Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pkwiu 30.04.2004

 • 31.07.2020Co daje nowa matryca stawek VAT?
  Dotychczasowy system okrelania stawek VAT oparty by o Polsk Klasyfikacj Wyrobów i Usug z 2008 r. By on skomplikowany ze wzgldu na swe rozbudowanie. Nowy system polega na odejciu od dotychczasowych metod a wic PKWiU z 2008 r. w zakresie towarów, na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) a PKWiU z 2015 r. w przypadku usug. Pierwotnie nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Jednake w zwizku z sytuacj epidemiologiczn termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 24.07.2020Stawka VAT na wynajem lokalu na cele mieszkaniowe
    Stawka podatku VAT bdzie si rónia w zalenoci od przeznaczenia lokalu. Zasadniczo wynajem na cele mieszkaniowe jest objty zwolnieniem z opodatkowania, jednak aby je zastosowa naley speni kilka warunków.
    • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 16.07.2020Sprzeda autorskich praw majtkowych a zwolnienie podmiotowe z VAT
      Podatnik prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz - usugi w zakresie projektowania architektonicznego. Jeden z klientów chciaby dokona zakupu autorskich praw majtkowych. Sprzeda autorskich praw majtkowych nie jest wymieniona w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usug. Natomiast pojawia si w zaczniku nr 3, poz. 63. Czy sprzeda autorskich praw majtkowych naley opodatkowa VAT mimo nieprzekroczenia progu obrotu 200 tys. z?
      • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
       Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
       • 13.07.2020Alkohol do posiku równie pozbawi zwolnienia podmiotowego z VAT
        Oferowanie/podawanie klientowi napoju alkoholowego wraz z posikiem jako wiadczenie kompleksowe nie pozwala korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
        • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
         W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
         • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
          W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
          • 03.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
           Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
           • 02.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
            Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
            • 01.07.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
             Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
             • 30.06.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
              Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
              • 29.06.2020Podatki 2020: Przepisy ws. obnionych stawek VAT do zmiany
               Rozporzdzenie dotyczce towarów i usug, dla których obnia si stawk podatku VAT, oraz warunków stosowania stawek obnionych zostanie znowelizowane i dostosowane do zmian na poziomie ustawowym – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Modyfikacje maj zwizek z nowym sposobem identyfikowania na potrzeby VAT i now matryc stawek.
               • 26.06.2020Podatki 2020: Przepisy ws. obnionych stawek VAT do zmiany
                Rozporzdzenie dotyczce towarów i usug, dla których obnia si stawk podatku VAT, oraz warunków stosowania stawek obnionych zostanie znowelizowane i dostosowane do zmian na poziomie ustawowym – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Modyfikacje maj zwizek z nowym sposobem identyfikowania na potrzeby VAT i now matryc stawek.
                • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                 1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                 • 23.06.2020Podatki 2020: Wkrótce kolejne zmiany w ustawach podatkowych
                  Z pocztkiem lipca br. w ycie wejdzie wikszo zmian przewidzianych w ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Nowela, która zakada kilkanacie rónych zmian, zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet obejmuje m.in. modyfikacje dotyczce ulgi podatkowej IP Box oraz korygowania zezna podatkowych.
                  • 22.06.2020Podatki 2020: Wkrótce kolejne zmiany w ustawach podatkowych
                   Z pocztkiem lipca br. w ycie wejdzie wikszo zmian przewidzianych w ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Nowela, która zakada kilkanacie rónych zmian, zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw. Pakiet obejmuje m.in. modyfikacje dotyczce ulgi podatkowej IP Box oraz korygowania zezna podatkowych.
                   • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                    1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                    • 18.06.2020Podatki 2020: Pakiet zmian podatkowych podpisany
                     Prezydent podpisa szerok nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych. Nowela wprowadzi cznie kilkanacie rónych zmian. Pakiet modyfikacji obejmie m.in. dostosowanie regulacji podatkowych do PKWiU oraz zmiany w zakresie ulgi IP Box i korygowania zezna podatkowych.
                     • 17.06.2020Podatki 2020: Pakiet zmian podatkowych podpisany
                      Prezydent podpisa szerok nowelizacj ustaw o podatkach dochodowych. Nowela wprowadzi cznie kilkanacie rónych zmian. Pakiet modyfikacji obejmie m.in. dostosowanie regulacji podatkowych do PKWiU oraz zmiany w zakresie ulgi IP Box i korygowania zezna podatkowych.
                      • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                       Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.
                       • 01.06.2020Stawka VAT na wykonaniu trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
                        W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
                        • 01.06.2020Stawka VAT na wykonanie trwaej zabudowy meblowej - interpretacja ogólna MF
                         W sytuacji, gdy o uytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwae poczenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) w sposób uniemoliwiajcy jej przesunicie w inne miejsce, natomiast po demontau zabudowa ta jest niezdatna do uytku, wystpi kompleksowe wiadczenie, w którym elementem dominujcym jest usuga w zakresie modernizacji obiektu budowlanego. Dostawa towarów (komponentów meblowych) bdzie miaa zasadniczo charakter pomocniczy. W takich przypadkach usuga modernizacji bdzie opodatkowana stawk VAT w wysokoci 8%.
                         • 18.05.2020NSA. Stawki VAT: Kakao to nie kawa zboowa
                          Jak uzna Naczelny Sd Administracyjny, kakao i kawa zboowa nie s podobne i konkurencyjne. W szczególnoci przy ocenie podobiestwa nie ma znaczenia, e speniaj podobn funkcj (zaspokajaj pragnienie), maj podobn warto odywcz, e z obu mona przygotowa napój na bazie mleka, czy pooone s niedaleko od siebie na pókach sklepowych. Produkty te róni si bowiem zarówno smakiem, jak i zapachem, co ma istotny wpyw z punktu widzenia przecitnego konsumenta. W konsekwencji nie mona zasadnie mówi o naruszeniu zasady neutralnoci i równego opodatkowania towarów wynikajcych z prawa unijnego.
                          • 15.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wicej firm skorzysta z kas w formie oprogramowania
                           Kasy rejestrujce w formie oprogramowania, czyli tzw. kasy wirtualne, z których mona korzysta np. za pomoc tabletu czy smartfona, bd mogy stosowa take firmy hotelarskie i gastronomiczne. Ministerstwo Finansów przygotowao ju odpowiednie rozporzdzenie w tej sprawie. rodowisko przedsibiorców apeluje natomiast o uwzgldnienie w przepisach wikszej liczby firm.
                           • 14.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wicej firm skorzysta z kas w formie oprogramowania
                            Kasy rejestrujce w formie oprogramowania, czyli tzw. kasy wirtualne, z których mona korzysta np. za pomoc tabletu czy smartfona, bd mogy stosowa take firmy hotelarskie i gastronomiczne. Ministerstwo Finansów przygotowao ju odpowiednie rozporzdzenie w tej sprawie. rodowisko przedsibiorców apeluje natomiast o uwzgldnienie w przepisach wikszej liczby firm.
                            • 06.05.2020Kasy fiskalne online. Sprzeda bezgotówkowa uchroni przed obowizkiem wymiany
                             Przedsibiorca prowadzi sprzeda usug noclegowych (PKWiU 55.20.19.0). Od 1 lipca 2020 r. zobowizany jest do stosowania kasy fiskalnej online. Biorc pod uwag niewielk ilo transakcji gotówkowych i sporadycznym uywaniem kasy chce zrezygnowa z tej formy sprzeday. Wszystkie usugi bdzie sprzedawa w obrocie bezgotówkowym, tj. wszystkie patnoci bd realizowane poprzez przelewy bankowe i dokumentowane fakturami, w tym od osób fizycznych te. Czy w takim przypadku nadal bdzie musia kupi kas online skoro nie bdzie ona w ogóle uytkowana?
                             • 04.05.2020WSA. Wynajem mieszka dla pracowników z 8-proc. stawk VAT
                              Jeeli spóka w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wynajmie nieruchomoci mieszkalne najemcy, który nastpnie udostpni je nieodpatnie swoim pracownikom, to nie mona uzna, e zostaa speniona przesanka wynajmu nieruchomoci "wycznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug. Wynajem nie suy bowiem w tym przypadku zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                              • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                               Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                               • 29.04.2020Handlujcy w internecie sprztem elektrycznym bez prawa do zwolnienia z VAT
                                Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno - handel przez Internet, za porednictwem kilku platform internetowych, przedmiotami uywanymi. Chciaby rozszerzy sprzedawany asortyment o artykuy elektryczne i artykuy gospodarstwa domowego. Z uwagi na zwolnienie podmiotowe z VAT sprzeda wysykowa nie jest moliwa. Czy zatem jeli przedsibiorca rozpocznie sprzeda przez Internet z odbiorem osobistym ww. artykuów to bdzie przysugiwa mu nadal zwolnienie podmiotowe z VAT?
                                • 10.04.2020Adnotacja "mechanizm podzielonej patnoci" na fakturze: Kwota brutto to nie wszystko
                                 Obowizek bezwzgldnego stosowania mechanizmu podzielonej patnoci wprowadzony przepisami obowizujcymi od dnia 1 listopada 2019 r. dotyczy wycznie konkretnych towarów i usug wymienionych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT. Podkrelenia wymaga, e zapis art. 108a ust. 1 pkt 1a ustawy, wprowadza obowizek zastosowania mechanizmu podzielonej patnoci przy regulowaniu nalenoci z faktury, w której warto sprzeday brutto przekracza 15 000 z lub równowarto tej kwoty.
                                 • 03.04.2020Czy wymiana opon w samochodzie pozbawi zwolnienia z VAT?
                                  Przedsibiorca prowadzi dziaalno w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyczeniem motocykli w ramach, której wykonuje usugi polegajce na wymianie, naprawie, wywaaniu kó w samochodach osobowych. Firma nie odsprzedaje hurtowo ani detalicznie czci do pojazdów samochodowych oraz opon w sklepach wyspecjalizowanych. Sprzeda opon nastpuje w ramach usugi wymiany opon. Czy usuga polegajca na wymontowaniu opon letnich, zamontowaniu opon zimowych jest zwolniona z podatku VAT?
                                  • 27.03.2020Niszy VAT na LPG pomógby w walce ze smogiem, ale...
                                   Prostota systemu stawek wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw przejawia si m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla caych grup towarowych (wedug zasady: taka sama stawka dla takich samych/podobnych towarów/usug). Przy konstruowaniu przepisów przyjto zaoenie, e surowce energetyczne i wszelkie postacie energii zostan, co do zasady, objte jedn stawk w wysokoci 23%. Zatem, brak jest moliwoci wprowadzenia stawki obnionej na gaz grzewczy LPG - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                   • 26.03.2020Sprzeday stacjonarna i wysykowa. Czy moliwe jest zwolnienie z kas?
                                    Fundacja prowadzi od 20 sierpnia 2019 r. sprzeda wysykow (poczt i kurierem) i stacjonarn tych samych towarów (ksiek) zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej warto sprzeday wysykowej w 2019 r. wyniosa 5494,02 z brutto, natomiast warto sprzeday stacjonarnej w 2019 r. to 1990 z brutto. Czy Fundacja moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia kasy w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym?
                                    • 25.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT zacznie obowizywa w lipcu
                                     Stosowanie nowej matrycy stawek podatku od towarów i usug (VAT) zostanie przeoone w czasie – oficjalnie potwierdzio Ministerstwo Finansów. Pierwotnie nowa matryca miaa zacz obowizywa z pocztkiem kwietnia br., ale w zwizku z pandemi koronawirusa i apelami podatników zdecydowano si na to, by nowy system obowizywa od 1 lipca 2020 r.
                                     • 24.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT zacznie obowizywa w lipcu
                                      Stosowanie nowej matrycy stawek podatku od towarów i usug (VAT) zostanie przeoone w czasie – oficjalnie potwierdzio Ministerstwo Finansów. Pierwotnie nowa matryca miaa zacz obowizywa z pocztkiem kwietnia br., ale w zwizku z pandemi koronawirusa i apelami podatników zdecydowano si na to, by nowy system obowizywa od 1 lipca 2020 r.
                                      • 24.03.2020Podatki 2020: Kasy w formie oprogramowania gównie dla transportu
                                       Ministerstwo Finansów opublikowao projekt rozporzdzenia ws. grup podatników lub rodzajów czynnoci, w odniesieniu do których moliwe jest uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Rozporzdzenie okrela 15 rodzajów usug, w przypadku których mona bdzie stosowa kasy majce posta specjalnych aplikacji mobilnych. W praktyce katalog ma obj przede wszystkim rónego typu usugi transportowe.
                                       • 23.03.2020Podatki 2020: Kasy w formie oprogramowania gównie dla transportu
                                        Ministerstwo Finansów opublikowao projekt rozporzdzenia ws. grup podatników lub rodzajów czynnoci, w odniesieniu do których moliwe jest uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Rozporzdzenie okrela 15 rodzajów usug, w przypadku których mona bdzie stosowa kasy majce posta specjalnych aplikacji mobilnych. W praktyce katalog ma obj przede wszystkim rónego typu usugi transportowe.
                                        • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - objanienia podatkowe MF
                                         Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowao objanienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytuu wsparcia nowej inwestycji. Objanienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                         • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                          1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                          • 05.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
                                           Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                                           • 05.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                            1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                            • 05.03.2020Podatek cukrowy. Troska o zdrowie, czy o budet?
                                             W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów zaproponowano naoenie nowego podatku na wszystkie napoje z dodatkiem substancji o waciwociach sodzcych. W projekcie brak jest natomiast dziaa w zakresie edukacji i innych prozdrowotnych dziaa w zakresie promocji zdrowej diety i aktywnego trybu ycia. Czy rzd przewiduje wspiera aktywno, stosujc niskie stawki VAT np. na usugi fitness lub wprowadzenie moliwoci odliczenia od podatku czci poniesionych wydatków na sport?
                                             • 04.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
                                              Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.
                                              • 24.02.202006.04.2020: E-kurs: Stosowanie stawek VAT po zmianach w 2020 r. z wiczeniami
                                               W 2020 r. w stosowaniu stawek VAT zachodz rewolucyjne zmiany. Klasyfikacj PKWiU zastpuje w czci towarowej Nomenklatura scalona (CN). Do opisu usug stosowa bdziemy dla celów VAT PKWIU 2015. Te zmiany to jeden z elementów wprowadzanej nowej matrycy stawek VAT, która w zaoeniu ma by prostsza, a w poczeniu z ochron wynikajc z Wicej Informacji Stawkowej - bardziej bezpieczna w stosowaniu dla podatników. Przygotowalimy dla Czytelników podatki.biz specjalny, praktyczny e-kurs: Stosowanie stawek VAT po zmianach w 2020 r. z wiczeniami. Szkolenie ma na celu zapozna Uczestników z nowymi zasadami identyfikacji towarów i usug dla celów stosowania stawek obnionych i zwolnie w podatku VAT, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. Kady Uczestnik otrzyma przed rozpoczciem szkolenia plik, zawierajcy kompletn baz PKWiU 2008, PKWiU 2015 oraz Nomenklatur scalon (CN).
                                               • 24.02.2020Wica Informacja Stawkowa (WIS) - wyszukiwarka Ministerstwa Finansów
                                                Ministerstwo Finansów udostpnio wyszukiwark wydanych Wicych Informacji Stawkowych (WIS). Ma to znaczenie dla wszystkich podatników, majcych problem z zastosowaniem waciwej stawki VAT - bowiem wydana przez organ podatkowy na wniosek dowolnego z podatników Wica Informacja Stawkowa ma moc ochronn równie dla innych podatników (po zakoczeniu okresu przejciowego - czyli od 1.04.2020 r., i na zasadach okrelonych w ustawie o VAT - o czym za chwil).
                                                • 23.02.2020Wica Informacja Stawkowa (WIS) - wyszukiwarka Ministerstwa Finansów
                                                 Ministerstwo Finansów udostpnio wyszukiwark wydanych Wicych Informacji Stawkowych (WIS). Ma to znaczenie dla wszystkich podatników, majcych problem z zastosowaniem waciwej stawki VAT - bowiem wydana przez organ podatkowy na wniosek dowolnego z podatników Wica Informacja Stawkowa ma moc ochronn równie dla innych podatników (po zakoczeniu okresu przejciowego - czyli od 1.04.2020 r., i na zasadach okrelonych w ustawie o VAT - o czym za chwil).
                                                 • 14.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                                                  Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
                                                  • 13.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                                                   Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 21 ] nastpna strona »