Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

agendy

 • 23.12.2016Wigilia dla pracowników w kosztach podatkowych firmy
  Wydatki na organizację spotkania wigilijnego dla pracowników mogą być rozliczone w kosztach podatkowych firmy. Warunek jest tylko jeden – muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wymóg ten wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).
 • 16.04.2014Moment powstania przychodu przy przeniesieniu własności nieruchomości w ramach ugody
  Z uzasadnienia: Zarówno w przypadku dalszej odsprzedaży, jak i w przypadku pozostawienia w majątku spółki nieruchomości nabytych w związku z rozliczeniem kary umownej, po stronie skarżącej spółki powstanie przychód w wysokości ustalonej przez strony w związku z przeprowadzoną transakcją, stosownie do art. 14 ustawy o CIT, przy czym przychód ten powstanie w momencie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz strony, nie zaś w momencie faktycznego uzyskania środków z tytułu sprzedaży tej nieruchomości, czy też w momencie wykreślenia wszystkich wpisów hipotecznych.
 • 30.04.2012UKE sprzyja monopolowi TP SA?
  Komisja Europejska zbada, czy Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien pozwolić Telekomunikacji Polskiej na przyznanie alternatywnym operatorom tylko ograniczonego dostępu do swoich przyszłych sieci światłowodowych. Decyzja UKE może mieć – zdaniem Komisji – negatywny wpływ na konkurencję i rozwój sieci w Polsce.
 • 10.01.2012Powstaje Komitet RM ds. Cyfryzacji
  O powołaniu Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji zdecydował premier. Komitet ma inicjować, opiniować i koordynować wszystkie prace dotyczące informatyzacji kraju.
 • 04.01.2012Jest porozumienie w sprawie infrastruktury sieci szerokopasmowych
  Minister Administracji i Cyfryzacji podpisał porozumienie z przedstawicielami samorządów, telekomunikacyjnych izb gospodarczych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych .
 • 14.03.2011Skuteczniejsza ochrona konsumentów w UE
  W 2010 r. nastąpiła poprawa sytuacji konsumentów w prawie wszystkich państwach UE w porównaniu z 2009 r. - uznała Komisja Europejska. Roczny indeks sytuacji konsumentów mierzy się na podstawie zaufania konsumentów do władz, organizacji pozarządowych i sprzedawców detalicznych oraz skuteczności w rozstrzyganiu sporów. Tablica wyników dla rynków konsumenckich potwierdza także rosnącą przepaść między krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym, pomimo możliwości, jakie oferują zakupy za granicą pod względem wyboru i oszczędności.  
 • 21.02.2011Wspólne standardy identyfikacji elektronicznej w UE?
  Rozwój europejskiego jednolitego rynku cyfrowego zależy od wprowadzenia wspólnego standardu podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji (eID) i uwierzytelniania elektronicznego – uważa Komisja Europejska. Jej zdaniem wprowadzenie takich rozwiązań zwiększy poziom zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do transakcji internetowych, ponieważ obecnie trudności z weryfikacją tożsamości i podpisów obywateli stanowią istotny czynnik hamujący rozwój unijnej gospodarki internetowej. Konsultacje w tej sprawie potrwają do połowy kwietnia br.  
 • 19.10.2010Ryzyko systemowe na rynkach finansowych – nowy projekt badawczy z udziałem EBC
  Komisja Europejska inwestuje w projekt badań, który ma na celu opracowanie wskaźników ryzyka systemowego dla tzw. systemów wczesnego ostrzegania. Tego rodzaju systemy miałyby służyć uprzedzaniu rządów i instytucji bankowych o zbliżających się kryzysach finansowych i umożliwić podjęcie działań zapobiegawczych. Eksperci Europejskiego Banku Centralnego, naukowcy z uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz specjaliści z Yahoo! zbadają, jak bardzo instytucje finansowe narażone są na ryzyko systemowe wynikające z istnienia złożonych, silnie ze sobą powiązanych cyfrowych systemów informacyjnych i transakcyjnych.
 • 10.09.2010Pracodawcy RP: Atrakcyjność inwestycyjna Polski może być wyższa
  Polska znalazła się na dwunastym miejscu wśród krajów najbardziej atrakcyjnych do lokowania inwestycji – wynika z raportu „Badanie światowych perspektyw inwestycyjnych 2010-2012” (World Investment Prospects Survey) Agendy ONZ ds. Handlu i Rozwoju - UNCTAD. – Wysokie miejsce w rankingu w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwieniem dla nicnierobienia. Potrzebne są działania, by dalej poprawiać warunki prowadzenia biznesu w Polsce – podkreśla ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki.
 • 20.07.2010KE przyznała 6,4 mld euro na badania i rozwój w 2011 r.
  Komisja Europejska zainwestuje prawie 6,4 mld euro w badania i rozwój. Największy jak dotąd pakiet ma się przyczynić do rozwoju nauki, zwiększenia konkurencyjności Europy oraz skutecznemu podejmowaniu takich wyzwań jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo dostaw energii i żywności, zdrowie i starzenie się społeczeństwa. Dotacje otrzyma ok. 16 tys. uczestników z organizacji badawczych, uniwersytetów i branży przemysłowej, w tym ok. 3 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie zostanie przyznane w drodze „zaproszeń do składania wniosków" oraz ich oceny, przeprowadzonych w ciągu najbliższych 14 miesięcy.
 • 26.05.2010Niespójne wdrożenie przepisów UE w dziedzinie telekomunikacji oznacza wyższe koszty
  Z rocznego sprawozdania Komisji Europejskiej na temat jednolitego rynku usług łączności elektronicznej wynika, że z powodu niespójnego wdrożenia przepisów UE konsumenci, przedsiębiorstwa i cała gospodarka UE nie odnoszą pełnych korzyści gospodarczych wynikających z prawdziwie jednolitego i konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego obejmującego całą UE. Rynki większości państw członkowskich stały się bardziej konkurencyjne, ale nadal mają one wymiar krajowy. Ponadto występują duże różnice między państwami członkowskimi, jeśli chodzi o poziom konkurencyjności.
 • 20.05.2010Agenda cyfrowa UE
  Komisja Europejska przedstawiła pięcioletni plan dotyczący sektora telekomunikacyjnego, w którym zapowiada uwolnienie cyfrowego potencjału Europy. Technologie informacyjne i komunikacyjne mają stać się ważnym elementem unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego. Mają też zyskać zasadnicze znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi bądź starzeniem się społeczeństwa.
 • 07.05.2010UE: Nowe częstotliwości dla bezprzewodowego dostępu do Internetu
  Komisja Europejska chce ustanowienia zharmonizowanych przepisów technicznych dotyczących przeznaczenia przez państwa członkowskie częstotliwości radiowych w paśmie 800 MHz na potrzeby szybkiego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. Podejmując decyzję o zmianie aktualnego przeznaczenia częstotliwości wynikającej z przejścia z telewizji analogowej na cyfrową, państwa członkowskie powinny stosować zharmonizowane przepisy techniczne, celem udostępnienia bezprzewodowych zastosowań szerokopasmowych.
 • 19.03.2010Ceny hurtowe w telekomunikacji: KE żąda wyjaśnień od Polski
  Komisja Europejska zażądała od Polski informacji na temat wdrożenia unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji. KE jest zaniepokojona faktem, że Polsce prawdopodobnie nie udało się poprawnie wdrożyć do prawa krajowego unijnych przepisów dotyczących ustalania cen za hurtowe usługi telekomunikacyjne. Spowodowało to niepewność prawną i może być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych – uważa Komisja.