Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-składka

 • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
  Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
  • 31.07.2006Interpelacja nr 2603 do ministra finansów w sprawie nadpłaconych składek na fundusz zdrowia przez osoby rozpoczynające pracę w ciągu roku w związku z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych
   Pani Minister! Według obowiązującego prawa składki na fundusz zdrowia w istotnej części są wyjęte z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części bezpośrednio obciążają obywateli. W 2005 r. proporcje te wynosiły 7,75% podstawy wymiaru to część wyjęta z podatku dochodowego od osób fizycznych i 0,75% bezpośredniego obciążenia obywatela. W roku bieżącym udział ten wynosi odpowiednio 7,75% i 1,00%.
   • 21.06.2006Przerwa w działalności i składki ZUS
    Sporo przedsiębiorców, gdy zaprzestają czasowo prowadzenia działalności gospodarczej zastanawia się, czy w okresie przestoju powinni płacić składki ZUS. Powstają w tej sprawie duże wątpliwości, gdyż ani ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ani też przepisy o działalności gospodarczej ani również ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nie definiują pojęcia okresowego zawieszania działalności. Jak na tę sytuację reaguje ZUS?
    • 21.06.2006Ustalenie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe
     Pytanie: Zatrudniam 7 pracowników na pełny etat. Czy powinnam samodzielnie ustalić w tym roku składkowym stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, czy też w dalszym ciągu składka wynosi 50 procent najwyższej stopy procentowej? W jaki sposób należy postąpić w przypadku pomyłki przy ustaleniu wysokości składki?
     • 18.06.2006Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego
      Organ podatkowy, chcąc zapewnić skuteczność przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego, może ustanowić jego zabezpieczenie. Ordynacja podatkowa przewiduje trzy jego sposoby: 1. zabezpieczenie na majątku (art. 33–33g); 2. hipotekę przymusową (art. 34–39) oraz 3. zastaw skarbowy (art. 41-46).
      • 07.06.2006ZUS oferuje darmowe szkolenia
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych włącza się aktywnie w działania zapobiegające wypadkom w pracy i chorobom zawodowym. Od 9 czerwca do końca roku w Warszawie organizowane będą bezpłatne szkolenia dla początkujących przedsiębiorców.
       • 06.06.2006Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty
        Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2006 r. RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt nowelizacji wprowadza na lata 2007-2008 odrębne, trzystopniowe skale podatkowe ze stawkami: 19, 30 i 40 proc. W 2007 roku będą obowiązywać progi podatkowe w wysokości: 43.405 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 572,54 zł. W 2008 roku będą obowiązywały progi podatkowe w wysokości: 44.490 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 586,85 zł.
        • 04.06.2006Informacja ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FGŚP i na FP w czerwcu, lipcu i sierpniu 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
         Jak poinformował Rzecznik Prasowy ZUS na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: I . Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
         • 22.05.2006Analiza oszczędności w ZUS i OFE
          Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od września 1999 r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE? Taką analizę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
          • 15.05.2006Składki ZUS za miesiące 6, 7, 8/2006
           Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2006 r. – wyniosło 2530,18 zł i w stosunku do poprzedniego kwartału (2528,62 zł) wzrosło bardzo niewiele. W związku z tym niewiele zmienią się również płacone przez prowadzących działalność składki na ubezpieczenie społeczne (za miesiące od czerwca do sierpnia).
           • 14.05.2006Przedsiębiorczy renciści co najmniej do końca roku bez składek ZUS
            We wtorek sejmowa komisja polityki społecznej rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oceniając negatywnie zmianę, wprowadzającą obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Komisja stwierdziła, iż rozwiązanie wprowadzono bez dokładnej analizy skutków dla osób pobierających renty i jednocześnie prowadzących własną działalność gospodarczą.
            • 27.04.2006Atrakcyjna oferta ubezpieczeń OC biur rachunkowych
             Od kilku dni ponownie funkcjonuje mechanizm, umożliwiający Użytkownikom podatki.biz zawarcie – na atrakcyjnych warunkach - umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych. Oferta - opracowana w porozumieniu z PZU S.A. - gwarantuje zachowanie zniżek, wynikających z dotychczasowych ubezpieczeń w PZU S.A., a także przewiduje specjalne zniżki składki dedykowane wyłącznie użytkownikom podatki.biz. Do końca miesiąca istnieje możliwość zawierania ubezpieczeń z okresem odpowiedzialności sięgającym 1 kwietnia 2006. Aby skorzystać z tej możliwości umowa musi być jednak zawarta (składka zapłacona) do 30.04.2006 – to już pojutrze.
             • 18.04.2006Atrakcyjne warunki ubezpieczenia OC biur rachunkowych
              U progu 2006 r. przedstawiliśmy użytkownikom podatki.biz wynegocjowane wspólnie z Biurem Brokerskim Kuźnar&Piec atrakcyjne warunki ubezpieczenia w PZU S.A. OC biur rachunkowych obowiązujące do 31.03.2006 r. Oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i wieloma przychylnymi ocenami osób, które tą drogą nabyły ubezpieczenie. W docierających do nas opiniach, doceniono wynegocjowane warunki ubezpieczenia, prosty sposób zawierania ubezpieczenia oraz możliwość uzyskania konsultacji brokerskiej. Zachęceni tak pozytywną reakcją, podjęliśmy starania w celu przedłużenia dostępu użytkowników podatki.biz do atrakcyjnej oferty w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych. Nowa propozycja, chociaż różna od dotychczasowej, zachowuje prostotę obsługi, a duża dostępność dodatkowej specjalnej zniżki dedykowanej użytkownikom podatki.biz, czyni ją tym bardziej atrakcyjną.
              • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA (część 15).
               Formularz ZUS RZA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Formularz ZUS RZA wypełnia płatnik składek w odniesieniu do osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.Formularza ZUS RZA nie stosuje się w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie).
               • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
                Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
                • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (część 14).
                 Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Na formularzu ZUS RCA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący, w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa.Formularz ZUS RCA stosuje się także w przypadku korygowania danych przekazanych do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA.
                 • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (3)
                  Obniżenie składki rentowej z 13% do 9% i obniżenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8% z jednoczesnym przeniesieniem obowiązku zapłaty składki chorobowej na pracodawcę to zmiana bardzo korzystna dla pracowników. Zakłada się co prawda, że zmniejszeniu ulegnie składka rentowa płacona zarówno przez pracodawcę jak i pracobiorcę — po 2 procent, ale dla pracodawcy ta zmiana jest co najwyżej obojętna. Można się nawet zastanawiać, czy w krótszym okresie czasu nie będzie niekorzystna. Powstanie bowiem na przykład konieczność zmiany oprogramowania (koszt), stosowanych dokumentów (koszt), przeszkolenie pracowników (koszt). Zmiana wymagać będzie również sporych przeróbek w programie Płatnik.
                  • 20.03.2006Składki wypadkowe dla niewielkich pracodawców od 1 kwietnia 2006 r.
                   Płatnik składek, który zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, płaci składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej składek, ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.
                   • 09.03.2006ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w miesiącach 03-05 2006 r.
                    Informacja ZUS z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                    • 05.03.2006Zmiana wysokości składki na FGŚP
                     Ustawa budżetowa, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw datowanym na 2 marca 2006 r. określa wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według ustawy w 2006 roku składka wynosi 0,10% podstawy wymiaru. W 2005 r. wynosiła 0,15%. Wysokość składki ulega więc zmianie w ciągu roku, z mocą wsteczną. Powstaje pytanie - jak należy postąpić w miesiącach przejściowych?
                     • 01.03.2006Pismo Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 22.02.2006 r., PB5/KD-066-25-578/06 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                      Odpowiadając na wystąpienie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mających zastosowanie do przychodów osób zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.
                      • 27.02.2006Zwrot podróżnym podatku VAT
                       Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT), zgodnie z art. 15 (2) VI Dyrektywy VAT Rady UE (77/388/EEC), przewiduje dla osób fizycznych, określanych jako „podróżni”, prawo do otrzymania zwrotu podatku, który zapłacili za towary nabyte i wywiezione z terytorium Wspólnoty. Według przepisu art. 126 ust. 1 VAT „podróżny” to osoba niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, co ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
                       • 22.02.2006Fundusz pracy – sprawdź, zanim nie zapłacisz
                        Pytanie: Zatrudniliśmy na pół etatu pracownika, który według umowy ma zarabiać 720 zł brutto. Czy powinnam naliczać składki na Fundusz Pracy, uwzględniając, że w przeliczeniu na pełny etat pracownik osiągałby wynagrodzenie wyższe od minimalnego? Wydaje mi się, że nie, ponieważ w przepisach nie ma mowy o przeliczeniu wynagrodzenia na pełne etaty.
                        • 19.02.2006Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących
                         Pytanie: Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca składki do ZUS za osobę współpracującą może odliczyć od swojego podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne swoje oraz za tą osobę?
                         • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                          W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                          • 12.02.2006Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 03,04,05 2006 r.
                           W związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2005 r. czekają nas podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne, płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za siebie i osoby współpracujące. Minimalna podstawa składek wyniesie za miesiące 03,04,05 2006 r. 1517,17 zł, a poszczególne składki wyniosą:
                           • 26.01.2006Składki ZUS za styczeń i luty 2006 r.
                            I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
                            • 26.01.2006Odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
                             Czy mogę odliczyć od dochodu składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacone w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych?
                             • 10.01.2006Składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek przy wypłacie wynagrodzenia za grudzień w styczniu.
                              W naszej firmie wypłacamy pracownikom wynagrodzenie do 10. dnia następnego miesiąca. I tak pensję za grudzień 2005 r. wypłacimy dopiero w styczniu 2006 r. Czy w związku z tym musimy pobrać wyższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (tzn. 8,75%)? Jakie mamy zastosować zasady zaokrąglania przy obliczaniu zaliczki – stare (bo wynagrodzenie dotyczy roku poprzedniego) czy nowe?
                              • 05.01.2006Ulga ZUS dla debiutantów – odpowiedź dla Rzecznika Praw Obywatelskich
                               Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wystąpienie Rzecznika, w którym zwracał uwagę na braki w zakresie uregulowań dotyczących ulgi w składkach ZUS dla rozpoczynających działalność. Odpowiedź z pewnością nie rozwieje wątpliwości Rzecznika. Dla pełnej jasności sprawy przedstawiamy zarówno opis wystąpienia i odpowiedzi, opublikowany na stronach internetowych RPO.
                               • 01.01.2006Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2006 r.
                                Składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie w 2006 r. 8,75% podstawy, którą jest 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału.
                                • 01.01.2006Co się nie zmienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                 Nowy rok przyniósł kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, z których najbardziej dotkliwą będzie brak ulgi remontowej. Większość przepisów ustawy pozostaje bez zmian. Nie zmieni się niestety tabela podatkowa i wysokość pracowniczych kosztów uzyskania - tak jest już kolejny rok z rzędu. Bez zmian pozostaje również wielkość składki na ubepieczenie zdrowotne, o którą możemy pomniejszyć podatek - mimo iż składka na ubezpieczenie zdrowotne rośnie do 8,75% podstawy, od podatku odliczymy wyłącznie zapłaconą składkę do wysokości 7,75%.
                                 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                                  Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                                  • 28.12.2005Interpretacja PDI/005-3/415/5/05 z dnia 12.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
                                   Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaty składek opłacanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
                                   • 27.12.2005Rozliczenie roczne - pracownicze programy emerytalne
                                    Czy składki opłacone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne w ramach pracowniczego programu emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym?
                                    • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Odliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe
                                     Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                     • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym
                                      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy dokładną treść przepisu:
                                      • 19.12.2005Składka na ubezpieczenie społeczne rolników bez zmian
                                       Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2006 r., które ukazało się w Monitorze Polskim Nr 81 z dnia 16.12.2005 r., składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby w I kwartale 2006 r. wynosi 72 zł.
                                       • 11.12.2005Konieczne zmiany w formularzach
                                        Zmiana zasad zaokrąglania, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2006 r. oraz kilka innych zmian w przepisach powodują, że dla wykazywania dochodów osiąganych w 2006 r. będziemy stosować zmienione druki oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Ministerstwo Finansów ma już gotowy projekt zmian, który został przekazany do konsultacji międzyresortowych. Wynotowaliśmy z uzasadnienia informacje dotyczące zmian, które zostaną wprowadzone do poszczególnych formularzy.
                                        • 07.12.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie składek ZUS
                                         Opłacam zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów. Czy mam możliwość odliczenia od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? Jak tak, to w jaki sposób mogę je prawidłowo rozliczyć?
                                         • 04.12.2005Składki ZUS za grudzień
                                          Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności nie wcześniej niż 25.08.2005 r. i spełniają pozostałe warunki do skorzystania z możliwości zadeklarowania podstawy na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, za miesiąc grudzień zapłacą składki od podstawy nie niższej niż 254,70 zł.
                                          • 04.12.2005Składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym
                                           Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy dokładną treść przepisu:
                                           • 13.11.2005Składki na ZUS niestety nieco w górę
                                            GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2347,24 zł (w drugim wyniosło 2318,53 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2495,64 zł, w drugim wyniosło 2470,30 zł.
                                            • 08.11.2005Zleceniobiorca podróżuje i płaci ZUS
                                             Jeśli wykonawca zatrudniony w ramach umowy zlecenia musi wyjechać aby zrealizować swoje zadania, otrzyma zapewne zwrot kosztów podróży i zostaną mu wypłacone diety. Jednak będą one traktowane inaczej, niż w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę.
                                             • 24.10.2005Wysokie składki, świadczenia bez zmian
                                              24 października Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust.1 Konstytucji. Nie będzie więc podwyżki świadczeń dla osób opłacających składki od podstawy przekraczającej 250% średniego wynagrodzenia.
                                              • 12.10.2005Ważne pytanie do Trybunału Konstytucyjnego
                                               24.10.2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozstrzygnięcie będzie miało ogromne znaczenie dla emerytów i rencistów i może oznaczać spore komplikacje dla ZUS. Przedstawiamy pełny komunikat prasowy w sprawie rozprawy.
                                               • 13.09.2005Minimalne wynagrodzenie będzie rosło szybciej.
                                                Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw. Nowelizacja przynosi zmianę sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia w drodze negocjacji w Komisji Trójstronnej. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu (zależny od prognozowanego wskaźnika wzrostu cen) zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
                                                • 09.07.2005Nie spiesz się z rozpoczęciem działalności
                                                 Jeżeli masz zamiar założyć firmę – wstrzymaj się na chwilę. Masz szansę zaoszczędzić sporo pieniędzy na składkach ZUS. Uchwalona przez Sejm, i skierowana do Senatu Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
                                                 • 12.06.2005Podstawa wymiaru i wysokość składek
                                                  Powstają czasami wątpliwości, jaka jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skąd się bierze i jak się ją ustala. Postaramy się wyjaśnić niektóre wątpliwości.
                                                  • 09.06.2005Finansowanie działalności
                                                   W wykonywaniu działalności gospodarczej występuje potrzeba finansowania. Może okazać się, ze niezbędne jest znalezienie jego zewnętrznego źródła. Najczęstszym błędem popełnianym przy rozpoczynaniu działalności jest niedoszacowanie wydatków. Kończy się to zwykle zamknięciem działalności po krótszym lub dłuższym okresie kłopotów z płynnością finansową. Aby uniknąć takiej sytuacji należy skalkulować konieczne wydatki bez stosowania "różowych okularów". Pamiętaj: - prawie nigdy nie osiągniesz na początku planowanych przychodów, a koszty okażą się co najmniej dwa razy większe niż planowałeś. Przyjdzie PIP, sanepid i straż pożarna, materiał będzie kosztował więcej, pracownik po trzech miesiącach zażąda podwyżki a właściciel lokalu podniesie czynsz. Dlatego do wyliczonych wydatków dodaj co najmniej 30% (co oczywiście i tak nie gwarantuje, że pieniędzy wystarczy).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] następna strona »