Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jaka stawka amortyzacji

 • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
  Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
  • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
   Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
   • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
    W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
    • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
     Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
     • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
      Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
      • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
       Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
       • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
        Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
        • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzdzi optymalizacji podatkowej
         Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztw  Istot amortyzacji jest rozoenie w czasie wydatku, ktry zosta poniesiony na zakup lub wytworzenie rodka trwaego. Nakady te s zaliczane do kosztw uzyskania przychodw poszczeglnych okresw rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
         • 09.02.2016Amortyzacja nowo zakupionych opakowa zwrotnych
          Pytanie podatnika: Czy spce przysuguje prawo ewidencjonowania na rodki trwae nowo zakupionych opakowa zwrotnych (skrzynki i butelki) i dokonywania amortyzacji podatkowej, przyjmujc 5-letni okres amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
          • 18.12.2015WSA. Podatek od nieruchomoci. Brak uzbrojenia w media to nie wzgldy techniczne
           Z uzasadnienia: Przejciowe niewykorzystywanie przez podmiot gospodarczy nieruchomoci do wykonywania dziaalnoci gospodarczej nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomoci nie miay zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomoci zwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Naley tez podkreli, e pojcie "wzgldy techniczne" nie obejmuje swoim zakresem technologicznych, ekonomicznych, jak rwnie finansowych czy prawnych przyczyn braku moliwoci wykorzystywania przedmiotu opodatkowania do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Do takich za przyczyn naley zaliczy brak dostpu do drogi publicznej, czy nadmierne koszty zwizane z uzbrojeniem terenu w media.
           • 24.07.2015Odnawialne rda energii. Tworzenie i korzystanie z mikroinstalacji a obowizki podatkowe
            Interpelacja nr 33336 do ministra finansw w sprawie kwestii podatkowych zawartych w ustawie o odnawialnych rdach energii
            • 11.10.2013Rne okresy amortyzacji rodkw trwaych dla celw podatkowych i bilansowych
             W sytuacji kiedy stawki amortyzacji bilansowej zostay np. obnione, natomiast stawki amortyzacji podatkowej pozostay bez zmian i wynikaj z ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (dalej: ustawa o CIT), pojawia si pytanie, czy takie obnienie stawek amortyzacji bilansowej w trakcie amortyzacji rodka trwaego zobowizuje podatnika do obnienia stawek amortyzacji podatkowej?
             • 28.08.2013Korzystanie z samochodu pracodawcy przez pracownika w celach prywatnych - skutki podatkowe
              Opodatkowanie wiadczenia polegajcego na moliwoci korzystania przez pracownika z samochodu pracodawcy dla celw prywatnych bya i jest przedmiotem kontrowersji. Niestety, utrwalio si niekorzystne dla przedsibiorcw stanowisko fiskusa, prezentowane w interpretacjach, ale na szczcie znajdziemy sposoby takiego ksztatowania stosunkw z pracownikami, ktre nie spowoduj powstania przychodu ze stosunku pracy i koniecznoci opodatkowania.
              • 14.08.2013Skutki wyprowadzenia nieruchomoci z ewidencji rodkw trwaych
               Pytanie podatnika: Czy po wyprowadzeniu z ewidencji rodkw trwaych nieruchomoci, ktra bya w dziaalnoci gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapaci podatek VAT?
               • 23.04.2013Inwestycja w obcym rodku trwaym a budowa na cudzym gruncie
                Spka dzierawi majtek, w tym grunty. Na ich czci planuje realizacj inwestycji, ktra polega bdzie na remoncie dzierawionego budynku, a take na wzniesieniu nowego budynku. Bdzie to zwizane z inwestycj w obcym rodku trwaym. Jaki jest podatkowo waciwy sposb rozliczenia planowanych inwestycji?
                • 28.02.2013Moment zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw wstpnej opaty leasingowej
                 Z uzasadnienia: Wstpna opata leasingowa, ktr podatnik poniesie w zwizku z zawarciem w przyszoci umowy leasingu operacyjnego, bdzie stanowi samodzielny wydatek majcy poredni zwizek z uzyskaniem przychodw, podlegajcy zaliczeniu w koszty uzyskania przychodw jednorazowo, w dacie poniesienia. Opaty wstpnej nie mona bowiem powiza bezporednio z okrelonymi przychodami, ani te uzna, e dotyczy ona caego, przekraczajcego rok podatkowy, okresu, na jaki umowa leasingu zostaa zawarta, gdy w istocie nie odnosi si ona do samego wykonywania umowy leasingu, ale warunkuje jej zawarcie i wydanie przedmiotu leasingu.
                 • 19.02.2013Leasing finansowy: Skutki w podatku dochodowym
                  W przeciwiestwie do leasingu operacyjnego, ktrego przedmiotem mog by jedynie podlegajce odpisom amortyzacyjnym rodki trwae lub wartoci niematerialne i prawne, w leasing finansowy mona wzi take grunty oraz prawo wieczystego uytkowania gruntw.
                  • 16.05.2012Wydatki na zakup sprztu fotograficznego w kosztach podatkowych
                   Rozliczenie zakupu sprztu fotograficznego w kosztach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jest moliwe w sytuacji, gdy spenione s dwa warunki, tj. jest to koszt poniesiony w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, a jednoczenie koszt ten nie jest wymieniony w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z pn. zm.; dalej: pdof) i odpowiednio art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 39, z pn. zm.; dalej: pdop).
                   • 07.09.2011Remont a obnienie stawki podatku od nieruchomoci
                    Prowadzenie przez przedsibiorc prac remontowo-budowlanych, zmierzajcych do zmiany funkcji hali z produkcyjnej na handlowo-usugow, nie powoduje, i budynek taki nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W takich przypadku nie mamy do czynienia ze "wzgldami technicznymi", o ktrych mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych, dajcymi moliwo zastosowania tzw. stawki pozostaej w podatku od nieruchomoci - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku.
                    • 11.01.2011Drogiego samochodu nie wrzucisz w caoci do kosztw
                     Pytanie podatnika: Czy w wietle obowizujcych regulacji moliwe jest, aby w pierwszej kolejnoci, tj. do wyczerpania limitu 20.000 euro Spka zaliczaa odpisy od amortyzowanego samochodu osobowego do podatkowych kosztw uzyskania przychodu w caoci, a dopiero po wyczerpaniu wskazanego limitu, kwota odpisw amortyzacyjnych ponad 20.000 euro kwalifikowana bya do kosztw niestanowicych koszt uzyskania przychodu?
                     • 29.09.2009Zwrot nadwyki VAT naliczonego nad nalenym
                      Ju na samym wstpie niniejszego opracowania naley wskaza, e istot wszystkich podatkw od wartoci dodanej, w tym polskiego podatku od towarw i usug, jest (a przynajmniej powinna by) ich ekonomiczna neutralno dla tych wszystkich uczestnikw obrotu gospodarczego, ktrzy nie s konsumentami (czyli ostatnim ogniwem), a na ktrych finalnie – co jest typowe dla podatkw porednich – spoczywa finansowy ciar opodatkowania. Ta zasada neutralnoci musi by realizowana poprzez rozliczanie podatku naliczonego z nalenym lub odpowiednio przez bezporedni zwrot rnicy pomidzy nimi (jeeli w danym okresie rozliczeniowym wystpuje nadwyka podatku naliczonego nad nalenym).
                      • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                       Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                       • 30.06.2008Faktura zaliczkowa
                        Obrotem podatnika – dla celw VAT – jest kwota pobranych zaliczek, zadatkw, przedpat lub rat, pomniejszona o przypadajc od nich kwot podatku. Jeeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usugi otrzymano cz nalenoci, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat, obowizek podatkowy powstaje z chwil jej otrzymania w tej czci. Oznacza to, e podatnik winien wykaza podatek VAT naleny od kadej otrzymanej w tej formie kwoty.
                        • 16.10.2007Zwrot nadwyki podatku naliczonego nad nalenym
                         W jakim terminie i w jakiej kwocie przysuguje nam zwrot nadwyki podatku naliczonego nad nalenym, jeli w deklaracji VAT-7 wykaemy:
                         • 11.05.2007Przyspieszony zwrot rnicy podatku VAT
                          Pytanie podatnika: Czy faktury i dokumenty celne powinny by zapacone w caoci na dzie zoenia deklaracji VAT-7, czy tez opacenie nalenoci z tytuu faktur zakupu i dokumentw celnych musi nastpi najpniej w dniu upywu 25-dniowego terminu do dokonania przyspieszonego zwrotu rnicy podatku?
                          • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia dziaalnoci
                           Prowadzenie dziaalnoci we wasnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistoci. Prowadzenie dziaalnoci w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatkw mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw. Z drugiej przy okrelaniu wydatkw stanowicych koszt uzyskania przychodw mog pojawi si liczne wtpliwoci, czy rzeczywicie dany wydatek moe by kosztem, czy te nie. Wskazana jest wic daleko idca ostrono, aby nie narazi si na ewentualny, kosztowny spr z fiskusem.
                           • 19.10.2006Dotacje a VAT
                            Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopaty o podobnym charakterze podlegaj opodatkowaniu VAT, gdy bezporednio obniaj cen towaru lub wiadczonej usugi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstaw opodatkowania jest bowiem obrt, z zastrzeeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrt jest rozumiany jako kwota nalena z tytuu sprzeday, pomniejszona o kwot nalenego podatku. Zarazem obrt ten zwiksza si o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopaty o podobnym charakterze.Nie kada jednak dotacja zwikszy podstaw opodatkowania, a wic tym samym bdzie objta podatkiem VAT.
                            • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarw i usug czynnym podatnikom VAT
                             Przepisy Ustawy o podatku od towarw i usug1) przewiduj, e w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarw i usug wykorzystywanych do wykonywania czynnoci opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wysza od kwoty podatku nalenego, podatnikowi tego podatku przysuguje prawo do:a) obnienia o t rnic kwoty podatku nalenego za nastpne okresy (zwrot poredni) lub b) zwrotu rnicy na rachunek bankowy (zwrot bezporedni)2).