Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 24.11.2005Ordynacja podatkowa ponownie w Trybunale Konstytucyjnym
  Jak poinformowało biuro prasowe Rzecznika Praw Obywatelskich - Rzecznik skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją niektórych zapisów ustawy Ordynacja podatkowa – w części dotyczącej tzw. klauzuli obejścia prawa (chodzi o możliwość badania przez organy podatkowe i późniejszej kontroli sądowej czynności podatników pod kątem obejścia przez nich prawa).
  • 16.11.2005Interpretacja PD/415-29/05 z dnia 06.07.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
   Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania hipotecznego), będącego przedmiotem najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
   • 15.11.2005Spółki doradztwa podatkowego
    Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli: - organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, - podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
    • 13.11.2005Interpretacja PSUS/PPO I/443/76/ 05 /MK z dnia 01.03.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
     Pytanie podatnika: Czy podatnik prawidłowo dokonał korekty deklaracji podatkowej za miesiąc styczeń 2005 r. uwzględniając rzeczywisty wskaźnik 9,10%, czy też powinien zaokrąglić go do pełnej liczby całkowitej i dokonać korekty według wskaźnika 10%?
     • 09.11.2005Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn
      Jednym z najczęściej dziedziczonych składników majątkowych są nieruchomości - w tym i nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Ustawodawca preferencyjnie traktuje osoby, które odziedziczą takie składniki majątku - jednak pod pewnymi warunkami.
      • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
       Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
       • 08.11.2005VAT znowu w Trybunale
        W Trybunale Konstytucyjnym znajdzie swój finał sprawa dotycząca interpretacji przepisów ustawy o VAT dotyczących opodatkowania umów zleceń (Art. 15 ust. 3 pkt. 3).
        • 07.11.2005Termin powstania i zwrotu nadpłaty
         Nadpłatę stanowi uiszczone nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej świadczenie publicznoprawne, którego zapłata nastąpiła w związku z realizacją zobowiązaniowego stosunku prawnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę:
         • 07.11.2005Interpretacja POIV-443/6/05 z dnia 18.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zamościu
          Pytanie podatnika: Komornik sądowy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela dokonuje sprzedaży ruchomości w postaci środków trwałych, wyposażenia oraz towarów handlowych dłużnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Postawione pytanie dotyczy rozstrzygnięcia kwestii czy sprzedaż licytacyjna tych ruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
          • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
           Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
           • 03.11.2005Agencje zatrudnienia - droga przez mękę
            Agencje zatrudnienia to instytucje, które z założenia powinny poprawiać sytuację na rynku pracy, poprzez ułatwienie wzajemnych kontaktów ewentualnych pracodawców i pracobiorców. Od samego początku działalność agencji zatrudnienia jest bardzo mocno regulowana. Można spokojnie powiedzieć, że za bardzo. Chęć ścisłej kontroli działalności agencji wynika zapewne z lęku przed skłonnością do nadużywania przez agencje swojej pozycji wobec poszukujących pracy. Dlatego istniejące przepisy, mające na ścisłą kontrolę działalności agencji, przy okazji ostatniej nowelizacji zostały zmodyfikowane. Oto stan po zmianach.
            • 27.10.2005Wyjaśnienie USI/2/443-58/BS/04 z 01.10.2004 r. - Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim
             Pytanie podatnika: Czy remanentem likwidacyjnym powinny być objęte kasy rejestrujące?
             • 19.10.2005Wstrzymanie wykonania decyzji
              Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje automatycznie jej wykonania – od 01.09.2005r. pojawiły się jednak wraz z nowelizacją Ordynacji podatkowej nowe możliwości.
              • 17.10.2005Wyjaśnienie III/443-23/05 z 03.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
               Pytanie podatnika Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rozpocznie od dnia 01.04.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, wypożyczania artykułów, kupna i sprzedaż. Podatnik zamierza nabyć grunt z przeznaczeniem do wynajmu. Zakup gruntu zostanie udokumentowany fakturą VAT ze stawką 22% i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w nowej firmie. Podatnik pyta, czy w związku z zakupem gruntu będzie miał prawo do otrzymania zwrotu podatku w terminie 60 dni?
               • 15.10.2005Interpretacja I-1/415-1/05 z dnia 08.02.2005 - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                Pytanie podatnika Czy różnice kursowe dodatnie lub ujemne powstałe w wyniku kompensat należności z zobowiązaniami wobec jednego kontrahenta wyrażone w walucie EURO są uznawane za przychody i koszty podatkowe?
                • 12.10.2005Interpretacja USIII/406/40/05 z dnia 19.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
                 Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów nabytych przed 1 maja 2004 r., o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony?
                 • 11.10.2005Interpretacja DG/415-IX/44-9b/05 z dnia 24.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
                  Pytanie podatnika: Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. budynku (majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - po likwidacji tej działalności) należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży?
                  • 06.10.2005Interpretacja PB I 1/415/69/2005 (1) z dnia 14.04.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, koszty uzyskania kredytu (prowizja banku), jak i odsetki od kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy koszty te dotyczą kredytu wykorzystanego na zakup zbytych papierów wartościowych? Czy prowizje biura maklerskiego oraz koszty obsługi rachunku maklerskiego stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy w celu ustalenia dochodu za rok podatkowy, w sytuacji posiadania rachunków w kilku biurach maklerskich możliwe jest kompensowanie strat i dochodów z tyt. odpłatnego zbycia papierów wartościowych?
                   • 04.10.2005Interpretacja prawa podatkowego III/443-74/05 z dnia 05.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zgierzu
                    Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w związku z ponownym rozpoczęciem działalności gospodarczej i zakupem nowej kasy fiskalnej?
                    • 04.10.2005Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB skierowane do Dyrektorów Izb Skarbowych, Dyrektorów Izb Celnych, Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie składanie prawnie skutecznych korekt
                     W celu zapewnienia jednolitego stosowania art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
                     • 04.10.2005Interpretacja US.IV-406/19/2005/VAT z dnia 23.05.2005 r. – Urząd Skarbowy w Puławach
                      Pytanie podatnika: Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?
                      • 03.10.2005Interpretacja PDI/2-406/4/2005/INT z dnia 22.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Chrzanowie
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku nie posiadania wymaganego przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego podatnik nabywa prawo do ulgi remontowo - modernizacyjnej?
                       • 03.10.2005Kontrola podatkowa
                        Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu, 2) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu, 3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
                        • 01.10.2005Korekta deklaracji VAT po kontroli możliwa
                         Przy okazji omawiania zmian w ordynacji podatkowej (zobacz dział obowiązki podatników) pisaliśmy już o zmienionym przepisie dotyczącym składania korekt deklaracji, który odczytany literalnie wyłącza możliwość złożenia korekty deklaracji VAT po zakończonej kontroli, nawet wtedy, kiedy nie znalazła ona żadnych uchybień. Jak się szybko okazało nie taka była intencja ustawodawcy, i Ministerstwo Finansów przesłało do organów podatkowych pismo w tej sprawie. Oto jego treść:
                         • 01.10.2005Korekta deklaracji VAT po kontroli możliwa
                          Przy okazji omawiania zmian w ordynacji podatkowej (zobacz dział obowiązki podatników) pisaliśmy już o zmienionym przepisie dotyczącym składania korekt deklaracji, który odczytany literalnie wyłącza możliwość złożenia korekty deklaracji VAT po zakończonej kontroli, nawet wtedy, kiedy nie znalazła ona żadnych uchybień. Jak się szybko okazało nie taka była intencja ustawodawcy, i Ministerstwo Finansów przesłało do organów podatkowych pismo w tej sprawie. Oto jego treść: