Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
  Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
  • 13.08.2020Usuga ciga a rozliczenie VAT
   Zarówno ustawa o VAT jak równie inne akty prawne nie zawieraj definicji usugi cigej. Taki stan powoduje wtpliwoci podatników czy wykonywane przez nich wiadczenie kwalifikuje si do kategorii cigych. Interpretacja pojcia „usuga ciga” jest dokonywana przez organy podatkowe i sdownictwo administracyjne, ale w sposób mocno odmienny. Sdy - w przeciwiestwie do fiskusa - uwaaj, e pojcie to ma zakres szeroki, nie ograniczajcy si do nieprzerwanego wykonywania wiadczenia.
   • 13.08.2020VAT: Zwolnienie z dugu powoduje korekt ulgi na ze dugi?
    Spóka podpisaa z kontrahentami umowy o zwolnienie z dugu. Przedmiotem tych umów s kwotowo okrelone wymagalne i nieprzedawnione wierzytelnoci wraz z odsetkami. Kontrahenci dokonuj na bieco korekt odliczonych kwot podatku wynikajcych z faktur, których nie uregulowali w cigu 90 dni od dnia upywu terminu ich patnoci. Czy gdy po dokonaniu korekty w rozumieniu art. 89a ustawy o VAT wejd w ycie umowy o zwolnienie z dugu spóka nie bdzie zobowizana do zwikszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku nalenego?
    • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
     Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
     • 11.08.2020Jak rozliczy faktur korygujc sprzeda
      W przypadku gdy faktura zawiera pomyki nabywajcy na jej podstawie skorygowa j moe przy zastosowaniu faktury korygujcej. Te za dziel si na takie, które powoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania i kwoty nalenego VAT oraz podwyszajce te wartoci.
      • 10.08.2020wiadczenie czciowe a wystawienie faktury VAT
       wiadczenie jest to zachowanie si dunika, które jest zgodne z treci zobowizania czynice zado interesowi wierzyciela. Zachowanie to jedynie czciowo pozosta moe w zgodzie z treci zobowizania, za przykad poda mona dostarczenie mniejszej iloci towaru ni przewidziano w umowie, czy zrealizowanie jedynie czci okrelonej w takim porozumieniu usugi, gdy przewiduje ono realizacj wiadczenia w penym zakresie. Wówczas mamy do czynienia ze wiadczeniem czciowym.
       • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
        Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
        • 06.08.2020Korekta NIP na fakturze
         W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
         • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
          Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
          • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
           • 06.08.2020NSA. Przy zwrocie VAT po terminie przysuguj odsetki
            Odsetki od zwracanej, po terminie do dokonania zwrotu, kwoty podatku od towarów i usug, w wysokoci odpowiadajcej opacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia patnoci podatku lub jego rozoenia na raty na podstawie art. 87 ust 2 zd. trzecie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, s nalene bez wzgldu na to czy kwota podatku do zwrotu jest tosama z deklarowan przez podatnika, czy te okrelona zostaa przez organ decyzj w niszej wysokoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 05.08.2020Korekta NIP na fakturze
             W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
             • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
              W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
              • 03.08.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej
               Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy ustawy o PIT. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu, którego wasno podatnik ma naby, znane jest miejsce pooenia lokalu, jego rozkad, powierzchnia i inne cechy indywidualizujce, rodki wpacane deweloperowi s na rachunku powierniczym i s mu przekazywane stosownie do postpów budowy.
               • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                 Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 31.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
                  Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
                  • 31.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                   W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                   • 31.07.2020Niszy VAT na usugi kosmetyczne?
                    Brana beauty opracowaa i przedstawia rzdowi rozwizania, które maj zniwelowa cho cz skutków przestoju wywoanego pandemi. Zostay one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysicznym gronie specjalistów tej brany. Obnienie stawki VAT do 8 proc. na usugi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obnienie stawki VAT przeoy si bezporednio na pynno finansow 15 proc. przedsibiorstw beauty. Dugoterminowo ten krok pozwoli ochroni nawet 45 tys. miejsc pracy - uwaaj specjalici tej brany.
                    • 31.07.2020WSA. Ulga rehabilitacyjna: Niepenosprawno to nie wszystko
                     Z przepisów ustawy o PIT nie mona wywodzi, i ulga rehabilitacyjna przysuguje z samego faktu niepenosprawnoci. Wydatki musz by faktycznie poniesione przez osob niepenosprawn na okrelone cele, przy spenieniu okrelonych w nich warunków. Organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku w takim samym stopniu jak w wypadku wykorzystywania przez kadego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodni swoje twierdzenie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                     • 30.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                      Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                      • 30.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
                       Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
                       • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
                        Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
                        • 30.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                         W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                         • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
                          Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
                          • 29.07.2020Moment obnienia podstawy opodatkowania w VAT przy korekcie e-faktury
                           Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                           • 29.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                            Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                            • 29.07.2020WSA. Nieruchomoci zwizane prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
                             Nieruchomo pozostaje zwizana z dziaalnoci gospodarcz osoby fizycznej, jeeli jest elementem przedsibiorstwa lub moe by uznana za zwizan z tym przedsibiorstwem, jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub - biorc pod uwag cechy faktyczne tej nieruchomoci i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - moe by wykorzystywana na ten cel.
                             • 29.07.2020Amortyzacja: Warto budynku wynikajca z operatu szacunkowego
                              Spóka nabya prawo uytkowania wieczystego gruntu oraz prawo wasnoci posadowionych na tym gruncie budynków, stanowicych odrbne nieruchomoci. W tym samym miesicu rzeczoznawca dokona operatu szacunkowego, w którym wyodrbni warto gruntu oraz warto budynków. Czy warto budynków wynikajca z operatu moe stanowi ich warto pocztkow i by podstaw do przyjcia rodka trwaego, a nastpnie amortyzowana?
                              • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                               Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                               • 28.07.2020Spóka miaa prawo rozlicza VAT z faktur za usugi budowlane dopiero po otrzymaniu zapaty
                                Moment powstania obowizku podatkowego w zakresie faktur za usugi budowlane to chwila, w której spóka otrzymaa cao lub cz zapaty za wykonane usugi – orzek 4 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie na korzy firmy budowlanej w jej sporze z fiskusem w sprawie rozlicze faktur sprzed 8 lat.
                                • 28.07.2020Moment obnienia podstawy opodatkowania w VAT przy korekcie e-faktury
                                 Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                                 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                                   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                    • 27.07.2020Jakie konsekwencje w VAT ma zwrot i ponowna dostawa tej samej rzeczy
                                     Kontrahenci zawierajc umow sprzeday nie s zainteresowani odstpowaniem od niej. Umowa taka stanowi przecie przejaw ich woli, któr jest po jednej stronie stanie si wacicielem rzeczy, po drugiej za otrzymanie nalenoci za sprzedany towar. Niemniej jednak zdarzaj si sytuacje gdy tak realizowana umowa nie moe zosta w modelowy sposób wykonana. Ma to miejsce gdy w sprzedanym towarze ujawni si wada fizyczna. Z uwagi na wadliwo towaru (przedmiotu sprzeday) nabywca dokonuje wówczas zgoszenia reklamacyjnego.
                                     • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                                      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                                      • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                       Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                       • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                        Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                                        • 24.07.2020Indywidualna stawka amortyzacji dla budynku
                                         Spóka zamierza kupi budynek niemieszkalny od osoby trzeciej. Budynek nie jest nowym budynkiem. Od oddania budynku do uywania po raz pierwszy upyno ju ponad 40 lat. Czy mona ustali indywidualn stawk amortyzacji dla tego budynku przyjmujc, e bdzie on amortyzowany w okresie nie krótszym ni 10 lat? Czy stawka ta moe by nisza od 10%? Czy po rozpoczciu amortyzacji i przyjciu 10-letniego okresu amortyzacji moliwe bdzie w przyszoci podjcie decyzji o wydueniu okresu amortyzacji, tj. o obnieniu stawki indywidualnej poniej 10%?
                                         • 23.07.2020Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
                                          Podatnik wraz on, która nie prowadzi dziaalnoci, zakupi mieszkanie, w którym zamierza mieszka (50% powierzchni) i prowadzi dziaalno gospodarcz (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umoliwi wykorzystanie wycznie do czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug. Czy przedsibiorcy przysuguje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?
                                          • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                                           Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                                           • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
                                            Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
                                            • 22.07.2020Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
                                             Podatnik wraz on, która nie prowadzi dziaalnoci, zakupi mieszkanie, w którym zamierza mieszka (50% powierzchni) i prowadzi dziaalno gospodarcz (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umoliwi wykorzystanie wycznie do czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug. Czy przedsibiorcy przysuguje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?
                                             • 21.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                              Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
                                              • 21.07.2020Ulga na zwalczanie koronawirusa w zeznaniu rocznym
                                               W odpowiedzi na apel o braku opakowa wtórnych do próbek laboratoryjnych, w zwizku ze zwikszonym zapotrzebowaniem do wykrywania koronawirusa COVID-19, spóka - jako darczyca - przekazaa w 2020 r. … sztuk opakowa hermetycznych. Obdarowanym byy jednostki wymienione na licie podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy wspólnik bdzie móg rozliczy darowizn przekazan przez spók w swoim zeznaniu rocznym proporcjonalnie do udziau w zysku rocznym?
                                               • 20.07.2020Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                                Ustawodawca nie sprecyzowa, w jakiej formie nabywca ma dokona potwierdzenia odbioru faktury korygujcej. Potwierdzenie otrzymania przez nabywc towarów i usug faktury korygujcej, moe by dokonane w dowolnej formie. aden przepis nie okrela specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygujcej byoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usug dla celów rozliczenia podatku nalenego od sprzeday posiada informacj, z której jednoznacznie wynika, e nabywca otrzyma faktur korygujc sprzeda.
                                                • 17.07.2020WSA. Wynagrodzenia nadzoru jako koszty kwalifikowane ulgi B+R
                                                 Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach nie podzieli stanowiska organu podatkowego, e dziaalno realizowana przez pracowników sprawujcych funkcje kierownicze i nadzorcze sprowadza si do dziaa "porednio" zwizanych z dziaalnoci B+Ri i z tego powodu nie obejmuj dziaa, które stanowiyby prace rozwojowe. Po pierwsze, czynnoci tej grupy pracowników s nieodzownym elementem prac B+R. Po drugie, z opisu zada kadry kierowniczej wynika, e realizuj one znamiona prac rozwojowych.
                                                 • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                                                  Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                                                  • 16.07.2020SLIM VAT – uproszczenie i unowoczenienie rozlicze VAT
                                                   Proste fakturowanie, uatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyci finansowe – to cztery obszary w których nastpi zmiany.  SLIM VAT to pakiet uproszcze bdcy odpowiedzi na zgaszane MF oczekiwania przedsibiorców.  SLIM VAT jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, majcego na celu dostosowanie ich do warunków dziaania maego i redniego biznesu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 206 ] nastpna strona »