wycenia spis z natury wg. kosztów materiaów bezporednich?
                                          • 13.07.2018Podatki 2018: Nowe regulacje ws. dodatku kontrolerskiego dla pracowników KAS
                                           Przepisy dotyczce przyznawania dodatków kontrolerskich pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszom Suby Celno-Skarbowej zostan uproszczone. Nowe rozporzdzenie w tej sprawie zostao ju opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszo w ycie.
                                           • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
                                            Z odpowiedzi MF: „...Przekadajc powysze wyjanienia na grunt interpelacji Pana Posa naley wskaza, e minister waciwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczcego opodatkowania VAT usug utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawidowe i w zwizku z powyszym skorzysta z przysugujcego mu prawa dokonujc ich zmiany.”
                                            • 12.07.2018PIT: Opodatkowanie odsetek od odszkodowania
                                             Roszczenie odsetkowe nie jest czci skadow roszczenia gównego, gdy opiera si na odrbnym stanie faktycznym oraz odrbnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opónienie (art. 481 Kodeksu cywilnego) jest wic roszczeniem innym ni roszczenie deliktowe.
                                             • 12.07.2018Podatki 2018: Elektrownie wiatrowe jednak bez podatku
                                              Podatkiem od nieruchomoci opodatkowane bd tylko wybrane czci budowlane elektrowni wiatrowych, a elementy techniczne (np. wirniki) bd wolne od tego podatku. Odpowiednia nowelizacja wejdzie w ycie w najbliszych dniach, ale modyfikacje ws. elektrowni zaczn obowizywa z moc od pocztku 2018 r.
                                              • 11.07.2018Podatki 2018: Elektrownie wiatrowe jednak bez podatku
                                               Podatkiem od nieruchomoci opodatkowane bd tylko wybrane czci budowlane elektrowni wiatrowych, a elementy techniczne (np. wirniki) bd wolne od tego podatku. Odpowiednia nowelizacja wejdzie w ycie w najbliszych dniach, ale modyfikacje ws. elektrowni zaczn obowizywa z moc od pocztku 2018 r.
                                               • 11.07.2018Rozliczenie faktury korygujcej bez potwierdzenia jej odbioru
                                                Aby móc dokona obnienia podatku nalenego o podatek zawarty w wystawionej fakturze korygujcej, co do której nie posiada potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta, powinien podj udokumentowan prób dorczenia takiej faktury korygujcej i tylko w przypadku, gdy pomimo takiej próby nie uzyska potwierdzenia, mógby ewentualnie dokona obnienia podatku nalenego o podatek wynikajcy z faktury korygujcej - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                                • 10.07.2018Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                                 Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.