Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jednorazowa amortyzacja

 • 07.10.2020Amortyzacja jednorazowa
  Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczli dziaalno, oraz mali podatnicy mog dokonywa jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej rodków trwaych zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji, z wyczeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym rodki te zostay wprowadzone do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym równowartoci kwoty 50 000 euro cznej wartoci tych odpisów amortyzacyjnych.
  • 02.10.2020Podatki 2021. Najwaniejsze limity – PIT, CIT i VAT
   Pocztek padziernika jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowizków przedsibiorców. Z nim wanie ustawodawca wie ustalenie pewnych limitów, które decyduj o moliwociach i formach rozlicze osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Kurs euro wpywa na kilka wanych spraw.
   • 18.09.2020Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
    Jeeli przedsibiorca speni kryteria „maego podatnika”, a nabyty system fotowoltaiczny stanowi samodzielny rodek trway zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji rodków Trwaych, który zostanie wprowadzony do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to bdzie móg dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartoci pocztkowej tego systemu fotowoltaicznego, do wysokoci okrelonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 11.09.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
     Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
     • 11.05.2020Koronawirus a ulga mieszkaniowa w PIT
      W przypadku podatników, którzy dokonali odpatnego zbycia w 2018 roku, termin wydatkowania uzyskanego przychodu upywa z kocem 2020 roku. Istot przedmiotowej ulgi, jest wic wydatkowanie uzyskanych ju przychodów z odpatnego zbycia, czyli takich, którymi podatnik dysponowa jeszcze przed 2020 rokiem, a wic przed wystpieniem aktualnej sytuacji epidemicznej. Natomiast podejmowane przez rzd dziaania, w tym rozwizania podatkowe, kierowane s w gównej mierze do podmiotów, które ponosz negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 - wyjanio Ministerstwo Finansów.
      • 03.04.2019Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
       Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
       • 03.01.2019Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatników CIT
        Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
        • 21.12.2018MF: Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
         Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
         • 18.12.2018Samir Kayyali, Warszawa, 20.12.2018 r. Rewolucyjne zmiany w podatkach CIT i PIT
          Przeom roku 2018/2019 zapowiada si jako szczególnie obfitujcy w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotycz zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Szczególn uwag musimy zwróci na bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucj w cenach transferowych czy regulacje dotyczce opodatkowania transakcji zwizanych z kryptowalutami. A to tylko niewielka cz nadchodzcych zmian. Zapraszamy Pastwa na szkolenie w Warszawie, podczas którego Uczestnicy poznaj omawiane zmiany, dowiedz si jaki wpyw na ich podmioty gospodarcze one wywoaj. Wykadowca bdzie prowadzi zajcia w formie warsztatowej z moliwoci biecego zadawania pyta. Na szkoleniu zostan przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sdowo administracyjne odnoszce si do omawianych zagadnie oraz aktualnych problemów.
          • 13.12.2018MF: Amortyzacja jednorazowa rodków trwaych w ramach pomocy de minimis
           W 2007r. zostaa wprowadzona nowa metoda jednorazowej (przypieszonej) amortyzacji rodków trwaych. Jej zasady okrelaj przepisy art. 22 k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów udostpnio zaktualizowany informator dotyczcy amortyzacji jednorazowej rodków trwaych w ramach pomocy de minimis.
           • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
            Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
            • 07.11.2018Jednorazowa amortyzacja hali namiotowej
             Pytanie: Na dzierawionym gruncie zostaa postawiona hala namiotowa w technologii stalowej. Supy konstrukcyjne zostay przytwierdzone do podoa kotwami na pytach betonowych, co pozwala tak hal rozebra i przenie w inne miejsce. Hala jest nowym rodkiem trwaym, bdzie wprowadzona do ewidencji rodków trwaych w 2018 r. Zostanie ona zaliczona do grupy „8” wg KT (806 Kioski, budki, baraki, domki kampingowe). Czy hal namiotow mona bdzie amortyzowa zgodnie z art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT do 100 000 z?
             • 08.10.2018Koszty dziaalnoci: Prywatny samochód za gotówk przekazany do firmy a limit 15 tys. z
              Pytanie: Wnioskodawca kupi za granic samochód osobowy o wartoci 37 664,40 z na cele prywatne. Wnioskodawca zakupi pojazd od firmy, a za transakcj zapaci gotówk. W czerwcu br. Wnioskodawca przekaza ten samochód na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jako rodek trway. Czy amortyzacja rodka trwaego (samochodu osobowego) stanowi koszt uzyskania przychodu?
              • 01.10.2018Podatki 2019: Status maego podatnika z wyszym progiem?
               W 2019 r. próg sprzeday, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. maego podatnika, ma zosta podniesiony z 1,2 do 2 mln euro – wynika z projektu nowelizacji, który trafi w tym tygodniu do Sejmu. Taki status daje m.in. prawo do uatwie dotyczcych amortyzacji oraz niszego opodatkowania podatkiem dochodowym CIT.
               • 28.09.2018Podatki 2019: Status maego podatnika z wyszym progiem?
                W 2019 r. próg sprzeday, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. maego podatnika, ma zosta podniesiony z 1,2 do 2 mln euro – wynika z projektu nowelizacji, który trafi w tym tygodniu do Sejmu. Taki status daje m.in. prawo do uatwie dotyczcych amortyzacji oraz niszego opodatkowania podatkiem dochodowym CIT.
                • 20.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                 Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                 • 19.09.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                  Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                  • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
                   Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
                   • 14.03.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                    Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                    • 13.03.2018Podatki 2018: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                     Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 10 000 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                     • 07.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                      Od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                      • 06.03.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                       Od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                       • 20.01.2018Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                        Ju od 2017 roku przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                        • 09.01.2018Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych rodków trwaych z wtpliwociami
                         Przy stosowaniu nowo wprowadzonych przepisów przez podatników, którego rok podatkowy trwa do maja 2017 r., dopuszczalna jest pewna swoboda postpowania w zakresie wysokoci dokonanego w danym roku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w ramach obowizujcego limitu). Podatnik ma zatem moliwo wyboru, tj. moe uj kwoty odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów w zakoczonym ju roku podatkowym lub skorzysta w tyme roku z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejszonego o wysoko odpisów zaliczonych ju do kosztów uzyskania przychodów w kolejnym roku podatkowym - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                         • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                          Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                          • 29.11.2017Podatki 2017: Jednorazowa amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. z
                           Pytanie: W 2017 r. Wnioskodawca naby dwa fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych o warto pocztkowej 71 000 z kada, KT: 581). W sierpniu 2017 r. Wnioskodawca dokona jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tych rodków w wysokoci 100 000 z (71 000 z + 29 000 z). Natomiast od pozostaej wartoci pocztkowej drugiej zacieraczki, tj. 42 000 z, równie od miesica sierpnia nalicza odpisy amortyzacyjne wg metody degresywnej. Czy Wnioskodawca postpi prawidowo?
                           • 02.08.2017Podatki 2017. Nowa ulga dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                            Ju od tego roku przedsibiorcy bd mieli moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia bd mogli skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Nowa ulga ma stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                            • 27.06.2017Podatki 2017: Jednorazowa amortyzacja – legalna metoda optymalizacji podatkowej
                             Cz podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla rodków trwaych, których warto jest wysza ni 3500 z w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwizanie moe by bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzdziem do optymalizacji podatkowej, poniewa umoliwia jednorazowe zaliczenie caego naliczonego odpisu rodka trwaego w ciar kosztów podatkowych bez koniecznoci potwierdzenia organu skarbowego.
                             • 29.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                              Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                              • 26.05.2017Zakup odziey motocyklowej oraz kasku w kosztach dziaalnoci
                               Pytanie: Prowadz dziaalno w zakresie usug informatycznych, a ponadto wykonuj prezentacje oraz rónego rodzaju analizy biznesowe. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostpu do klienta zamierzam kupi motocykl. Zakup pojazdu wprowadz do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy bd móg amortyzowa motocykl? I czy bd móg uzna za koszty uzyskania przychodów koszty zwizane z nabyciem kasku oraz odziey ochronnej: rkawiczek, butów, kurtki, spodni?
                               • 09.01.2017Podatki 2017. Limity w dziaalnoci gospodarczej
                                Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony zosta próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczatem od przychodów ewidencjonowanych z dziaalnoci gospodarczej do kwoty 250 000 euro.
                                • 05.01.2017Podatki 2017. Limity w dziaalnoci gospodarczej
                                 Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony zosta próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczatem od przychodów ewidencjonowanych z dziaalnoci gospodarczej do kwoty 250 000 euro.
                                 • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzdzi optymalizacji podatkowej
                                  Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztw  Istot amortyzacji jest rozoenie w czasie wydatku, ktry zosta poniesiony na zakup lub wytworzenie rodka trwaego. Nakady te s zaliczane do kosztw uzyskania przychodw poszczeglnych okresw rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
                                  • 22.06.2016Jednorazowa amortyzacja motocykla - fiskus zmienia zdanie
                                   Pytanie podatnika: Od 2013 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Wnioskodawca zamierza w dziaalnoci gospodarczej wykorzysta motocykl - w celu szybszego dojazdu do pacjentw w razie nagej koniecznoci. Jest maym podatnikiem bowiem nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym rwnowartoci kwoty 1.200.000 euro wyraonej w zotych. Czy kupujc motocykl istnieje moliwo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
                                   • 20.04.2016Amortyzacja ekspresu do kawy i mebli
                                    Pytanie: Czy Spka ma prawo stosowa przy amortyzacji automatycznych ekspresw do kawy, ktre s technologicznie zaawansowane, i sterowanie ktrych opiera si na ukadach mikroprocesorowych, stawki amortyzacji podwyszonej do 25% w oparciu o przepisy uprawniajce do podwyszenia stawki amortyzacji przy zastosowaniu maksymalnego wspczynnika 2, ktry moe mie zastosowanie przy identyfikacji stawki amortyzacji dla urzdze poddanych szybkiemu postpowi technicznemu? Czy Spka ma prawo stosowa przy amortyzacji rodkw trwaych - mebli, ktrych warto pocztkowa nie przekracza 3500 z i mogyby by jednorazowo zamortyzowane, stawk roczn 25%?
                                    • 14.04.2016Bilans: Zakup i jednorazowa amortyzacja rodka trwaego w grudniu
                                     Przedsibiorstwa, realizujc inwestycje w postaci zakupu maszyn, urzdze, samochodw ciarowych bd innych skadnikw majtku zaliczajcych si do rodkw trwaych, chciayby, moliwie przez najkrtszy okres, ujmowa odpisy amortyzacyjne w koszty podatkowe i bilansowe. W sytuacji gdy jednostka gospodarcza spenia warunki okrelone dla maego podatnika, tzn.:
                                     • 13.04.2016Bilans: Zakup i jednorazowa amortyzacja rodka trwaego w grudniu
                                      Przedsibiorstwa, realizujc inwestycje w postaci zakupu maszyn, urzdze, samochodw ciarowych bd innych skadnikw majtku zaliczajcych si do rodkw trwaych, chciayby, moliwie przez najkrtszy okres, ujmowa odpisy amortyzacyjne w koszty podatkowe i bilansowe. W sytuacji gdy jednostka gospodarcza spenia warunki okrelone dla maego podatnika, tzn.:
                                      • 07.04.2016PIT. Rozliczenie wydatkw na zakup motocykla
                                       Pytanie podatnika: Czy motocykl naley traktowa jako samochd osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy te motocykl naley traktowa jako pojazd ujty w grupie 7, rodzaj 740 „Motocykle, przyczepy i wzki motocyklowe” i Wnioskodawcy przysuguje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji?
                                       • 24.03.2016Kto ma prawo do jednorazowej amortyzacji?
                                        Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszym Wnioskodawca jako wsplnik Spki cywilnej moe dokona jednorazowej amortyzacji, okrelonej w art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                        • 23.03.2016Jednorazowa amortyzacja w spce cywilnej
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wsplnikiem spki cywilnej, ktra zostaa zaoona w 2015 r. - a zatem wycznie w 2015 r. bya podmiotem „rozpoczynajcym prowadzenie dziaalnoci gospodarczej”, ktrego dotyczyy ograniczenia wynikajce z treci art. 22k ust. 11 ustawy o PIT. Wsplnicy spki zamierzaj naby rodek trway i dokona jednorazowej amortyzacji. Jednoczenie Wnioskodawca od 1999 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Czy Wnioskodawca jako wsplnik spki cywilnej moe dokona jednorazowej amortyzacji?
                                         • 06.11.2015Amortyzacja jednorazowa a firma maonka
                                          Pytanie: Czy mog dokona jednorazowej amortyzacji samochodu, jako podatnik rozpoczynajcy dziaalno gospodarcz, jeli w roku rozpoczcia dziaalnoci, tak dziaalno we wpisie do ewidencji dziaalnoci posiada moja ona, i czy sowo „tak dziaalno” oznacza dziaalno o takim samym PKD, czy w ogle, e ma dziaalno gospodarcz, nie wane o jakim PKD?
                                          • 02.06.2015Jednorazowa amortyzacja roweru
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg dokona jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartoci pocztkowej zakupionego roweru?
                                           • 20.02.2015Dla kogo jednorazowa amortyzacja?
                                            Jednorazowa amortyzacja moe stanowi bardzo skuteczne narzdzie optymalizacji podatkowej. Pozwala bowiem na jednorazowe zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw caego odpisu amortyzacyjnego dokonanego od wartoci pocztkowej danego rodka trwaego.
                                            • 20.02.2015Skutki podatkowe dopaty do rodka trwaego
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymuje od dostawcw dopaty do rodkw trwaych. Dopaty te Wnioskodawca otrzymuje w okresach nie zawsze powizanych z momentem przyjcia rodka trwaego do uytkowania oraz w rnych kwotach (tzn. rwnych wartoci pocztkowej rodka trwaego, niszych lub wyszych od wartoci pocztkowej). Jakie s skutki podatkowe otrzymania ww. dopat?
                                             • 19.02.2015Dla kogo jednorazowa amortyzacja?
                                              Jednorazowa amortyzacja moe stanowi bardzo skuteczne narzdzie optymalizacji podatkowej. Pozwala bowiem na jednorazowe zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw caego odpisu amortyzacyjnego dokonanego od wartoci pocztkowej danego rodka trwaego.
                                              • 22.01.2015Jednorazowa amortyzacja samochodu
                                               Pytanie podatnika: Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca ma prawo jednorazowo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw koszty zakupu samochodu, ktry nie bdzie stanowi rodkw trwaych firmy?
                                               • 05.12.2014Jednorazowa amortyzacja inwestycji
                                                Po przeprowadzeniu inwestycji, montau w wynajmowanym lokalu klimatyzatora, stanowicego odrbny rodek trway, przedsibiorca po spenieniu pewnych warunkw bdzie mg skorzysta z jednorazowej amortyzacji na zasadach okrelonych w ustawie o PIT.
                                                • 04.12.2014Jednorazowa amortyzacja inwestycji
                                                 Po przeprowadzeniu inwestycji, montau w wynajmowanym lokalu klimatyzatora, stanowicego odrbny rodek trway, przedsibiorca po spenieniu pewnych warunkw bdzie mg skorzysta z jednorazowej amortyzacji na zasadach okrelonych w ustawie o PIT.
                                                 • 30.10.2014Maeski ustrj majtkowy a kwestie podatkowe
                                                  Stosowanie niektrych rozwiza zawartych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT) jest uzalenione od tego, czy podatnik pozostawa w zwizku maeskim oraz czy midzy maonkami istniaa w okrelonym czasie wsplno majtkowa.
                                                  • 29.10.2014Maeski ustrj majtkowy a kwestie podatkowe
                                                   Stosowanie niektrych rozwiza zawartych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT) jest uzalenione od tego, czy podatnik pozostawa w zwizku maeskim oraz czy midzy maonkami istniaa w okrelonym czasie wsplno majtkowa.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »