Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 11.12.2019NSA. Nieodpatne penienie funkcji czonka zarzdu jest przychodem spóki
  Z uzasadnienia: Spóka w rozpatrywanej sprawie uzyska nieodpatne wiadczenie majce konkretny wymiar finansowy, przejawiajcy si w moliwoci dysponowania kwot stanowic równowarto wynagrodzenia, które stanowioby koszt spóki w przypadku, gdyby zostao one wyznaczone i wypacone. Przysporzenie obejmuje zatem zaoszczdzone wydatki, które spóka zobowizana byaby ponie, gdyby wiadczenie miao charakter ekwiwalentny. (...) penienie funkcji czonka zarzdu bez adnego wynagrodzenia, traktowane jest jako nieodpatne wiadczenie, chyba, e ten czonek zarzdu jest akcjonariuszem lub udziaowcem spóki, w której peni t funkcj.
  • 11.12.2019Coaching nie pozbawi zwolnienia podmiotowego w VAT
   Przedsibiorca planuje rozszerzy swoj dziaalno o wiadczenie usug w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. W nowym obszarze dziaalnoci bdzie chcia organizowa warsztaty (w ramach dziaa marketingowych, nie zawsze patne). Czy coaching jest doradztwem? Czy tego typu dziaalno podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ustawy?
   • 10.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
    Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
    • 10.12.2019NSA. Reklama na cudzym gruncie: Kto paci podatek od nieruchomoci?
     Z uzasadnienia: Z uwagi na to, e tablice reklamowe s trwale zwizane z gruntem, do którego skarca ma tytu posiadacza zalenego, ale wacicielami gruntu nie jest w adnym przypadku ani Skarb Pastwa ani jakakolwiek jednostka samorzdu terytorialnego, lecz s to spóki prawa handlowego, skarca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomoci (..) przymiot podatnika ma w tych przypadkach waciciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.
     • 10.12.2019Powstanie obowizku podatkowego w VAT po likwidacji dziaalnoci
      Mimo, e ju podatnik nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, z chwil powstania obowizku podatkowego, ma/bdzie mia obowizek rozliczenia podatku VAT z tytuu wykonanej usugi i dokonania zapaty podatku nalenego z tego tytuu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, zoenia do urzdu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
      • 09.12.2019Podatki 2020: Koniec magazynów konsygnacyjnych
       Transakcja wewntrzwspólnotowa moe by przeprowadzona przy zastosowaniu magazynu konsygnacyjnego jedynie wówczas, gdy podatnik zidentyfikowany dla celów takich transakcji w Polsce wyodrbni u siebie konkretny magazyn, w którym skadowane bd towary nalece do podatnika podatku od wartoci dodanej (podatnik z innego pastwa unijnego) i pobierane bd przez prowadzcego magazyn. Prowadzi go za moe – w myl art. 2 pkt 27d ustawy o VAT – wycznie nabywca towarów w miejscu do tego wyznaczonym.
       • 09.12.2019WSA. Przerwa w prowadzeniu dziaalnoci w formie karty podatkowej
        Z uzasadnienia: Warunkiem obnienia podatku (w nastpstwie przerwy w wykonywaniu dziaalnoci) jest zawiadomienie o przerwie. Jest to konieczny warunek, bez którego obnika podatku nie nastpi. Zawiadomienie powinno nastpi w okrelonych terminach, które s terminami prawa materialnego i nie podlegaj przywróceniu (...) Dokonanie zawiadomienia o przerwie po dniu, od którego przerwa wedug zawiadomienia miaaby trwa, skutkuje pozbawieniem podatnika moliwoci obnienia podatku za cay okres przerwy, a nie jedynie za okres opónienia w zawiadomieniu.
        • 09.12.2019Konstytucja biznesu: Midzy teori a praktyk
         Dzi w ocenie przedsibiorców Konstytucja biznesu si nie zmienia. S tam zasady, które piknie brzmi, ale nie maj zastosowania nawet procesowego. Firmy ju s w trudnej sytuacji. Dua cz naszego przemysu jest poddostawc producentów finalnych firm zachodnich a zatem zagroenia globalne gospodarki s dla nich bardzo niebezpieczne. Doda naley, e polscy przedsibiorcy nie maj zaufania do totalnie niestabilnego otoczenia prawnego i instytucjonalnego. Deklaracje rzdowe, chociaby ogoszona strategia odpowiedzialnego rozwoju, zakaday podniesienie stopy inwestycji w cigu najbliszych trzech- czterech lat do 24-25% a w rzeczywistoci spada do 16% z 18%.
         • 09.12.2019Podatki 2020. Nieobowizkowy split payment: Przelew warunkiem zaliczenia do kosztów?
          Pytanie: Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentujcej nabycie towarów lub usug innych ni objte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej klauzul „mechanizm podzielonej patnoci”, dla jej zaliczenia w ciar kosztów podatkowych konieczne bdzie dokonanie zapaty w ramach mechanizmu podzielonej patnoci?
          • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
           Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
           • 06.12.2019NSA: Budynek czy budowla? atwo demontau nie wiadczy o braku zwizku technicznego
            (...) Cao techniczno-uytkowa wystpuje wówczas, gdy okrelone elementy stanowi czci skadowe jednej rzeczy zoonej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniejcego midzy nimi fizycznego i funkcjonalnego powizania. Jeeli s one powizane fizycznie i funkcjonalnie tak, e tworz razem gospodarcz cao, to stanowi czci skadowe jednej rzeczy zoonej, choby cao daa si technicznie atwo zdemontowa
            • 05.12.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiay i usugi mona odliczy?
             Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszcy wydatki na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga bdzie polegaa na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsiwzicia, jednak w wysokoci nieprzekraczajcej 53 000 z.
             • 04.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
              Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
              • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
               Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
               • 04.12.2019Podatki 2019: Samochód w leasingu w kosztach podatkowych
                Zawarcie w 2019 r. umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy o wartoci powyej 150 000 z, skutkuje tym, e do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT przyjmuje warto samochodu osobowego ustalon jako suma opaty wstpnej i rat miesicznych. Wykup przedmiotu leasingu jest podatkowo transakcj odrbn od samego leasingu, a w zwizku z tym, limit 150 000 z podatnik powinien naliczy osobno dla leasingu (czynsz inicjalny i raty miesiczne), osobno dla wykupu. Z tym jednak wskazaniem, e nie przysuguje „podwójny” limit - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                • 04.12.2019Podatki 2020: Dwa miejsca wykonywania dziaalnoci a obowizek wymiany kasy
                 Pytanie: Wnioskodawca wykonuje dziaalno w dwóch rónych lokalizacjach: siedziba firmy - demonta, naprawy, sprzeda pozyskanych czci i akcesoriów oraz dodatkowe miejsce - filia - tylko sprzeda wymontowanych czci i akcesoriów. Czy Wnioskodawca w dodatkowym miejscu prowadzenia dziaalnoci w którym prowadzi tylko ww. sprzeda, musi z dniem 1 stycznia 2020 roku sprzeda ewidencjonowa na kasie online czy moe nadal stosowa dotychczasow kas z elektroniczn kopi zapasow zgodnie z terminem zapisanym w ustawie art. 145a ust. 7 ustawy o VAT - do 31 grudnia 2022?
                 • 03.12.2019Sprzeda rodka trwaego w ksigach rachunkowych
                  Przychodem przedsibiorstwa moe by zarówno sprzeda usug czy towarów, jak i sprzeda skadników majtku. Czsto zdarza si, e mamy do czynienia ze sprzeda rodków trwaych, które wczeniej byy uytkowane przez jednostk. Powodów sprzeday skadnika majtku moe by wiele. Moe to by podyktowane zmian technologiczn, zuyciem rodka trwaego w sposób, który uniemoliwia dalsze uytkowanie, czy te wymian na nowszy skadnik majtku.
                  • 03.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
                   Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                   • 03.12.2019NSA. Niecigalne wierzytelnoci w kosztach - brutto czy netto?
                    Z uzasadnienia: Warto wierzytelnoci to caa naleno niezapacona przez kontrahenta - zarówno kwota netto, jak i potencjalna, zwizana z ni kwota VAT. To po prostu kwota, któr podatnik powinien dosta od swego kontrahenta, ale jej nie otrzyma. Gdyby bowiem ustawodawca uznawa, e pojcie "wierzytelnoci" uyte w art.16 ust.1 u.p.d.o.p. jest synonimem pojcia "przychód naleny" uytego w art.12 ust. 3-4 u.p.d.o.p. nie ograniczyby poprzez nowelizacj u.p.d.o.p. moliwoci zaliczenia niecigalnej czy umorzonej wierzytelnoci do kosztów podatkowych do wysokoci uprzednio zarachowanej jako przychód naleny.
                    • 03.12.2019PCC od umowy poyczki zawartej pomidzy spókami
                     Pytanie: Dwie spóki z o.o., zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni w Polsce, planuj zawrze umow poyczki. Spóki nie s podmiotami powizanymi. Przedmiotem dziaalnoci jednej spóki-poyczkobiorcy jest gównie realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków. Natomiast gównym przedmiotem dziaalnoci spóki-poyczkodawcy jest sprzeda hurtowa komputerów, urzdze peryferyjnych i oprogramowania. Poyczkodawca nie prowadzi staej dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania kredytów i poyczek. Czy w zwizku z zawarciem umowy poyczki powstanie obowizek zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych?
                     • 02.12.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
                      Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.
                      • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                       Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                       • 02.12.2019VAT. Najem moe rozlicza tylko jeden z wacicieli
                        Pytanie: Gdy jeden ze wspówacicieli uyczy drugiemu nieodpatnie swoj cz nieruchomoci, a on nieruchomoci wynajmie osobie trzeciej, to czy na fakturach i umowach na wynajem mog by wskazywane dane tylko jednego wspówaciciela: tj. imi, nazwisko, adres, NIP, czy moe jest obowizek aby na fakturach widniay dane obu wspówacicieli? Czy VAT od wynajmu wszystkich nieruchomoci moe rozlicza tylko jeden wspówaciciel który na podstawie umowy nieodpatnego uyczenia moe uzyska prawo do reprezentowania nieruchomoci?
                        • 29.11.2019Zawiadomienie o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej
                         Organ podatkowy, zamierzajcy wszcz kontrol podatkow, jest zobowizany do zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej. Zasada ta wynika z art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola moe by wszczta pomidzy 7. a 30. dniem liczonym od dnia dorczenia podatnikowi zawiadomienia o zamiarze jej wszczcia, a w razie przekroczenia tego terminu wszczcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Natomiast wszczcie kontroli przed upywem 7 dni od dnia dorczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego.  
                         • 29.11.2019Wydatki zwizane z udziaem w targach branowych
                          Granica pomidzy reprezentacj i reklam jest pynna. adne z tych poj nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednoczenie - wydatki na reklam bd najczciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, e na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustajcy spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy wanie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie bdzie. 
                          • 29.11.2019NSA: Zmniejszenie udziau w spóce osobowej nie jest opodatkowane pdof
                           Z uzasadnienia: (...) jest oczywistym, e kwoty, o które zmniejszony zosta wkad do spóki, nie mog by uznane za przychód podlegajcy opodatkowaniu. Czciowy zwrot w pienidzu lub w naturze wczeniej wniesionego wkadu nie moe spowodowa powstania dochodu po stronie podatnika, gdy w efekcie do jego majtku wraca ta cz, która wczeniej zostaa wniesiona do spóki. W efekcie podatnik nie uzyskuje przyrostu majtku i tym samym przychodu.
                           • 28.11.2019Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                            Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                            • 28.11.2019Ulga rodzinna - maonkowie przed rozwodem, mieszkajcy osobno
                             Ulga rodzinna przysuguje obojgu rodzicom. Jej prawidowe rozliczenie w przypadku rozdzielnej opieki nad dziemi wymaga porozumienia opiekunów. Co jednak w przypadku, w którym rodzice nie osigaj porozumienia, a dodatkowo jedno z nich uchyla si od opieki i mimo posiadanych praw, wykonuje j w sposób marginalny? Dzisiaj interpretacja rozstrzygajca midzy innymi taki problem. Drugi dotyczy sposobu rozliczenia ulgi, kiedy dziecko staje si penoletnie w trakcie roku podatkowego, i otrzymuje nieregularnie pacone alimenty.
                             • 28.11.2019NSA: W pewnych okolicznociach kaucja moe sta si kosztem uzyskania przychodu
                              Co do zasady kaucje gwarancyjne maj charakter zwrotny i w momencie ich wpaty nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów dla podatnika. Jednak w momencie, w którym jasne staje si, i kaucji nie bdzie mona odzyska z powodu niewypacalnoci kontrahenta, staj si one wydatkiem o charakterze definitywnym.
                              • 27.11.2019Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                               Faktura stanowi podstawowy dokument w obrocie, którym posuguje si podatnik VAT. Poniewa w przypadku otrzymanej faktury VAT wi si z tym okrelone profity finansowe dla jej posiadacza (moliwo odliczenia podatku w niej naliczonego) trudno si dziwi, i ustawodawca wskaza cay szereg elementów, które dokument taki powinien zawiera.
                               • 27.11.2019Przejcie rodka trwaego z dziaalnoci maonka
                                Pytanie: Wnioskodawca rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej i wniós do swojej dziaalnoci rodki trwae, które byy amortyzowane przez wspómaonka. Czy Wnioskodawca moe dokonywa odpisów amortyzacyjnych od tych rodków trwaych, skoro nabycie ich nastpio w zwizku z prowadzon przez wspómaonka dziaalnoci gospodarcz i na fakturze zakupu widniej dane wspómaonka?
                                • 26.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
                                 W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
                                 • 26.11.2019Dochody z nieruchomoci w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
                                  Dziaalno gospodarcza prowadzona za granic lub choby posiadanie tam majtku czsto jest ródem wielu niejasnoci podatkowych. Wówczas konieczne jest analizowanie zasad opodatkowania w dwóch pastwach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania midzy pastwami zasadniczo rozstrzygaj, w którym pastwie wystpi obowizek podatkowy, a w razie moliwoci opodatkowania tego samego dochodu w dwóch pastwach przewiduj okrelone zasady odlicze. W praktyce rodzi to jednak wiele problemów. Jeden z nich dotyczy dochodów z nieruchomoci, w tym dochodów z ich zbycia.
                                  • 26.11.2019Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                   Faktura stanowi podstawowy dokument w obrocie, którym posuguje si podatnik VAT. Poniewa w przypadku otrzymanej faktury VAT wi si z tym okrelone profity finansowe dla jej posiadacza (moliwo odliczenia podatku w niej naliczonego) trudno si dziwi, i ustawodawca wskaza cay szereg elementów, które dokument taki powinien zawiera.
                                   • 26.11.2019NSA. VAT od zaliczek po przejciu dugu
                                    Jeeli w nastpstwie umowy przejcia praw i obowizków wynikajcych z umowy dostawy, podmiot przejmujcy zobowizuje si do realizacji tej dostawy, zaliczajc - za zgod nabywcy - na poczet jej ceny zaliczk uprzednio zapacon zbywcy ww. praw i obowizków przez nabywc, z chwil zawarcia umowy przeniesienia praw i obowizków, u podatnika przejmujcego - na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - powstaje obowizek podatkowy z tytuu otrzymania zapaty (w caoci lub czci) na poczet dostawy, do realizacji której si zobowiza - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 26.11.2019Sprzeda samochodu po pó roku od wykupu z leasingu
                                     Pytanie: W sierpniu 2015 r. Wnioskodawczyni zawara umow leasingu operacyjnego. Umowa bya zawarta na okres 48 miesicy i przewidywaa moliwo wykupu samochodu po zakoczeniu okresu umowy w zalenoci od woli leasingobiorcy. Czy sprzeda samochodu z majtku prywatnego (nie wprowadzonego do rodków trwaych dziaalnoci) po upywie pó roku liczc od koca miesica, w którym nastpio jego nabycie - wykup spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku dochodowym tytuem dziaalnoci gospodarczej?
                                     • 25.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
                                      W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
                                      • 25.11.2019WSA. Nieruchomoci w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórk nie obniy podatku
                                       Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje koniecznoci badania, czy zaistniay wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie nieruchomoci do dziaalnoci gospodarczej. Wyczenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wie moliwo odstpienia od opodatkowania nieruchomoci m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazujcej rozbiórk, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, cile okrelona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyej wyczenia i nie moe ona by tym samym utosamiana czy zastpowana decyzj o pozwoleniu na rozbiórk.
                                       • 22.11.2019WSA: wiadczenie zoone (usuga zoona) w kontekcie zwolnienia z podatku VAT
                                        Z uzasadnienia: Sam fakt, e jaki istotny element jest niezbdny do zakoczenia transakcji zwolnionej z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, e usuga, któr dany element reprezentuje, jest zwolniona z podatku.
                                        • 22.11.2019Dziedziczenie ulg podatkowych - róne rozstrzygnicia sdów
                                         Dzisiejsza interpretacja porusza trudn spraw sukcesji podatkowej. Zmary, prowadzcy dziaalno gospodarcz, w chwili mierci posiada prawo do tzw. ulgi uczniowskiej. Nie wykorzysta jej w caoci, a do odliczenia pozostao kilkadziesit tysicy zotych. Wdowa i jej dzieci uwaaj, i odziedziczyy prawo do tej ulgi. Niestety - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia przyznania racji. Sprawa jest niejednoznacza, ze wzgldu na niejednolite orzecznictwo. Warto zapozna si z argumentacj stron w sporze.
                                         • 21.11.2019Domniemanie organu nie pozbawia podatnika prawa do odliczenie podatku naliczonego
                                          Konstrukcja polegajca na moliwoci odliczenia podatku od towarów i usug, przede wszystkim ma na celu cakowite uwolnienie podatników od ponoszenia ciaru ekonomicznego tego podatku. Prawo do odliczenia stanowi podstawow zasad VAT, która powinna by realizowana w stosunku do podatnika. Jednake ustawodawca przewidzia przypadki, w których moliwe jest pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, midzy innymi w sytuacji wystpienia naduycia prawa.
                                          • 21.11.2019NSA: Przeduenie postpowania, nawet wielokrotne, nie oznacza automatycznie przewlekoci
                                           Z uzasadnienia: W sprawach w których zachodzi podejrzenie transakcji karuzelowych, nie jest moliwe rozstrzygnicie sprawy li tylko na podstawie zoonej przez podatnika deklaracji oraz faktur zakupów i sprzeday. Dla rozstrzygnicia prawa do odliczenia podatnika w takim przypadku konieczne jest ustalenie, czy miao miejsce naduycie prawa w postaci transakcji karuzelowych, a jeli tak, to jaka bya w tym rola podatnika, czy by to udzia wiadomy, a jeli nie, to czy dochowa on naleytej staranno.
                                           • 20.11.2019Róne prewspóczynniki VAT dla rónych sektorów dziaalnoci podatnika
                                            W przypadku, gdy nabywane towary i usugi podatnik wykorzystuje zarówno do dziaalnoci gospodarczej, jak i poza ni, ustaleniu wartoci naliczonego podatku VAT, jaki bdzie móg odliczy w zakresie prowadzonej dziaalnoci, suy tzw. prewspóczynnik VAT (sposób okrelenia proporcji). Organy podatkowe stoj niejednokrotnie na stanowisku, e w wietle przepisów ustawy o VAT nie jest moliwe zastosowanie rónych sposobów okrelenia proporcji w odniesieniu do rónych sektorów dziaalnoci jednego podatnika. W wyroku z 2 padziernika 2019 r. ze stanowiskiem tym nie zgodzi si Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie, który orzek, e w wietle art. 86 ust. 2a ustawy o VAT „...kade nabycie towarów i usug podatnik powinien rozpatrywa oddzielnie, co ewidentnie wymaga stosowania odrbnych prewspóczynników dla rónych rodzajów prowadzonej dziaalnoci i rónych naby” (sygn. akt I SA/Kr 851/19).
                                            • 20.11.2019Czy naley zgasza rachunki wirtualne?
                                             Pytanie: Wnioskodawca dokonuje sprzeday towarów lub wiadczy usugi na rzecz innych czynnych podatników VAT. W zwizku z dokonywaniem tych sprzeday bank wiadczy na rzecz Wnioskodawcy tzw. usug SIMP. Usuga ta polega na tym, e Wnioskodawca generuje dla poszczególnych klientów tzw. wirtualne numery rachunków bankowych, na które dany klient dokonuje patnoci. Czy Wnioskodawca ma obowizek zgasza (dokonywa aktualizacji zgoszenia identyfikacyjnego) do waciwego naczelnika urzdu skarbowego albo organu waciwego na podstawie odrbnych przepisów tzw. rachunki wirtualne?
                                             • 19.11.2019Podatki 2020: Ulga na ze dugi w PIT
                                              1 stycznia 2020 r. wejdzie w ycie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych, która wprowadza rozwizania majce zmobilizowa duników transakcji handlowych (przedsibiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapaty w ustalonym terminie, jak równie zniechci do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wyduonych terminów zapaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczce nowej ulgi na ze dugi. Ulga ta jest ju od kilku lat w VAT, teraz bdzie równie w PIT i CIT.
                                              • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
                                               Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
                                               • 19.11.2019Wystawienie faktury zbiorczej gdy brak paragonów
                                                Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje zgodnie z obowizujcymi przepisami, wystawiajc faktur zbiorcz do paragonów nie otrzymujc od Klienta oryginaów paragonów ale posiadajc inne dokumenty (dowód wydania, egzemplarz paragonu fiskalnego majcy posta elektroniczn pozostajcych u Wnioskodawcy) potwierdzajce dokonane wczeniej transakcje?
                                                • 18.11.2019Podatki 2020: Ulga na ze dugi w PIT
                                                 1 stycznia 2020 r. wejdzie w ycie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych, która wprowadza rozwizania majce zmobilizowa duników transakcji handlowych (przedsibiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapaty w ustalonym terminie, jak równie zniechci do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wyduonych terminów zapaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczce nowej ulgi na ze dugi. Ulga ta jest ju od kilku lat w VAT, teraz bdzie równie w PIT i CIT.
                                                 • 18.11.2019Obowizek korekty VAT w zwizku z wydatkami na ulepszenie nieruchomoci
                                                  Czym jest ulepszenie? Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie wskazuje na czym ono polega. Wyjanienie tego pojcia zaczerpn mona z ustaw o podatkach dochodowych. I tak w myl art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulepszenie rodka trwaego ma miejsce gdy:
                                                  • 18.11.2019NSA. Refakturowanie mediów przy umowie najmu
                                                   Z uzasadnienia: Usugi dostawy wody, odprowadzania cieków stanowi obiektywnie jedno niepodzielne wiadczenie ekonomiczne. Pomimo bowiem odrbnego wskazania w umowie czynszu najmu oraz kosztów za te media, najemca nie moe decydowa o koszcie korzystania z nich. Dodatkowo najemca nie ma wyboru podmiotu dostarczajcego wskazane media do budynku dzierawionego przez wnioskodawc. Dostarczanie naley zatem potraktowa jako wiadczenie jednolite i kompleksowe. W konsekwencji odsprzeda mediów naley traktowa jako element usugi najmu, a zatem w rozpatrywanej sprawie gmina bdzie moga stosowa zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 206 ] nastpna strona »