Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aport vat

 • 09.09.2020Czynnoci zwolnione a czynnoci niepodlegajce VAT
  Zgodnie z art. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jej przepisów nie stosuje si do transakcji zbycia przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci, a take do czynnoci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy. S to czynnoci expressis verbis wykluczone z zakresu opodatkowania VAT-em. Poza nimi wskaza mona czynnoci, które nie s przedmiotem opodatkowania tym podatkiem na podstawie analizy zasad opodatkowania nim. Nale do nich:
  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
   • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
    Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
    • 24.04.2020NSA. VAT od aportu znaku towarowego otrzymanego w darowinie
     Cho wniesienie aportu do spóki jawnej ma charakter odpatnego wiadczenia usug, bowiem dokonujcy tej czynnoci otrzymuje w zamian wymiern korzy majtkow w postaci ogóu praw i obowizków wspólnika w teje spóce, to samo stwierdzenie, e dana czynno stanowi odpatne wiadczenie usug nie jest wystarczajc przesank skutkujc opodatkowaniem tej czynnoci podatkiem od towarów i usug. Dla wystpienia opodatkowania przy wniesieniu aportu konieczne jest dodatkowo stwierdzenie dokonania tej czynnoci przez podatnika VAT i to dziaajcego w takim charakterze przy tej czynnoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 17.03.2020Podstawa opodatkowania w VAT przy aporcie samochodu do spóki
      Spóka obja 49 udziaów o wartoci nominalnej 1000 z kady i cznej wartoci nominalnej 49 000 z i pokrya je m.in aportem o wartoci netto w kwocie 162 849 z w postaci dwóch samochodów ciarowych, za który obja 4 udziay o cznej wartoci nominalnej 4000 z. Nadwyka ceny nabycia udziaów w zamian za aport ponad ich cen nominaln przelana zostaa na kapita zapasowy spóki. Czy podstaw opodatkowania VAT przy wniesieniu samochodów stanowi bdzie kwota 4000 z pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT?
      • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
       Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
       • 03.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
        W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
        • 02.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
         W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
         • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
          Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
          • 24.09.2019Katowice: Przeksztacenia przedsibiorstw - aspekty prawne i podatkowe
           Szkolenie przedstawia sytuacje zwizane z przeksztaceniami podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz i dziaania konieczne dla przeprowadzenia przeksztace. Zaprezentowane zostan konkretne przykady przeksztace wraz z ich ocen z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzgldnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane s ze szczególnym uwzgldnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzgldnia bdzie równie koszty dokonania przeksztacenia obejmujce midzy innymi koszty administracyjne, sdowe, kwalifikowanych jako koszty zewntrzne, ale i koszty wewntrzne, wynikajce z koniecznoci dokonania zmian w strukturze kapitaowej, organizacyjnej czy personalnej.
           • 22.08.2019E-szkoa VAT
            VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
            • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
             Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
             • 24.07.2019NSA. Wniesienie do spóki jawnej wkadu niepieninego z majtku osobistego a VAT
              Z uzasadnienia: Definicja dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usug wyranie nawizuje do obrotu profesjonalnego, czego nie mona odnie do samej czynnoci wniesienia wkadu niepieninego. W niniejszym przypadku trudno te dostrzec, aeby wykorzystywanie wartoci niematerialnej i prawnej nastpowao w sposób cigy do celów zarobkowych, skoro wniesienie wkadu jest czynnoci prawn jednorazow. Przez cige wykorzystywanie skadników majtku trzeba bowiem rozumie takie wykorzystanie, które charakteryzuje si powtarzalnoci lub dugim okresem trwania.
              • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
               Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
               • 29.05.2019NSA o pierwszym zasiedleniu w VAT po wyroku TS UE
                Z uzasadnienia: Wskazane przepisy teje dyrektywy naley interpretowa w ten sposób, e nie sprzeciwiaj si one, aby takie przepisy krajowe uzaleniay owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku "ulepszenia" istniejcego budynku poniesione wydatki nie mog przekroczy 30% pocztkowej wartoci tego budynku, o ile rzeczone pojcie "ulepszenia" jest interpretowane w taki sam sposób jak pojcie "przebudowy" zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy VAT, to znaczy tak, e odnony budynek powinien by przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczcej zmiany warunków jego zasiedlenia.
                • 25.04.201929.04.2019: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe
                 Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Przygotowalimy e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe. Jego celem jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
                 • 18.04.2019NSA: Wany wyrok dla gmin zbywajcych nieruchomoci nabyte nieodpatnie
                  Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarcej jako wykonujcej dziaalno gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, e skarca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomociami i której aktywno na gruncie obrotu nieruchomociami nie tylko ma wpyw na przysparzanie skarcej staych dochodów ale równie w istotny sposób ksztatuje rynek obrotu nieruchomociami.
                  • 27.03.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                   Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku od towarów i usug zwizana z wniesieniem aportu przez Skarcego, jako kwota podatku nalenego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie bdzie stanowia jego przychodu.
                   • 13.02.2019Opodatkowanie VAT darowizny przedsibiorstwa na rzecz syna
                    Pytanie: Wnioskodawca planuje przekaza cae przedsibiorstwo swojemu synowi aktem darowizny sporzdzonym aktem notarialnym. Po podpisaniu umowy darowizny u notariusza i przekazaniu przedsibiorstwa synowi, Wnioskodawca zamierza zlikwidowa swoj dziaalno gospodarcz, a syn bdzie kontynuowa t dziaalno pod swoj firm. Jak naley rozliczy te darowizn w zakresie podatku VAT? 
                    • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                     VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                     • 14.12.2018Zbycie nieruchomoci komercyjnych i podatek VAT - objanienia podatkowe MF
                      W Ministerstwie Finansów, w wyniku konsultacji prowadzonych od wrzenia 2018 r. opracowano objanienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usug transakcji zbycia nieruchomoci komercyjnych. Celem konsultacji byo wypracowanie kryteriów oceny - czy dostawa nieruchomoci komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa skadników majtkowych), czy podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (sprzeda przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci przedsibiorstwa). W objanieniach przyjto zasad opodatkowania VAT zbycia nieruchomoci komercyjnej. Wskazane s przesanki, po spenieniu których nieruchomo stanowi przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa. Przesanki te byy uzgadniane ze stron spoeczn. Objanienia maj zwikszy pewno obrotu nieruchomociami komercyjnymi, a take ograniczy ilo sporów z organami podatkowymi.
                      • 23.11.2018Koczymy zapisy na e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne
                       Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Dlatego zapraszamy Pastwa na e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne. Celem e-kursu jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
                       • 19.10.2018NSA: Gmina po zmianie sposobu wykorzystywania inwestycji ma prawo do korekty VAT i odliczenia podatku
                        Z uzasadnienia: Infrastruktura wodno - kanalizacyjna przez dwa lata po oddaniu do uytkowania bya udostpniona nieodpatnie spóce komunalnej, a wic nie bya wykorzystywana do celów dziaalnoci gospodarczej gminy, nie moe przesdza o tym czy Gmina K. w czasie wytwarzania infrastruktury dziaaa w charakterze podatnika podatku od towarów i usug.
                        • 09.10.2018NSA. Prawo do ulgi na zakup kas w przypadku wydzielenia
                         Z uzasadnienia: W momencie wydzielenia spóka, z której nastpi podzia dokonaa ju odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania. Skorzystano zatem z prawa okrelonego w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Jest to zatem swoisty "stan zamknity". (...) Zatem spóka, prowadzc nadal sprzeda, która podlega ewidencjonowaniu, korzystajc z zorganizowanej czci przedsibiorstwa nie moe skorzysta niejako ponownie z prawa z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Prawo to bowiem zostao niejako skonsumowane i nie moe na nowo powsta.
                         • 25.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz III
                          Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stanowi dobr okazj, aby omówi sposoby przekazania sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej - jeli tacy si pojawi. W czci drugiej omówilimy przeksztacenie firmy jednoosobowej zarejestrowanej w CEiDG w jednoosobow spók kapitaow. Dzi o paru innych moliwociach.
                          • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
                           Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
                           • 24.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz III
                            Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stanowi dobr okazj, aby omówi sposoby przekazania sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej - jeli tacy si pojawi. W czci drugiej omówilimy przeksztacenie firmy jednoosobowej zarejestrowanej w CEiDG w jednoosobow spók kapitaow. Dzi o paru innych moliwociach.
                            • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz I
                             Ju wkrótce, 25 listopada 2018 r., wejdzie w ycie opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 1629 z 24 sierpnia 2018 r. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej. Przedsibiorcy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz lub dziaalno w formie spóki cywilnej zyskaj now moliwo zabezpieczenia kontynuacji dziaalnoci firmy - po swojej mierci. To nowy sposób na dokonanie sukcesji - dotychczasowe moliwoci przedsibiorców jednoosobowych planujcych sukcesj byy do ograniczone (cho pozwalajce osobom zdecydowanym na ochron firmy).
                             • 21.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz II
                              Zbliajce si wejcie w ycie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej stao si okazj, aby omówi zagadnienia zwizane z przekazaniem sukcesorowi lub sukcesorom firmy, prowadzonej w formie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. W pierwszej czci zastanawialimy si nad sposobami postpowania w przypadkach, w których z rónych powodów nie mona wskaza sukcesora. Dzisiaj o jednym ze sposobów postpowania w sytuacji znacznie korzystniejszej - w której osoba lub firma sukcesora jest znana, i firm mona przekaza lub do przekazania przygotowa.
                              • 20.09.2018Firma w spadku - jak zabezpieczy przed likwidacj jednoosobow dziaalno gospodarcz - cz I
                               Ju wkrótce, 25 listopada 2018 r., wejdzie w ycie opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 1629 z 24 sierpnia 2018 r. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarzdzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej. Przedsibiorcy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz lub dziaalno w formie spóki cywilnej zyskaj now moliwo zabezpieczenia kontynuacji dziaalnoci firmy - po swojej mierci. To nowy sposób na dokonanie sukcesji - dotychczasowe moliwoci przedsibiorców jednoosobowych planujcych sukcesj byy do ograniczone (cho pozwalajce osobom zdecydowanym na ochron firmy).
                               • 17.08.2018Czasami gmina odzyska VAT przy dofinansowanej inwestycji
                                Dokonujc aportu nowowybudowanej infrastruktury do spóki gminnej, Gmina dokona czynnoci opodatkowanej (dostawy budowli). Jednoczenie aport ten nie bdzie korzysta z adnego ze zwolnie od podatku przewidzianych dla dostawy budynku/budowli lub ich czci, gdy nie bd spenione przesanki okrelone w przepisach ustawy VAT (wytworzona infrastruktura zostanie przekazana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej wytworzeniu).
                                • 02.08.2018VAT: Sprzedajc firm nie trzeba sprzedawa wszystkiego
                                 Zbycie przedsibiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cay majtek przedsibiorstwa przechodzi na wasno jednego Nabywcy, który kontynuuje dziaalno gospodarcz Zbywcy. O tym, czy doszo do wyodrbnienia przedsibiorstwa, decyduje peen zakres zbywanego majtku, praw i zobowiza; wyodrbnienie to musi dotyczy przedsibiorstwa jako caoci. Nie moe ono obejmowa dowolnej czci danego przedsibiorstwa, eby mona byo uzna, e doszo do powstania zespou skadników, które mogyby stanowi niezalene przedsibiorstwo. Ponadto decydujce jest to, aby w zbywanym przedsibiorstwie zachowane zostay funkcjonalne zwizki pomidzy poszczególnymi skadnikami, umoliwiajce kontynuowanie okrelonej dziaalnoci gospodarczej.
                                 • 27.04.2018Darowizna przedsibiorstwa na rzecz syna a podatek VAT
                                  Pojcie „transakcji zbycia” naley rozumie w sposób zbliony do terminu „dostawy towarów” w ujciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynnoci, w ramach których nastpuje przeniesienie prawa do rozporzdzania przedmiotem jak waciciel, np. sprzeda, zamian, darowizn, przeniesienie wasnoci w formie wkadu niepieninego, czyli aportu.
                                  • 20.04.2018NSA: Wystawa artystyczna moe by zorganizowan czci przedsibiorstwa
                                   Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usug nie jest warunkowane wykonywaniem czynnoci opodatkowanych, gdy istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do dziaalnoci gospodarczej.
                                   • 19.03.2018Faktury wystawione na poprzednika prawnego w rozliczeniach nastpcy
                                    Rozliczanie faktur wystawionych przez poprzednika prawnego, jak równie ich wystawianie w jego imieniu wynika z instytucji sukcesji podatkowej. Zostaa ona uregulowana w art. 93–93e ustawy z 29 wrzenia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z pón.zm.). Zgodnie z art. 93 § 1 tej ustawy osoba prawna zawizana (powstaa) w wyniku czenia si:  osób prawnych,  osobowych spóek handlowych,  osobowych i kapitaowych spóek handlowych  – wstpuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowizki kadej z czcych si osób lub spóek.
                                    • 02.03.2018Przedsibiorstwo - czyli co?
                                     W praktyce obrotu gospodarczego zdarzaj si sytuacje, w których niektóre elementy przedsibiorstwa podlegaj wyczeniu z transakcji sprzeday. Jednak nawet w takim przypadku, skadniki materialne i niematerialne wchodzce w skad przedsibiorstwa powinny pozostawa ze sob we wzajemnych relacjach w taki sposób, by mona byo o nich mówi jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów.
                                     • 19.01.2018Aport wydzielonej czci firmy a podatek VAT
                                      Ustawa VAT stanowi, i pod pojciem zorganizowanej czci przedsibiorstwa rozumie si organizacyjnie i finansowo wyodrbniony w istniejcym przedsibiorstwie zespó skadników materialnych i niematerialnych, w tym zobowizania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zada gospodarczych, który zarazem mógby stanowi niezalene przedsibiorstwo samodzielnie realizujce te zadania.
                                      • 05.01.2018NSA: Znak towarowy w zamian za akcje - podstawa opodatkowania VAT
                                       Z uzasadnienia: ...”zapat” bdzie warto nominalna a nie warto emisyjna akcji obejmowanych w zamian za wniesienie takiego wkadu. To bowiem ilo i zarazem warto nominalna akcji, a nie (jak utrzymywaa skarca spóka) warto rynkowa aportu, wyznacza zakres praw i obowizków majtkowych oraz niemajtkowych wspólników (akcjonariuszy) spóki. W zamian za wkady wniesione do spóki wspólnicy otrzymuj bowiem akcje (udziay) w kapitale zakadowym.
                                       • 13.11.2017Koszty przy sprzeday nieruchomoci wycofanej z firmy na wynajem
                                        Pytanie: Co bdzie stanowio koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzeday nieruchomoci w cigu 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany bdzie ryczatem ewidencjonowanym?
                                        • 13.10.2017Rozbiórka budynku - amortyzacja jednorazowo w koszty
                                         1. Czy niezamortyzowana warto rozbieranych budynków moe zosta zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie zakoczenia likwidacji? 2. Czy koszty rozbiórki budynków bd kosztami bezporednio zwizanymi z budow nowych budynków, a zatem bd skadow wartoci pocztkowej nowo wytworzonych budynków stanowicych zarówno rodki trwae Spóki, jak i produkty?
                                         • 01.09.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej (5): Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spók kapitaow
                                          Przed lipcem 2011 r. przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spók prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osób fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci). Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców, która wesza w ycie 1 lipca 2011 r., wprowadzia szereg udogodnie.
                                          • 29.08.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej (5): Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spók kapitaow
                                           Przed lipcem 2011 r. przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spók prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osób fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci). Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorców, która wesza w ycie 1 lipca 2011 r., wprowadzia szereg udogodnie.
                                           • 14.08.2017Sprzeda firmowego mieszkania bez podatku od dziaalnoci
                                            Z uzasadnienia: Do przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) nie zalicza si przychodów z odpatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz m.in. lokalu mieszkalnego stanowicego odrbn nieruchomo lub udziau w takim lokalu. Wobec tego sprzeda t naley zakwalifikowa do róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
                                            • 09.08.2017WSA. VAT od samochodu: Potencjalna moliwo nie moe ogranicza preferencji
                                             Warunek przewidziany w treci art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa, stosujc wykadni, zgodn z prawem unijnym, tj. w taki sposób, który nie niweczyby spenienia przez podatnika warunku materialnego, tj. faktycznego uywania przez niego pojazdów do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Tym samym podatnik powinien ustali takie zasady korzystania z pojazdów samochodowych, które stwarzaj okolicznoci dla rzeczywistego uywania pojazdów samochodowych jedynie do celów dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                             • 04.08.2017Podatki 2017: Ustalenie momentu rozpoczcia dziaalnoci
                                              Z uzasadnienia: Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzaleniaj zatem sposób prawidowego ustalenia pierwszego roku podatkowego od momentu rozpoczcia prowadzenia dziaalnoci. Przy czym, ustawa nie zawiera definicji tego pojcia. Nie oznacza to jednak, e o rozpoczciu prowadzenia tej dziaalnoci decyduje pierwsze zdarzenie gospodarcze wywoujce skutki podatkowe w podatku dochodowym
                                              • 27.07.2017Skutki w VAT wypaty dywidendy rzeczowej w postaci 100% udziaów spóki zalenej
                                               Z zasady dywidenda wypacana jest w rodkach pieninych. Opodatkowaniu VAT podlega natomiast odpatna dostawa towarów lub odpatne wiadczenie usug. Przekazanie rodków pieninych nie stanowi adnej z ww. czynnoci, zatem jest ono neutralne na gruncie VAT. Czy podobnie jest w przypadku wypaty dywidendy w formie rzeczowej?
                                               • 26.07.2017Skutki w VAT wypaty dywidendy rzeczowej w postaci 100% udziaów spóki zalenej
                                                Z zasady dywidenda wypacana jest w rodkach pieninych. Opodatkowaniu VAT podlega natomiast odpatna dostawa towarów lub odpatne wiadczenie usug. Przekazanie rodków pieninych nie stanowi adnej z ww. czynnoci, zatem jest ono neutralne na gruncie VAT. Czy podobnie jest w przypadku wypaty dywidendy w formie rzeczowej?
                                                • 19.05.2017NSA. Ulga na zakup kas tylko za pierwszym razem
                                                 Z uzasadnienia: Sukcesja podatkowa wyprowadzona z art. 6 ust 1 w zwizku z art. 19 Dyrektywy 112 nie znajduje zastosowania do ulgi na podstawie art. 111 ust 4 ustawy o VAT, narusza zasad postrzegania ulg podatkowych jako wyjtku od zasady powszechnoci opodatkowania. Skarca bowiem jako nastpca prawny podmiotu, który aportem wniós do Spóki swoje przedsibiorstwo, stawaaby si sukcesorem zbywcy na gruncie rozlicze VAT w penym zakresie, poza prawem do ulgi z tytuu wymiany kas fiskalnych, w odniesieniu do której zachowywaaby status podatnika, który prawo to dopiero nabywa po raz pierwszy.
                                                 • 04.05.2017Sukcesja: Darowizna czci firmy a podatek VAT
                                                  Rozwaajc moliwoci zwizane z przekazaniem firmy sukcesorom bierzemy zwykle pod uwag sprzeda, darowizn, przeksztacenie, przyjcie nowych udziaowców itp. Kade z tych rozwiza rodzi skutki podatkowe, zalene od konkretnych decyzji. Dzisiaj o sytuacji, w której przedsibiorca myli o tym, aby dokona darowizny - ale nie caoci a wydzielonej czci firmy. To moe by bardzo podatkowo korzystna operacja - pod warunkiem jednak, e nie bdzie koniecznoci zapaty podatku VAT od wartoci darowizny, a tak si moe sta, jeli nie dochowamy starannoci.
                                                  • 28.04.2017Wniesienie aportu. Skutki podatkowe w VAT
                                                   Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug podlegaj midzy innymi odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »