Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-składka

 • 27.01.2016ZUS. Prowadzenie pozarolniczej działalności - od stycznia bez składki zdrowotnej dla pobierających zasiłek macierzyński
  Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby współpracujące przy jej prowadzeniu, które równocześnie pobierają zasiłek macierzyński.
  • 25.01.2016Składka na ZUS 2016 – przedsiębiorcy zapłacą o 30 zł więcej
   Standardowa składka na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wyniesie w tym roku 1121,52 zł – wyliczyli eksperci Pracodawców RP, którzy wzięli pod uwagę najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Standardowa składka wzrośnie w sumie o 29,24 zł (wzrost o 2,7 proc.). 
   • 22.01.2016Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
    Od 1 stycznia 2016 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1385), wynosi w tym roku 1850 zł (w 2015 r. było to 1750 zł), natomiast, jak wynika z obwieszczenia MRPiPS z 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M. P. poz. 1292), przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 4055 zł (w 2015 r. - 3959 zł).
    • 22.01.2016Składka na ZUS 2016 – przedsiębiorcy zapłacą o 30 zł więcej
     Standardowa składka na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców wyniesie w tym roku 1121,52 zł – wyliczyli eksperci Pracodawców RP, którzy wzięli pod uwagę najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Standardowa składka wzrośnie w sumie o 29,24 zł (wzrost o 2,7 proc.). 
     • 22.01.2016Emerytury: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 2016 r.?
      Interpelacja nr 167 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany wieku emerytalnego
      • 21.01.2016Wyższa kwota wolna od podatku – MF konsultuje zmiany z samorządami
       Resort finansów planuje stopniowo podnosić wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT. Podwyżka kwoty wolnej najprawdopodobniej doprowadzi do spadku dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jak stwierdził podczas konsultacji z samorządami szef resortu finansów, powinno to zostać częściowo zrekompensowane przez pozytywne efekty wprowadzenia „Programu Rodzina 500+”. 
       • 20.01.2016Wyższa kwota wolna od podatku – MF konsultuje zmiany z samorządami
        Resort finansów planuje stopniowo podnosić wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego PIT. Podwyżka kwoty wolnej najprawdopodobniej doprowadzi do spadku dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Jak stwierdził podczas konsultacji z samorządami szef resortu finansów, powinno to zostać częściowo zrekompensowane przez pozytywne efekty wprowadzenia „Programu Rodzina 500+”. 
        • 20.01.2016NSA. Rozliczenie roczne: Składki ZUS bez wpływu na wysokość dochodu dziecka
         Z uzasadnienia: Dochód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, należy rozumieć jako dochód, o którym stanowi art. 9 ust. 2 ustawy. Tak rozumianym dochodem posługuje się ustawodawca w art. 26 ust. 1 mówiąc o dochodzie ustalonym zgodnie z art. 9. Wyjście poza pojęcie dochodu rozumianego zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy prowadziłoby do odmiennych konsekwencji interpretacyjnych. Pomniejszenie tego dochodu o określone kwoty prowadzi bowiem do ustalenia podstawy wymiarowej a nie ustalania limitu dla stosowania prawa ulgi na dziecko. Do niej z kolei stosuje się przepisy art. 27 ustawy w celu obliczenia podatku.
         • 23.12.2015Parametry i wskaźniki 2016: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
          • 23.12.2015Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - ważny komunikat KRUS
           Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie rolników wyniesie w I kwartale 2016 r. 42 zł za każdą podlegającą ubezpieczeniu osobę - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dla osób objętych tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka wyniesie 14 zł (1/3 pełnej składki). 
           • 22.12.2015Prostytutki będą płaciły podatek dochodowy?
            Od nowego roku zmieniają się zasady opodatkowania dochodów z tzw. nieujawnionych źródeł. Nowe regulacje, jak to często bywa, wprowadzą wiele zamieszania. Wszystko przez to, że odwracają całkowicie podstawową regułę opodatkowania PIT. Może to oznaczać, że podatek zapłacą nawet prostytutki.
            • 22.12.2015Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - ważny komunikat KRUS
             Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie rolników wyniesie w I kwartale 2016 r. 42 zł za każdą podlegającą ubezpieczeniu osobę – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Dla osób objętych tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka wyniesie 14 zł (1/3 pełnej składki). 
             • 21.12.2015Prostytutki będą płaciły podatek dochodowy?
              Od nowego roku zmieniają się zasady opodatkowania dochodów z tzw. nieujawnionych źródeł. Nowe regulacje, jak to często bywa, wprowadzą wiele zamieszania. Wszystko przez to, że odwracają całkowicie podstawową regułę opodatkowania PIT. Może to oznaczać, że podatek zapłacą nawet prostytutki.
              • 14.12.2015PIT. Czy można odliczyć składki zdrowotne zapłacone do KRUS?
               Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisu art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo obniżyć podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym do KRUS?
               • 07.12.2015Składki ZUS: Zbieg tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Co nowego od 1 stycznia 2016 r. - cz. I
                Zbieg wykonywania umowy zlecenia* lub współpracy ze zleceniobiorcą z: wykonywaniem kolejnej lub kolejnych umów zlecenia; wykonywaniem współpracy ze zleceniobiorcą; byciem duchownym; byciem posłem lub senatorem; wykonywaniem pracy nakładczej; wykonywaniem współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.
                • 04.12.2015Składki ZUS: Zbieg tytułów ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Co nowego od 1 stycznia 2016 r. - cz. I
                 Zbieg wykonywania umowy zlecenia* lub współpracy ze zleceniobiorcą z: wykonywaniem kolejnej lub kolejnych umów zlecenia; wykonywaniem współpracy ze zleceniobiorcą; byciem duchownym; byciem posłem lub senatorem; wykonywaniem pracy nakładczej; wykonywaniem współpracy z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność.  
                 • 25.11.2015Świadczenia urlopowe pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                  Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia powyżej 20 pracowników i nie utworzyła na 2015 r. funduszu socjalnego. Pracownicy nie podpisali również do końca stycznia 2015 r. oświadczenia o braku wypłaty świadczenia urlopowego przy skorzystaniu z urlopu w ilości 14 lub większej ilości dni kalendarzowych. W lipcu tego roku wnioskodawca wypłacił pracownikom, którzy przebywali na urlopie minimum 14 dni kalendarzowych świadczenia urlopowe. Zgodnie z przepisami naliczył od tych wypłat ZUS i PIT. Czy wypłacone świadczenia (kwoty brutto) oraz ZUS od tych wypłat stanowić może koszt dla spółki w dacie wypłaty?
                  • 10.11.2015WSA. Polisa ubezpieczeniowa w kosztach działalności
                   Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na opłacenie dobrowolnego ubezpieczenia w celu zabezpieczenia się na wypadek całkowitej okresowej niezdolności do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku nie mogą być przyporządkowane do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej. Wydatki z tego tytułu mają charakter znacznie szerszy. Celem poniesienia kosztów ubezpieczenia było niepogorszenie sytuacji materialnej i utrzymanie poziomu życia sprzed choroby, czy też wypadku. Wydatki z tego tytułu należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, bowiem konieczność opłacania składek z tytułu tego typu ubezpieczenia jest niezależna od tego, czy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi.
                   • 15.09.2015Zmiany w przepisach 2016: ZUS od umów cywilnoprawnych i nowe zasady zawierania umów na czas określony
                    Interpelacja nr 34251 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkową składką ZUS umów cywilnoprawnych
                    • 14.09.2015Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.
                     Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z projektem rozporządzenia z 10 września br., ma wynieść w przyszłym roku 1850 zł (w tym roku jest to 1750 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, który został wstępnie przyjęty w miniony poniedziałek, 7 września, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2016 r. wyniesie 4055 zł (w 2015 r. - 3959 zł).
                     • 11.09.2015Ubezpieczenie społeczne rolników - składki na IV kwartał
                      W IV kwartale br. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników wyniesie 42 zł za każdą podlegającą temu ubezpieczeniu osobą – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
                      • 08.09.2015Stara kasa fiskalna w nowej działalności
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku ponownego rozpoczęcia tego samego typu działalności gospodarczej i w tym samym miejscu Wnioskodawca może używać tej samej kasy fiskalnej, o tym samym numerze unikatowym?
                       • 08.09.2015Podatki coraz bardziej dotkliwe dla budżetów polskich rodzin
                        W pierwszym kwartale 2015 r. łączne obciążenie dochodów składkami na ubezpieczenie społeczne oraz płatnościami podatkowymi zwiększyło się realnie o 6,4 proc. rok do roku – wynika z raportu pn. „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2015 r.”, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski.
                        • 07.09.2015Podatki coraz bardziej dotkliwe dla budżetów polskich rodzin
                         W pierwszym kwartale 2015 r. łączne obciążenie dochodów składkami na ubezpieczenie społeczne oraz płatnościami podatkowymi zwiększyło się realnie o 6,4 proc. rok do roku – wynika z raportu pn. „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2015 r.”, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski.
                         • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
                          Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
                          • 04.09.2015Okres służby wojskowej w stażu emerytalnym
                           Zapytanie nr 8353 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie włączenia zasadniczej służby wojskowej do okresu składkowego ZUS
                           • 04.09.2015Skutki w PIT otrzymania zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w wyniku wniosku z 20 lutego 2015 r. złożonego do ZUS o ponowne przeliczenie konta płatnika na podstawie korekty załączonych dokumentów, otrzymała zwrot nadpłaconego ubezpieczenia zdrowotnego. Jakie są dalsze powinności podatkowe i formalne Wnioskodawczyni?
                            • 27.08.2015Czy zwrot z IKZE podlega PIT?
                             Pytanie podatnika: Czy wartość składek podstawowych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym podlega opodatkowaniu po zwrocie z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego?
                             • 21.08.2015Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS przy przetargach
                              Interpelacja nr 33686 w sprawie możliwości posługiwania się w przetargach elektronicznym zaświadczeniem o niezaleganiu ze składkami ZUS.
                              • 20.08.2015Zmiany w administracji podatkowej ułatwią życie firmom
                               W najbliższym miesiącu uruchomionych zostanie kilkadziesiąt pierwszych centrów obsługi – wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów. Powołani zostaną też tzw. asystenci podatnika, którzy mają pomagać początkującym przedsiębiorcom w odpowiednim rozeznaniu się w regulacjach podatkowych.
                               • 11.08.2015Jakie należności można potrącić z emerytury lub renty?
                                W myśl art. 84 ustawy z 13 grudnia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121) osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.
                                • 11.08.2015Czy będzie nowa ulga w składkach ZUS?
                                 Interpelacja nr 33423 w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą w małych miejscowościach, nie osiągając dochodu.
                                 • 07.08.2015Prawo do okresowej emerytury kapitałowej
                                  W myśl art. 7 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1097), zwanej dalej ustawą o emeryturach kapitałowych, ze środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje członkowi OFE do ukończenia 67. roku życia.
                                  • 21.07.2015WSA. Składki na ubezpieczenie od niezdolności do pracy a koszty podatkowe
                                   Z uzasadnienia: To, że wypłata świadczenia ma zagwarantować ochronę i zabezpieczenie źródła przychodów w postaci: wypłaty środków na pokrycie kosztów działalności, powrotu do zdrowia podatnika, które jest niezbędne, aby działalność mogła być dalej prowadzona, jest jedynie deklaracją podatnika na przyszłość, nie związaną w żaden sposób z zapisami umowy ubezpieczenia. Odszkodowanie jest uzależnione od zdarzenia, jakie przytrafi się podatnikowi, a nie tego czy będzie jeszcze kiedyś pracował. Oczywiście nie jest wykluczone, że ten wydatek teoretycznie może się przyczynić do uzyskania przychodu w przyszłości, niemniej jednak faktycznie jest on obojętny dla uzyskiwania przychodu.
                                   • 10.07.2015Wysoka kwota wolna nierealna, wyższe podatki tak
                                    W polskim sejmie zapanowała ostatnio moda na kwotę wolną od podatku, jakby jej podniesienie było panaceum na bolączki całego systemu podatkowego. Podwyższenia kwoty chce większość ugrupowań, posługując się często przykładem Wielkiej Brytanii. Tymczasem wzór brytyjski jest póki co nieosiągalny, i rzadko się przy tym wspomina, że każde znaczące podniesienie kwoty wolnej oznacza proporcjonalną podwyżkę innych podatków.
                                    • 09.07.2015Wysoka kwota wolna nierealna, wyższe podatki tak
                                     W polskim sejmie zapanowała ostatnio moda na kwotę wolną od podatku, jakby jej podniesienie było panaceum na bolączki całego systemu podatkowego. Podwyższenia kwoty chce większość ugrupowań, posługując się często przykładem Wielkiej Brytanii. Tymczasem wzór brytyjski jest póki co nieosiągalny, i rzadko się przy tym wspomina, że każde znaczące podniesienie kwoty wolnej oznacza proporcjonalną podwyżkę innych podatków.
                                     • 06.07.2015FOR proponuje opodatkowanie umów według nowych zasad
                                      Polski system należy zmienić tak, aby ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych i równocześnie zminimalizować ryzyko spadku popytu na legalną pracę wśród osób, których zatrudnienie jest wrażliwe na wysokość kosztów pracy – twierdzą eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.
                                      • 01.07.2015Składki związane z członkostwem w izbie gospodarczej jako koszt uzyskania przychodów
                                       Izba gospodarcza jest instytucją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w szczególności spółki kapitałowe. W Polsce izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Przynależność do nich jest dobrowolna, a izby nie realizują żadnych uprawnień władczych w stosunku do osób w nich zrzeszonych. Tym samym nie zasługują na miano instytucji samorządu gospodarczego, mimo iż tak zostały nazwane przez ustawodawcę. Celem działania izb jest reprezentacja podmiotów w nich zrzeszonych; w szczególności wobec organów państwowych oraz kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej.
                                       • 01.07.2015Podróże służbowe: Indywidualna polisa dla pracownika a przychód w PIT
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wykupić dla pracowników indywidualne polisy. Zakres tak planowanego ubezpieczenia obejmować będzie: koszty leczenia, pakiet Assistance, ubezpieczenie NNW, OC w życiu prywatnym, ryzyko pracy obejmujące wykonywanie przez ubezpieczonego podczas podróży - ryzyko dodatkowe objęte polisą. Polisy ubezpieczeniowe będą imienne i przypisane do konkretnego pracownika i ważne tylko w okresie trwania podróży a nabywane będą każdorazowo przed planowaną podróżą. Czy wykupienie indywidualnej polisy dla pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy?
                                        • 30.06.2015Składki związane z członkostwem w izbie gospodarczej jako koszt uzyskania przychodów
                                         Izba gospodarcza jest instytucją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w szczególności spółki kapitałowe. W Polsce izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Przynależność do nich jest dobrowolna, a izby nie realizują żadnych uprawnień władczych w stosunku do osób w nich zrzeszonych. Tym samym nie zasługują na miano instytucji samorządu gospodarczego, mimo iż tak zostały nazwane przez ustawodawcę. Celem działania izb jest reprezentacja podmiotów w nich zrzeszonych; w szczególności wobec organów państwowych oraz kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej.
                                         • 16.06.2015Nagrody pieniężne przyznane pracownikom w kosztach podatkowych
                                          Pytanie podatnika: Czy nagrody pieniężne przyznane pracownikom w danym miesiącu za miesiąc poprzedni i wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc podlegający ocenie są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. za miesiąc, w którym zapadła decyzja o ich przyznaniu, jeżeli zostaną wypłacone do 10-go dnia tego miesiąca? Czy składki na ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (Spółkę) z tytułu przyznanych i wypłaconych pracownikom nagród pieniężnych, stanowią koszty w miesiącu, za który nagrody te są należne (tj. za miesiąc ich przyznania), w przypadku, gdy składki z tytułu tych nagród zostaną opłacone w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, a same nagrody - wypłacone do końca miesiąca, w którym stały się należne (zostały przyznane)?
                                          • 03.06.2015Państwo zrefunduje część kosztów zatrudnienia młodych bezrobotnych
                                           W 2016 r. ma zacząć obowiązywać nowy instrument wsparcia dla pracodawców zatrudniających skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 lat – wynika z poselskiego, złożonego przez kluby parlamentarne PO i PSL, projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                                           • 27.05.2015Nienależnie pobrane świadczenie emerytalno-rentowe
                                            W myśl art. 138 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną) za nienależne świadczenia uważa się świadczenia: wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących m.in. zawieszenie prawa do świadczeń, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania, przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd ZUS przez osobę pobierającą świadczenia.
                                            • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
                                             Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
                                             • 24.04.2015Zmiany w składkach ubezpieczeniowych rolników
                                              W II kwartale br. zmianie uległa m.in. składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która teraz wynosi 88 zł – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Termin opłacania składek za II kwartał br. mija z końcem kwietnia.
                                              • 15.04.2015Składka zdrowotna dla małych przedsiębiorców
                                               Interpelacja nr 31814 do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania składek ZUS dla firm zatrudniających mniej niż 10 osób
                                               • 10.04.2015Składki ZUS od wynagrodzenia małżonki wspólnika jako koszt spółki
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest wspólnikiem spółki cywilnej, która również prowadzi działalność handlową. Ww. spółka cywilna zatrudniła małżonkę Wnioskodawcy, jako swojego pracownika na stanowisku kierownika sklepu. Czy w związku z powyższym koszty ponoszone na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, mogą po ich wcześniejszej wpłacie stanowić koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej?