Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Podatki 2017

 • 26.09.2018WSA. Zakup nowego mieszkania przed sprzeda starego nie wyklucza ulgi w PIT
  Z uzasadnienia: Skoro uzyskane ze sprzeday lokalu mieszkalnego rodki pienine zostay wydatkowane na zapat za nabycie kolejnego lokalu mieszkalnego i, cho wydatek ten zosta poniesiony po formalnej sprzeday poprzedniego lokalu mieszkalnego, to zostay spenione warunki okrelone w analizowanym przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT). Wnioskodawca speni warunki konieczne, aby rodki ze sprzeday mogy zosta zwolnione od opodatkowania, bowiem pomimo, e nabycie lokalu mieszkalnego nastpio przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego, to wydatki na jego nabycie zostay poniesione po uzyskaniu przychodu ze zbycia poprzedniego lokalu mieszkalnego.
  • 26.09.2018Kiedy alimenty od ma s zwolnione z PIT?
   Pytanie: Wnioskodawczyni ma 72 lata, nie jest z mem po rozwodzie. Midzy Wnioskodawczyni a Jej mem nie zostaa orzeczona separacja maeska, ani te nie zostaa ustanowiona rozdzielno majtkowa. Zamieszkuje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W 2015 r. Sd przyzna Wnioskodawczyni wiadczenie w kwocie 1600 z, które Wnioskodawczyni przeznacza na opaty, opa, remonty i utrzymanie samochodu. Czy Wnioskodawczyni powinna paci podatek od ww. alimentów?
   • 25.09.2018NSA. Odliczanie VAT od wydatków na prawnika
    Z uzasadnienia: Podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu usug prawnych, których celem jest realizacja przysugujcego podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego i odzyskania tego podatku. Pozbawienie w takiej sytuacji podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego godzioby w zasad neutralnoci VAT, wyraajc si w tym, e przez realizacj prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik nie ponosi faktycznie ciaru ekonomicznego tego podatku.
    • 25.09.2018Dziaalno nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna
     Pytanie: Czy aby prowadzi dziaalno nierejestrow w zakresie usug kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usug ze wzgldu na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyska status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze wzgldu na limit obrotów, poprzez zoenie we waciwym Urzdzie Skarbowym zgoszenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczajc w nim w czci C.1. pkt 30. Podatnik bdzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zgosi, sfiskalizowa i zarejestrowa kas fiskaln w Urzdzie Skarbowym?
     • 21.09.2018NSA: Gmina ma prawo samodzielnie okreli prewspóczynnik
      Z uzasadnienia: Dziaalno wodno-kanalizacyjna jest w gównej mierze dziaalnoci gospodarcz, za dziaania podejmowane w innych ni gospodarczy celach maj tu znaczenie marginalne. Co wicej, jak trafnie sygnalizowano w skardze kasacyjnej, przyznawane w tym obszarze dotacje maj charakter celowy i z uwagi na relacj czynnoci opodatkowanych do nieopodatkowanych nie mog by przypisane wycznie do dziaa pozostajcych poza VAT (...). Trafnie tym samym podnosia skarca, e o ile prewspóczynnik proponowany w rozporzdzeniu odpowiada charakterowi okrelonych obszarów dziaalnoci Gminy, to nie uwzgldnia specyfiki dziaalnoci wodno-kanalizacyjnej.
      • 20.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
       Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
       • 20.09.2018Faktura dla samego siebie
        Przedsibiorca kupi budynek mieszkalny na cele nie zwizanie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i zamierza go wyremontowa. Ze wzgldu na charakter dziaalnoci gospodarczej, do remontu domu zamierza wykorzysta zasoby wasnej firmy, ewentualnie cz robót podzleci firmie, której jest wacicielem. Czy przedsibiorca, jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno, moe za wykonan usug wystawi na swoje nazwisko faktur ze stawk 8%?
        • 20.09.2018Czy przepisy dotyczce warunków odliczenia przy imporcie i WNT naruszaj dyrektyw VAT?
         Z uzasadnienia: Przepisy Dyrektywy dopuszczaj moliwo wprowadzenia przez pastwo czonkowskie pewnych formalnoci warunkujcych prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunki, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 oraz art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy VAT wprowadzone przez polskiego ustawodawc nie stoj w sprzecznoci z przepisami Dyrektywy.
         • 19.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
          Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
          • 19.09.2018Podatek denny nie dziaa?
           Tak zwany podatek denny obowizuje od 1 stycznia 2018 roku. Nowa regulacja okrela konkretn kwot, jak uytkownik gruntów pokrytych wod musi wpaci na konto specjalnie do tego powoanej instytucji - Wody Polskie. Najwiksze wpywy do budetu z tytuu owego podatku miay pochodzi z geograficznego regionu Mazur. Z raportu kontrolnego z tego regionu przedstawionego przez prezesa Wód Polskich wynika, e na przeprowadzonych blisko 300 kontroli w a 250 przypadkach stwierdzono nieprawidowoci. Kontrolerzy tylko upominaj. Dotd adna kontrola nie zakoczya si jeszcze kar.
           • 18.09.2018Korekta wartoci pocztkowej rodka trwaego
            Pytanie: Zdarzaj si sytuacje, w których spóka ponosi koszty lub otrzymuje faktury dokumentujce poniesione koszty po przekazaniu nowych skadników majtku do uytkowania lub po oddaniu do uytkowania ulepszonych rodków trwaych. Czy spóka powinna dokona biecej korekty odpisów amortyzacyjnych poprzez skorygowanie zarówno wartoci samych odpisów amortyzacyjnych, jak i wartoci pocztkowej na bieco, tj. uwzgldniajc w pierwszym skorygowanym odpisie skumulowan cz, o któr korygowany bdzie miesiczny odpis od miesica nastpujcego po miesicu przekazania rodków trwaych/ulepszonych rodków trwaych do uywania, a do miesica, w którym dokonywana jest korekta?
            • 18.09.2018WSA. Co naley do dugów spadkowych?
             Z uzasadnienia: Pojcie dugu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pienine roszczenia cywilnoprawne zwizane z przedmiotem spadku cznie z roszczeniem spadkobiercy z tytuu poczynionych przez niego nakadów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nakady poniesione przez spadkobierc, przy tym bezporednio dotyczce przedmiotu nabycia. (...) Nakady poniesione przez spadkobierc na nieruchomoci wchodzce w skad masy spadkowej obcia bd spadek wycznie wtedy, gdy zostay poczynione przed dat zgonu spadkodawcy, tj. dat nabycia spadku.
             • 18.09.2018Zasiek choroby i macierzyski na umowie zlecenia. Czy naley pobra zaliczk na PIT?
              Pytanie: Na podstawie zoonego owiadczenia zleceniobiorcy Wnioskodawca dokona jego zgoszenia do obowizkowych ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, a take  do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy Wnioskodawca jako patnik zasiku chorobowego (macierzyskiego) z tytuu umowy zlecenia powinien naliczy i pobra zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
              • 17.09.2018NSA. Przychód z najmu to nie tylko czynsz
               Z uzasadnienia: Przychodem z tytuu najmu bdzie oprócz wynagrodzenia wynajmujcego wynikajcego bezporednio z tej umowy (czynsz) take wszystko to, co uzyskuje wynajmujcy na jej podstawie. Tym samym wiadczenie pienine – kwoty stanowice poow podatku od nieruchomoci oraz poow opat za uytkowanie wieczyste, uzyskiwane od najemcy (równie uiszczane niezalenie od czynszu okrelonego w umowie), stanowi przychód z tytuu umowy najmu.
               • 17.09.2018Faktura do paragonu w ewidencji VAT
                Pytanie: Jeli Klient Wnioskodawcy zgasza danie wystawienia faktury VAT do paragonu, niezalenie od tego, czy danie zgasza podatnik VAT, czy niebdca podatnikiem osoba fizyczna, faktura jest wystawiana do paragonu. W przypadku, gdy danie wystawienia faktury zostao zoone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony by paragon, faktura jest umieszczana w ewidencji VAT. Jeli danie zgoszono po upywie okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca nie wprowadza zmian w ewidencji. Czy Wnioskodawca ma obowizek wprowadzania do ewidencji VAT faktur wystawionych do paragonu i czy ma obowizek korekty ewidencji VAT uwzgldniajcej wystawion do paragonu faktur?
                • 14.09.2018Podatki 2019: Nowe zwolnienie dla jednostek dozoru technicznego
                 Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzi nowe zwolnienie podmiotowe dla jednostek dozoru technicznego, w tym Urzdu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. Nowelizacja, która obejmie m.in. ustawy o podatkach dochodowych, powinna wej w ycie ju na pocztku 2019 r.
                 • 14.09.2018Problemy z opodatkowaniem VAT w przypadku dotacji
                  Kwestia oceny charakteru otrzymywanych dopat – czy speniaj one warunek bezporedniego oddziaywania na cen dostarczanych towarów/wiadczonych usug – jest przedmiotem indywidualnej oceny kadego przypadku, która to ocena powinna uwzgldnia caoksztat okolicznoci towarzyszcych kadej konkretnej sprawie. Kada bowiem rónica w stanach faktycznych moe wpyn na rón kwalifikacj prawnopodatkow danych – zdawaoby si identycznych – zdarze gospodarczych.
                  • 12.09.2018Szybka amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. Z
                   Pytanie: Wnioskodawca naby w kwietniu br. fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), po 71 600 z kada. Czy Wnioskodawca mia prawo naliczy od tych rodków trwaych odpisy amortyzacyjne w cznej kwocie 100 000 z oraz czy mia prawo zaliczy kwot naliczonych odpisów amortyzacyjnych w kwocie cznej 100 000 z w miesicu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?
                   • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
                    Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.
                    • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                     Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                     • 10.09.2018WSA. Odszkodowanie za dyskryminacj w zatrudnieniu bez PIT
                      Z uzasadnienia: Regulacje prawne: art. 18.3d Kodeksu pracy oraz odpowiednich, wydanych na podstawie ustawy, rozporzdze w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, okrelaj wysoko odszkodowania, w sposób wymagany przez art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a wic w zakresie tej wysokoci rozwaane odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.
                      • 10.09.2018Korekta faktury zaliczkowej bez zwrotu zaliczki. Co z VAT?
                       Pytanie: Spóka wpacia kontrahentowi kwot 15.000 z na poczet zakupu samochodu. Kontrahent wystawi spóce faktur zaliczkow z VAT w stawce 23%, z której spóka odliczya cay podatek wykazujc go jako podatek naliczony w deklaracji VAT-7. Kontrahent nie dostarczy zamówionego samochodu, wic spóka wystpia do niego o zwrot zaliczki. Kontrahent nie zwróci zaliczki wystawi faktur korygujc in minus na 100% wartoci zaliczki. Czy Spóka bya zobowizana do skorygowania podatku naliczonego, a jeeli tak, to w jakich kwotach i w jakich okresach? 
                       • 07.09.2018Podatki na wiecie: Dania stawia na zwikszanie cigalnoci podatków
                        Duski rzd zapowiedzia przeznaczenie dodatkowych 2,2 mld koron duskich (równowarto ok. 342 mln dolarów) na modernizacj systemów administracji skarbowej. Tylko w cigu ostatnich dwóch lat na tego rodzaju cele trafio ju ok. 13 mld DDK. Deklarowanym priorytetem wadz Danii jest próba zwikszenia cigalnoci podatków.
                        • 07.09.2018NSA: Istotne jest, kto zwraca si o rozstrzygnicie zagadnienia wstpnego
                         Teza: Zawieszenie postpowania podatkowego na podstawie przepisu art. 201 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, moliwe jest tylko wówczas, gdy organ prowadzcy postpowanie podatkowe, jako organ czynnie legitymowany, wystpuje o rozstrzygnicie zagadnienia wstpnego do innego organu lub sdu.
                         • 07.09.2018VAT: Handel nieruchomociami mieszkalnymi z osobami fizycznymi
                          Sprzeda nieruchomoci mieszkalnych wykonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej polegajcej na ich zakupie i sprzeday w obrocie z osobami fizycznymi bdzie zwolniona z podatku VAT zarówno przypadku lokali, w stosunku do których od momentu wydania ich do uytkowania pierwszemu nabywcy (uytkownikowi) miny 2 lata, jak i w stosunku do których od momentu wydania ich do uytkowania pierwszemu nabywcy (uytkownikowi) nie miny 2 lata.
                          • 06.09.2018NSA: Moment powstania przychodu u biegych sdowych bdcych przedsibiorcami
                           Teza: Dzie wykonania usugi przez biegego uzna naley w wietle art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) za dzie powstania przychodu.
                           • 06.09.2018Wane dla wspólnot mieszkaniowych - uwaga na limit zwolnienia z VAT
                            Transakcje pomocnicze to takie, które nie s zwizane z zasadnicz dziaalnoci podatnika, a przychody z ich tytuu nie s bezporednim, staym i koniecznym uzupenieniem tej dziaalnoci. Tak wic, aby oceni, czy dana czynno moe by uznana za pomocnicz, naley wzi pod uwag przede wszystkim to, czy stanowi ona uzupenienie zasadniczej dziaalnoci gospodarczej podatnika. Jeeli dana dziaalno stanowi stay i niezbdny element wbudowany w funkcjonowanie przedsibiorstwa podatnika, to transakcje takie nie mog by uznane za pomocnicze.
                            • 05.09.2018NSA. Podstawa opodatkowania przy nieodpatnym zniesieniu wspówasnoci
                             Skoro art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn mówi o podstawie opodatkowania jako o wartoci nabytych rzeczy i praw majtkowych w znaczeniu ich cznej wartoci, to tak samo rozumie naley podstaw opodatkowania okrelon w art. 7 ust. 6 ww. ustawy jako czn warto rzeczy lub praw majtkowych w czci przekraczajcej warto udziaów we wspówasnoci wszystkich nabytych rzeczy lub praw majtkowych, które przed zniesieniem wspówasnoci przysugiway nabywcy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 04.09.2018WSA. Kiedy nastpca skorzysta z ulgi na zakup kas?
                              Z uzasadnienia: W wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn w jednoosobow spók kapitaow, spóka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spóce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
                              • 04.09.2018PCC od poyczki od wspólnika spóki
                               Pytanie: Spóce z ograniczon odpowiedzialnoci spóce komandytowej (Wnioskodawcy) udzielona zostaa przez wspólnika poyczka, która nie zwiksza kapitau spóki. Czy zastosowana stawka podatku od czynnoci cywilnoprawnych w wysokoci 0,5% od poyczki udzielonej Wnioskodawcy przez wspólnika jest prawidowa?
                               • 03.09.2018WSA: Nie kada nieruchomo przedsibiorcy jest zwizana z dziaalnoci
                                Z uzasadnienia: Osoba fizyczna, bdca przedsibiorc, wystpuje w obrocie prawnym take jako podmiot nieprowadzcy dziaalnoci gospodarczej. Dlatego te opodatkowanie nieruchomoci stawk jak dla zwizanych z dziaalnoci gospodarcz jest moliwe jedynie w przypadku ustalenia w toku postpowania podatkowego, e mogyby one choby porednio suy w prowadzonej przez skarcego dziaalnoci gospodarczej.
                                • 31.08.2018Aport znaku towarowego do spóki osobowej
                                 Wniesienie przez wspólnika aportu w postaci majtkowych praw autorskich do znaku towarowego do spóki jawnej nie powoduje powstania przychodu po jego stronie. Jako wspólnik Spóki osobowej (spóki jawnej) bdzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskiego prawa majtkowego do znaku towarowego, nabytego w drodze wkadu niepieninego przez Spók jawn oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do posiadanego udziau w zyskach tej Spóki, od momentu rozpoczcia amortyzacji.
                                 • 30.08.2018Przedawnienie terminu zwrotu VAT
                                  Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zobowizanie podatkowe przedawnia si z upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym upyn termin patnoci podatku. Przepis ten – jak i aden inny – nie reguluje jednak kwestii przedawnienia zwrotu rónicy VAT.
                                  • 30.08.2018Pracownicze Plany Kapitaowe - szczegóy
                                   Rzd oficjalnie ponformowa o przyjciu projektu ustawy, regulujcej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapitaowe (PPK). Wg rzdowej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszczdzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umoliwi gromadzenie dugoterminowych oszczdnoci, wypacanych po zakoczeniu aktywnoci zawodowej. Oto caa tre komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawierajcego bardziej szczegóowe informacje na temat programu.
                                   • 30.08.2018NSA: Jak okrela miejsce rezydencji w niejednoznacznych sytuacjach
                                    Z uzasadnienia: W literaturze wskazuje si, e wraz z rozwojem stosunków politycznych, spoecznych i gospodarczych ustalajc charakter rezydencji danego podmiotu naley odchodzi od kryteriów formalnoprawnych na rzecz czników, które wyznaczaj faktyczne wizi podatnika z danym pastwem, okrelane mianem czników efektywnych (funkcjonalnych). S to kryteria kadce nacisk na zwizek faktyczny, najczciej ekonomiczno-spoeczny, co powoduje, e decydujcego znaczenia nie mog uzyska przesanki wynikajce z regulacji cywilno- lub administracyjnoprawnych
                                    • 29.08.2018Przedawnienie terminu zwrotu VAT
                                     Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zobowizanie podatkowe przedawnia si z upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym upyn termin patnoci podatku. Przepis ten – jak i aden inny – nie reguluje jednak kwestii przedawnienia zwrotu rónicy VAT.
                                     • 29.08.2018Wystawienie faktury zbiorczej do kilku paragonów
                                      Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, dziaajc w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
                                      • 28.08.2018NSA. Podatek od nieruchomoci: Liczy si ewidencja, a nie meldunek
                                       Dane wynikajce z ewidencji – w szczególnoci w przypadku wymiaru podatku od nieruchomoci – maj dla organu podatkowego charakter wicy i nie mog by przeze samodzielnie korygowane w ramach postpowania podatkowego, bez zmiany tych wpisów w ewidencji gruntów. Organ zobligowany jest do pominicia informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dopiero wówczas, gdy posuenie si wycznie tymi danymi wizaoby si z pominiciem przepisów zawartych w ustawie podatkowej, majcych wpyw na wymiar podatku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 28.08.2018Korekta faktur po utracie zwolnienia z VAT
                                        Pytanie: Wnioskodawczyni korzystaa ze zwolnienia sprzeday od podatku VAT w 2016 r., warto sprzeday nie przekroczya kwoty 200 000 z. Przekroczenie limitu miao miejsce 19 wrzenia 2017 r. Jednak Wnioskodawczyni przeoczya ten moment. Urzd Skarbowy w styczniu 2018 r. zarejestrowa Wnioskodawczyni jako podatnika VAT z dat 19 wrzenia 2017 r. Czy Wnioskodawczyni powinna wystawi faktury korygujce do faktur sprzeday wystawionych w okresie: IX-XII 2017 r. i przekaza je kontrahentom, uwzgldniajc w nich: warto sprzeday netto, kwoty VAT i warto brutto?
                                        • 24.08.2018wiadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
                                         Aby nieodpatne wiadczenie stanowio przychód podatkowy, powinna by to korzy przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysokoci. Tym samym, nie mona mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto wiadczenia byaby jedynie wartoci statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów usugi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedlayby rzeczywistej korzyci odniesionej przez dan osob.
                                         • 23.08.2018Odpatne udostpnianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
                                          Spóka zamierza wiadczy na rzecz swoich pracowników usugi w zakresie udostpniania samochodów, które byyby wykonywane odpatnie i rozliczane okresowo (miesic). Wynagrodzenie bdzie zaleao od rodzaju samochodu oraz od iloci przejechanych kilometrów. Usuga udostpniania samochodów bdzie podlegaa opodatkowaniu VAT (23%) i spóka bdzie wystawiaa na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spóka powinna zaewidencjonowa na kasie rejestrujcej sprzeda z tytuu wiadczenia ww. usugi udostpniania samochodów na rzecz pracowników?
                                          • 23.08.2018PIT: Odstpienie od umowy doywocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
                                           Otrzymane rodki pienine z tytuu jednorazowej zapaty za rezygnacj z dalszego wykonywania doywocia nie s darowizn, poniewa wiadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych róde, podlegajcy opodatkowaniu wedug skali podatkowej.
                                           • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
                                            Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
                                            • 22.08.2018Odpatne udostpnianie pracownikowi firmowego samochodu - rejestracja na kasie fiskalnej
                                             Spóka zamierza wiadczy na rzecz swoich pracowników usugi w zakresie udostpniania samochodów, które byyby wykonywane odpatnie i rozliczane okresowo (miesic). Wynagrodzenie bdzie zaleao od rodzaju samochodu oraz od iloci przejechanych kilometrów. Usuga udostpniania samochodów bdzie podlegaa opodatkowaniu VAT (23%) i spóka bdzie wystawiaa na rzecz pracowników faktury. W którym dniu spóka powinna zaewidencjonowa na kasie rejestrujcej sprzeda z tytuu wiadczenia ww. usugi udostpniania samochodów na rzecz pracowników?
                                             • 22.08.2018NSA. Podatek od nieruchomoci od tablic reklamowych
                                              Z uzasadnienia: Okoliczno, i nonik reklamowy jest montowany z elementów gotowych, które mog by rozmontowane i przeniesione w inne miejsce, nie ma istotnego znaczenia dla uznania go za trwale zwizany z gruntem. O tym, czy obiekt jest trwale zwizany z gruntem, czy te nie, nie wiadczy sposób, w jaki zagbiono go w gruncie ani technika, w jakiej to wykonano, ale masa cakowita obiektu i jego rozmiary, które wymagaj trwaego zwizania z gruntem ze wzgldów bezpieczestwa.
                                              • 22.08.2018PIT: Ryczat obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                                               Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, w tym take warto zuytego na te cele paliwa nabytego za porednictwem kart paliwowych Spóki? W konsekwencji, czy Spóka, oprócz okrelonego w ustawie o PIT ryczatu za korzystanie z samochodów subowych do jazd prywatnych, powinna odrbnie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto zuytego w tym celu paliwa?
                                               • 21.08.2018WSA. Ryczat od przychodów z najmu po likwidacji dziaalnoci
                                                Z uzasadnienia: Wnioskodawca wskaza wyranie, i zamierza wycofa wprowadzone do przedsibiorstwa skadniki majtku, zamkn dziaalno i odda wycofane skadniki majtku w ramach "prywatnego najmu" innemu podmiotowi prowadzcemu dziaalno gospodarcz. Organ interpretacyjny dopuci si zatem niewaciwej oceny co do zastosowania w sprawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdy bezpodstawnie uzna, e przedmiotowe nieruchomoci bd zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika take po jej likwidacji.
                                                • 21.08.2018Odliczenie VAT z faktur zapaconych po upywie 150 dni od terminu patnoci
                                                 Pytanie: Czy w przypadku gdy Spóka nie skorzystaa/nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku VAT wynikajcego z faktury, a nastpnie dopiero po upywie terminu wskazanego w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowizujcym w 2018 r. 150 dni od daty upywu terminu patnoci, okrelonego w umowie lub na fakturze) uregulowaa/ureguluje ca naleno, jest/bdzie uprawniona do odliczenia podatku VAT wynikajcego z posiadanej faktury w rozliczeniu za okres, w którym naleno zostanie uregulowana, a jednoczenie (z uwagi na nieodliczenie VAT do tego momentu) nie bdzie zobowizana do dokonywania korekt VAT naliczonego za wczeniejsze okresy rozliczeniowe? 
                                                 • 17.08.2018Czasami gmina odzyska VAT przy dofinansowanej inwestycji
                                                  Dokonujc aportu nowowybudowanej infrastruktury do spóki gminnej, Gmina dokona czynnoci opodatkowanej (dostawy budowli). Jednoczenie aport ten nie bdzie korzysta z adnego ze zwolnie od podatku przewidzianych dla dostawy budynku/budowli lub ich czci, gdy nie bd spenione przesanki okrelone w przepisach ustawy VAT (wytworzona infrastruktura zostanie przekazana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej wytworzeniu).
                                                  • 17.08.2018CIT: Nowo powstae firmy finansujce si dugiem nie bd traktowane preferencyjnie
                                                   Jeli koszty finansowania dunego przekraczaj warto finansowania, jak podatnik mógby uzyska, gdyby takie finansowanie udzielone zostao podatnikowi przez podmioty niepowizane z podatnikiem (rynkowa zdolno kredytowa podatnika), organ podatkowy moe okreli dochód podatnika w wysokoci wikszej lub strat w wysokoci mniejszej, ni zdeklarowana przez podatnika.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 52 ] nastpna strona »