Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podstawa chorobowego

 • 12.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
  Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
  • 11.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
   Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
   • 11.08.2020Tarcza antykryzysowa a wysoko zasiku macierzyskiego
    W przypadku gdy pracownica, której zmieniono wymiar czasu pracy, zachorowaa jeszcze przed zmian wymiaru czasu pracy i ma ustalon podstaw wymiaru zasiku chorobowego z zarobków osiganych przed zmian wynagrodzenia - to tak ustalona podstawa wymiaru obowizuje, w przypadku nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego, równie po zmianie wymiaru czasu pracy. Dotyczy to równie ubezpieczonych, których niezdolno do pracy z powodu choroby przypada w okresie ciy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
    • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
     • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
      • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
       Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
       • 18.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
        W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
        • 17.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
         W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
         • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
          Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
          • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
           Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
           • 09.04.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla wykonujcych zawód medyczny - od 1 kwietnia na preferencyjnych zasadach
            Zasiek chorobowy w wysokoci 100% podstawy wymiaru zasiku.  W okresie, w którym obowizuje stan zagroenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiku chorobowego w wysokoci 100% podstawy wymiaru, jeli:
            • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
             Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
             • 24.03.2020Skadki ZUS przedsibiorcy: Ulga na start, preferencyjne skadki czy dziaalno nieewidencjonowana?
              Jeli rozpoczynasz dziaalno gospodarcz, moesz przez 6 miesicy nie paci skadek na ubezpieczenia spoeczne, a nastpnie przez 24 miesice paci preferencyjne skadki. Moesz te opaca skadki proporcjonalne do Twojego dochodu, tzw. may ZUS+. Ulgi te nie dotycz skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Jakie s warunki i konsekwencje skorzystania z tych ulg?
              • 19.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
               Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
               • 18.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiku chorobowego w przykadach
                 Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Publikujemy dzisiaj cz tego opracowania, powicon zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiku chorobowego.
                 • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                  • 27.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                   Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                   • 26.11.2019Uzyskaj zasiek chorobowy, gdy skoczyo ci si ubezpieczenie
                    Twoje ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe skoczyo si, a ty chorujesz i nie moesz pracowa? Moesz dosta zasiek chorobowy. Sprawd, jak to zrobi.
                    • 03.10.2019Wyjanienia ZUS w sprawie wiadcze chorobowych dla doktorantów
                     Doktoranci, którzy rozpoczn studia doktoranckie nie wczeniej ni w roku akademickim 2019/2020 podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz bd mogli podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
                     • 23.09.2019Zniesienie 30-krotnoci skadek ZUS zapisane w budecie 2020
                      W przyjtym przez rzd projekcie ustawy budetowej na rok 2020 planowana kwota wydatków organów i jednostek na rok 2020 uwzgldnia prognozowan warto dziaa dyskrecjonalnych w postaci skutków netto planowanej nowelizacji ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych w zakresie zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokoci 5.090 mln z. Kwota ta uwzgldnia wpyw planowanego zniesienia limitu trzydziestokrotnoci na podatki PIT, CIT oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne.
                      • 19.08.2019Ulgi i preferencje ZUS: Obniona podstawa skadek na ubezpieczenie spoeczne
                       W poprzedniej czci poradnika ABC, dotyczcego ulg i preferencji ZUS kierowanych do przedsibiorców, omówilimy tzw. ulg na start. Ma ona stosunkowo krótki, bo wynoszcy (maksymalnie) niespena siedem miesicy czas trwania. Jeeli korzystajcy z tej ulgi zdecyduje si na kontynuowanie dziaalnoci, moe skorzysta z tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru skadki na ubezpieczenie spoeczne.
                       • 16.08.2019Ulgi i preferencje ZUS: Obniona podstawa skadek na ubezpieczenie spoeczne
                        W poprzedniej czci poradnika ABC, dotyczcego ulg i preferencji ZUS kierowanych do przedsibiorców, omówilimy tzw. ulg na start. Ma ona stosunkowo krótki, bo wynoszcy (maksymalnie) niespena siedem miesicy czas trwania. Jeeli korzystajcy z tej ulgi zdecyduje si na kontynuowanie dziaalnoci, moe skorzysta z tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru skadki na ubezpieczenie spoeczne.
                        • 07.06.2019ZUS: Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasików
                         Koczymy publikacj zaktualizowanego do biecego stanu prawnego komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, w którym Zakad Ubezpiecze Spoecznych wyjania szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. W tej czci znajdziecie informacj o ponownym ustalaniu podstawy zasiku i ustaleniu podstawy wymiaru wiadcze innych ni zasiek chorobowy oraz o zasadach wypaty zasików.
                         • 06.06.2019Podstawa wymiaru zasików przysugujcych ubezpieczonym niebdcym pracownikami
                          Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj przedostatnia ju cz komentarza, powicona ustalaniu podstawy wymiaru zasików dla ubezpieczonych, którzy nie s pracownikami patnika. 
                          • 31.05.2019Podstawa wymiaru zasików pracowników za granic oraz pracowników tymczasowych
                           Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj ustalanie podstawy wymiaru dla szczególnych grup pracowników - pracujcych za granic oraz dla pracowników tymczasowych.
                           • 30.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 3
                            Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Kontynuujemy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
                            • 24.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 2
                             Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Kontynuujemy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
                             • 23.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 1
                              Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Rozpoczynamy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
                              • 23.05.2019Umowa zlecenia z pracodawc lub na jego rzecz
                               Nie zgaszaj do ubezpiecze spoecznych osoby jako zleceniobiorcy jeli:  wykonuje umow zlecenia zawart z wasnym pracodawc,  w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem ni wasny pracodawca wykonuje prac na rzecz swojego pracodawcy.  W tej sytuacji, osoba ta z tytuu wykonywania umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom spoecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o prac. Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne stanowi czny przychód, uzyskiwany z umowy o prac oraz z umowy zlecenia. Pracodawca z tytuu zawartej umowy zlecenia nie zgasza zleceniobiorcy do ubezpiecze. Uzyskany przychód z tej umowy wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie miesicznym skadanym za pracownika.
                               • 22.05.2019Umowa zlecenia z pracodawc lub na jego rzecz
                                Nie zgaszaj do ubezpiecze spoecznych osoby jako zleceniobiorcy jeli:  wykonuje umow zlecenia zawart z wasnym pracodawc,  w ramach umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem ni wasny pracodawca wykonuje prac na rzecz swojego pracodawcy.  W tej sytuacji, osoba ta z tytuu wykonywania umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom spoecznym na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o prac. Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne stanowi czny przychód, uzyskiwany z umowy o prac oraz z umowy zlecenia. Pracodawca z tytuu zawartej umowy zlecenia nie zgasza zleceniobiorcy do ubezpiecze. Uzyskany przychód z tej umowy wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie miesicznym skadanym za pracownika.
                                • 23.04.2019Prawo do zasiku chorobowego
                                 Zasady ustalania prawa do zasików, ich wysoko oraz zasady wypaty dla osób podlegajcych ubezpieczeniu chorobowemu okrela ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
                                 • 19.04.2019Prawo do zasiku chorobowego
                                  Zasady ustalania prawa do zasików, ich wysoko oraz zasady wypaty dla osób podlegajcych ubezpieczeniu chorobowemu okrela ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
                                  • 27.03.2019Skadki ZUS od umowy o dzieo
                                   Osoba, która wykonuje prac wycznie na podstawie umowy o dzieo nie podlega ubezpieczeniom spoecznym. Obowizek ubezpiecze spoecznych z tytuu umowy o dzieo istnieje natomiast, gdy: umowa taka zostaa zawarta z wasnym pracodawc lub  jest wykonywana na rzecz wasnego pracodawcy.
                                   • 26.03.2019Skadki ZUS od umowy o dzieo
                                    Osoba, która wykonuje prac wycznie na podstawie umowy o dzieo nie podlega ubezpieczeniom spoecznym. Obowizek ubezpiecze spoecznych z tytuu umowy o dzieo istnieje natomiast, gdy: umowa taka zostaa zawarta z wasnym pracodawc lub  jest wykonywana na rzecz wasnego pracodawcy.
                                    • 22.03.2019Umowa zlecenia jako tytu do ubezpiecze spoecznych
                                     Zleceniobiorca jest objty obowizkiem ubezpiecze spoecznych: emerytalnym, rentowym, wypadkowym - od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy.
                                     • 21.03.2019Umowa zlecenia jako tytu do ubezpiecze spoecznych
                                      Zleceniobiorca jest objty obowizkiem ubezpiecze spoecznych: emerytalnym, rentowym, wypadkowym - od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy.
                                      • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                                       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                       • 12.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
                                        Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
                                        • 11.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
                                         Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
                                         • 04.02.2019May pracodawca te moe kontrolowa pracownika na zwolnieniu lekarskim
                                          Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa nadaje pracodawcom uprawnienie do przeprowadzania kontroli prawidowoci wykorzystywania przez pracowników zwolnie lekarskich od pracy z powodu choroby lub koniecznoci sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym czonkiem rodziny - w trybie i na zasadach przewidzianych w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegóowych zasad i trybu kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zawiadcze lekarskich (dalej - rozporzdzenie).
                                          • 01.02.2019May pracodawca te moe kontrolowa pracownika na zwolnieniu lekarskim
                                           Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa nadaje pracodawcom uprawnienie do przeprowadzania kontroli prawidowoci wykorzystywania przez pracowników zwolnie lekarskich od pracy z powodu choroby lub koniecznoci sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym czonkiem rodziny - w trybie i na zasadach przewidzianych w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegóowych zasad i trybu kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zawiadcze lekarskich (dalej - rozporzdzenie).
                                           • 23.01.2019Zasiek chorobowy i zawiadczenie Z-3 - kiedy naley je zoy?
                                            Patnicy skadek, zgaszajcy do ubezpieczenia chorobowego maksymalnie 20 osób, nie wypacaj pracownikom zasików samodzielnie. Robi to Zakad Ubezpiecze Spoecznych, i w takiej sytuacji konieczne jest przekazanie zawiadczenia Z-3. Zawiadczenie zawiera dane, które s niezbdne do ustalenia prawa do zasików i ich wypaty.
                                            • 18.01.2019Zasiek chorobowy i zawiadczenie Z-3 - kiedy naley je zoy?
                                             Patnicy skadek, zgaszajcy do ubezpieczenia chorobowego maksymalnie 20 osób, nie wypacaj pracownikom zasików samodzielnie. Robi to Zakad Ubezpiecze Spoecznych, i w takiej sytuacji konieczne jest przekazanie zawiadczenia Z-3. Zawiadczenie zawiera dane, które s niezbdne do ustalenia prawa do zasików i ich wypaty.
                                             • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                              Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                              • 29.10.2018ZUS: Zarzd sukcesyjny - skutki dla pracowników
                                               25 listopada 2018 wchodzi w ycie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej, regulujca zasady tymczasowego zarzdzania przedsibiorstwem po mierci przedsibiorcy, który we wasnym imieniu wykonywa dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej oraz kontynuowania dziaalnoci gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsibiorstwa.
                                               • 26.10.2018ZUS: Zarzd sukcesyjny - skutki dla pracowników
                                                25 listopada 2018 wchodzi w ycie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej, regulujca zasady tymczasowego zarzdzania przedsibiorstwem po mierci przedsibiorcy, który we wasnym imieniu wykonywa dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej oraz kontynuowania dziaalnoci gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsibiorstwa.
                                                • 18.10.2018Przedsibiorca na chorobowym
                                                 Jeste przedsibiorc i zastanawiasz si, co bdzie jeli zachorujesz i czy bdziesz móg liczy na podobne wiadczenia, jakie ma pracownik na etacie (tzw. chorobowe)? Moesz je otrzymywa, ale pod warunkiem, e zgosisz si do ubezpieczenia chorobowego i bdziesz terminowo opaca skadki. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku przedsibiorcy jest dobrowolne, a objcie nim nastpuje na wniosek osoby zainteresowanej (jest to indywidualna decyzja przedsibiorcy – czy przystpi do ubezpieczenia chorobowego, czy te nie).
                                                 • 16.10.2018Przedsibiorca na chorobowym
                                                  Jeste przedsibiorc i zastanawiasz si, co bdzie jeli zachorujesz i czy bdziesz móg liczy na podobne wiadczenia, jakie ma pracownik na etacie (tzw. chorobowe)? Moesz je otrzymywa, ale pod warunkiem, e zgosisz si do ubezpieczenia chorobowego i bdziesz terminowo opaca skadki. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku przedsibiorcy jest dobrowolne, a objcie nim nastpuje na wniosek osoby zainteresowanej (jest to indywidualna decyzja przedsibiorcy – czy przystpi do ubezpieczenia chorobowego, czy te nie).
                                                  • 26.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
                                                   Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »