Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo budowlane

 • 14.08.2020WSA. Jak ustali powierzchni uytkow na potrzeby podatku od nieruchomoci
  Powierzchnia uytkowa budynku wykazana w ewidencji gruntów i budynków naley do danych bezwzgldnie wicych organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomoci. W rezultacie tak dugo, jak dugo zawarte w ewidencji zapisy nie ulegn zmianie, organ podatkowy nie jest wadny do przyjcia innej powierzchni uytkowej na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomoci.
  • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
   • 05.08.2020Zbiorniki na wod deszczow bez pozwolenia na budow
    W obecnym stanie prawnym (Prawo budowlane, art. 29) budowa zbiorników na wod deszczow wymaga zezwolenia na budow. Pociga to za sob powany wzrost kosztów inwestycji, niejednokrotnie nawet o 100%. Naley przy tym zauway, e bardziej zoone technicznie konstrukcje zbiorników na nieczystoci cieke wymagaj jedynie zgoszenia. Powysza sytuacja jest niezrozumiaa wobec trudnej i coraz trudniejszej sytuacji hydrologicznej naszego kraju, coraz czstszych susz oraz obniania poziomu wód gruntowych.
    • 03.08.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej
     Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy ustawy o PIT. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu, którego wasno podatnik ma naby, znane jest miejsce pooenia lokalu, jego rozkad, powierzchnia i inne cechy indywidualizujce, rodki wpacane deweloperowi s na rachunku powierniczym i s mu przekazywane stosownie do postpów budowy.
     • 29.07.2020WSA. Nieruchomoci zwizane prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
      Nieruchomo pozostaje zwizana z dziaalnoci gospodarcz osoby fizycznej, jeeli jest elementem przedsibiorstwa lub moe by uznana za zwizan z tym przedsibiorstwem, jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub - biorc pod uwag cechy faktyczne tej nieruchomoci i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - moe by wykorzystywana na ten cel.
      • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
       Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
       • 28.07.2020Spóka miaa prawo rozlicza VAT z faktur za usugi budowlane dopiero po otrzymaniu zapaty
        Moment powstania obowizku podatkowego w zakresie faktur za usugi budowlane to chwila, w której spóka otrzymaa cao lub cz zapaty za wykonane usugi – orzek 4 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie na korzy firmy budowlanej w jej sporze z fiskusem w sprawie rozlicze faktur sprzed 8 lat.
        • 27.07.2020Prawo zamówie publicznych – MR przygotowao kolejn nowelizacj
         Ministerstwo Rozwoju opublikowao projekt nowelizacji, która obj ma m.in. ustaw o umowie koncesji na roboty budowlane lub usugi oraz Prawo zamówie publicznych. Zmiany s zwizane z uchwaleniem nowego PZP i maj pozwoli na stworzenie spójnego systemu. Nowela wejdzie w ycie z pocztkiem 2021 r.
         • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
          Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
          • 26.06.2020VAT. Potrcenia umowne nie zwolni ze split payment
           Spóka w celu realizacji Inwestycji podpisuje take jako zlecajcy umowy z wykonawcami. Przedmiotem umów s prace budowlane i budowlano montaowe objte Inwestycj (dalej: Kontrakty). Zgodnie z planowanym sposobem rozlicze kontraktów strony zamierzaj dopuszcza stosowanie potrce dwustronnych (spóka, wykonawca) i wielostronnych (spóka, wykonawca, podwykonawcy). Czy dokonujc ww. kompensaty/potrcenia wierzytelnoci spóka nie jest zobligowana do stosowania mechanizmu podzielonej patnoci?
           • 24.06.2020Niewykorzystana kwota ulgi termomodernizacyjnej nie przepada
            Czy podatnik moe niewykorzystan cze zwrotu z tytuu ulgi termomodernizacyjnej przenie na kolejny rok podatkowy? Jak podatnik powinien to wykaza w zeznaniu za przyszy rok? Czy powinien zrobi korekt zeznania za rok 2019, gdzie wpisa do odliczenia kwot 53 000 z?
            • 18.06.2020Czy czynsz patny gotówk moe by kosztem firmy?
             Podatniczka prowadzi dziaalno gospodarcz w spóce cywilnej o profilu handlowym. Na dziaalno gospodarcz wynajmowany jest lokal uytkowy. Umowa na wynajem jest zawierana na czas okrelony 1 rok (od stycznia do grudnia). Czynsz najmu wynosi 5500 z miesicznie netto plus VAT 23%. Czy jako wspólnik spóki cywilnej podatniczka moe zaliczy w koszty proporcjonalnie do swojego udziau opaty za czynsz, jeeli s regulowane gotówk?
             • 17.06.2020Czy czynsz patny gotówk moe by kosztem firmy?
              Podatniczka prowadzi dziaalno gospodarcz w spóce cywilnej o profilu handlowym. Na dziaalno gospodarcz wynajmowany jest lokal uytkowy. Umowa na wynajem jest zawierana na czas okrelony 1 rok (od stycznia do grudnia). Czynsz najmu wynosi 5500 z miesicznie netto plus VAT 23%. Czy jako wspólnik spóki cywilnej podatniczka moe zaliczy w koszty proporcjonalnie do swojego udziau opaty za czynsz, jeeli s regulowane gotówk?
              • 16.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
               Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
               • 15.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
                Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
                • 15.06.2020PIT od sprzeday domku letniskowego
                 Podatniczka sprzedaa drewniany domek letniskowy, który jest nietrwale zwizany z gruntem, nieocieplony, przeznaczony do pobytu sezonowego. Domek pooony jest na gruncie dzierawionym od 1990 r. Nowi waciciele bd mogli dzierawi ten teren do 31 grudnia 2023 r. Czy podatniczka musi wykazywa sprzeda domku w zeznaniu rocznym PIT-36 i zapaci podatek?
                 • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                  Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                  • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                   [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                   • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                    [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                    • 25.05.2020WSA. Miejsce parkingowe w budynku mieszkalnym z niszym podatkiem
                     Hale garaowe stanowice przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki dla tzw. budynków pozostaych. Tak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                     • 13.05.2020Ulga termomodernizacyjna tylko na wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r.
                      Podatnik w lipcu 2018 r. dokona zakupu usugi montau instalacji fotowoltaicznej wraz z materiaem. Zakup zosta w caoci sfinansowany przez bank w systemie ratalnym na 50 rat miesicznych. W sierpniu 2018 r. podatnik dokona zgoszenia przyczenia mikroinstalacji do sieci energetycznej, która zostaa przyczona. Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania za 2019 r. spaconych rat kredytu w roku 2019?
                      • 08.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
                       Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
                       • 07.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
                        Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
                        • 04.05.2020WSA. Wynajem mieszka dla pracowników z 8-proc. stawk VAT
                         Jeeli spóka w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wynajmie nieruchomoci mieszkalne najemcy, który nastpnie udostpni je nieodpatnie swoim pracownikom, to nie mona uzna, e zostaa speniona przesanka wynajmu nieruchomoci "wycznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug. Wynajem nie suy bowiem w tym przypadku zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                         • 29.04.2020Ulga termomodernizacyjna: Budynek w budowie si nie liczy
                          Czy podatnik moe poniesione wydatki w 2019 r. do istniejcego ju budynku mieszkalnego jeszcze nieoddanego odliczy w zeznaniu podatkowym od podatku dochodowego za 2019 r. w zakresie ulgi termomodernizacyjnej? Czy nieoddany budynek mieszkalny jednorodzinny jest traktowany jako budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane?
                          • 28.04.2020Ulga termomodernizacyjna: Budynek w budowie si nie liczy
                           Czy podatnik moe poniesione wydatki w 2019 r. do istniejcego ju budynku mieszkalnego jeszcze nieoddanego odliczy w zeznaniu podatkowym od podatku dochodowego za 2019 r. w zakresie ulgi termomodernizacyjnej? Czy nieoddany budynek mieszkalny jednorodzinny jest traktowany jako budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane?
                           • 27.04.2020VAT w przypadku odwoania szkolenia z powodu pandemii
                            Zawarcie umowy o wiadczenie takiej czy innej usugi polega na przyjciu na siebie przez usugodawc zobowizania, e speni przyrzeczone wiadczenie. Taki jest sens zawarcia kadej umowy. Pewno.
                            • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                             Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                             • 22.04.2020Transakcje gotówkowe powyej 15 tys. z. Liczy si umowa czy faktura?
                              Spóka planuje nawizanie wspópracy z podmiotem wiadczcym usugi utrzymania czystoci - umowa na czas nieokrelony ze sta ryczatow miesiczn stawk wynagrodzenia, np. 2000 z brutto. Czynnoci wykonywane przez Usugodawc dokumentowane bd comiesicznymi fakturami. Czy w sytuacji gdy warto pojedynczej faktury nie bdzie przekracza 15 000 z brutto, spóka bdzie moga zaliczy do kosztów zapat za t faktur, dokonan przelewem na rachunek inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT?
                              • 15.04.2020Tarcza antykryzysowa: Zaniechanie poboru odsetek od zalegoci podatkowych
                               Na podstawie art. 15za ust. 2 ustawy ws. COVID-19 minister finansów moe, w drodze rozporzdzenia, zaniecha w caoci lub w czci poboru odsetek za zwok od zalegoci podatkowych okrelajc w szczególnoci rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym nastpuje zaniechanie, i grupy obowizanych, których dotyczy zaniechanie. Aktualnie trwaj prace legislacyjne nad projektem rozporzdzenia, które ma zosta wydane na podstawie wyej przywoanego upowanienia ustawowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                               • 14.04.2020PIT za 2019: Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej
                                Nowa ulga to zachta dla podatników do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Od 2019 r. podatnik moe pomniejszy swój dochód (przychód) do opodatkowania o wydatki termomodernizacyjne.
                                • 09.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                                 Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                                 • 08.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                                  Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                                  • 07.04.2020Maonek nie zawsze skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej
                                   Pani Janina jest w zwizku maeskim. Wraz z mem mieszka w domu, którego jedynym wacicielem jest jej m. W 2019 r. zainstalowali instalacj fotowoltaiczn. Maonkowie pozostaj we wspówasnoci majtkowej i wspólnie ponosz koszty utrzymania domu. Pani Janina prowadzi dziaalno i osiga dochody w Polsce, natomiast jej m pracuje poza granicami kraju i nie osiga adnego dochodu w Polsce. Czy Pani Janina moe skorzysta z ulgi i odliczy koszty instalacji fotowoltaicznej?
                                   • 06.04.2020Czy w przypadku rozbiórki budynku trzeba skorygowa VAT?
                                    Nie s rzadkie sytuacje gdy vatowiec jest wacicielem budynku, który nie przedstawia dla niego duej wartoci ekonomicznej i utrzymywanie takiego stanu jest nieracjonalne (choby kwestia podatku od nieruchomoci). Susznym rozwizaniem bywa rozbiórka lub wyburzenie takiej nieruchomoci i wybudowanie w tym miejscu nowego budynku, który bdzie generowa przychody.
                                    • 06.04.2020Maonek nie zawsze skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej
                                     Pani Janina jest w zwizku maeskim. Wraz z mem mieszka w domu, którego jedynym wacicielem jest jej m. W 2019 r. zainstalowali instalacj fotowoltaiczn. Maonkowie pozostaj we wspówasnoci majtkowej i wspólnie ponosz koszty utrzymania domu. Pani Janina prowadzi dziaalno i osiga dochody w Polsce, natomiast jej m pracuje poza granicami kraju i nie osiga adnego dochodu w Polsce. Czy Pani Janina moe skorzysta z ulgi i odliczy koszty instalacji fotowoltaicznej?
                                     • 31.03.2020Od jutra kolejne ograniczenia w zwizku z koronawirusem
                                      Od 1 kwietnia do odwoania kada osoba do 18 roku ycia z domu wyjdzie tylko pod opiek dorosego opiekuna, a parki, bulwary, czy plae bd zamknite. Za zamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. z. Oprócz tego zmieniaj si zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Zamknite zostan bez wyjtków wszystkie zakady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuau i piercingu. Co jeszcze si zmienia?
                                      • 31.03.2020Od 1.04.2020 kolejne ograniczenia w zwizku z koronawirusem
                                       Od 1 kwietnia do odwoania kada osoba do 18 roku ycia z domu wyjdzie tylko pod opiek dorosego opiekuna, a parki, bulwary, czy plae bd zamknite. Za zamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. z. Oprócz tego zmieniaj si zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Zamknite zostan bez wyjtków wszystkie zakady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuau i piercingu. Co jeszcze si zmienia?
                                       • 16.03.2020WSA. Podatek od wspólnej nieruchomoci: Kady z maonków powinien otrzyma decyzj
                                        Maonkowie nie s cznie zobowizani do zapacenia podatku od nieruchomoci stanowicych, zarówno ich wspówasno, jak i odrbn wasno kadego z nich. Kady z maonków powinien wic otrzyma odrbnie decyzj podatkow na nieruchomo wchodzc w skad majtku maeskiego. W decyzji powinni by wykazani obydwoje maonkowie jako podatnicy, a podatek w jednej kwocie (bez podziau). Praktyka wymierzania podatku od nieruchomoci w jednej decyzji dorczanej dowolnemu maonkowi jest niezgodna z wymogami Ordynacji podatkowej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                        • 13.03.2020Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                         Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.
                                         • 05.03.2020Dua nowelizacja Prawa budowlanego ju z podpisem prezydenta
                                          Prawo budowlane zostanie w tym roku znowelizowane, a zaplanowane zmiany maj doprowadzi do uproszczenia i przyspieszenia procesów inwestycyjno-budowlanych. Nowe regulacje zakadaj m.in. zmniejszenie obowizków cicych na inwestorach. Nowela zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud.
                                          • 04.03.2020Dua nowelizacja Prawa budowlanego ju z podpisem prezydenta
                                           Prawo budowlane zostanie w tym roku znowelizowane, a zaplanowane zmiany maj doprowadzi do uproszczenia i przyspieszenia procesów inwestycyjno-budowlanych. Nowe regulacje zakadaj m.in. zmniejszenie obowizków cicych na inwestorach. Nowela zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud.
                                           • 25.02.2020Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiay i usugi mona odliczy?
                                            Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszcy wydatki na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga bdzie polegaa na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsiwzicia, jednak w wysokoci nieprzekraczajcej 53 000 z.
                                            • 24.02.2020Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiay i usugi mona odliczy?
                                             Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszcy wydatki na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga bdzie polegaa na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsiwzicia, jednak w wysokoci nieprzekraczajcej 53 000 z.
                                             • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
                                              Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
                                              • 18.02.2020WSA. Odszkodowanie za zlikwidowane ogródki dziakowe czasami z PIT
                                               Art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT nie stanowi podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego przez podatniczk odszkodowania. Likwidacja ogrodu nie nastpia bowiem na podstawie art. 18 ustawy o rodzinnych ogrodach dziakowych, to jest - jak ustawodawca wskaza w tym przepisie - na cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomociami, a nastpia ze wzgldu na roszczenie osoby trzeciej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
                                               • 05.02.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej w PIT
                                                Wpaty dokonywane przez nabywc w wykonaniu umowy deweloperskiej s wydatkami na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odmienna wykadnia rónicowaaby w sposób niczym nieuzasadniony sytuacj tych podatników, którzy samodzielnie buduj (s samodzielnymi inwestorami) budynki od tych, którzy kupuj lokale i domy (nowobudowane) od deweloperów - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
                                                • 28.01.2020Prawo budowlane do zmiany. Procesy inwestycyjne maj by prostsze
                                                 Sejm przyj nowelizacj Prawa budowlanego. Jak przekonuje Ministerstwo Rozwoju, które przygotowao projekt zmian, nowela doprowadzi do tego, e procesy inwestycyjne stan si w efekcie prostsze i szybsze. W nowelizacji przewidziano m.in. zmniejszenie liczby formalnoci, prostsz legalizacj starych samowoli budowlanych i likwidacj kilku uciliwych obowizków.
                                                 • 27.01.2020Prawo budowlane do zmiany. Procesy inwestycyjne maj by prostsze
                                                  Sejm przyj nowelizacj Prawa budowlanego. Jak przekonuje Ministerstwo Rozwoju, które przygotowao projekt zmian, nowela doprowadzi do tego, e procesy inwestycyjne stan si w efekcie prostsze i szybsze. W nowelizacji przewidziano m.in. zmniejszenie liczby formalnoci, prostsz legalizacj starych samowoli budowlanych i likwidacj kilku uciliwych obowizków.
                                                  • 15.01.2020Kasa rejestrujca online
                                                   Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug nie definiuje kasy fiskalnej online. Art. 111 ust. 6a tego aktu okrela to urzdzenie w sposób funkcjonalny. Zgodnie z nim kasa rejestrujca musi zapewnia prawidowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyanie danych na zewntrzne noniki danych oraz umoliwia poczenie i transmitowanie danych midzy kas a Centralnym Repozytorium Kas. Termin kasa online wystpuje natomiast w § 2 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujcych. Tutaj odwoano si do definicji kasy fiskalnej ww. przepisu z powoanej ustawy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 26 ] nastpna strona »