Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawierajcego NIP
  Pytanie: Czy Spóka bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury niezawierajcej NIP do paragonu fiskalnego niezawierajcego NIP? Czy w przypadku, gdy Spóka - na danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury korygujcej zawierajcej NIP lub zaakceptowania noty korygujcej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
  • 13.01.2020WSA. Kiedy ujmowa korekty cen transferowych?
   Z uzasadnienia: W sprawie nie znajd zastosowania postanowienia art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, bowiem nalenoci otrzymanej przez skarc z tytuu przyjtego mechanizmu dostosowania rentownoci nie mona przypisa do jakiegokolwiek wiadczenia ze strony spóki, nie stanowi ono równie korekty ceny dokonanych wczeniej sprzeday produktów. Zastosowanie mechanizmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów bowiem nie ulega zmianie warto sprzedanych produktów. Zmniejszenie wysokoci przychodów wynika jedynie z umowy stron i nie znajduje natychmiastowego przeoenia na skutki podatkowe.
   • 10.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
    Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
    • 10.01.2020Programici i ulga IP BOX
     Przedsibiorcy osigajcy dochody generowane przez prawa wasnoci intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mog korzysta z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Podatnicy, opodatkowujcy dochody z kwalifikowanych IP stawk 5%, maj obowizek prowadzenia wyodrbnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych zwizanych z uzyskiwaniem tych dochodów, ale przepisy o IP Box nie narzucaj podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarze na cele stosowania preferencji IP Box.
     • 09.01.2020Brak dorczenie odpisu tytuu wykonawczego nie wpywa na wano czynnoci
      Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania rodka egzekucyjnego, o którym podatnik zosta zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia nastpujcego po dniu, w którym zastosowano rodek egzekucyjny. Unormowanie to nawizuje i wie skutek przerwania biegu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego wycznie z zastosowaniem rodka egzekucyjnego, o którym podatnik zosta zawiadomiony, a nie z dorczeniem odpisu tytuu wykonawczego.
      • 09.01.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 5%, 7%, 9,5% czy 11,5%?
       Od 2016 roku, zgodnie z ustaw z 9 padziernika 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830), która wdroya dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opónie w patnociach w transakcjach handlowych, wysoko odsetek ustawowych zaley od tego, z jakiego tytuu s one naliczane. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
       • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
        Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
        • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
         Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
         • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
          Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
          • 07.01.2020NSA. Mona odliczy VAT z czciowo nierzetelnej faktury
           Z uzasadnienia: W przypadku, gdy moliwe jest precyzyjne wyodrbnienie czynnoci faktycznie dokonanych (od czynnoci fikcyjnej) i przypisanie im konkretnych wartoci, cakowita odmowa prawa do obnienia podatku nalenego z uwagi na stwierdzenie czynnoci fikcyjnej jest zbyt daleko idca. Stanowisko takie nie daje si bowiem usprawiedliwi ani w wietle brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, który expressis verbis wyklucza odliczenie "w czci" dotyczcej czynnoci niedokonanych, ani w wietle podstawowych zaoe konstrukcyjnych podatku VAT jako podatku obrotowego.
           • 07.01.2020PIT za 2019: Wymiana dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej
            Pytanie: Wnioskodawczyni planuje inwestycj zwizan z termomodernizacj dachu. W ramach prac przewidziane s nastpujce etapy: usunicie starego pokrycia (gont bitumiczny, papa podkadowa) oraz ewentualna wymiana uszkodzonych desek w odeskowaniu, docieplenie dachu styropianem (materia pooony na deskowanie), uoenie nowego pokrycia dachu (blachodachówka), wymiana rynien i rur spustowych, utylizacja starego pokrycia. Które etapy i zwizane z nimi materiay budowalne i koszty usugi mona odliczy od dochodu w ramach ulgi podatkowej zwizanej z termomodernizacj?
            • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
             Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
             • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
              Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
              • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
               W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
               • 03.01.2020NSA: Dopuszczalno wniesienia zaalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postpowania
                Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau Konstytucyjnego - wykadnia prawa, jeli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierza do rozszerzenia gwarancji procesowych praw obywatela (...). Nie ulega te kwestii, e prawo do poddania kontroli instancyjnej zasadnoci postanowie kadego rodzaju w sprawie zawieszenia postpowania zakres uprawnie procesowych wydatnie zwiksza. Z przepisu art. 201 § 3 O.p. nie wynika (...), by ustawodawca ogranicza prawo wniesienia zaalenia tylko do niektórych rodzajów postanowie w sprawie zawieszenia postpowania. Nie moe ulega wtpliwoci, e gdyby taka bya wola ustawodawcy, to wprost unormowaby to we wskazanym przepisie, bd te dokona jego nowelizacji.
                • 02.01.2020Opinia zabezpieczajca: Obnienie stawek amortyzacji w okresie korzystania z pomocy publicznej
                 Korzy podatkowa uzyskana w wyniku obnienia stawek amortyzacji nie bdzie sprzeczna z przedmiotem i celem przepisu art. 15 ust. 6 updop. Zgodnie z tym przepisem - kosztem uzyskania przychodów s odpisy z tytuu zuycia rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wycznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzgldnieniem art. 16. Zdaniem Szefa KAS, pierwotne obnienie stawek amortyzacyjnych rodków trwaych jest sposobem na "zachowanie” kosztu podatkowego na czas, kiedy Wnioskodawca bdzie móg go uwzgldni przy ustalaniu podatku dochodowego.
                 • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                  Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                  • 02.01.2020NSA: Nie mona stwierdzi niewanoci decyzji niedorczonej stronie
                   Stwierdzenie niewanoci decyzji podatkowej jest moliwe jedynie w stosunku do decyzji ostatecznej, która zostaa skutecznie wprowadzona do obrotu prawnego i w tym obrocie wystpuje. Z tego powodu nie mona stwierdzi niewanoci decyzji prawnie nieistniejcej, np. niedorczonej stronie postpowania.
                   • 02.01.2020Szkolenia w Poznaniu: Podatek VAT w roku 2020 - najwaniejsze problemy i konsekwencje ostatnich zmian
                    Liczba wprowadzonych zmian w ustawie o VAT, które obowizuj od niedawna jest rekordowa. S to zmiany dotykajce istotnych obszarów, wpywajce na praktyk rozlicze podatku, prawo do odliczenia, konstrukcj pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialno solidarn czy konieczno stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. biaej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczajce byo zapoznanie si z nowymi przepisami, które wchodziy w ycie na przeomie roku, tak w roku 2020 konieczna staje si ponowna analiza uregulowa VAT oraz procedur stosowanych w organizacji. I wanie przedstawienie zmian i ich konsekwencji w 2020 roku jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.
                    • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
                     Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
                     • 01.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne w rozliczeniu rocznym za 2019 r.
                      Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne oraz na ubezpieczenie spoeczne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie spoeczne ze rodków podatnika w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                      • 01.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
                       Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                       • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                        Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                        • 31.12.2019Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT
                         1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                         • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                          Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                          • 28.12.2019Szkolenia we Wrocawiu: Podatek VAT w roku 2020 - najwaniejsze problemy i konsekwencje ostatnich zmian
                           Liczba wprowadzonych zmian w ustawie o VAT, które obowizuj od niedawna jest rekordowa. S to zmiany dotykajce istotnych obszarów, wpywajce na praktyk rozlicze podatku, prawo do odliczenia, konstrukcj pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialno solidarn czy konieczno stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. biaej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczajce byo zapoznanie si z nowymi przepisami, które wchodziy w ycie na przeomie roku, tak w roku 2020 konieczna staje si ponowna analiza uregulowa VAT oraz procedur stosowanych w organizacji. I wanie przedstawienie zmian i ich konsekwencji w 2020 roku jest przedmiotem prezentowanego szkolenia.
                           • 23.12.2019Podatki 2020: Ulga na „ze dugi” w CIT – nowe prawo wierzyciela i nowy obowizek dunika
                            1 stycznia 2020 r. wejd w ycie zmiany w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019 poz. 865, dalej jako ustawa o PDOP), wprowadzone na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych (Dz. U. 2019 poz. 1649). W wyniku tej nowelizacji, do ustawy o PDOP wprowadzona zostanie tzw. ulga na ze dugi.
                            • 23.12.2019Zatory patnicze - od stycznia 2020 firmy atwiej odzyskaj dug
                             1 stycznia 2020 r., razem z wejciem w ycie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych  zmienione i doprecyzowane zostan najwaniejsze przepisy dotyczce postpowania z nieuczciwymi kontrahentami, a wierzyciele dostan dostp do nowych regu i rozwiza, które pomog odzyskiwa przeterminowane patnoci.
                             • 23.12.2019Umowa komisu a VAT
                              Umowa komisu zdefiniowana zostaa w art. 765 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przyjmujcy zlecenie (komisant) zobowizuje si za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie dziaalnoci swego przedsibiorstwa do kupna lub sprzeday rzeczy ruchomych na rachunek dajcego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu wasnym. Z definicji tej wynika, i wyróni tu naley dwie umowy po sobie nastpujce. Po pierwsze zobowizanie si komisanta do sprzeday powierzonych mu ruchomoci. W drugiej kolejnoci mamy do czynienia z umow sprzeday ruchomoci powierzonych mu przez komitenta.
                              • 23.12.2019Podatki 2020: IP Box i ulga na ze dugi w PIT i CIT coraz bliej
                               W 2020 r. przedsibiorcy otrzymaj moliwo skorzystania z nowej ulgi podatkowej w podatkach dochodowych PIT i CIT – tzw. IP Box da moliwo rozliczenia dochodów z komercjalizacji praw wasnoci intelektualnej wedug stawki na poziomie 5 proc. Wród podatkowych nowoci jest te m.in. prawo do ulgi na ze dugi w PIT i CIT, które bdzie przysugiwa poszkodowanym przez zatory patnicze.
                               • 20.12.2019Podatki 2020: IP Box i ulga na ze dugi w PIT i CIT coraz bliej
                                W 2020 r. przedsibiorcy otrzymaj moliwo skorzystania z nowej ulgi podatkowej w podatkach dochodowych PIT i CIT – tzw. IP Box da moliwo rozliczenia dochodów z komercjalizacji praw wasnoci intelektualnej wedug stawki na poziomie 5 proc. Wród podatkowych nowoci jest te m.in. prawo do ulgi na ze dugi w PIT i CIT, które bdzie przysugiwa poszkodowanym przez zatory patnicze.
                                • 20.12.2019Podatki 2020: Ulga na „ze dugi” w CIT – nowe prawo wierzyciela i nowy obowizek dunika
                                 1 stycznia 2020 r. wejd w ycie zmiany w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2019 poz. 865, dalej jako ustawa o PDOP), wprowadzone na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych (Dz. U. 2019 poz. 1649). W wyniku tej nowelizacji, do ustawy o PDOP wprowadzona zostanie tzw. ulga na ze dugi.
                                 • 20.12.2019NSA: Przedstawiciel podatkowy to nie penomocnik
                                  Przedstawiciel podatkowy, ustanowiony na podstawie art. 18a ustawy o VAT, przez podatnika nieposiadajcego siedziby dziaalnoci gospodarczej lub staego miejsca prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na terytorium pastwa czonkowskiego, podlegajcego obowizkowi zarejestrowania si jako podatnik VAT czynny, z uwagi na zakres dziaania okrelony w art. 18c ustawy o VAT nie ma umocowania do reprezentowania tego podatnika w postpowaniu podatkowym. Takie umocowanie moe natomiast uzyska w oparciu o udzielone mu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej penomocnictwo.
                                  • 19.12.2019NSA: Skarc wydan interpretacj naley precyzyjnie sformuowa zarzuty
                                   Z uzasadnienia: Sd administracyjny jest zwizany zarzutami skargi wniesionej na interpretacj indywidualn i nie moe poszukiwa uchybie prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostay podniesione.(...) sd ten (I instancji - dop. red.) nie moe skutecznie rozpozna takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowizku domyla si intencji autora skargi lub jego argumentacji.
                                   • 19.12.2019Podatki 2020: Faktura tylko do paragonu z NIP
                                    Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca bdzie móg wystawi nabywcy (podatnikowi VAT) faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy bdzie grozia sankcja w wysokoci 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Powysze zmiany nie bd dotyczyy podatników wiadczcych usugi taksówek osobowych, z wyczeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowc (PKWiU 49.32.11.0). Dodajmy, e pierwotnie zmiany te miay wej w ycie 1 wrzenia tego roku.
                                    • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                     Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                                     • 18.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
                                      Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
                                      • 18.12.2019Podatki 2020: Faktura tylko do paragonu z NIP
                                       Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), sprzedawca bdzie móg wystawi nabywcy (podatnikowi VAT) faktur do paragonu tylko jeli paragon ten bdzie zawiera NIP nabywcy. Za naruszenie tego przepisu sprzedawcy bdzie grozia sankcja w wysokoci 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Powysze zmiany nie bd dotyczyy podatników wiadczcych usugi taksówek osobowych, z wyczeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowc (PKWiU 49.32.11.0). Dodajmy, e pierwotnie zmiany te miay wej w ycie 1 wrzenia tego roku.
                                       • 18.12.2019Poniesienie nakadów na cudzy budynek a VAT
                                        Inwestycja w obcym rodku trwaym – bo tym wanie jest tytuowy budynek – stanowi nakad na tego rodzaju rzecz. Nie jest on wasnoci ponoszcego nakady a jedynie przez niego uytkowany na podstawie umowy najmu, dzierawy lub im podobnej. Postpowanie takie jest najczstsze wród przedsibiorców nowych, którzy z reguy na potrzeby wasnej dziaalnoci wykorzystuj na podstawie stosownych umów cudze nieruchomoci. Na zakup lub wybudowanie wasnego budynku na pocztku prowadzenia dziaalnoci z reguy ich jeszcze nie sta.
                                        • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
                                         Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
                                         • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
                                          Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
                                          • 17.12.2019Zmiany przepisów 2020: Nowe reguy na rynku usug przewozu osób
                                           Nowe obowizki dla firm, które zajmuj si porednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotycz kierowców wykonujcych przewóz osób. Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi si nowa usuga transportowa - porednictwo przy przewozie osób.
                                           • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
                                            Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
                                            • 17.12.2019VAT 2019: Obowizkowy mechanizm podzielonej patnoci w serwisie
                                             Spóka z o.o. wiadczy m.in. usugi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W skad usugi serwisowej wchodz uyte materiay oraz robocizna. Czy w zwizku z wejciem w ycie z dniem 1 listopada 2019 r. art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug wystawiane faktury w wypadku, gdy warto czci wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usug wchodzcych w skad usugi serwisowej przekroczy 15 000 z brutto powinny zawiera wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”?
                                             • 17.12.2019NSA. Odsprzeda usug hotelowych i gastronomicznych z prawem do odliczenia VAT
                                              Z uzasadnienia: Pomimo uchylenia z dniem 1 grudnia 2008 r. przepisu art. 88 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy o VAT, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzcy dziaalno hotelow, który korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usug gastronomicznych i noclegowych, z uwagi na tre art. 176 Dyrektywy 112 nadal ma prawo do odlicze okrelonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym cigu spenia przesanki przewidziane w tej normie prawnej.
                                              • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
                                               Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
                                               • 16.12.2019Zmiany przepisów 2020: Nowe reguy na rynku usug przewozu osób
                                                Nowe obowizki dla firm, które zajmuj si porednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotycz kierowców wykonujcych przewóz osób. Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi si nowa usuga transportowa - porednictwo przy przewozie osób.
                                                • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
                                                 Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, e partnerzy s podmiotami zewntrznymi w stosunku do spóki jest pozbawione racji. Okoliczno ta nie wycza powyszych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin fakt, e w czci merytorycznej wyjazdów bd odbyway si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie ksztatowanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, e w szkoleniach nie bd brali udzia wszyscy pracownicy spóki, lecz tylko osoby wykonujce na rzecz spóki okrelone czynnoci na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                                 • 16.12.2019Ryczat wyklucza ulg IP BOX
                                                  Wybór przez Wnioskodawczyni ryczatu ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 r. przychodów z dziaalnoci gospodarczej, pozbawia j moliwoci skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokoci 5% od dochodu osignitego w 2019 r. z kwalifikowanego prawa wasnoci intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                                  • 13.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
                                                   Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 206 ] nastpna strona »