Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcje otrzymane darowiźnie

  • 20.02.2014Darowizna akcji oraz udziałów na rzecz żony a podatek dochodowy
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest właścicielem akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny aktywów na rzecz swojej żony do jej majątku odrębnego spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  • 12.11.2009Orzecznictwo: Urząd skarbowy sprawdzi, skąd pochodzą pieniądze na większe wydatki

    Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysokość przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewnętrznych, tj. wydatków świadczących o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrównuje wysokość wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do uzyskanych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobów finansowych, które zgromadził wcześniej. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają przychody oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjęcia, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nie znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
  • 19.05.2008Darowizna papierów wartościowych
    Pytanie podatnika: Czy w związku z dokonaniem darowizny składników majątkowych na rzecz Funduszu u Wnioskodawczyni powstanie przychód?