Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 10.06.2020Korepetycje zwolnione z VAT
  Podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (klasyfikacja PKD: 85.59.B - Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) i rozlicza si przy uyciu karty podatkowej. W zakresie swojej dziaalnoci wiadczy usugi edukacyjne w postaci udzielania lekcji na godziny (korepetycje) z zakresu matematyki oraz fizyki. Czy usuga ta  jest zwolniona od podatku od towarów i usug na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT?
  • 10.06.2020Kiedy nabywca moe zosta pocignity do odpowiedzialnoci podatkowej
   Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, podatnik VAT na rzecz którego dokonano dostawy towarów, wymienionych w zaczniku nr 15, odpowiada solidarnie z dostawc za jego zalegoci podatkowe. Odpowiedzialno dotyczy zalegoci podatkowych kontrahenta w czci podatku przypadajcej proporcjonalnie na dostaw dokonan na jego rzecz, jeeli w momencie dokonania dostawy podatnik wiedzia lub mia uzasadnione podstawy do przypuszczania, e caa kwota podatku przypadajca na dokonan na jego rzecz dostaw lub jej cz nie zostanie odprowadzona na rzecz fiskusa.
   • 09.06.2020Zasada rozstrzygania wtpliwoci na korzy podatnika
    Zgodnie z zasad prowadzenia postpowania podatkowego w sposób budzcy zaufanie do organów podatkowych powinno ono by postpowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje si równo interesy Strony i Skarbu Pastwa, a wtpliwoci zgodnie z zasad „in dubio pro tributario” rozstrzyga si na korzy podatnika. Ta prosta zasada wypracowywana latami przez wspólnotowe, ale te polskie orzecznictwo, o której istnieniu organy podatkowe wol nie pamita, zostaa wprowadzona do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), zwanej dalej „Ordynacj podatkow” za spraw art. 2a, który brzmi: „niedajce si usun wtpliwoci co do treci przepisów prawa podatkowego rozstrzyga si na korzy podatnika”.
    • 09.06.2020VAT od towarów i majtku firmowego zmarego przedsibiorcy - interpretacja ogólna MF
     Generalnie towary, w stosunku do których podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego, które po nabyciu nie byy przedmiotem dostawy, na moment wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, podlegaj opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, gdy w momencie wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego towary tego przedsibiorstwa nie stanowi przedmiotu ostatecznej konsumpcji.
     • 09.06.2020WSA. Dziedziczenie praw autorskich
      Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje si do nabycia praw majtkowych w drodze dziedziczenia, za nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spaty równowartoci wierzytelnoci zmarej wchodzi do spadku po zmarej, to przychody z tytuu nabycia tego prawa majtkowego podlegaj opodatkowaniu na podstawie powyszej ustawy. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny Gdasku.
      • 09.06.2020Korepetycje zwolnione z VAT
       Podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (klasyfikacja PKD: 85.59.B - Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) i rozlicza si przy uyciu karty podatkowej. W zakresie swojej dziaalnoci wiadczy usugi edukacyjne w postaci udzielania lekcji na godziny (korepetycje) z zakresu matematyki oraz fizyki. Czy usuga ta  jest zwolniona od podatku od towarów i usug na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT?
       • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
        Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
        • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
         Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
         • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
          Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.
          • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
           Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
           • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
            Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
            • 04.06.2020WSA. Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzeday nieruchomoci
             Art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usug mona i naley interpretowa w taki sposób, e zoenie naczelnikowi urzdu skarbowego przed dniem dokonania dostawy zgodnego owiadczenia o wyborze opodatkowania jest jedn z moliwoci, ale nie jedyn. Strony mog wybra opodatkowanie take w akcie notarialnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
             • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
              Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
              • 03.06.2020Wsteczna rejestracja a prawo do odliczenia VAT
               2 stycznia 2020 r. przedsibiorca rozpocz jednoosobow dziaalno gospodarcz (usugi prawnicze). Przy skadaniu wniosku o wpis do CEiDG omykowo nie zoy deklaracji VAT-R. Wiedz, e nie jest formalnie podatnikiem VAT uzyska dopiero 17 lutego br., kiedy zadzwoni do Urzdu Skarbowego. Czy przedsibiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów zwizanych z dziaalnoci opodatkowan VAT za miesic stycze i luty 2020 r. (przed rejestracj)? Czy ma on prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z dat faktycznego rozpoczcia dziaalnoci, tj. od 2 stycznia 2020 r.?
               • 03.06.2020NSA. Samochód do nauki jazdy to nie pojazd specjalny
                Nie ma podstaw do przyjcia, e pojazdy przeznaczone do nauki jazdy naley traktowa jako pojazdy specjalne oraz, e brak jest przepisów pozwalajcych na uznanie, i adnotacja "L" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. W rezultacie pojazd ten nie moe by objty zwolnieniem od podatku od rodków transportowych. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                • 01.06.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 3,6%, 5,6%, 9,5% czy 11,5%?
                 Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 29 maja 2020 r. Od tego dnia zmieniaj si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opónienie okrelone w ustawie o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych do 30 czerwca br. pozostaj bez zmian. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                 • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa: Jaka jest pomoc dla jednoosobowej firmy?
                  Kompleksowy katalog dziaa wspierajcych przedsibiorców majcych na celu przeciwdziaanie negatywnym skutkom COVID-19 zawarty jest w pakiecie ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej. Na mocy tych przepisów przysuguje m.in. wiadczenie postojowe czy prawo do zwolnienia z opacania skadek na 3 miesice. W ramach Tarczy dla przedsibiorców zostay równie wprowadzone inne ulgi pomagajce w utrzymaniu dziaalnoci: odroczenie terminu patnoci albo rozoenie na raty nalenoci dotyczce wszystkich patników skadek, odstpienie od pobierania odsetek za zwok - wylicza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                  • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                   [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                   • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                    [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                    • 29.05.2020Rozliczenie VAT z faktury korygujcej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej
                     Przedsibiorca, który otrzyma najpierw faktur korygujc nie moe dokona zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujcia wczeniej faktury pierwotnej. Jak prawidowo zachowa si w takiej sytuacji? W praktyce najlepiej wystpi do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury pierwotnej, a nastpnie za faktury korygujcej. 
                     • 28.05.2020Zaliczka w walucie obcej w split payment. Jaki kurs NBP?
                      W celu realizacji zamówienia klienta spóka otrzymuje zaliczki w walucie obcej. Spóka wystawia wtedy dokument pro-forma. Czasami kupujcy dokonuje zapaty zaliczki w metodzie split payment. Zdarza si, i patno netto w walucie obcej i patno VAT nie wpywa na rachunki spóki w tym samym dniu. Z jakiego dnia spóka powinna zastosowa kurs redniego danej waluty obcej ogoszonego przez N Bank Polski dla przeliczenia kwoty caoci otrzymanej zaliczki (kwota netto plus VAT)?
                      • 27.05.2020Odwoanie od decyzji zabezpieczajcej
                       Organy podatkowe zgodnie z treci art. 33 Ordynacji podatkowej w okrelonych sytuacjach mog dokona zabezpieczenia zobowizania podatkowego na majtku podatnika lub majtku wspólnym przed terminem patnoci, jeeli zachodzi uzasadniona obawa, e nie zostanie ono wykonane. Przepis ten wskazuje przykadowe sytuacje, które mog przemawia za stwierdzeniem, e wykonanie zobowizania jest zagroone. Bdzie to m.in. trwae nieuiszczanie wymaganych zobowiza o charakterze publicznoprawnym, a take zbywanie majtku mogce utrudni lub udaremni póniejsz egzekucj. Decyzja organu nie jest ostateczna i podatnik moe, a w niektórych sytuacjach powinien si od niej odwoa.
                       • 26.05.2020Podatek od nieruchomoci wymaga zmian – twierdzi RPO
                        Przepisy dotyczce podatku od nieruchomoci s nieprecyzyjne i w wielu przypadkach krzywdzce dla podatników – twierdzi dr Adam Bodnar. Rzecznik praw obywatelskich skierowa w tej sprawie prob do Ministerstwa Finansów o odpowiedni interwencj oraz zmiany w prawie podatkowym.
                        • 26.05.2020May ZUS Plus dla drobnych przedsibiorców
                         Przyjmujc, e tzw. May Zus Plus dotyczy wycznie ubezpieczonych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz, to w konsekwencji przedsibiorca, jako osoba prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG, ma moliwo opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru skadek okrelonej art. 18c ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych - wyjani ZUS w interpretacji indywidualnej.
                         • 25.05.2020Rozliczenie VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliwa
                          Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug istnieje obowizek obliczenia i zapaty VAT przez podatnika dokonujcego transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia paliw. Obowizek ten dotyczy m.in.: benzyn silnikowych, benzyn lotniczych, gazu pynnego (LPG), olejów napdowych, olejów opaowych, benzyny i nafty do silników odrzutowych.
                          • 25.05.2020WSA. Miejsce parkingowe w budynku mieszkalnym z niszym podatkiem
                           Hale garaowe stanowice przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki dla tzw. budynków pozostaych. Tak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                           • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
                            Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
                            • 21.05.2020wiadczenie postojowe dla przedsibiorców po zmianach
                             Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”, rozszerza pomoc w zakresie m.in. wiadczenia postojowego dla osób prowadzcych dziaalno, a mianowicie dla wiadcze przyznawanych po raz pierwszy, obowizuje warunek rozpoczcia dziaalnoci przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.
                             • 21.05.2020Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
                              Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2021 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
                              • 20.05.2020Cesja praw z umowy deweloperskiej a VAT
                               Sprzeda lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8-procentowej stawce VAT. W opinii orzecznictwa analogiczn stawk naley zastosowa do transakcji przeniesienia praw i obowizków z przedwstpnych umów deweloperskich/umów przedwstpnych nabycia lokali mieszkalnych. W praktyce wystpuje jednak równie grupa interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które stoj na stanowisku przeciwnym, i zawarte umowy cesji to usuga, a nie dostawa towaru.
                               • 18.05.2020Dostawa towaru przez kuriera a obowizek podatkowy w VAT
                                Prowadzenie sprzeday w Internecie jest dynamicznie rozwijajc si gazi dziaalnoci gospodarczej. Prowadzenie sklepu online jest atwiejsze i tasze ni tradycyjnego, angauje bowiem mniejsze zasoby finansowe. Pozwala na szybkie pozyskanie klientów. Warunkiem jest oczywicie konieczno przeprowadzenia skutecznych zabiegów marketingowych. Dla nabywcy tych zalet jest nie mniej i kady korzystajcy z tej formy zakupów zna je dobrze.
                                • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                                 Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                 • 18.05.2020NSA. Stawki VAT: Kakao to nie kawa zboowa
                                  Jak uzna Naczelny Sd Administracyjny, kakao i kawa zboowa nie s podobne i konkurencyjne. W szczególnoci przy ocenie podobiestwa nie ma znaczenia, e speniaj podobn funkcj (zaspokajaj pragnienie), maj podobn warto odywcz, e z obu mona przygotowa napój na bazie mleka, czy pooone s niedaleko od siebie na pókach sklepowych. Produkty te róni si bowiem zarówno smakiem, jak i zapachem, co ma istotny wpyw z punktu widzenia przecitnego konsumenta. W konsekwencji nie mona zasadnie mówi o naruszeniu zasady neutralnoci i równego opodatkowania towarów wynikajcych z prawa unijnego.
                                  • 18.05.2020Alkohol na spotkaniach integracyjnych? Uwaaj na VAT
                                   Decydujce znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) zwizek podatku naliczonego z czynnociami opodatkowanymi. Nie wystpuje natomiast zwizek pomidzy nabyciem alkoholu na potrzeby spotka integracyjnych a prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Nie mona bowiem uzna, e pomidzy konsumpcj alkoholu przez osoby zatrudnione w spóce podczas spotka integracyjnych odbywajcych si poza godzinami i miejscem pracy a wykonywaniem przez spók czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug istnieje wystarczajcy zwizek. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                   • 18.05.2020Najem wspólnej nieruchomoci. Dziaalno maonka moe wykluczy ryczat
                                    Podatniczka razem z mem, z którym czy j wspólno majtkowa, s wacicielami nieruchomoci, która stanowi ich majtek wspólny. Maonkowie planuj wynaj nieruchomo. Podatniczka chce wybra ryczat. Natomiast jej m bdzie wynajmowa nieruchomo w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy limit przychodów 100 000 z, po przekroczeniu którego stawka ryczatu wynosi 12,5%, dotyczy cznie obojga maonków czy jedynie podatniczki, w sytuacji gdy jej m bdzie rozlicza uzyskany przychód podatkiem liniowym?
                                    • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                     Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                     • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                      Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                      • 13.05.2020Nota korygujca do faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej patnoci”
                                       W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzeday towarów czy usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy i speniajcych pozostae warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci, to poczwszy od dnia 1 listopada 2019 r. ma obowizek zamieszczenia na tej fakturze informacji o treci „mechanizm podzielonej patnoci”. W obrocie gospodarczym mog si zdarza takie sytuacje gdy sprzedawca przez bd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem. Czy nabywca moe sam dokona poprawy wadliwie wystawionych przez sprzedawc faktur, wystawiajc do nich noty korygujce?
                                       • 13.05.2020Odliczenie VAT przy dostawie etapami
                                        Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowi podstawy do obnienia podatku nalenego oraz zwrotu rónicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzajce czynnoci, które nie zostay dokonane – w czci dotyczcej tych czynnoci. Regulacja ta sprawia, i w przypadku gdy sprzedawca nie wyda caoci towarów okrelonych w fakturze nabywca nie bdzie mia prawa do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony zawarty w towarach, których nie dostarczono. Faktura przez niego otrzymana stanowi bdzie podstaw odliczenia naliczonego VAT tylko w czci dostawy w rzeczywistoci zrealizowanej.
                                        • 13.05.2020Jak rozlicza przychody z rónych róde?
                                         Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz mog osiga przychody z rónych róde, take nie zwizanych z t dziaalnoci. Rozliczenie tych przychodów zaley od tego, w jaki sposób jest opodatkowana dziaalno gospodarcza.
                                         • 13.05.2020Ulga termomodernizacyjna tylko na wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r.
                                          Podatnik w lipcu 2018 r. dokona zakupu usugi montau instalacji fotowoltaicznej wraz z materiaem. Zakup zosta w caoci sfinansowany przez bank w systemie ratalnym na 50 rat miesicznych. W sierpniu 2018 r. podatnik dokona zgoszenia przyczenia mikroinstalacji do sieci energetycznej, która zostaa przyczona. Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania za 2019 r. spaconych rat kredytu w roku 2019?
                                          • 12.05.2020Nota korygujca do faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej patnoci”
                                           W sytuacji gdy podatnik dokonuje sprzeday towarów czy usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy i speniajcych pozostae warunki do zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci, to poczwszy od dnia 1 listopada 2019 r. ma obowizek zamieszczenia na tej fakturze informacji o treci „mechanizm podzielonej patnoci”. W obrocie gospodarczym mog si zdarza takie sytuacje gdy sprzedawca przez bd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem. Czy nabywca moe sam dokona poprawy wadliwie wystawionych przez sprzedawc faktur, wystawiajc do nich noty korygujce?
                                           • 11.05.2020Faktura na ponad 15 tys. z od podatnika zwolnionego z VAT w kosztach podatkowych
                                            Czy w sytuacji gdy kontrahent podatnika nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug w zwizku z faktem, i jest zwolniony podmiotowo z obowizku zoenia zgoszenia (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) oraz w przypadku zwolnienia przedmiotowego (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT), a podatnik nie zawiadomi Urzdu Skarbowego o zleceniu przelewu podatnikowi nie figurujcemu w rejestrze VAT, to wydatek ten moe stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                            • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                                             Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                                             • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                                              Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                                              • 08.05.2020NSA. Udokumentowanie darowizny: Brak konta nie moe pozbawi zwolnienia
                                               Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego kluczowe jest udokumentowanie transferu pieninego skadnika majtku darczycy do majtku obdarowanego. Tylko bowiem w ten sposób zapewni si bezpieczestwo obrotu, poprzez wyeliminowanie prób dokonania wpaty na rzecz samego siebie rodków niewiadomego pochodzenia i nadania tej czynnoci pozoru wykonania umowy darowizny. Jeeli podatniczka bya swoistym wyrczycielem woli swojej matki, która z przyczyn osobistych nie moga przedmiotowej czynnoci dokona osobicie to ustawowe kryteria do otrzymania ulgi zostay w tym konkretnym przypadku spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
                                                Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
                                                • 07.05.2020Fiskus chtnie blokuje konta przedsibiorcom. A gdzie domniemanie uczciwoci?
                                                 Postanowienia waciwych organów Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie przeduenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego podlegaj kontroli sdu. Tym samym oznacza to zachowanie konstytucyjnej zasady prawa do rozpatrzenia sprawy w przedmiocie ustanowionej blokady przez niezaleny, bezstronny i niezawisy sd. Wprowadzone i funkcjonujce rozwizanie jest zgodnie z modelem postpowania stosowanym równie w innych sprawach administracyjnych i w mojej ocenie, nie wymaga zmiany - wyjani Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
                                                 • 07.05.2020Umowa sprzeday samochodu podpisana za granic z PCC
                                                  Podczas pobytu za granic podatnik dowiedzia si za porednictwem portalu spoecznociowego o moliwoci zakupu samochodu w Austrii. Umówi si na ogldziny samochodu w miejscu zamieszkania sprzedajcej, tj. w W. w Austrii. 1 lutego br. sprzedajca podpisaa z podatnikiem umow kupna-sprzeday. Samochód w momencie sprzeday by ju zarejestrowany w Polsce i posiada polskie tablice rejestracyjne. Czy przedmiot ww. umowa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                                  • 05.05.2020Koszty dziaalnoci: Zapata raty za leasing na rachunek wirtualny
                                                   Czy jednoosobowy przedsibiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku odpowiadajcego wartoci netto faktury wystawionej przez przedsibiorc leasingowego z tytuu zawartej umowy leasingu na samochód osobowy, jeeli wpata jest dokonywana na rachunek wirtualny (techniczny) podany w umowie leasingu, który nie jest rachunkiem rozliczeniowym i nie jest zgoszony i uwidoczniony na tzw. biaej licie prowadzonej przez Ministra Finansów, a jest przypisany do rachunku rozliczeniowego zgoszonego i uwidocznionego w wykazie prowadzonym przez MF?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 206 ] nastpna strona »