Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bonifikaty

 • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
  Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
  • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
   Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
   • 04.03.2020Nagroda za zotówk dla klientów a obowizki patnika
    Spóka opracowuje program lojalnociowy - akcj marketingow, który bdzie funkcjonowa w oparciu o specjaln aplikacj mobiln. Uczestnikami programu bd mogy by osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, jak i osoby, które takiej dziaalnoci nie prowadz. Uczestnicy bd w aplikacji gromadzili punkty dziki którym bd zyskiwa moliwo nabycia za 1 z brutto produktów spóki. Czy w zwizku ze sprzeda nagrody za symboliczn kwot spóka bdzie zobowizana do wykonania obowizków patnika lub obowizków informacyjnych zwizanych z przekazywaniem formularzy podatkowych PIT-11?
    • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
     Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
     • 08.05.2019Skadka zdrowotna: Przedsibiorca na etacie paci dwa razy
      Przepisy nakadaj obowizek odprowadzania skadki na ubezpieczenie zdrowotne od kadego tytuu, niezalenie od tego czy w zbiegu pozostaj róne tytuy, czy zbiegaj si takie same tytuy. Obowizek odprowadzania skadki obcia zatem np. zarówno pracowników wykonujcych dziaalno gospodarcz, jak równie pracowników zatrudnionych w kilku miejscach czy przedsibiorców, którzy prowadz kilka dziaalnoci. Niezalenie od powyszego wskaza naley, i kadorazowe podejmowanie dodatkowej dziaalnoci moe prowadzi do intensyfikacji czynnoci zawodowych, a ta moe powodowa zwikszenie ryzyka wystpienia koniecznoci udzielenia wiadczenia zdrowotnego - wyjanio Ministerstwo Zdrowia.
      • 09.01.2019NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do ryczatu
       Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie ryczatu, wynikajca z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wycza moliwo odwoania si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowizywa domniemanie zachowania zryczatowanej formy opodatkowania w nastpnym roku.
       • 07.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
        Prawo Przedsibiorców obowizujce od 30.04.2018 r. umoliwio wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Mimo, e dziaalno nierejestrowa moliwa jest dopiero od 30.04.2018 r., naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce pilnej odpowiedzi. 
        • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
         Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
         • 13.03.2018Nowa instytucja - Dziaalno niezarejestrowana: podstawowe zasady
          Zakoczyy si prace nad pakietem ustaw, które maj w zaoeniu uatwi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Czy tak bdzie, czas pokae. Na razie ustawy czekaj na prezydencki podpis i maj wej w ycie w cigu 30 dni od ich opublikowania - i naley si chyba spodziewa, e nastpi to niebawem.
          • 09.03.2018Nowa instytucja - Dziaalno nieewidencjonowana (dziaalno nierejestrowa): podstawowe zasady
           Zakoczyy si prace nad pakietem ustaw, które maj w zaoeniu uatwi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Czy tak bdzie, czas pokae. Ustawy s ju po prezydenckim podpisie i wchodz w ycie 30.04.2018 r.
           • 27.07.2017Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
            Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
            • 17.02.2017Sprzeda nieruchomoci uytkownikowi wieczystemu a VAT
             Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z pón. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug bdzie podlegaa planowana przez Gmin (…) sprzeda prawa wasnoci nieruchomoci gruntowej pooonej przy ul. (…) na rzecz jej uytkownika wieczystego tj. Spódzielni Mieszkaniowej (…) w sytuacji gdy prawo uytkowania wieczystego ustanowiono po wejciu wycie ww. ustawy?
             • 17.05.2016NSA. Prawidowe ujcie faktury korygujcej dokumentujcej przyznanie rabatu
              Z uzasadnienia: Udzielenie rabatu lub skonta, czy te zwrot towaru, powodujce zmniejszenie pierwotnej wielkoci przychodu, powinno skutkowa dokonaniem korekty w celu zmiany pierwotnej wielkoci osignitych przychodw w zgodzie ze stanem rzeczywistym z uwzgldnieniem czasu za jaki dokonuje si korekty.
              • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeday produktw w zestawach promocyjnych
               Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowizujcego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnie by analizowa czy dziaania pomiotu gospodarczego maj na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizacj wasnych zyskw.
               • 17.11.2015Sprzeda produktw w zestawach promocyjnych: Stawka VAT i podstawa opodatkowania
                Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarw w zestawie promocyjnym, podstaw opodatkowania VAT, ustalan odrbnie dla kadego z towarw tworzcych zestaw promocyjny, bdzie kwota nalena za sprzeda danego towaru, pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT? Czy Wnioskodawca prawidowo traktuje sprzeda zestawu jako sprzeda dwch oddzielnych towarw, w zwizku z czym wykazuje na paragonie fiskalnym zestaw promocyjny jako dwie pozycje opodatkowane rnymi stawkami VAT?
                • 16.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujcych w PIT i CIT. Zmiana przepisw
                 Rozliczanie faktur korygujcych na gruncie podatku dochodowego, w taki sposb, jak ostatnio rozumiay to organy podatkowe i sdy, byo dla podatnikw niezwykle uciliwe.
                 • 16.09.2015WSA. Przyczyna wystawienia faktury korygujcej a moment dokonania korekty przychodu
                  Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w ustawie o CIT nie okreli adnych regu dotyczcych korekty wartoci nalenego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjmowa, e dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu i - w konsekwencji - dla okrelenia momentu (daty) powstania obowizku podatkowego istotne znaczenie maj okolicznoci zwizane z wystawieniem faktury korygujcej.
                  • 15.09.2015Podatki 2016: Rozliczanie faktur korygujcych w PIT i CIT. Zmiana przepisw
                   Rozliczanie faktur korygujcych na gruncie podatku dochodowego, w taki sposb, jak ostatnio rozumiay to organy podatkowe i sdy, byo dla podatnikw niezwykle uciliwe.
                   • 27.07.2015Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                    Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                    • 28.01.2015Uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawia zbiorcze uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom speniajce wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury bd stanowiy podstaw obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego przy zaoeniu, e zostan one w prawidowy sposb dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej prbie dorczenie Spka bdzie dysponowaa innymi dokumentami potwierdzajcymi, e transakcja zostaa zrealizowana na warunkach objtych korekt?
                     • 08.12.2014Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza
                      Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                      • 25.09.2014Moment rozpoznania przychodu w zwizku z wystawianymi fakturami korygujcymi
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku: uznania reklamacji, przyznania rabatu, zwrot towaru, korekta kwoty przychodu nalenego powinna by dokonywana w momencie (w roku podatkowym) wystawienia faktury korygujcej (na bieco)? Czy w przypadku: bdnie obliczonej wartoci netto sprzedanych towarw i usug, bdnie okrelonej ceny, podwjnie wystawionej faktury, bdnie okrelonej ilo sprzedanych towarw lub usug, korekta kwoty przychodu nalenego powinna by dokonywana w momencie (w roku podatkowym) wystawienia faktury pierwotnej (korekta wsteczna)?
                       • 04.09.2014Skonto a korekta kosztw uzyskania przychodw
                        Skonto to, co do zasady, procentowe zmniejszenie sumy nalenoci, przyznawane nabywcy towaru w razie zapaty nalenoci gotwk przed umwionym terminem. W praktyce udzielenie skonta wyglda w ten sposb, e sprzedawca ustala termin patnoci np. 14 dni, ale jeeli nabywca ureguluje naleno w terminie np. 7 dni, to suma nalenoci jest obniana o okrelon stawk procentow.
                        • 03.09.2014Skonto a korekta kosztw uzyskania przychodw
                         Skonto to, co do zasady, procentowe zmniejszenie sumy nalenoci, przyznawane nabywcy towaru w razie zapaty nalenoci gotwk przed umwionym terminem. W praktyce udzielenie skonta wyglda w ten sposb, e sprzedawca ustala termin patnoci np. 14 dni, ale jeeli nabywca ureguluje naleno w terminie np. 7 dni, to suma nalenoci jest obniana o okrelon stawk procentow.
                         • 06.08.2014Sprzeda usugi po obnionej cenie. Skutki w PIT
                          Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe sprzeday towarw za 1 z dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentw zlecajcym serwisowanie?
                          • 14.05.2014Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza
                           Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                           • 08.04.2014MF: Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
                            Zapytanie nr 6079 do ministra finansw w sprawie wpywu faktury korygujcej na korekt przychodw podatkowych
                            • 08.04.2014MF: Korekta faktury nie zmienia daty powstania przychodu
                             Zapytanie nr 6079 do ministra finansw w sprawie wpywu faktury korygujcej na korekt przychodw podatkowych
                             • 27.02.2014Prawo bilansowe: Ujcie przychodu w ksigach rachunkowych
                              Przepisy ustawy o rachunkowoci nie okrelaj wprost momentu powstania przychodu. Zauwamy, e art. 3 ust. 1 pkt 30 wskazuje jedynie definicj przychodu. Jak w takim razie okrela w ksigach rachunkowych moment powstawania przychodu?
                              • 28.01.2014PIT: Sprzeda towaru z rabatem w ramach programu lojalnociowego
                               Pytanie podatnika: Majc na celu zwikszenie sprzeday spka rozwaa uatrakcyjnienie swojej oferty poprzez wprowadzenie programu lojalnociowego, w ramach ktrego klienci bd otrzymywali punkty, zapisywane na indywidualnych kontach uczestnika programu. Po zebraniu odpowiedniej iloci punktw klienci nabd prawo do zakupu towaru lub usug bdcych nagrod w programie za cen uwzgldniajc przewidziany regulaminem rabat. Jakie bd skutki podatkowe sprzeday towaru z rabatem w ramach ww. programu skierowanego do osb trzecich?
                               • 30.09.2013PKPiR: Reklamacja towaru a moment korekty przychodw
                                Jednym z wielu problemw, ktre musz rozstrzyga przedsibiorcy prowadzcy PKPiR, jest kwestia ustalenia momentu zmniejszenia przychodw w wyniku obnienia ceny lub zwrotu nalenoci. Czsto odbywa si to w zupenie innym okresie rozliczeniowym.
                                • 25.09.2013VAT: Dostawa towarw przekazywanych w ramach akcji promocyjnej
                                 Pytanie podatnika: Czy jeli zakupiony sprzt RTV lub „wasne wyroby i towary” (sprzedane nastpnie za cen netto 1 z) su czynnociom opodatkowanym, Wnioskodawca ma prawo od wartoci zakupu tych towarw w caoci odliczy podatek naliczony? Czy prawidowe jest stanowisko uznajce sprzeda w ramach akcji promocyjnej, po cenie obnionej do 1 z netto, jako udzielenie rabatu (bonifikaty) i tym samym podstaw opodatkowania jest cena uwzgldniajca kwot tego rabatu?
                                 • 20.09.2013Wynagrodzenie za podpisanie umowy a VAT
                                  Z uzasadnienia: Opata motywacyjna nie stanowi wynagrodzenia za wiadczenie usug. W konsekwencji rwnie kwota nalena spce dominujcej od podatnika z tytuu partycypacji w opacie motywacyjnej nie stanowi wynagrodzenia za jakkolwiek czynno podlegajc opodatkowaniu VAT, a prawidowym sposobem jej dokumentowania jest nota ksigowa.
                                  • 14.08.2013Amortyzacja rodkw trwaych. Zmiana wartoci pocztkowej
                                   Zdarzy si moe, e po jakim czasie zorientujemy si, e warto pocztkowa amortyzowanego przez nas rodka trwaego zostaa ustalona w bdnej wysokoci. Pamitajmy, e w sytuacji nieprawidowego ustalenia podstawy dokonywania odpisw amortyzacyjnych zachodzi konieczno dokonania korekty.
                                   • 05.07.2013Podstawa opodatkowania w VAT przy przyznaniu rabatu
                                    Pytanie podatnika: W celu maksymalizacji sprzeday Wnioskodawca stworzy system motywacyjny oparty na upustach czonkowskich oraz nagrodach w postaci rabatw na kolejne zakupy i w postaci wypat pieninych. Jedn z nagrd bdzie przyznanie kontrahentowi rabatu w wysokoci do 90% wartoci jednorazowego zamwienia przy realizacji kolejnych zakupw. Czy ww. rabat nie stanowi dla Wnioskodawcy zanienia obrotu w podatku od towarw i usug?
                                    • 07.06.2013MZ: Podwjna skadka? Dodatkowa dziaalno zwiksza ryzyko utraty zdrowia
                                     Interpelacja nr 15456 do ministra zdrowia w sprawie podwjnego odprowadzania skadki zdrowotnej przez ubezpieczonego
                                     • 30.04.2013Ustalenie wysokoci przychodu z dziaalnoci gospodarczej
                                      Pytanie podatnika: Czy przychodem podatnika podlegajcym opodatkowaniu powinna by cena sprzeday uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w czci fiskalnej), czy te kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
                                      • 05.04.2013Rozliczenie VAT w przypadku premii pieninych
                                       Z uzasadnienia: Istotnym argumentem kwestionujcym moliwo uznania premii pieninych za rabaty, o ktrych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT jest powoanie si na zakaz interpretowania podejmowanych przez podatnika dziaa gospodarczych w sposb sprzeczny z jego intencjami. W ocenie NSA nie mona jednak uzna, e sama wola podatnika, znajdujca odzwierciedlenie w treci czynnoci prawnej, moe okrela charakter prawny wiadczenia w oderwaniu od jego obiektywnych cech. Nie nazwa, lecz tre wiadczenia decyduje o tym, jaki ma ono charakter.
                                       • 27.03.2013Korekta kosztw przy zwrocie towarw oraz udzieleniu rabatw
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo pomniejszajc przychody i koszty zwizane ze zwrotem towaru w okresie ich otrzymania oraz przychody o warto udzielonych rabatw w okresie ich przyznania, i w zwizku z tym, czy prawidowo ustalana jest podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym podatnika, jeeli warto przychodw i kosztw zwizana z otrzymanymi zwrotami towarw oraz przyznane rabaty uwzgldniane s w okresie otrzymania zwrotw i przyznania rabatw? Czy te powinna podlega korekcie podstawa opodatkowania w okresie dokonania pierwotnej sprzeday zwracanych lub rabatowanych towarw, nawet jeeli od tego momentu mino kilka lub kilkanacie miesicy?
                                        • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                                         Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                                         • 19.07.2012Raport fiskalny a deklaracja VAT
                                          Kwoty obrotu, a take podatku od towarw i usug, wykazane na miesicznych raportach fiskalnych, powinny mie bezporednio odzwierciedlenie w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7. Zdarzaj si jednak przypadki, gdy pomidzy raportami fiskalnymi, a rzeczywistymi wartociami, wpisywanymi do deklaracji, znajdujemy rnice. Jakie to przypadki?
                                          • 22.06.2012Udzielenie rabatu a podstawa opodatkowania VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug, w powizaniu z zapisem ust. 4 tego artykuu, ktry pozwala na pomniejszenie m.in. o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatw np. 1-30%, Wnioskodawca moe zastosowa do ceny urzdowej za przegld np. samochodu osobowego, rabatu w jakiej kwocie procentowo i o ten rabat pomniejszy podstaw opodatkowania podatkiem VAT?
                                           • 31.05.2012Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza
                                            Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. Dodajmy, e o tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umw, ktre musz mie form aktu notarialnego, s:
                                            • 10.05.2012Nagroda w postaci rabatu a obowizek wystawienia PIT-8C
                                             Pytanie podatnika: Spka w ramach akcji marketingowej wszystkim klientom indywidualnym posiadajcych koty c.o. Jego produkcji, dziaajce powyej 30 lat, udzieli rabatu na nowy kocio w wysokoci 31%-40% wartoci kota. Czy udzielajc nagrod osobie fizycznej w postaci rabatu, Wnioskodawca bdzie zobowizany, na podstawie art. 42a oraz art. 20 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C za 2012 r.?
                                             • 26.01.2012Podstawa opodatkowania PCC przy sprzeday w drodze przetargu ograniczonego
                                              Pytanie podatnika: Czy warto rynkowa nieruchomoci to warto rynkowa okrelona przez rzeczoznawc, czy cena wylicytowana na przetargu? Od jakiej wartoci naley zapaci 2% podatek od czynnoci cywilnoprawnych?
                                              • 30.08.2011Kasy fiskalne – ewidencjonowanie rabatw i bonifikat
                                               Pytanie podatnika: Czy fakt, i Wnioskodawca nie pomniejsza obrotu o warto udzielonych bonifikat jest postpowaniem prawidowym?
                                               • 23.08.2011Organy podatkowe nie mog decydowa za podatnika
                                                O tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytuu wielkoci sprzeday lub terminowoci regulowania nalenoci przyjmie form premii pieninej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniajcego obrt w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, decyduje wybrana przez przedsibiorc strategia gospodarcza, co sprzeciwia si moliwoci decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu udzielonej przez podatnika premii pieninej jako rabatu obniajcego jego obrt – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 04.08.2011Jak w ksigach rachunkowych ujmowa przychody ze sprzeday?
                                                 Obowizujca ustawa o rachunkowoci wskazuje, e przychodem (i zyskiem) jest uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyci ekonomicznych, o wiarygodnie okrelonej wartoci, w formie zwikszenia aktyww albo zmniejszenia wartoci zobowiza, ktre doprowadzaj do wzrostu kapitau wasnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposb ni wniesienie rodkw przez udziaowcw lub wacicieli.
                                                 • 27.07.2011Taksa notarialna – czyli ile i za co zapacimy u notariusza
                                                  W przypadku braku wymogu ustawowego o formie czynnoci prawnej decyduj zainteresowane strony. Istnieje jednak spora grupa czynnoci prawnych, ktre cho nie musz mie postaci aktu notarialnego, to ze wzgldu np. na du warto przedmiotu umowy powinny mie tak wanie form. Tak sporzdzony dokument bdzie stanowi odpowiednie zabezpieczenie dowodowe na wypadek ewentualnego sporu.
                                                  • 01.07.2011Fiskus nie moe decydowa co jest premi, a co rabatem
                                                   O tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytuu wielkoci sprzeday lub terminowoci regulowania nalenoci przyjmie form premii pieninej (procentowej lub kwotowej), czy rabatu obniajcego obrt w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug, decyduje wybrana przez przedsibiorc strategia gospodarcza, co sprzeciwia si moliwoci decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu udzielonej przez podatnika premii pieninej jako rabatu obniajcego jego obrt - orzek Naczelny Sd Administracyjny.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »