Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 21.12.2005Ewidencjonowanie dostawy i nabycia mediów oraz usług telekomunikacyjnych w ewidencjach VAT
  W stosunku do zdarzeń dostawy i nabycia mediów oraz usług telekomunikacyjnych obowiązują szczególne zasady ich ewidencjonowania, które wynikają z art. 19 ust. 13 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT). Przepis ten określa, iż w stosunku do takich towarów i usług, jak (katalog ma charakter zamknięty):
  • 20.12.2005Naczelnik umorzy, ale na wniosek
   Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie akcji nabytych przez pracowników Banku Handlowego i następnie zbytych. Ministerstwo stwierdza, że choć dochód uzyskany ze zbycia akcji pracowniczych nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej do końca 2003 r., a od stycznia 2004 r. wg stawki 19%.
   • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulga na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w wyjaśnieniach izb i urzędów
    Czy przeznaczenie środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę kredytu bankowego, którego jestem współkredytobiorcą uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej? Kredyt został zaciągnięty przez mamę na mieszkanie do którego nie posiadam tytułu prawnego.
    • 18.12.2005Interpretacja PD/415-7/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
     Pytanie podatnika: Czy można nie księgować po stronie przychodów zwrotu poniesionych kosztów i tym samym po stronie kosztów poniesionych wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego?
     • 18.12.2005Zachowanie ulgi w podatku od spadków i darowizn przy dokonaniu darowizny mieszkania
      Nabyłem w drodze spadku po zmarłym rodzicu część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i skorzystałem z ulgi zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chcę dokonać darowizny tego mieszkania na rzecz mojego dziecka. Czy w związku z tym zachowam prawo do nabytej ulgi po dokonaniu darowizny przed upływem 5-letniego okresu zamieszkiwania? Dodam, że nadal będę w tym lokalu mieszkać.
      • 15.12.2005Interpretacja PD/415-8/1a/05 z dnia 21.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
       Pytanie podatnika: Czy dochody z tytułu zbycia akcji notowanych na giełdach zagranicznych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. bez względu na moment ich zbycia, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
       • 14.12.2005Interpretacja prawa podatkowego PP/443-41/05 z dnia 15.12.2005 r. - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
        Pytanie podatnika: Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, jeżeli kasa zakupiona została ze środków Funduszu Pracy, przyznanych podatnikowi na podjęcie działalności gospodarczej.
        • 14.12.2005Ulga remontowa - Wydatki na wykończenie nowo wybudowanego mieszkania
         Stan faktyczny: Podatniczka wraz z mężem w dniu 15 kwietnia 2002 r. podpisała z deweloperem umowę kupna mieszkania. Odbiór mieszkania nastąpił 03 czerwca 2002 r. , a przeniesienie prawa własności przedmiotowego lokalu w dniu 05 grudnia 2002 r.
         • 14.12.2005Ulga remontowa - Budynek nabyty w drodze spadku
          Pytanie: Czy osobie, która poniosła wydatki na remont budynku mieszkalnego nabytego w drodze spadku przysługuje z tego tytułu prawo do ulgi podatkowej, podczas gdy stosowne postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku uzyskała ona w następnym roku podatkowym przed terminem złożenia zeznania podatkowego.
          • 14.12.2005Ulga remontowa – tytuł prawny i modernizacja nowego lokalu mieszkalnego
           1. Co oznacza termin "zasiedlenie lokalu mieszkalnego"? Czy ponoszenie opłat czynszowych świadczy o tym, że lokal jest zasiedlony? 2. Co oznacza termin "tytuł prawny do lokalu"? Jakie dokumenty świadczą o tym, że posiada się tytuł prawny do lokalu mieszkalnego? 3. Czy możliwość zameldowania się w lokalu świadczy już o tym, że posiada się do niego tytuł prawny? 4. Czy i od kiedy przysługuje mi prawo do korzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego? Czy ulga ta przysługuje przed "zasiedleniem"? 5. Czy można wykańczać mieszkanie (a więc je modernizować) korzystając z ulgi remontowo- modernizacyjnej?.
           • 14.12.2005Interpretacja PPI/443-31/05 z dnia 31.03.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
            Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów w przypadku zaginięcia dokumentu odprawy celnej SAD i wydania przez Urząd Celny zaświadczenia potwierdzającego objęcie towaru procedurą wywozu?
            • 14.12.2005Prawa i obowiązki doradcy podatkowego
             Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. 02. 9. 86) nakłada na doradcę podatkowego szereg obowiązków oraz określa prawa, z których może on skorzystać. Naruszenie ustalonych w rozdz. 6 a także w innych przepisach Ustawy obowiązków powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 64 ust. 1).
             • 12.12.2005Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
              Tekst ujednolicony na dzień 27.12.2005 r. (bez załącznika – ten się nie zmienia i jest dostępny w tekście bieżącym).
              • 11.12.2005Karta podatkowa i zawieranie umów o dzieło
               Prowadzę działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej. Dodatkowo zamierzam świadczyć usługi jako programista na podstawie umów o dzieło. Czy opodatkowanie w formie karty uniemożliwi mi świadczenie tych usług?
               • 08.12.2005Interpretacja PBII/415-78/70974/05 z dnia 02.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
                Pytanie podatnika: Czy refundacja/dofinansowanie do ponoszonych przez pracowników wydatków na zakup biletów wstępu do obiektów sportowych lub na imprezy kulturalne korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 08.12.2005Kontrola skarbowa
                 Kwestie związane z kontrolą skarbową reguluje Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
                 • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                  Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
                  • 04.12.2005Interpretacja I-3/423/3/20/EP/2005 z dnia 05.05.2005 r. - Lubuski Urząd Skarbowy
                   Pytanie podatnika: Czy opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli Spółka wstąpiła w prawa i obowiązki poprzedniego leasingobiorcy?
                   • 04.12.2005Ulga internetowa
                    Ulgę dotyczącą wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będziemy stosować w rozliczeniu za rok 2005 po raz pierwszy. Podstawą do jej stosowania jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                    • 01.12.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                     Sprzedaję czasami różne przedmioty na aukcjach internetowych. Są to rzeczy najczęściej używane i niepotrzebne, będące moją własnością. Czy w związku z tym powinnam płacić jakiś podatek? Co powinnam zrobić, gdybym chciała kupować takie rzeczy od kogoś (np. od znajomych) i sprzedawać na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba założyć działalność gospodarczą?
                     • 29.11.2005Interpretacja PDF-4/415-5/05 z dnia 11.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy z sieci internetowej w miejscu zamieszkania korzystają małżonkowie, to każdy z nich może z osobna odliczyć 760 zł ulgi internetowej, pod warunkiem posiadania faktury wystawionej na imię obojga małżonków?
                      • 28.11.2005Interpretacja PP/3/443/1/05/EB z dnia 15.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
                       Pytanie podatnika: Czy w sytuacji wykonywania w okresie roku czynności, od których przysługiwało odliczenie jak i takich od których takie odliczenie nie przysługiwało podatnik jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego oraz czy w następnym roku może odliczyć podatek naliczony w 100%?
                       • 28.11.2005Tytuł wykonawczy - nie od razu po minięciu terminu
                        Kiedy nie zapłacimy podatku w terminie, otrzymamy upomnienie. W upomnieniu zostaniemy wezwani do zapłaty zaległości w terminie 7 dni, pod rygorem wszczęcia egzekucji. W róznych miejscach kraju różnie bywa z wszczynaniem egzekucji. Są ośrodki które dają podatnikowi więcej czasu, w innych wszystko idzie jak w egzekucyjnym zegarku. Po ok. dwóch tygodniach otrzymamy upomnienie, a po dwudziestu kilku dniach do firmy zapuka komornik.
                        • 24.11.2005Ordynacja podatkowa ponownie w Trybunale Konstytucyjnym
                         Jak poinformowało biuro prasowe Rzecznika Praw Obywatelskich - Rzecznik skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją niektórych zapisów ustawy Ordynacja podatkowa – w części dotyczącej tzw. klauzuli obejścia prawa (chodzi o możliwość badania przez organy podatkowe i późniejszej kontroli sądowej czynności podatników pod kątem obejścia przez nich prawa).
                         • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
                          Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                          • 15.11.2005Spółki doradztwa podatkowego
                           Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli: - organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, - podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
                           • 13.11.2005Interpretacja PSUS/PPO I/443/76/ 05 /MK z dnia 01.03.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
                            Pytanie podatnika: Czy podatnik prawidłowo dokonał korekty deklaracji podatkowej za miesiąc styczeń 2005 r. uwzględniając rzeczywisty wskaźnik 9,10%, czy też powinien zaokrąglić go do pełnej liczby całkowitej i dokonać korekty według wskaźnika 10%?
                            • 09.11.2005Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn
                             Jednym z najczęściej dziedziczonych składników majątkowych są nieruchomości - w tym i nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Ustawodawca preferencyjnie traktuje osoby, które odziedziczą takie składniki majątku - jednak pod pewnymi warunkami.
                             • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                              Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                              • 08.11.2005VAT znowu w Trybunale
                               W Trybunale Konstytucyjnym znajdzie swój finał sprawa dotycząca interpretacji przepisów ustawy o VAT dotyczących opodatkowania umów zleceń (Art. 15 ust. 3 pkt. 3).
                               • 07.11.2005Termin powstania i zwrotu nadpłaty
                                Nadpłatę stanowi uiszczone nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej świadczenie publicznoprawne, którego zapłata nastąpiła w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:
                                • 07.11.2005Interpretacja POIV-443/6/05 z dnia 18.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zamościu
                                 Pytanie podatnika: Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela dokonuje sprzedaży ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Postawione pytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii czy sprzedaż licytacyjna tych ruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                 • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
                                  Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
                                  • 03.11.2005Agencje zatrudnienia - droga przez mękę
                                   Agencje zatrudnienia to instytucje, które z założenia powinny poprawiać sytuację na rynku pracy, poprzez ułatwienie wzajemnych kontaktów ewentualnych pracodawców i pracobiorców. Od samego początku działalność agencji zatrudnienia jest bardzo mocno regulowana. Można spokojnie powiedzieć, że za bardzo. Chęć ścisłej kontroli działalności agencji wynika zapewne z lęku przed skłonnością do nadużywania przez agencje swojej pozycji wobec poszukujących pracy. Dlatego istniejące przepisy, mające na ścisłą kontrolę działalności agencji, przy okazji ostatniej nowelizacji zostały zmodyfikowane. Oto stan po zmianach.
                                   • 27.10.2005Wyjaśnienie USI/2/443-58/BS/04 z 01.10.2004 r. - Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim
                                    Pytanie podatnika: Czy remanentem likwidacyjnym powinny być objęte kasy rejestrujące?
                                    • 19.10.2005Wstrzymanie wykonania decyzji
                                     Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania – od 01.09.2005r. pojawiły się jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej nowe możliwości.
                                     • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                      Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
                                      • 15.10.2005Interpretacja I-1/415-1/05 z dnia 08.02.2005 - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                       Pytanie podatnika Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensat należności z zobowiązaniami wobec jednego kontrahenta wyrażone w walucie EURO są uznawane za przychody i koszty podatkowe?
                                       • 12.10.2005Interpretacja USIII/406/40/05 z dnia 19.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
                                        Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów nabytych przed 1 maja 2004 r., o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony?
                                        • 11.10.2005Interpretacja DG/415-IX/44-9b/05 z dnia 24.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
                                         Pytanie podatnika: Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. budynku (majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - po likwidacji tej działalności) należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży?
                                         • 06.10.2005Interpretacja PB I 1/415/69/2005 (1) z dnia 14.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, koszty uzyskania kredytu (prowizja banku), jak i odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy koszty te dotyczą kredytu wykorzystanego na zakup zbytych papierów wartościowych? Czy prowizje biura maklerskiego oraz koszty obsługi rachunku maklerskiego stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy w celu ustalenia dochodu za rok podatkowy, w sytuacji posiadania rachunków w kilku biurach maklerskich możliwe jest kompensowanie strat i dochodów z tyt. odpłatnego zbycia papierów wartościowych?
                                          • 04.10.2005Interpretacja prawa podatkowego III/443-74/05 z dnia 05.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                                           Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z ponownym rozpoczęciem działalności gospodarczej i zakupem nowej kasy fiskalnej?
                                           • 04.10.2005Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB skierowane do Dyrektorów Izb Skarbowych, Dyrektorów Izb Celnych, Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie składanie prawnie skutecznych korekt
                                            W celu zapewnienia jednolitego stosowania art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
                                            • 04.10.2005Interpretacja US.IV-406/19/2005/VAT z dnia 23.05.2005 r. – Urząd Skarbowy w Puławach
                                             Pytanie podatnika: Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?
                                             • 03.10.2005Interpretacja PDI/2-406/4/2005/INT z dnia 22.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Chrzanowie
                                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku nie posiadania wymaganego przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego podatnik nabywa prawo do ulgi remontowo - modernizacyjnej?
                                              • 03.10.2005Kontrola podatkowa
                                               Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu, 2) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu, 3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
                                               • 01.10.2005Korekta deklaracji VAT po kontroli możliwa
                                                Przy okazji omawiania zmian w ordynacji podatkowej (zobacz dział obowiązki podatników) pisaliśmy już o zmienionym przepisie dotyczącym składania korekt deklaracji, który odczytany literalnie wyłącza możliwość złożenia korekty deklaracji VAT po zakończonej kontroli, nawet wtedy, kiedy nie znalazła ona żadnych uchybień. Jak się szybko okazało nie taka była intencja ustawodawcy, i Ministerstwo Finansów przesłało do organów podatkowych pismo w tej sprawie. Oto jego treść: