Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 07.04.2020Okrelenie daty dostawy towaru na potrzeby VAT
  Termin „dostawa towarów” zosta przez ustawodawc uyty w art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z nim „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Z kolei w wietle art. 19a ust. 1 ustawy o VAT pojcie dostawy towarów wyznacza moment powstania obowizku podatkowego, a wic moment powstania przychodu z dokonanej transakcji i wykazania rónicy pomidzy VAT ze sprzeday a VAT z faktur zakupowych dajcych prawa do odliczenia.
  • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
   Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
   • 06.04.2020Maonek nie zawsze skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej
    Pani Janina jest w zwizku maeskim. Wraz z mem mieszka w domu, którego jedynym wacicielem jest jej m. W 2019 r. zainstalowali instalacj fotowoltaiczn. Maonkowie pozostaj we wspówasnoci majtkowej i wspólnie ponosz koszty utrzymania domu. Pani Janina prowadzi dziaalno i osiga dochody w Polsce, natomiast jej m pracuje poza granicami kraju i nie osiga adnego dochodu w Polsce. Czy Pani Janina moe skorzysta z ulgi i odliczy koszty instalacji fotowoltaicznej?
    • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
     Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
     • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
      Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
      • 03.04.2020Paragony z NIP kopotem dla firm
       Czy kserokopia paragonu, który w rozumieniu ustawy jest faktur uproszczon stanowi jego jedyn wersj? Co ma zrobi osoba proszca o wystawienie faktury w wersji papierowej a nie wydruku fiskalnego jeeli dane przedsibiorstwo odmawia tej czynnoci?
       • 02.04.2020Bdna stawka VAT na fakturze. Skutki podatkowe
        Podatnicy zwykle wiedz, jak stawk VAT powinni zastosowa dla wiadczonej przez siebie usugi lub sprzedawanego towaru. Niekiedy jednak mog popeni bd. Dotyczy to zwaszcza takich transakcji, które zdarzaj si sporadycznie.
        • 01.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
         Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Regulacje te wchodz w ycie 1 kwietnia br. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
         • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz
          Jest to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma Ci zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
          • 01.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
           Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Regulacje te wchodz w ycie 1 kwietnia br. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
           • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz
            Jest to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma Ci zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
            • 01.04.2020NSA. Darowizna nieruchomoci z majtku osobistego do majtku wspólnego maonków
             Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie powinien swoim zakresem obejmowa takich zdarze jak darowizny dokonywane pomidzy maonkami, czy rozszerzenie wspólnoci majtkowej maeskiej, które w istocie nie stanowi obrotu nieruchomociami lub innymi przedmiotami majtkowymi, a maj tylko charakter organizacyjny, ksztatujcy i porzdkujcy maeski ustrój majtkowy, podobnie jak ograniczenie wspólnoci ustawowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
             • 01.04.2020Ulga na ze dugi w VAT przy czciowej zapacie
              Czy jeli w okresie po uprawdopodobnieniu niecigalnoci wierzytelnoci doszo do czciowego uregulowania wierzytelnoci, a przedsibiorca zamierza skorzysta z ulgi na ze dugi poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej za okres w którym doszo do uprawdopodobnienia niecigalnoci, to czy bdzie on uprawniony do skorzystania z ulgi na ze dugi w stosunku do caej kwoty wierzytelnoci wynikajcej z wystawionej faktury, czy jedynie w stosunku do kwoty wierzytelnoci wynikajcej z wystawionej faktury i nieuregulowanej na moment skadania skorygowanej deklaracji?  
              • 31.03.2020Fiskus zabiera, potem myli
               Prawo podatkowe nakazuje, by organy, rozstrzygajc spraw podatnika, wyjaniy mu i uzasadniy, dlaczego akurat tak, a nie inaczej naley interpretowa dany przepis. Organ zobowizany jest wskaza, jakie argumenty stoj za jego postpowaniem. Nie moe te stosowa wykadni przepisów prowadzcej do zwikszenia obcie podatkowych, które mog by nakadane na podatników tylko w drodze ustawy. W wyroku z 23 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu uchyli zaskaron przez spók interpretacj organu podatkowego, bo ten naruszy wszystkie wskazane wyej reguy, pozbawi spók prawa do penego odliczenia poniesionych na nabycie usug wydatków, nie wykazujc przy tym logicznego procesu rozumowania.
               • 31.03.2020Wykonywanie usug w ramach dziaalnoci nierejestrowej: Liczy si miesiczny przychód
                Zamierzam zaj si w przyszoci usugami pralniczymi, które bd polegay na praniu i czyszczeniu odziey. Czy mog prowadzi dziaalno nierejestrowan, zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa przedsibiorców, jeeli przychód w skali miesica nie przekroczy 1300 z (50% minimalnego wynagrodzenia)? Dodam, e w okresie ostatnich 60 miesicy nie wykonywaam dziaalnoci gospodarczej.
                • 30.03.2020VAT. Gotowo do wykonania usugi to usuga?
                 Wykonanie usugi w wietle ustawy o podatku od towarów i usug moe przejawia si na wiele sposobów. Usuga wiadczenia na rzecz jej beneficjenta nie zawsze musi przybiera posta realizacji czynnoci uzgodnionej przez strony czynnoci. Dopuszczalne jest zawarcie umowy, której treci bdzie oczekiwanie na wezwanie przez wierzyciela do wykonania treci umowy lub oczekiwanie na zaistnienie okolicznoci, w których wiadczenie bdzie naleao wykona.
                 • 26.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                  W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                  • 26.03.2020Darowizna w ksigach rachunkowych
                   Przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do nieodpatnego przekazania rónego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujcie rachunkowe darowizny dokadnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (dalej: uor), w którym ustawodawca okreli rodzaj kosztu darczycy lub te przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpatne przekazanie aktywów, którymi mog by zarówno rodki trwae jak i rodki pienine czy te towary lub materiay ewidencjonujemy w ksigach rachunkowych jako pozostae koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody zwizane porednio z dziaalnoci operacyjn jednostki.
                   • 26.03.2020WSA. Rozliczenie PIT jako samotny rodzic przy opiece naprzemiennej
                    Skoro nie budzi wtpliwoci, e w sprawie rodzice nie wychowuj i nie opiekuj si dzieckiem "wspólnie" (tj. w tym samym czasie i miejscu), ale kade z nich odrbnie, w wyznaczonym czasie, bez udziau drugiego z rodziców, to przyj naley, e proces wychowywania dzieci realizowany jest przez kadego z rodziców "samotnie". Wobec braku wymogu samotnego wychowywania dziecka przez cay rok podatkowy nie moe te mie znaczenia prawnego szczegóowe procentowe okrelenie czasu faktycznie spdzonego z dzieckiem w cigu roku czy te stopie rzeczywistego zaangaowania w proces wychowania dziecka - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                    • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
                     Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
                     • 25.03.2020Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR, KUP i VAT
                      Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2018 r, odnalezion w 2020 r. w biecym miesicu (miesicu odnalezienia)? Nie odliczyem z niej podatku VAT, nie uwzgldniem jej w rejestrach. Czy jest jaka szansa, aby odliczy wykazany na niej podatek VAT? Jeeli nie, to czy VAT z tej faktury mog zaliczy do kosztów?
                      • 24.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                       W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                       • 24.03.2020Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR, KUP i VAT
                        Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2018 r, odnalezion w 2020 r. w biecym miesicu (miesicu odnalezienia)? Nie odliczyem z niej podatku VAT, nie uwzgldniem jej w rejestrach. Czy jest jaka szansa, aby odliczy wykazany na niej podatek VAT? Jeeli nie, to czy VAT z tej faktury mog zaliczy do kosztów?
                        • 24.03.2020NSA. Postanowienie o przedueniu terminu zwrotu VAT musi zawiera dat
                         Organ podatkowy dostrzegajc potrzeb wydania postanowienia o przedueniu terminu zwrotu podatku w toku prowadzonego postpowania podatkowego powinien sprecyzowa termin przez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej, do której termin zwrotu podatku pozostanie w fazie przeduenia. Uycie przez organ frazy "do czasu zakoczenia weryfikacji rozlicze w ramach postpowania podatkowego" nakazuje lokowa moment koczcy przeduenie terminu zwrotu w bliej nieokrelonej przyszoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 23.03.2020NSA. Odsetki od zasdzonego odszkodowania s opodatkowane PIT
                          Skoro odsetki za opónienie w spenieniu wiadczenia pieninego nie s ani waciwym odszkodowaniem, ani zadouczynieniem, to nie mieszcz si w zakresie zwolnienia podatkowego. Dlatego jeli ustawodawca nie wymieni odsetek od odszkodowania jako podlegajcych zwolnieniu, to przyjcie odmiennego pogldu byoby przejawem niedopuszczalnego zastosowania wykadni rozszerzajcej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 20.03.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 4,5%, 6,5%, 9% czy 11%?
                           Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 18 marca 2020 r. Od tego dnia zmieniy si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego, a take odsetek za opónienie, a okrelonych w ustawy o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                           • 20.03.2020Rozwizania MF w pakiecie dziaa tarczy antykryzysowej
                            Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsibiorców, wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiza MF, które znalazy si w Gospodarczej i Spoecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczestwa Przedsibiorstw i Pracowników w zwizku z pandemi wirusa SARS-CoV-2. Na tarcz antykryzysow skada si pi filarów: Bezpieczestwo Pracowników, Finansowanie Przedsibiorstw, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program Inwestycji Publicznych.
                            • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
                             W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów ze róda przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów, z wyjtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformuowano zamknity katalog wydatków, które zostay wyczone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
                             • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                              Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                              • 20.03.2020Przekazanie przedsibiorstwa maonkowi. Czy towary mog by kosztem?
                               Podatniczka zamierza przej  nieodpatnie przedsibiorstwo swojego ma. Z mem czy j wspólno majtkowa. W skad przedsibiorstwa wchodz zamortyzowane rodki trwae, drobne wyposaenie oraz towary handlowe. Czy przyjte w ramach przedsibiorstwa towary handlowe bd dla podatniczki stanowi koszty uzyskania przychodu, wynikajcego ze sprzeday towarów?
                               • 18.03.2020Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
                                Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
                                • 18.03.2020Podatnik ma prawo do przeprowadzenia dowodu przeciwnego
                                 Organy podatkowe nie mog opiera niekorzystnych dla podatników decyzji jedynie na urzdowych dokumentach, jednoczenie nie dopuszczajc dowodów przeciwnych. Wyrokiem z 8 listopada 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie uchyli decyzj organu podatkowego, okrelajc podatnikowi wysoko zobowizania akcyzowego, bo organ ten nie uwzgldni przy jej wydawaniu dowodów przedstawionych przez podatnika (sygn. akt I SA/Kr 1000/19).
                                 • 17.03.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
                                  Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
                                  • 17.03.2020Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
                                   Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
                                   • 17.03.2020NSA. Ulga na dzieci i fiskus: Kto daje i odbiera...
                                    Jeeli organy podatkowe utwierdzaj podatnika w przekonaniu, e przysuguje mu ulga prorodzinna w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie kwestionujc tego prawa w toku czynnoci sprawdzajcych za poprzedni rok podatkowy, a take zwracajc nadpat podatku wynikajc z deklaracji za kolejny, sporny rok podatkowy, w której w takim samym stanie faktycznym i prawnym ulg t podatnik uwzgldni, to art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, sprzeciwia si póniejszemu wszczciu postpowania i okreleniu w drodze decyzji zobowizania podatkowego za ten rok bez uwzgldnienia ulgi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 16.03.2020WSA. Podatek od wspólnej nieruchomoci: Kady z maonków powinien otrzyma decyzj
                                     Maonkowie nie s cznie zobowizani do zapacenia podatku od nieruchomoci stanowicych, zarówno ich wspówasno, jak i odrbn wasno kadego z nich. Kady z maonków powinien wic otrzyma odrbnie decyzj podatkow na nieruchomo wchodzc w skad majtku maeskiego. W decyzji powinni by wykazani obydwoje maonkowie jako podatnicy, a podatek w jednej kwocie (bez podziau). Praktyka wymierzania podatku od nieruchomoci w jednej decyzji dorczanej dowolnemu maonkowi jest niezgodna z wymogami Ordynacji podatkowej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                     • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                      Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                      • 13.03.2020Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                       Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
                                       • 12.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                        Dwie studiujce córki podatnika postanowiy w okresie przerwy wakacyjnej pój do pracy, aby zasili skromny budet rodzinny. Córki podatnika wykonyway prace usugowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytuu tej umowy mona traktowa jako „dochód podlegajcy opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                        • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                         Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                         • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                          Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                          • 11.03.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                                           Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                                           • 11.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                            Dwie studiujce córki podatnika postanowiy w okresie przerwy wakacyjnej pój do pracy, aby zasili skromny budet rodzinny. Córki podatnika wykonyway prace usugowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytuu tej umowy mona traktowa jako „dochód podlegajcy opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                            • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - objanienia podatkowe MF
                                             Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowao objanienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytuu wsparcia nowej inwestycji. Objanienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                             • 10.03.2020Sprzeda rodka trwaego w ksigach rachunkowych
                                              Przychodem przedsibiorstwa moe by zarówno sprzeda usug czy towarów, jak i sprzeda skadników majtku. Czsto zdarza si, e mamy do czynienia ze sprzeda rodków trwaych, które wczeniej byy uytkowane przez jednostk. Powodów sprzeday skadnika majtku moe by wiele. Moe to by podyktowane zmian technologiczn, zuyciem rodka trwaego w sposób, który uniemoliwia dalsze uytkowanie, czy te wymian na nowszy skadnik majtku.
                                              • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                               Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                               • 10.03.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                                                Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                                                • 10.03.2020Patno na rachunek spoza wykazu podatników VAT. Objanienia niewiele wyjaniy
                                                 Mno si niejasnoci wokó skutków podatkowych wpat na rachunki bankowe dokonanych bez uwzgldnienia zasad wprowadzonych przez znowelizowane przepisy. Tylko cz wtpliwoci interpretacyjnych udao si usun poprzez publikacj pod koniec ubiegego roku objanie podatkowych. Ministerstwo Finansów postanowio odpowiedzie na par pyta dot. skutków podatkowych patnoci dokonanej na rachunek bankowy spoza wykazu podatników VAT, a zawartych w interpelacji poselskiej.
                                                 • 09.03.2020Sprzeda rodka trwaego w ksigach rachunkowych
                                                  Przychodem przedsibiorstwa moe by zarówno sprzeda usug czy towarów, jak i sprzeda skadników majtku. Czsto zdarza si, e mamy do czynienia ze sprzeda rodków trwaych, które wczeniej byy uytkowane przez jednostk. Powodów sprzeday skadnika majtku moe by wiele. Moe to by podyktowane zmian technologiczn, zuyciem rodka trwaego w sposób, który uniemoliwia dalsze uytkowanie, czy te wymian na nowszy skadnik majtku.
                                                  • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                                   1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 206 ] nastpna strona »