Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 12.12.2006Zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na udział w prawie własności lokalu
  Pytanie: Dokonałam zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o wartości 60.000 zł na udział wynoszący 1/2 części we własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o wartości 80.000 zł. Drugą stroną umowy byli rodzice. Czy wspomniana zamiana jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?
  • 11.12.2006Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
   Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
   • 11.12.2006Nie ma premii za odraczanie zobowiązań
    Interpelacja nr 4641 do ministra finansów w sprawie potrzeby likwidacji premii dla urzędników skarbowych wypłacanych z tytułu wydania decyzji o odroczeniu podatku
    • 10.12.2006Nabycie gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
     Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 20 listopada 2006 r. znak PL-832-22/MW/06/255 do Urzędu Gminy (...) w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
     • 10.12.2006Kasy fiskalne - do połowy 2007 roku bez zmian
      Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Jak wynika z lektury projektu (jego treść umieściliśmy na końcu artykułu), co najmniej do połowy 2007 r. zostaje utrzymany stan obecny.
      • 10.12.2006Zwrot ulgi po kradzieży kasy rejestrującej
       Pytanie: Czy w przypadku kradzieży kasy rejestrującej podatnikowi przysługuje nadal możliwość korzystania z ulgi na jej zakup?
       • 07.12.2006Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej na rzecz współwłaściciela
        Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela?
        • 06.12.2006Wymóg potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej
         Pytanie podatnika: Czy w świetle kształtującego się najnowszego orzecznictwa krajowego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?
         • 06.12.2006Dowody w postępowaniu podatkowym
          Interpelacja nr 4922 do ministra finansów w sprawie korzystania przez organy podatkowe z dowodów zebranych w toku niezakończonego prawomocnie postępowania karnego lub skarbowego
          • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
           Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
           • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
            W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
            • 04.12.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (5)
             Pytanie: W jaki sposób należy zakwalifikować i opodatkować świadczenia z funduszu socjalnego wypłacane byłym pracownikom pobierającym świadczenia przedemerytalne?
             • 03.12.2006Moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę
              Pytanie podatnika: Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
              • 03.12.2006Obowiązki komornika jako płatnika z tytułu wyegzekwowanych zaległych wynagrodzeń za pracę
               Pytanie: W okresie od lutego do października br. otrzymywałem wyegzekwowane przez komornika sądowego na podstawie prawowitej ugody od byłego pracodawcy zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami. Na kim spoczywa obowiązek odprowadzenia do urzędy skarbowego zaliczek na podatek dochodowy z zawartej ugody w sądzie z byłym pracodawcą i wystawienia PIT-11 - na pracodawcy czy komorniku?
               • 30.11.2006Sprzedaż miejsca postojowego
                Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania sprzedaży miejsca postojowego w wielostanowiskowym parkingu, usytuowanym pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
                • 29.11.2006Interpretacje przepisów prawa podatkowego od 1.7.2007r. - tekst nowelizacji
                 Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg)
                 • 29.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (4)
                  Pytanie: Czy wartość wypłaconej z ZFŚS zapomogi z tytułu urodzenia dziecka może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                  • 27.11.2006Sprzedaż dwóch działek budowlanych
                   Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sprzedaży dwóch działek budowlanych.
                   • 26.11.2006Praktyka zawodowa kandydata na doradcę podatkowego
                    Kandydaci na doradców podatkowych, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową. Praktyka ta obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego i odbywa się ją w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.
                    • 26.11.2006Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
                     Pytanie podatnika: Wniosek podatnika dotyczy opodatkowania nabyć towarów, które po ocleniu przez przedstawiciela fiskalnego są sprowadzone do Polski. Pytanie podatnika dotyczy czyje dane powinien zawierać dokument przyjęcia towaru do obrotu.
                     • 26.11.2006Nabycie w drodze spadku prawa do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych PKO BP S.A.
                      Pismo LK-834-9/LM/EO/2006-103 Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z 12 kwietnia 2006 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie
                      • 23.11.2006Darowizna pieniężna przekazana na rzecz Rady Rodziców
                       Pytanie podatnika: Czy darowizna przekazana przez osobę prawną na rzecz rady rodziców podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
                       • 22.11.2006Sprawdzenie legalności remontu i zwrot VAT
                        Interpelacja nr 4522 do ministra finansów w sprawie planowanych działań urzędów skarbowych, mających na celu ograniczenie kwot wypłacanych z tytułu zwrotu podatku VAT za materiały budowlane
                        • 22.11.2006Wniesienie aportem środków trwałych do spółki cywilnej a korekta podatku naliczonego
                         Pytanie podatnika: Czy w przypadku wniesienia aportem do spółki cywilnej środków trwałych podatnik obowiązany jest do korekty podatku naliczonego?
                         • 22.11.2006Podatek od nieruchomości i prawo budowlane
                          Często nieświadomie błędnie wypełniamy deklarację służącą ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości. Definicje zawarte w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych budzą wątpliwości, często i urzędnicy mają trudności z prawidłowym kwalifikowaniem poszczególnych typów nieruchomości dla celów podatkowych, o czym świadczy spora ilość pism kierowanych z ministerstwa finansów do organów samorządowych.
                          • 21.11.2006Klienci przewoźników prywatnych bez odpisu
                           Interpelacja nr 4487 do ministra finansów w sprawie nieuznawania w zeznaniu rocznym PIT wydatków związanych z dojazdem do pracy niepublicznymi środkami komunikacji
                           • 21.11.2006Zastosowanie ulgi remontowo-modernizacyjnej
                            Pismo Departamentu Podatków Dochodowych z dnia 4 sierpnia 2006 r., sygn. DD3-033-55/IMD/06/523, w sprawie ulgi remontowo-modernizacyjnej
                            • 20.11.2006Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej
                             Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku?
                             • 19.11.2006Opłaty za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym
                              Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.
                              • 16.11.2006Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
                               Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkowym prawem wspólnika. Prawo to jest zbywalne i zasadniczo wspólnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037, z późń. zm.; dalej zwana: KSH). Zbycie pociąga za sobą określone skutki i to zarówno w sferze cywilnoprawnej jaki i podatkowej. W razie skutecznego zbycia udziału nabywca udziału wstępuje do spółki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spółki. Podstawą zbycia może być umowa sprzedaży zamiany, darowizny bądź też inne zdarzenia powodujące przejście praw z dotychczasowego wspólnika na nabywcę.
                               • 16.11.2006Działalność na imię obojga małżonków
                                Pytanie podatnika: Dotyczy prowadzenia przez małżonków wspólnej działalności gospodarczej, na dwa odrębne wpisy bez zawiązywania spółki.
                                • 16.11.2006Komunikat MF w sprawie artykułu dziennika ‘Fakt’, dotyczącego sytuacji osób samozatrudnionych
                                 Nawiązując do artykułu dziennika "Fakt", dotyczącego sytuacji osób "samozatrudnionych", Ministerstwo Finansów informuje, że celem przyjętej przez Sejm w dniu 27 października 2006 r. modyfikacji definicji pozarolniczej działalności gospodarczej jest wykluczenie sytuacji, w których pracodawcy zmuszaliby pracowników do zakładania działalności gospodarczej jedynie ze względu na chęć obniżenia kosztów pracy, pomimo, że w rzeczywistości charakter świadczonej pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy nie uległ zmianie.
                                 • 14.11.2006Opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego
                                  Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów wypłacanych na podstawie kontraktu menedżerskiego podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
                                  • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
                                   Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
                                   • 12.11.2006Odstąpienie od umowy a podatki
                                    Odstąpienie jest to jednostronne oświadczenie woli na mocy którego strona może wycofać się z umowy, jeśli jej dalsze trwanie i realizacja przestanie odpowiadać jej interesom. Prawo odstąpienia jest wyjątkiem od ogólnej zasady, że umów należy dotrzymywać tzn. że zawarta umowa zasadniczo wiąże strony do momentu jej wykonania i nie można jej rozwiązać bez zgody drugiej strony. Skutkiem odstąpienia jest rozwiązanie umowy z mocą wsteczną, czyli umowa traktowana jest tak jakby jej w ogóle nie zawarto. W sferze cywilnoprawnej rodzi to konieczność dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umowy. Natomiast w sferze podatkowej, odstąpienie od umowy dokonane po powstaniu zobowiązania podatkowego skutkuje koniecznością korekty tego zobowiązania oraz może powodować powstanie nowego zobowiązania podatkowego np. w przypadku wypłat odszkodowania przez jedną ze stron umowy.
                                    • 12.11.2006Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników spółki
                                     Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne nabycie akcji w ramach prawa poboru zgodnie z przyjętą uchwała skutkuje zapłatą podatku VAT?
                                     • 09.11.2006PKPP Lewiatan: Senatorowie nie pogarszajcie praw podatników
                                      Przyjęta przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej różni się od pierwotnej wersji, opracowanej z udziałem ekspertów zewnętrznych. W nagłym trybie wprowadzono zmiany niekorzystne dla podatników. Kolejny raz zawiodła idea dialogu i partnerstwa społecznego. Mamy nadzieję, że w trakcie prac w Senacie skreślone zostaną poprawki wypaczające pierwotną ideę nowelizacji.