Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aport vat

 • 01.06.2009Orzecznictwo: Organy podatkowe nie mogą lekceważyć dowodów
  Z uzasadnienia: Mając powyższe na względzie, stosownie do wymogów art. 141 § 4 p.p.s.a. Sąd wskazuje, że w dalszym toku postępowania podatkowego organ odwoławczy powinien rozważyć całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. W szczególności konieczne jest odniesienie się do tego, czy Spółka dysponowała sprzętem komputerowym wniesionym tytułem aportu jak również, czy z uwagi na rodzaj i zakres prac sprzęt ten umożliwiał realizację zleceń podatnika. Ponadto organ podatkowy winien przesłuchać P.W., G.S. oraz A.C. Dopiero całość tak zgromadzonego materiału dowodowego, pozwoli na ustalenie, które fakty należy uznać za udowodnione, a które nie. Organ powinien mieć przy tym na uwadze konieczność wskazania, które z dowodów uznał za wiarygodne źródło, a którym dowodom odmówił wiarygodności ze wskazaniem, z jakich powodów to uczynił.
  • 28.05.2009Aport jako czynność podlegająca VAT
   Interpelacja nr 8688 do ministra finansów w sprawie zasad rozliczania podatku VAT od wkładów niepieniężnych do spółek osobowych po 31 marca 2009 r.
   • 27.05.2009Wniesienie aportu a korekta podatku naliczonego
    Co do zasady – na podstawie przepisów wspólnotowych – czynność wniesienia aportu jest opodatkowana; jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczył całość podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych (gdyż były używane do wykonywania czynności opodatkowanych), a następnie wykorzystał je do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych środków trwałych się nie zmienił. Nie wystąpiła więc przesłanka dokonania korekty określona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
    • 07.05.2009Podatki w ochronie zdrowia
     Poprawa sytuacji polskich szpitali poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi medyczne była jednym z głównych tematów poruszanych podczas konferencji „Optymalne regulacje podatkowe w ochronie zdrowia” zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Polskich we współpracy m.in. z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna.
     • 28.04.2009"Ratujemy polskie szpitale" - rząd rozpoczął realizację programu
      Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję programu "Ratujemy polskie szpitale". Program zakłada pomoc finansową dla samorządów, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Samorządy, które chcą skorzystać z rządowej pomocy, mogą już zgłaszać wnioski do wojewodów. Program ma obowiązywać w latach 2009-2011.
      • 20.04.2009Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów)
       Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego były zwolnione od podatku od towarów i usług. W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. nie przewidziano zwolnienia od podatku dla aportów, co oznacza, że od dnia 1 grudnia 2008 r. wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według ogólnych zasad.
       • 23.03.2009KPP chce zerowego VAT dla sektora zdrowia
        1 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT, która nakłada na samorządy obowiązek zapłaty podatku od wartości aportu w postaci budynków i wyposażenia szpitali wniesionych do nowo powstałych spółek medycznych. Rozwiązanie to krytykuje Konfederacja Pracodawców Polskich.
        • 04.12.2008Orzecznictwo: Korekta podatku VAT po wniesieniu aportu
         „... skoro podatnik przy nabyciu tych towarów miał prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego i dokonał tego, po czym prawo się to zmieniło z uwagi na zmianę przez podatnika przeznaczenia nabytych towarów, podatnik jest zobligowany do skorygowania podatku naliczonego, który został odliczony z tytułu nabycia tych towarów”.  
         • 22.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Umowa użyczenia przedsiębiorstwa nie podlega wyłączeniu spod przepisów o VAT
          Transakcja zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT dotyczy tylko takiej transakcji, która skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel. Umowy obligacyjne takie jak umowy najmu i użyczenia nie niosą ze sobą skutków w postaci przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jeżeli nie doszło w sprawie do transakcji zbycia (przeniesienia prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel) składników przedsiębiorstwa stanowiących minimum, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogło realizować swoich zadań gospodarczych, to przeprowadzona transakcja nie mieści się w zakresie art. 6 pkt 1 i w konsekwencji nie korzysta z wyłączenia spod działania ustawy VAT.
          • 13.10.2008Następstwo prawnopodatkowe
           Pytania podatnika: 1. Czy nowo powstała spółka będzie następcą prawnopodatkowym osoby fizycznej, której całe przedsiębiorstwo zostało wniesione jako aport do spółki z o.o.? 2. Czy nowo powstała spółka będzie miała prawo do rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez osobę fizyczną oraz do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na podatnika – osobę fizyczną? 3. Czy dla faktur wystawionych po dacie przekazania aportem całego przedsiębiorstwa prawo to zachowa osoba fizyczna?
           • 02.09.2008Aport wniesiony do spółki a korekta podatku odliczonego wnoszącego aport
            Pytanie: Czy wniesienie aportem samochodu ciężarowego do spółki cywilnej powoduje obowiązek korekty podatku odliczonego wcześniej przy jego zakupie? Czy taki obowiązek powstanie, jeśli wniosę całą firmę?
            • 12.08.2008Następstwo prawne i podatek VAT
             Interpelacja nr 3141 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy
             • 30.07.2008Metody amortyzacji środków trwałych
              Zgodnie z art. 16h ust. 4 ustawy o PDOP oraz art. 22h ust. 4 ustawy o PDOF, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych można dokonywać w równych ratach co miesiąc lub co kwartał albo jednorazowo na koniec roku. Jeżeli podatnik nie dokonuje odpisów miesięcznych, lecz zdecyduje się na odpisy kwartalne czy roczne, powinien pamiętać, iż suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego.
              • 19.06.2008Zakup nieruchomości przez wspólników spółki cywilnej
               Pytania podatnika: 1. Czy nabyta nieruchomość w świetle prawa podatkowego stanowi własność spółki czy też jest własnością jej wspólników? 2. Czy otrzymywane faktury VAT wystawione na Spółkę, stwierdzające nabycie towarów i usług związanych z prowadzoną inwestycją dają prawo do odliczenia zawartego w nich podatku w sytuacji gdy wg aktu notarialnego nabywcami nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej (dwie osoby fizyczne)? 3. Czy można uznać w świetle prawa, że doszło do wniesienia wkładu majątkowego już z chwilą zakupu nieruchomości przez wspólników spółki, zważywszy na zawarte w akcie notarialnym zastrzeżenie wspólników, że zakupiona nieruchomość w pełni zostanie przeznaczona przez nich na wspólny cel gospodarczy?
               • 30.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Korekta podatku naliczonego
                Przepis art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ma zastosowanie do wszystkich podatników VAT w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od nabytego i wykorzystywanego przez siebie środka trwałego, i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru.
                • 15.04.2008Orzecznictwo ETS i jego znaczenie dla ochrony praw podatników (1) 
                 Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej (WE) skutkuje przejęciem dorobku prawnego Wspólnoty obejmującego zarówno prawo stanowione, jak również niepisane zasady ogólne prawa wspólnotowego oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Polskie przepisy prawne muszą być zgodne z szeroko pojmowanym prawem WE. Ani przepisy prawa krajowego, ani decyzje organów nie mogą pozostawać w sprzeczności z normami prawa wspólnotowego oraz z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości.
                 • 19.03.2008BCC: Kosmetyczna nowelizacja ustawy o VAT
                  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zawiera tylko kosmetyczne zmiany – uważa Business Centre Club. Przedsiębiorcy krytykują brak rozwiązań dotyczących rozliczenia wkładów niepieniężnych do spółek, utrzymanie obowiązku posiadania potwierdzeń faktur korygujących oraz trudne do spełnienia warunki otrzymania zwrotu podatku przez nowych przedsiębiorców.
                  • 20.02.2008Zapraszamy na konferencję: Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT
                   W dniach 27–28 lutego 2008 roku, w Warszawie, odbędzie sie konferencja Podatki 2008 – kontrowersje i praktyczne problemy z uwzględnieniem „małej” nowelizacji ustawy o VAT. Konferencja organizowana jest przez Akademię Biznesu MDDP. Serwis podatki.biz objął patronat medialny nad konferencją. Dla Czytelników www.podatki.biz obowiązuje cena specjalna – warunkiem skorzystania z niej jest zapisanie się na konferencję do 22.02.2008 (piątek), przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj. 
                   • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstw małżonków do tworzonej spółki cywilnej i skutki w podatku VAT
                    Pytanie: Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywrze wniesienie przez osoby fizyczne (małżonków) aportem odrębnych swoich przedsiębiorstw na pokrycie udziałów w nowo tworzonej spółce cywilnej?
                    • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej i prawo do odliczenia VAT
                     Pytanie: Czy po tym jak do spółki jawnej zostanie wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, które jest prowadzone przez jednego z obecnych wspólników tej spółki, spółka zachowa prawo do odliczenia od podatku należnego nadwyżki podatku naliczonego wykazanej w deklaracji przez osobę fizyczną?
                     • 28.09.2007Przekazanie przedsiębiorstwa do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu VAT
                      Pytanie podatnika: Czy powstanie obowiązek sporządzania korekty podatku naliczonego przy zakupie towarów i materiałów, które zostaną wydane w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu?
                      • 31.07.2007Przekazanie przedsiębiorstwa a podatek VAT
                       Pytanie podatnika: Czy przekazanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej będzie podlegało wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i nie będzie rodziło żadnych konsekwencji podatkowych?
                       • 03.07.2007Wydatki organizacyjne przy zakładaniu spółki są KUP
                        Koszty organizacji osoby prawnej, a więc koszty poniesione przy zakładaniu spółki, a są to: opłata notarialna, opłata skarbowa, adwokacka (radcowska), stanowią koszt bytu prawnego spółki i stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 15.06.2007Czy sprzedaż środków trwałych powoduje obowiązek dokonania korekty VAT?
                         Sprzedaż środków trwałych, które były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, nie powoduje obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezależnie od tego, czy ta sprzedaż jest opodatkowana, czy też zwolniona od podatku — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
                         • 18.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (3)
                          Kontynuujemy rozważania na temat ustalania wartości początkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkładu niepieniężnego, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
                          • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
                           Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                           • 23.04.2007Rozliczenie podatku naliczonego przez przekształconą spółkę jawną
                            Pytanie podatnika: Prawo spółki jawnej, jako następcy prawnemu przekształconego przedsiębiorstwa, do uwzględnienia w rozliczeniu z tytułu podatku VAT wszelkich odliczeń i zwrotów podatku, jakie przysługiwały osobie fizycznej przed przekształceniem.
                            • 06.04.2007Wniesienie aportu do spółki a obowiązek korekty podatku naliczonego
                             Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 marca 2007r. Nr PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789 skierowane do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie dokonywania korekt odliczonego podatku naliczonego w przypadku wniesienia aportem towarów handlowych i środków trwałych do spółki prawa handlowego lub cywilnego
                             • 03.04.2007Nowa dyrektywa VAT (3) - Przedmiot opodatkowania i transakcje podlegające opodatkowaniu w nowej dyrektywie VAT
                              Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT został określony w nowej dyrektywie w dwóch miejscach. Pierwszy to Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania, art. 2 do 4 (poprzednio w VI dyrektywie w Tytule II — Przedmiot opodatkowania, w art. 2). Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT, stosownie do zasady powszechności opodatkowania, określony został możliwie w bardzo szeroki sposób. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej poddano cztery rodzaje czynności:
                              • 23.03.2007Prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR
                               Pytanie podatnika: 1. Czy Strona ma prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT, wynikający z faktur VAT RR, naliczonego podatku od towarów i usług, które jako zobowiązania, stanowiące element zorganizowanej części przedsiębiorstwa, są wnoszone aportem do firmy X w terminach ich wymagalności? 2. Czy Strona, jako spółka wnosząca aport ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego przy nabyciu zapasów, które są wniesione następnie jako składnik aportu?
                               • 16.03.2007Wniesienie w formie aportu do spółki z o. o. majątku likwidowanej firmy
                                Pytanie podatnika: Czy majątek likwidowanej firmy wniesiony aportem do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                • 14.12.2006Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy a możliwość odliczenia VAT
                                 Pytanie: Czy podatek naliczony VAT od zakupionych środków trwałych częściowo refundowanych w kwocie brutto przez Fundusz Pracy podlega odliczeniu od podatku należnego? Dodam, że nabyte środki przeznaczone są na doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego i służą pośrednio do wytworzenia towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.
                                 • 22.11.2006Wniesienie aportem środków trwałych do spółki cywilnej a korekta podatku naliczonego
                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku wniesienia aportem do spółki cywilnej środków trwałych podatnik obowiązany jest do korekty podatku naliczonego?
                                  • 25.09.2006Interpelacja nr 3419 do ministra finansów w sprawie przekazania lub przekształcenia działalności gospodarczej na rzecz innej osoby w związku z objęciem funkcji w samorządach różnych szczebli: radnego, wójta, burmistrza, starosty powiatu, prezydenta miasta lub posła czy senatora RP
                                   Szanowna Pani Minister! Pragnę zwrócić się do Pani Minister w sprawach dotyczących wielu osób, które prowadząc działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, a w związku z objęciem funkcji: radnego w samorządach różnych szczebli, posła lub senatora RP, wójta, starosty powiatu, burmistrza lub prezydenta stają w sytuacji zawieszenia bądź zaprzestania działalności gospodarczej, są zobowiązane do poniesienia dużych obciążeń podatkowych z tym związanych. Zasadna byłaby taka zmiana przepisów w materii, którą podnoszę, by osoby te nie ponosiły obciążeń finansowych z tym związanych.
                                   • 08.06.2006Optymalne sposoby postępowania z zapasami towarów pozostałymi przed likwidacją działalności
                                    Istotą prowadzenia działalności gospodarczej, jest zysk dla właścicieli, bądź zwiększanie wartości firmy. Rzadko z góry przewiduje się, że za jakiś czas firma zostanie zlikwidowana. W praktyce, wyróżnia się trzy rodzaje problemów, które mogą początkować kryzys w przedsiębiorstwie. To ryzyka operacyjne, finansowe i organizacyjne. Znane jest wiele metod, które mają na celu wcześniejsze zdiagnozowanie pojawiających się problemów. W dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach czuwa się nad planowaniami finansowymi, optymalizacjami podatkowymi, oraz nad odpowiednim zarządzaniem towarami, usługami oraz kapitałem ludzkim. Menedżment śledzi ruchy kosztów, oraz bada sprawozdania finansowe. Mimo to, likwidacje firm mają miejsce. Warunki makro, mezzo lub mikro ekonomiczne porównywalne są do środowiska naturalnego, w którym zwyciężają silniejsi, a przegrywają słabsi.
                                    • 22.05.2006Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną – konsekwencje podatkowe i niezbędne formalności
                                     Aktem prawnym, w którym uregulowane zostały kwestie dotyczące przekształceń jest Kodeks spółek handlowych. Akt ów nie znajduje jednak zastosowania do przekształceń jednoosobowego przedsiębiorcy. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zatem jedynie quasi-przekształceniem, zwanym często przekształceniem gospodarczym, a mającym swoje źródło w przepisach Kodeksu cywilnego, i oparte jest na transakcjach dotyczących przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Dlatego też używany w niniejszym artykule termin „przekształcenie” rozumiany być winien wyłącznie jako przekształcenie gospodarcze, nie zaś prawne, które statuowane jest przepisami K.s.h.
                                     • 22.05.2006Opodatkowanie pcc czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
                                      Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników do spółki cywilnej.
                                      • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                                       Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
                                       • 20.04.2006Korekta podatku naliczonego odliczonego przy zakupie towarów przekazanych aportem
                                        Pytanie podatnika: Wnioskiem z dn. 5.07.2005 r., uzupełnionym pismem z dn. 19.07.2005 r., Spółka z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż Spółka w styczniu, marcu i kwietniu 2005 r. zakupiła towary handlowe. Wszystkie zakupy dokonywane były w związku z działalnością opodatkowaną i w związku z tym Jednostka dokonała pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie tychże towarów. W kwietniu 2005 r. zakupione towary zostały przez Podatnika wniesione tytułem aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w tejże spółce. W związku z tym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, „czy spółka słusznie postąpiła dokonując korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie towarów przekazanych aportem”.
                                        • 28.03.2006Wniesienie aportu do spółki z o.o. i podatek od czynności cywilnoprawnych
                                         Pytanie podatnika: Czy wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                         • 31.12.2005Interpretacja US-PP-443/3/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Lesku
                                          Pytanie podatnika: Czy przekształcenie przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną w trybie art. 93 a ordynacji podatkowej nie zostanie potraktowane jako likwidacja dotychczasowej działalności i nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku od remanentu likwidacyjnego?
                                          • 08.11.2005Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni
                                           Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?
                                           • 17.08.2005Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
                                            Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze kupna Jeżeli nabyłeś środek trwały w drodze kupna, za wartość początkową uważa się cenę jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.

                                           « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]