Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo podatkowe

 • 15.11.2019Nowoci w podatku VAT w roku 2019 oraz planowane zmiany na rok 2020 - Katowice, Warszawa
  Ilo wprowadzonych i spodziewanych zmian w ustawie o podatku VAT w roku 2019 przekracza ju 50. I s to zmiany dotykajce istotnych obszarów, wpywajce na praktyk rozlicze podatku, prawo do odliczenia, konstrukcj pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialno solidarn czy konieczno stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. biaej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczajce byo zapoznanie si z nowymi przepisami, które wchodziy w ycie na przeomie roku, tak w roku 2019 konieczna staje si ponowna analiza uregulowa VAT oraz procedur, stosowanych w organizacji. I wanie przedstawienie zmian, które zaczy obowizywa w 2019 r. oraz zmian, które wejd w ycie na pocztku roku kolejnego, jest przedmiotem szkole, które w najbliszym czasie odbd si w Katowicach i Warszawie.
  • 15.11.2019Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kas on-line z ulgi nie skorzystasz
   W dzisiejszej interpretacji wyjanione zostay wtpliwoci przedsibiorcy, który prowadzc zrónicowan dziaalno w czci punktów bdzie zobowizany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej czci bdzie móg uywa kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia si on nad wymian kas na kasy on-line równie w tej drugiej czci, formuujc tez, e i w tym przypadku bdzie móg skorzysta z ulgi przy zakupie kas.
   • 15.11.2019Szkolenie w Katowicach: Wane zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT w 2020 r.
    Przeom roku jak zwykle przynosi due zmiany w podatkach. W tym roku dotyczy to równie podatków dochodowych - PIT i CIT. Nowa  ulga na ze dugi w PIT i CIT, która dla duników oznacza dodatkowe konsekwencje, wiele rónego rodzaju dodatkowych sankcji w przypadku niewaciwej implementacji przepisów o VAT, zmiany dotyczce optymalizacji podatkowej i wiele innych - równie wanych (chociaby nowe koszty pracownicze, zwolnienia z PIT itp.).
    • 14.11.2019Przy sprzeday kryptowaluty opodatkowaniu podlega dochód a nie przychód
     Od dochodów uzyskanych z odpatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem z odpatnego zbycia walut wirtualnych jest natomiast osignita w roku podatkowym rónica midzy sum przychodów uzyskanych z tytuu odpatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania tych przychodów.
     • 14.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
      Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
      • 14.11.2019NSA: Zuyta energia nie wchodzi w skad wyprodukowanego wyrobu
       Kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych moe zosta obniona o akcyz zapacon od zuytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszy w skad wyprodukowanego wyrobu.
       • 14.11.2019Cz dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
        Dotacje/subwencje/inne dopaty o podobnym charakterze pokrywajce cz biecych kosztów prawie zawsze wpywaj na sam cen towarów dostarczanych i usug wiadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mog by bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógby zaoferowa, gdyby sam mia pokry wszystkie koszty i wypracowa zysk. Nie oznacza to jednak koniecznoci opodatkowania dotacji w kadym przypadku.
        • 13.11.2019Oszustwa podatkowe w e-handlu – UE szykuje nowe rozwizania
         Kraje czonkowskie Unii Europejskiej uzgodniy zmiany dotyczce unijnego systemu podatku VAT, które maj pomóc w walce z oszustwami w sektorze elektronicznego handlu. Organy zwalczania naduy finansowych uzyskaj dostp do odpowiednich danych nt. internetowych zakupów. Skal oszustw w VAT w sektorze e-handlu szacuje si w UE na ok. 5 mld euro w skali roku.
         • 13.11.2019Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
          Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
          • 13.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
           Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
           • 13.11.2019Podatki 2020: Przelew na rachunek spoza wykazu podatników VAT a koszty podatkowe
            Pytanie: Patnoci za nabywane od dostawców VAT UE i dostawców VAT spoza UE usugi lub towary Wnioskodawca bdzie dokonywa na wskazane przez te podmioty rachunki bankowe, które bd prowadzone w bankach majcych siedzib poza terytorium RP lub ewentualnie na terytorium RP. Czy Wnioskodawca dokonujc patnoci na rachunek, który nie zosta zgoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usug, gdy dostawca towarów i usug nie jest podatnikiem VAT z terytorium RP, bdzie móg wydatek, którego dotyczy ta patno zaliczy do kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2020 r.?
            • 12.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
             Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
             • 12.11.2019Wspópraca z firm ony a prawo do podatku liniowego
              Wnioskodawca zamierza podj dziaalno gospodarcz w ramach której bdzie wiadczy usugi na rzecz przedsibiorstwa prowadzonego przez on Wnioskodawcy. Dotychczas Wnioskodawca by osob wspópracujc przy prowadzeniu dziaalnoci przez on. Jednoczenie Wnioskodawca nie jest i nigdy nie by zatrudniony w firmie maonki na podstawie umowy o prac. Czy uzyskiwane dochody Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa liniowym podatkiem dochodowym w wysokoci 19% podstawy opodatkowania, uznajc, e s to dochody ze róda okrelonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
              • 08.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
               Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
               • 08.11.2019Interpretacja ogólna MF w sprawie opodatkowania dochodów marynarzy
                Interpretacja ogólna Nr DD4.8201.1.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 padziernika 2019 r. w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dochodów marynarzy uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie midzynarodowym z pastwa, z którym Polska nie zawara umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), jeeli od tych dochodów nie zosta zapacony za granic podatek dochodowy.
                • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
                 Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
                 • 07.11.2019Okrelenie daty dostawy towaru na potrzeby VAT
                  Termin „dostawa towarów” zosta przez ustawodawc uyty w art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z nim „dostawa towarów” oznacza przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Z kolei w wietle art. 19a ust. 1 ustawy o VAT pojcie dostawy towarów wyznacza moment powstania obowizku podatkowego, a wic moment powstania przychodu z dokonanej transakcji i wykazania rónicy pomidzy VAT ze sprzeday a VAT z faktur zakupowych dajcych prawa do odliczenia.
                  • 07.11.2019Podatek od wartoci dodanej jest synonimem podatku od towarów i usug
                   Nieprawidowy jest pogld organów podatkowych, jakoby podatek od wartoci dodanej by czym odmiennym od podatku od towarów i usug. Przyjcie powyszego pogldu prowadzioby do zaakceptowania sytuacji, w której podatnik bdzie zobowizany do zapaty podatku od podatku. Dlatego z przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych naley wyczy warto podatku od wartoci dodanej, zapaconego np. w Szwecji.
                   • 07.11.2019Wykonywanie dziaalnoci gospodarczej przez miasto nie okrela automatycznie jego statusu w podatku VAT
                    Mimo, i czynnoci realizowane przez Miasto mog mie charakter usugowy, to stanowi one dziaalno gospodarcz w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. wówczas, gdy podmiot je realizujcy dziaa na zasadach rynkowych, jako producent, handlowiec lub usugodawca – bdcy podatnikiem VAT (z wyjtkami przewidzianymi w przepisach UE). Jeeli natomiast czynnoci te nie s wykonywane na zasadach rynkowych, lecz w ramach wadztwa administracyjnego (tzw. imperium), wówczas nie maj one charakteru dziaalnoci gospodarczej i s wyczone z zakresu przedmiotowego VAT, gdy Miasto nie dziaa w takiej sytuacji jako podatnik.
                    • 07.11.2019Podatki 2019: Wkrótce zmiany dotyczce OZE i programu „Mój Prd”
                     Ju w listopadzie w ycie wej powinna nowela Prawa ochrony rodowiska oraz niektórych innych ustaw, w której przewidziano zmiany dotyczce kontroli podmiotów wprowadzajcych do obrotu koty na paliwo stae. Równoczenie dojdzie do objcia zwolnieniem z PIT dotacji w ramach programu „Mój Prd” oraz ujednolicenia stawki VAT na dostaw i budow mikroinstalacji OZE.
                     • 06.11.2019Przedsibiorcy obawiaj si niejasnych przepisów podatkowych
                      A 73 proc. przedsibiorców twierdzi, e w 2020 r. na prowadzenie biznesu negatywnie wpywa bd niejasne lub niespójne przepisy podatkowe – wynika z badania nastrojów przedsibiorców, które przeprowadzono na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Prawo podatkowe to obecnie ta cz prawa, która budzi w firmach najwiksze obawy i niepewno.
                      • 06.11.2019Podatki 2019: Wkrótce zmiany dotyczce OZE i programu „Mój Prd”
                       Ju w listopadzie w ycie wej powinna nowela Prawa ochrony rodowiska oraz niektórych innych ustaw, w której przewidziano zmiany dotyczce kontroli podmiotów wprowadzajcych do obrotu koty na paliwo stae. Równoczenie dojdzie do objcia zwolnieniem z PIT dotacji w ramach programu „Mój Prd” oraz ujednolicenia stawki VAT na dostaw i budow mikroinstalacji OZE.
                       • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsibiorc, a kto kontroluje ZUS?
                        Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie kade naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dziaalnoci gospodarczej wywouje skutki okrelone w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Taki wpyw wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                        • 05.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                         Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                         • 05.11.2019Konsekwencje podatkowe podziau osoby prawnej w wietle Ordynacji podatkowej
                          Ordynacja podatkowa w art. 93c wprowadza zasad sukcesji generalnej w przypadku podziau osoby prawnej w sytuacji, gdy majtek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowan cz przedsibiorstwa. W takich przypadkach osoby prawne przejmujce lub osoby prawne powstae w wyniku podziau wstpuj z dniem podziau lub z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowizki osoby prawnej dzielonej pozostajce w zwizku z przydzielonymi im w planie podziau skadnikami majtku (art. 93c ust. 1 Ordynacji podatkowej). Kwestia sukcesji generalnej praw i obowizków w przypadku podatków nie jest do koca uregulowana w ustawach, dlatego stanowi przedmiot sporów podatników z fiskusem.
                          • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                           Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                           • 04.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                            Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                            • 04.11.2019NSA. Pracownik nie moe paci za bd fiskusa
                             Art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej naley rozumie w ten sposób, e wyklucza odpowiedzialno podatnika zarówno za zaliczk, jak równie za t cz zobowizania rocznego, która odpowiada kwocie zaliczki niepobranej przez patnika w warunkach uregulowanych w tym przepisie. W konsekwencji za cz zobowizania, za któr nie odpowiada podatnik, odpowiedzialno stosownie do treci art. 30 § 1 O.p. ponosi patnik. Wynikajca z art. 14k i art. 14m w zw. z art. 14p O.p. ochrona patnika - który otrzyma interpretacj indywidualn, nastpnie zmienion, do której zastosowa si przed jej zmian - nie oznacza, e odpowiedzialno za zanienie lub nieujawnienie przez patnika podstawy opodatkowania czynnoci, o których mowa w art. 12, 13 i 18 u.p.d.o.f., do którego doszo na skutek bdnej interpretacji indywidualnej, ponosi podatnik - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 04.11.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
                              Pytanie: Wnioskodawca chciaby skorzysta z istniejcego zwolnienia i zrezygnowa z ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas rejestrujcych oraz wyrejestrowa posiadan kas z Urzdu Skarbowego. Czy Wnioskodawca moe zaprzesta prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej wobec objcia zakresem zwolnienia? Jakie kroki powinien poczyni Wnioskodawca celem zgoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                              • 30.10.2019NSA. Tylko wypacony zachowek moe by dugiem spadkowym
                               Z uzasadnienia: Do dugów spadkowych moe by zaliczony zachowek zapacony. Wynika to wprost z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, i do dugów i ciarów zalicza si wypaty z tytuu zachowku. W przepisie tym nie mówi si roszczeniach o wypat zachowku, lecz o wypatach z tytuu zachowku, czyli kwotach ju wypaconych. Jest to odmienna regulacja ni przyjta w art. 922 § 3 Kodeksie cywilnym, w którym to przepisie do dugów spadkowych zaliczono obowizek zaspokojenia roszcze o zachowek.
                               • 29.10.2019WSA. Zwrot VAT na rachunek w polskim oddziale zagranicznego banku. Czy moliwy?
                                Z uzasadnienia: Zwrot rónicy podatku nastpuje na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spódzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej, której jest czonkiem. Przepisy ustawy nie przewiduj natomiast moliwoci otrzymania przez podatnika zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym na rachunek bankowy podatnika w banku majcym siedzib poza terytorium kraju.
                                • 28.10.2019Prawo do ryczatu przy umowie o prac
                                 Pytanie: Czy podejmujc zatrudnienie na umow o prac z firm, z któr nigdy wczeniej Wnioskodawca nie wspópracowa i kontynuujc jednoczenie dziaalno gospodarcz w formie ryczatu i wystawiajc innej firmie faktur za te same usugi, która nigdy wczeniej nie bya Jego pracodawc traci On moliwo rozliczania si w formie ryczatu i czy jest zobligowany do rozliczania si na zasadach ogólnych?
                                 • 25.10.2019Zwolnienie podmiotowe VAT - z uwzgldnieniem ostatnich zmian
                                  Podatek od towarów i usug zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynajc dziaalno gospodarcz, nie bdzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzalenia moliwo zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko osignitego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów bd usug.
                                  • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                                   Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                                   • 25.10.2019Odmowa wydania interpretacji indywidualnej - najczstsze przyczyny i nieco statystyki
                                    Stale spada liczba skadanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych (w 2015 roku byo to okoo 38 tysicy wniosków, w 2018 r. ju tylko okoo 20 000. Mimo to bezwzgldna liczba odmów praktycznie si nie zmienia - a to oznacza, e procentowy wskanik odmowy wydania interpretacji wzrós prawie dwukrotnie. Jaka jest tego przyczyna? Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk wskazuje powody formalne.
                                    • 25.10.2019NSA: Odszkodowania z tytuu szkód spowodowanych przymusowym wejciem na nieruchomo
                                     Z uzasadnienia: Odszkodowanie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) updof jest wywodzone z przymusowego wejcia na nieruchomo. Obojtnym jest zatem, czy do ograniczenia prawa wasnoci dojdzie w zwizku z budow urzdze infrastruktury, czy konserwacj tyche urzdze. Wynika to porednio z art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., w którym ustawodawca posuy si sformuowaniem "inwestycji dotyczcych budowy infrastruktury" a nie "inwestycji polegajcych na budowie".
                                     • 24.10.2019Zwolnienie podmiotowe VAT - z uwzgldnieniem ostatnich zmian
                                      Podatek od towarów i usug zawiera w swojej regulacji szereg postanowie, które wskazuj, kto i kiedy, rozpoczynajc dziaalno gospodarcz, nie bdzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzalenia moliwo zastosowania zwolnienia z uwagi na wysoko osignitego obrotu. Istniej równie tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniaj sprzeda wybranych towarów bd usug.
                                      • 24.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                                       Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                                       • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                                        W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                                        • 24.10.2019NSA: Gminne inwestycje w infrastruktur towarzyszc i prawo do odliczenia VAT
                                         Z uzasadnienia: Jeeli dla powstania w ramach inwestycji infrastruktury, która bdzie oddana w dzieraw, generujc podatek naleny, wykonywane s prace tworzce infrastruktur towarzyszc tej oddanej w dzieraw, które s niezbdne do jej powstania i komplementarnie caa ta infrastruktura ma realizowa zaoony cel przedmiotowej inwestycji, nie ma podstaw, aby Miasto zostao cakowicie pozbawione prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytuu realizacji teje infrastruktury towarzyszcej.
                                         • 23.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                                          Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
                                          • 23.10.2019NSA. Komplet elementów nie zawsze jest rodkiem trwaym
                                           Z uzasadnienia: Nieprawidowe jest stanowisko organu interpretacyjnego, e jako rodek trway naley potraktowa wycznie komplet szalunków budowlanych i rusztowa. Warunek kompletnoci i zdatnoci do uytku moe by bowiem speniony jedynie okazjonalnie, a – w odniesieniu do poszczególnego elementu, skadajcego si na komplet – take wielokrotnie. Natomiast pojedynczych elementów – co wydaje si niesporne - niewtpliwie nie mona uzna za kompletne i zdatne do uytku, gdy samodzielnie nie stanowi urzdzenia ani nie tworz konstrukcji speniajcej cel gospodarczy; nie s wic co do zasady rodkami trwaymi w rozumieniu art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p.
                                           • 23.10.2019Sprzeda na rzecz pracownika bez ewidencji na kasie
                                            Pytanie: Czy sprzeda na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowizku ewidencji przy uyciu kasy rejestrujcej na podstawie § 2 ust. 1 oraz zacznika do rozporzdzenia MRiF z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych stanowicego wykaz czynnoci zwolnionych z obowizku ewidencjonowania? Jeli do tej pory Spóka ewidencjonowaa tak sprzeda, to czy moe zaprzesta ewidencjonowania sprzeday na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ww. rozporzdzenia?
                                            • 22.10.2019Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                                             Dziaalno nierejestrowana to nowo w polskiej rzeczywistoci gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
                                             • 21.10.2019May ZUS po nowemu - gówne zaoenia zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych
                                              Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazao do RCL projekt zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, sucy wprowadzeniu nowych zasad ustalania tak zwanego "maego ZUS". Projekt rozszerza sfer uprawnionych do ulgi przedsibiorców, uzaleniajc moliwo skorzystania z niej od wysokoci zeszorocznego przychodu i definiujc jego sta wysoko na 120 000 z (10 000 z redniomiesicznie). Jednoczenie jednak pojawi si ma limitowanie dochodów - co spowoduje pewne komplikacje.
                                              • 21.10.2019NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowizkiem korekty faktury
                                               Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero okrelone zachowanie nabywcy ju po otrzymaniu faktury (wczeniejsza zapata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowizek wystawi faktur korygujc zmniejszajc podstaw opodatkowania o warto udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot zwizanych z dan dostaw towarów.
                                               • 18.10.2019Zmiany w PIT w trakcie roku 2019 - w jaki sposób rozlicza zaliczki i koszty pracownicze
                                                Wprowadzone w ostatnich miesicach liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych powoduj niemae zamieszanie. Przypomnijmy - midzy innymi zmianie ulega skala podatkowa, podwyszono koszty uzyskania przychodów dla pracowników, zwolniono z podatku cz dochodów osób do ukoczenia 26 roku ycia. Objanienia podatkowe, które udostpnio Ministerstwo Finansów, z pewnoci pomog rozwia cz wtpliwoci.
                                                • 18.10.2019May ZUS po nowemu - gówne zaoenia zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych
                                                 Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazao do RCL projekt zmian w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych i Krajowej Administracji Skarbowej, sucy wprowadzeniu nowych zasad ustalania tak zwanego "maego ZUS". Projekt rozszerza sfer uprawnionych do ulgi przedsibiorców, uzaleniajc moliwo skorzystania z niej od wysokoci zeszorocznego przychodu i definiujc jego sta wysoko na 120 000 z (10 000 z redniomiesicznie). Jednoczenie jednak pojawi si ma limitowanie dochodów - co spowoduje pewne komplikacje.
                                                 • 18.10.2019Podatki 2020: Podatnicy skorzystaj na zawieraniu umów z KAS?
                                                  Prawdopodobnie od pocztku lipca 2020 r. podatnicy o przychodach przekraczajcych w poprzednim roku 50 mln euro bd mogli ju korzysta z moliwoci wnioskowania o zawarcie umowy o wspódziaanie z Krajow Administracj Skarbow. Eksperci firmy doradczej PwC tumacz, e nowe rozwizanie ma w zaoeniu zwikszy poziom bezpieczestwa podatkowego i pozwoli na konstruktywny dialog ze skarbówk.
                                                  • 18.10.2019Nierozwizywalne problemy ze stawkami VAT przy zamówieniach publicznych
                                                   Przedsibiorcy, pozyskujcy zamówienia w procedurze zamówie publicznych musz, na etapie zoenia wicej oferty, rozstrzyga problemy z przyjciem do oblicze waciwych stawek VAT. Ze wzgldu na due rónice w ocenie poszczególnych skadowych usugi, obarczone to jest du niepewnoci i moe zakóca w istotny sposób konkurencj. Czy wprowadzenie Wicej Informacji Stawkowej rozwie te problemy?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 206 ] nastpna strona »