Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aport vat

 • 05.03.2014PIT od pienidzy wypaconych wsplnikowi wystpujcemu ze spki
  Pytanie podatnika: Czy wypata Wnioskodawczyni (tu: wsplnikowi wystpujcemu ze spki osobowej handlowej) kwoty stanowicej rwnowarto kapitau zapasowego, zaewidencjonowanego w bilansie otwarcia Spki z ograniczon odpowiedzialnoci sporzdzonym na moment jej utworzenia, bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
  • 26.02.2014VAT od aportu w formie nieruchomoci do spki jawnej
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca niebdcy zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest osob fizyczn i wsplnikiem spki jawnej, w ktrej posiada 50% udziau. W celu jej dokapitalizowania, Wnioskodawca zamierza wnie do spki jawnej nieruchomo, stanowic majtek prywatny Zainteresowanego, uytkowany dotychczas przez ww. spk na podstawie umowy uyczenia. Czy wniesienie przez Wnioskodawc aportu w formie nieruchomoci do spki jawnej bdzie opodatkowane u Zainteresowanego podatkiem VAT?
   • 15.10.2013Przeksztacenie jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej w spk kapitaow
    Do niedawna przeksztacenie dziaalnoci prowadzonej jednoosobowo w spk prawa handlowego byo prawnie niedopuszczalne. Praktyka kwalifikowaa przeksztacenia odnoszce si do osb fizycznych jako przeksztacenia gospodarcze, nienazwane, nieopisane oraz nieprzewidujce sukcesji prawnej wprost, poza przypadkami wyranie okrelonymi w przepisach (np. wniesienia aportu w postaci przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci).
    • 27.08.2013Znak towarowy wniesiony aportem do spki a VAT
     Pytanie podatnika: Czy podstaw opodatkowania VAT w przypadku aportu znakw towarowych do SKA, z wykorzystaniem instytucji tzw. agio, bdzie warto znakw towarowych wynikajca z wyceny sporzdzonej przez waciwego rzeczoznawc, czy te warto znakw towarowych wynikajca z wyceny bdzie wartoci brutto, natomiast podstaw opodatkowania bdzie warto rynkowa znakw towarowych wynikajca z wyceny, pomniejszona o kwot VAT?
     • 05.08.2013Objcie udziaw w spce z o.o. a PIT
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku objcia udziaw w Spce w zamian za wkad niepieniny w postaci Dziaek wraz z zabudowaniami, o wartoci rynkowej przekraczajcej warto nominaln obejmowanych udziaw w tej Spce, przychodem w podatku PIT z tego tytuu bdzie wycznie warto nominalna objtych udziaw w Spce, take wwczas gdy ich warto nominalna bdzie nisza ni warto rynkowa wnoszonego wkadu niepieninego?
      • 08.07.2013Strata przy wniesieniu wierzytelnoci do spki kapitaowej a koszty podatkowe
       Przychodem osoby prawnej z tytuu objcia udziaw lub akcji spki zalenej w zamian za wkad niepieniny w postaci wierzytelnoci wobec podmiotw trzecich, bdzie warto nominalna objtych udziaw (akcji), natomiast kosztem uzyskania przychodw - wydatek faktycznie poniesiony na nabycie wierzytelnoci, jednake w wysokoci nieprzekraczajcej wartoci uzyskanego przychodu, co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych. W wietle tego przepisu, strata powstaa z odpatnego zbycia wierzytelnoci moe by kosztem uzyskania przychodw, tylko wtedy gdy zbyta wierzytelno stanowia przychd z dziaalnoci gospodarczej lub z dziaw specjalnych produkcji rolnej oraz zostaa wczeniej zarachowana do przychodw nalenych na podstawie art. 12 ust. 3 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 08.04.2013Dostawa towarw uywanych a zwolnienie z VAT
        Art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug stanowi wadliw implementacj art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim uzalenia zwolnienie od podatku dostawy towaru, przy nabyciu ktrego podatnikowi nie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego, od jego uywania przez okres nie krtszy ni 6 miesicy od jego nabycia. Zwolnienie od podatku dostawy towaru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania, jeeli nabycie tego towaru przez podatnika nie byo opodatkowane podatkiem od towarw i usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
        • 11.03.2013Wniesienie wierzytelnoci aportem a VAT
         Z uzasadnienia: Czynno wniesienia do spki wkadu w postaci wierzytelnoci wasnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug ani jako odpatna dostawa towarw ani te jako odpatne wiadczenie usug. Tym samym czynno ta pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarw i usug. Podleganie opodatkowaniu czynnoci wniesienia aportw oznacza m.in., i wniesienie aportu bdzie podlegao opodatkowaniu, jeli przedmiotem aportu jest czynno podlegajca opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
         • 29.01.2013Skutki nabycia wierzytelnoci w formie aportu
          Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug podlegaj odpatna dostawa towarw i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju.
          • 02.10.2012Kiedy nota korygujca, kiedy faktura korygujca
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawi noty korygujce w przypadku faktur dokumentujcych nabycie przez Niego towarw i usug wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarw i usug, ktre to faktury zawieraj nieprawidowe dane identyfikacyjne wice si z nabywc (s wystawione na Orodek), podczas gdy podmiotem dokonujcym zakupu towarw i usug by Wnioskodawca?
           • 20.09.2012Korygowanie bdw w otrzymanej fakturze
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawi noty korygujce w przypadku faktur dokumentujcych nabycie przez niego towarw i usug wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarw i usug, ktre to faktury zawieraj nieprawidowe dane identyfikacyjne wice si z nabywc (nieprawidowa nazwa i NIP), podczas gdy podmiotem dokonujcym zakupu towarw i usug by Wnioskodawca?
            • 07.09.2012Skutki wniesienia wierzytelnoci aportem
             Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawc aportem wierzytelnoci w opisanych okolicznociach stanowi transakcj mieszczc si w zakresie opodatkowania VAT?
             • 30.08.2012Skutki nieodpatnego przekazania przedsibiorstwa na rzecz maonka
              Przekazanie towaru midzy maonkami, w sytuacji gdy przekazujcy jest podatnikiem VAT, co do zasady, bdzie podlega przepisom ustawy o VAT na zasadach oglnych. Inaczej bdzie jednak w przypadku przekazania zbycia przedsibiorstwa lub jego zorganizowanej czci. Do tej czynnoci przepisw o VAT bowiem nie stosuje si.
              • 27.08.2012Budynek mieszkalny wykorzystywany w dziaalnoci gospodarczej a koszty uzyskania przychodw
               Pytanie podatnika: W jaki sposb rozlicza w kosztach uzyskania przychodw wydatki zwizane z nieruchomoci, ktra czciowo wykorzystywana jest w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
               • 03.08.2012Rozliczenia VAT: Zwolnienie podmiotowe
                Pytanie podatnika: Czy wykonujc usugi rzeczoznawstwa majtkowego polegajcego na sporzdzaniu operatw szacunkowych czyli pisemnych opinii o wartoci nieruchomoci, ograniczonych praw rzeczowych, urzdze trwale z gruntem zwizanych, bez doradztwa w tym zakresie Wnioskodawczyni bdzie podlegaa zwolnieniu podmiotowemu od podatku od towarw i usug?
                • 20.07.2012Zwrot podatku podrnym a 0-proc. stawka VAT
                 Pozbawienie podatnika - sprzedawcy wynikajcego z art. 129 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug prawa do stosowania stawki 0 % podatku, w stosunku do dostawy towarw wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej, od ktrych dokona on zwrotu podatku podrnemu, tylko z uwagi na to, e podatnik ten nie speni formalnych warunkw informacyjnych, o ktrych mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, narusza zasad proporcjonalnoci, wyraon w art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 09.07.2012Kontynuacja amortyzacji rodkw trwaych przejtych od ony
                  Pytanie podatnika: W prowadzonej dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawca bdzie wykorzystywa zakupione od ony m.in. rodki transportu, tj. samochd ciarowy MAN, naczep samochodow oraz naczep wywrotk, ktre byy ujte w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych oraz amortyzowane w dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez on Wnioskodawcy, do koca 2011 r., przy czym samochd ciarowy oraz naczepa samochodowa zostay zamortyzowane w caoci, natomiast naczepa wywrotka - czciowo. Czy Wnioskodawca prawidowo postpi, jeeli bdzie kontynuowa amortyzacj rodkw trwaych przejtych od ony?
                  • 14.06.2012Opodatkowanie VAT sprzeday lokali wyodrbnionych z budynku
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawcy posiadaj ci budynek wielorodzinny, ktry nabyli jako przedmiot uywany nie pacc podatku VAT od transakcji przeniesienia wasnoci. Obecnie zamierzaj przeprowadzi remont budynku, jak i jego rozbudow o dwie dodatkowe kondygnacje. Po przeprowadzeniu remontu i rozbudowy zamierzaj dokona sprzeday wyodrbnionych lokali mieszkalnych i uytkowych. Nakady na remont istniejcych kondygnacji nie przekrocz 30% wartoci zakupu nieruchomoci. Czy przy sprzeday lokali wyodrbnionych w remontowanej/nadbudowanej czci budynku naley nalicza podatek VAT?
                   • 01.06.2012Darowizna budynku a skutki w VAT
                    Pytanie podatnika: Czy darowizna budynku bdzie wyczona spod regulacji ustawy o podatku od towarw i usug, na podstawie art. 6 pkt 1, jako zbycie zorganizowanej czci przedsibiorstwa?
                    • 26.03.2012VAT: Wniesienie aportu do spki prawa handlowego przez jednostk samorzdu terytorialnego
                     Interpelacja nr 2004 do ministra finansw w sprawie zwolnienia od podatku od towarw i usug aportu wnoszonego przez jednostk samorzdu terytorialnego
                     • 24.02.2012Wniesienie nieruchomoci do spki komandytowej a VAT
                      Pytanie podatnika: Czy Spka zobowizana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od zakupw zwizanych z budow budynkw, w ktrych znajduj si lokale wniesione aportem do spek komandytowych?
                      • 07.02.2012Darowizna przedsibiorstwa a rozliczenie i korekta VAT
                       Pytanie podatnika: Czy opisana darowizna przedsibiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarw i usug na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? Czy w zwizku ze zbyciem przedsibiorstwa na Wnioskodawczyni ciy obowizek korekty naliczonego podatku VAT?
                       • 09.11.2011Usugi outsourcingowe a zorganizowana cz przedsibiorstwa w VAT
                        Dla bytu zorganizowanej czci przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarw i usug konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrbniony w istniejcym przedsibiorstwie zesp skadnikw materialnych i niematerialnych, w tym zobowizania, przeznaczonych do realizacji okrelonych zada gospodarczych, ktry zarazem mgby stanowi niezalene przedsibiorstwo samodzielnie realizujce te zadania, co oznacza, e zesp ten nie musi obejmowa dziaw obsugujcych przedsibiorstwo pod wzgldem niematerialnym, w zakresie obsugi kadrowej, informatycznej i finansowej, ktre nie s niezbdne do realizacji, przez zesp tak wyodrbnionych skadnikw majtkowych, jego okrelonych zada gospodarczych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 10.10.2011Umorzenie udziaw a opodatkowanie VAT
                         Umorzenie udziaw w sp. z o.o. w zamian za przekazane rzeczy, w wietle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug. Spka przekazujc rzeczy, dokona bowiem przeniesienia wadztwa ekonomicznego nad nimi, co wypenia definicj dostawy towarw. Bdziemy mieli do czynienia rwnie z odpatnoci, gdy udziaowiec otrzyma rzeczy ruchome w zamian za umorzone udziay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 29.07.2011Przekazanie firmy dziecku nie jest opodatkowane VAT
                          Pytanie podatnika: Czy przekazanie synowi w formie darowizny caego przedsibiorstwa wcznie ze wszystkimi rodkami trwaymi, zobowizaniami i nalenociami jest opodatkowane podatkiem od towarw i usug?
                          • 31.05.2011Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa a VAT
                           Jeli przeznaczony do sprzeday zakad bdzie stanowi zorganizowan cz przedsibiorstwa, to czynno zbycia tego zakadu nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 18 maja 2011 r. IPTPP2/443-30/11-3/BM.
                           • 14.04.2011Krtkotrwae zakwaterowanie nie jest pierwszym zasiedleniem w VAT
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie od 2001 r. do 2005 r. budowa budynek, ktry mia suy dziaalnoci gospodarczej opodatkowanej. Od 2006 roku nieruchomo wykorzystywana bya do wiadczenia usug krtkotrwaego zakwaterowania. Z usug tych korzystali gwnie pracownicy Wnioskodawcy, a take osoby z poza firmy w czasie urlopw lub weekendw. Wnioskodawca postanowi budynek sprzeda. Jak stawk naley opodatkowa sprzeda gruntu wraz z budynkiem. Czy jest to sprzeda opodatkowana stawk 22%, czy te moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10? Czy usugi krtkotrwaego zakwaterowania mona traktowa jako pierwsze zasiedlenie?
                            • 31.03.2011Opodatkowanie podatkiem VAT aportu przedsibiorstwa
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spk z ograniczon odpowiedzialnoci. Wraz z 3 osobami fizycznymi (bdcymi jednoczenie udziaowcami spki) zamierza zaoy spk komandytow. Czy wniesienie swojego przedsibiorstwa do nowej spki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                             • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomoci bez korekty VAT
                              Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisw unijnych - czynno wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposb, e jej efektem jest konieczno dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarw i usug. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczy podatek naliczony zwizany z nabyciem i przyjciem do uytkowania nieruchomoci, a nastpnie wykorzysta j do wykonania innej czynnoci opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych rodkw trwaych nie zmieni si. Nie wystpia wic przesanka dokonania korekty okrelona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego.
                              • 22.10.2010Odliczenie VAT z faktur wystawionych na poprzedniego waciciela
                               Pytanie podatnika: Zarzd Spki z o.o. planuje przej w zamian za udziay przedsibiorstwo osb fizycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ktre jest obecnie prowadzone w formie spki cywilnej, bdcej podatnikiem podatku od towarw i usug, wykonujcym wycznie czynnoci opodatkowane. Moe si zdarzy sytuacja, e kontrahenci pomykowo bd wystawia faktury VAT, wpisujc, jako dane nabywcy - dane spki cywilnej, zamiast danych spki z o.o. Ponadto faktury „dotyczce kosztw spki cywilnej” mog wpywa z opnieniem ju do Spki z o.o. Czy spka z o.o. bdzie miaa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na spk cywiln bez koniecznoci wystawiania faktur korygujcych przez wystawcw faktur pierwotnych?
                               • 18.10.2010Kiedy i jak rozliczy niedopat wynikajc z rozliczenia opat eksploatacyjnych
                                Pytanie podatnika: Czy rozliczenie ewentualnej niedopaty po rocznym rozliczeniu opat eksploatacyjnych powinno zosta udokumentowane faktur VAT oraz w zakresie okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego z tytuu niedopaty?
                                • 13.10.2010Teoria malarstwa fiskusa
                                 Gruby generalnie nigdy nie zazdroci. Kiedy jednak przeczyta w Gosie Puszczy, e Henryk Fferko zaoy spk z Amerykanami, to troch go ukuo. Henryk Fferko by znajomym z osiedla, dopki nie zbudowa domu z basenem. Wszystko za patyczki do lodw, ktre produkowa najpierw w garau, a potem w niewielkiej fabryczce. Fabryczka szybko staa si powanym zakadem pracy, a Fferko szanowanym panem prezesem. I teraz Gruby czyta, e Fferko wnosi aport do spki z firm Amaricanos Sticks w postaci fabryki Ffex wartoci pidziesiciu milionw zotych.
                                 • 20.09.2010Czynno wniesienia aportu nie podlega opodatkowaniu PCC
                                  Pytanie podatnika: Czy wniesienie nieruchomoci budowlanej tytuem wkadu niepieninego do spki komandytowej, stanowice czynno opodatkowan podatkiem od towarw i usug, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?
                                  • 05.08.2010Wniesienie aportem budynkw biurowych a zwrot VAT w terminie 25 dni
                                   Pytania podatnika: 1. Czy zaoona przez Wnioskodawc Spka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spka osobowa) bdzie miaa prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawc i dokumentujcej odpatn dostaw towarw przez Wnioskodawc? 2. Czy prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze otrzymanej od Wnioskodawcy przysuguje w rozliczeniu za miesic jej otrzymania lub w cigu kolejnych dwch miesicy? 3. Czy Spka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spka osobowa), ktra zoy wniosek o wczeniejszy zwrot rnicy podatku VAT, jest uprawniona do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni od dnia zoenia rozliczenia (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, jeeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikaj z faktury dokumentujcej aport?
                                   • 13.07.2010Likwidujesz dziaalno? – Sprzedaj najpierw towar i maszyny (1)
                                    Likwidacja dziaalnoci oznacza nie tylko konieczno przejcia sformalizowanej procedury, ale take czsto znaczce obcienia podatkowe. Mona je jednak zminimalizowa lub zupenie ich unikn, planujc likwidacj dziaalnoci. Kiedy ju bdziemy wiedzie, kiedy i jakie i obcienia nas czekaj, moemy zareagowa z wyprzedzeniem, wyprzedajc si i minimalizujc cakowicie zgodnie z prawem nasze zobowizania podatkowe.
                                    • 17.06.2010Dworce kolejowe bd przejmowane na nowych zasadach
                                     Gminy bd mogy przej na wasno dworce kolejowe wraz z nalecymi do nich gruntami – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe, przedoony przez ministra infrastruktury. Rozwizanie takie umoliwi gminom przeprowadzenie odnowy bd remontu dworcw. Jedynym warunkiem przejcia bdzie zachowanie w budynku dworca funkcji zwizanych z obsug podrnych.
                                     • 31.03.2010Wniesienie aportem prawa wieczystego uytkowania gruntu a opodatkowanie VAT
                                      Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE czynno wniesienia aportu jest co do zasady czynnoci podlegajc opodatkowaniu podatkiem VAT. Skoro art. 91 ust. 7 ustawy o VAT ma zastosowanie wwczas, gdy zmienio si przeznaczenie rodka trwaego, to nie mona mwi o zmianie przeznaczenia rodka trwaego, ktry by dotychczas (przed dokonaniem aportu) wykorzystywany do wykonywania czynnoci opodatkowanych, a nastpnie jest wykorzystany do kolejnej czynnoci opodatkowanej, jak jest wniesienie aportu. Wprowadzenie niezgodnego z prawem wsplnotowym zwolnienia nie moe pozbawia podatnika prawa do odliczenia take poprzez konieczno dokonania korekty podatku naliczonego i zmniejszenie pierwotnej kwoty odliczenia – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 26.03.2010Orzecznictwo: Wniesienie aportu do spki komandytowej jest neutralne podatkowo
                                       Z uzasadnienia: Z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wynika wprost, e przychodem z kapitaw pieninych jest warto udziaw (akcji) w spce majcej osobowo prawn objtych w zamian za wkad niepieniny, to w oczywisty sposb nie ma on zastosowania do objcia w zamian za aport udziaw w spce komandytowej. Wykadnia rozszerzajca byaby tu niedopuszczalna. Skoro, bowiem ustawodawca zamieci szczegowe regulacje odnoszce si do powstania przychodu w zwizku z wniesieniem aportu do spek prawa handlowego posiadajcych osobowo prawn, natomiast w stosunku do aportw wnoszonych do spek osobowych tego nie uczyni, to naley uzna, e byo to zamierzone dziaanie. Do takiej interpretacji skania regua racjonalnego ustawodawcy.
                                       • 19.02.2010Orzecznictwo podatkowe: Bd w implementacji dyrektywy nie moe pozbawia podatnika prawa do odliczenia
                                        Tezy: 1. Wprowadzenie w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansw z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwolnienia od podatku od towarw i usug czynnoci aportu wnoszonego do spki prawa handlowego lub cywilnej jest sprzeczne z prawem wsplnotowym, nie ma bowiem podstawy do takiego zwolnienia ani w Tytule X poprzednio obowizujcej VI Dyrektywy 77/388/EWG, ani w Tytule IX obecnie obowizujcej Dyrektywy 2006/112/WE. Polski prawodawca dokona wic wadliwej implementacji przepisw VI Dyrektywy 77/388/EWG, obecnie Dyrektywy 2006/112/WE, na grunt polskiego sytemu prawnego i wadliwo ta w efekcie prowadzi musi do bezskutecznoci regulacji zawartej w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansw z 27 kwietnia 2004 r. ...
                                        • 10.02.2010Aport przedsibiorstwa a korekta podatku VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy w wietle opisanego stanu faktycznego, Spka z o.o. prowadzca wycznie sprzeda opodatkowan, do ktrej wniesiony zostanie przez Wnioskodawc aport w formie przedsibiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ma obowizek dokonania korekty podatku naliczonego na zasadach okrelonych w art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarw i usug?
                                         • 10.02.2010Uznanie aportu przedsibiorstwa za zorganizowan cz przedsibiorstwa
                                          Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko, i w wietle art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, i Przedsibiorstwo moe by uznane co najmniej za „zorganizowan cz przedsibiorstwa”?
                                          • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzeda zorganizowanej czci przedsibiorstwa a VAT
                                           Z uzasadnienia: Zakad nie posiada podmiotowoci prawnej, jest wewntrzn jednostk, ktrej zasady i kryteria wyodrbnienia okrela odpowiednio umowa czy statut przedsibiorcy. Wydaje si, e rwnie w tym przypadku dochodzi do wyodrbnienia majtkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednake w odrnieniu od oddziau, zakad nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrbn siedzib i adres, a take regulacji dotyczcej firmy. Kryterium wyodrbnienia zakadu jest rodzaj wykonywanej tam dziaalnoci czy realizowanych zada gospodarczych. Zakad realizuje bowiem najczciej tylko cz procesu gospodarczego przebiegajcego u przedsibiorcy. Z tych te wzgldw nie zawsze moliwe bdzie na gruncie podatku od towarw i usug pene utosamienie poj zakadu czy oddziau z pojciem wydzielonej czci przedsibiorstwa.
                                           • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Bdy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                            Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarw i usug, ani rozporzdzenia MF nie operuj pojciami "oczywistych bdw w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", ktre pozwalayby uzna, i pomimo braku pewnych elementw daj si zidentyfikowa strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwoci zdaniem skadu orzekajcego w niniejszej sprawie prawidowo zostaa zakrelona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidowych tych faktur, ktre opieway na zupenie inny podmiot o zupenie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczno, take z uwagi na zasad neutralnoci z art. 86 ust. 1 ustawy, kto by faktycznym odbiorc kwestionowanych towarw i usug, skoro skarca Spka nie legitymowaa si prawidowo wystawionymi na jej firm lub skorygowanymi fakturami, bd notami korygujcymi.
                                            • 05.01.2010Samochd osobowy jako rodek trway – wybrane zagadnienia
                                             Trudno nie zgodzi si z twierdzeniem, e polski prawodawca podatkowy – z bliej niezdefiniowanych powodw – nie lubi samochodw osobowych. aden chyba skadnik majtku podatnika – warto doda, e czsto skadnik majtku o szerokim zastosowaniu w dziaalnoci gospodarczej – nie jest tak dyskryminowany podatkowo.
                                             • 24.09.2009VAT: Dostawa uywanych rzeczy ruchomych
                                              Omawiajc zagadnienie opodatkowania VAT dostawy towarw uywanych, naley wskaza, e wedug regulacji art. 7f ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pn. zm.; dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpatna dostawa towarw, za ktr uznaje si przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel. Stosownie do przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT za towary uznaje si rzeczy ruchome, jak rwnie wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich czci, bdce przedmiotem czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug, ktre s wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisw o statystyce publicznej, a take grunty. Jak atwo zauway, na poziomie definicji pojcia „dostawa towarw” oraz „towar” ustawodawca podatkowy nie rnicuje czynnoci na te, ktrych przedmiotem s towary nowe i uywane.
                                              • 31.08.2009Prawo do odliczenia VAT - kolejny spr rozstrzygnity na korzy podatnika
                                               Podatnik mia prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usug zwizanych z wniesieniem aportu. Podatnik mg odliczy podatek naliczony z faktur dostawcy, rwnie w przypadku gdy kwoty wykazane na oryginaach faktur rniy si od kwot wykazanych na kopiach – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                                               • 25.08.2009Ustalenie kosztw uzyskania w przypadku zbycia nieruchomoci wniesionej aportem do spki
                                                Pytanie podatnika: W jakiej wysokoci naley ustali koszty uzyskania przychodw w przypadku odpatnego zbycia przez spk nieruchomoci wniesionej do spki aportem?
                                                • 10.08.2009Zakup, sprzeda i wniesienie aportem lokalu uytkowego a podatek VAT
                                                 Pytania podatnika: Czy podatnik w zwizku z transakcj zakupu lokalu uytkowego na cele prowadzonej dziaalnoci gospodarczej bdzie mg odliczy podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy istnieje moliwo sprzeday ww. lokalu uytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarw i usug? Czy w zwizku z wniesieniem tego lokalu uytkowego aportem do spki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczciu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej czynno ta bdzie podlegaa opodatkowaniu?
                                                 • 05.08.2009Opodatkowanie aportu podatkiem VAT
                                                  Od 1 kwietnia 2009 r. w polskim systemie podatkowym nie wystpuje ju zwolnienie, ktre byoby dedykowane konkretnie przekazaniu prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel oraz zbyciu prawa w formie aportu (czyli wkadu niepieninego do spki).
                                                  • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                                   Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »