Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

płatności transakcjach handlowych

 • 18.08.2017Odsetki ustawowe w 2017 r. – 5%, 7% czy 9,5%?
  Od zeszłego roku, zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830), która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, wysokość odsetek ustawowych zależy od tego, z jakiego tytułu są one naliczane. Jakie obecnie funkcjonują rodzaje odsetek i jaka jest ich wysokość w tym roku? Zobaczmy. 
  • 16.08.2017Odsetki ustawowe w 2017 r. – 5%, 7% czy 9,5%?
   Od zeszłego roku, zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830), która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, wysokość odsetek ustawowych zależy od tego, z jakiego tytułu są one naliczane. Jakie obecnie funkcjonują rodzaje odsetek i jaka jest ich wysokość w tym roku? Zobaczmy. 
   • 23.06.2017Podatki 2017: Limit transakcji gotówkowych przy stałych zakupach bez umowy
    Pytanie podatnika: Czy jeśli spółka nie ma zawartej umowy z kontrahentem, a dokonuje stale zakupów i płaci gotówką, a wartość faktur w miesiącu przekroczy 15.000 zł, to czy będzie musiała potraktować te wydatki jako koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów pomimo, że żadna z tych faktur nie przekroczy kwoty do zapłaty brutto 15.000 zł?
    • 21.06.201740 euro rekompensaty za opóźnienie płatności
     Interpelacja nr 12127 do ministra rozwoju w sprawie terminów zapłaty w transakcjach handlowych i wprowadzenia miarkowania ryczałtowo określonej w ustawie kwoty 40 euro jako kosztów odzyskania należności wobec dłużników
     • 18.04.2017Limit transakcji gotówkowych i koszty: Jedna faktura to jedna transakcja
      Pytanie podatnika: Czy spółka prawidłowo uznaje pojedynczą fakturę od danego kontrahenta za jednorazową wartość transakcji, o której mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i czy spółka postępuje prawidłowo płacąc gotówką zbiorczo za kilka faktur w sumie powyżej 15 000 zł i rozliczając je jako koszty uzyskania przychodu?
      • 13.04.2017Liczba transakcji a nowy limit płatności gotówkowych
       Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Chodzi o dokonywanie płatności za towary lub usługi w formie gotówki. Wszelkie płatności przewyższające kwotę 15 tys. zł muszą być dokonywane przelewem. Sprawdźmy, jak w praktyce należy stosować nowe regulacje.
       • 05.04.2017Limit transakcji gotówkowych. Czas trwania umowy ma znaczenie
        Pytanie podatnika: Czy wydatki spółki związane z zapłatą czynszu za najem będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15d ustawy o CIT, w przypadku, gdy kwota płatności wynikająca z umowy najmu za 1 okres rozliczeniowy (1 miesiąc) wyniosłaby 10.000 zł (nie przekroczyłaby kwoty 15.000 zł), w przypadku umowy na czas nieokreślony?
        • 23.03.2017Podatki 2017. Jednorazowa wartość transakcji a limit płatności gotówkowych
         Pojęcie transakcji, o której mowa w art. 15d ustawy o CIT w związku z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku umów o współpracę/umów ramowych, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy o współpracę/umowy ramowej - wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.
         • 22.03.2017Podatki 2017. Jednorazowa wartość transakcji a limit płatności gotówkowych
          Pojęcie transakcji, o której mowa w art. 15d ustawy o CIT w związku z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku umów o współpracę/umów ramowych, odnosi się do wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególną fakturę VAT wystawioną w ramach takiej umowy, a nie sumaryczną wartość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy o współpracę/umowy ramowej - wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM.
          • 17.03.2017Podatki 2017. Płatność za pobraniem a limit płatności gotówkowych i koszty
           Pytanie podatnika: Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez zapłatę za pobraniem, bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?
           • 30.03.2016Rekompensata z tytułu poniesienia kosztów odzyskiwania należności a VAT
            Przedsiębiorca, który dokonał dostawy towarów lub wyświadczył usługi na rzecz kontrahenta, w razie nieuregulowania należności uprawniony jest do obciążenia tego kontrahenta kwotą 40 euro, co stanowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. W takim wypadku pojawia się pytanie, czy rekompensata ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zwanym dalej VAT) i czy w związku z tym przedsiębiorca obowiązany jest do wystawienia faktury.
            • 29.03.2016Rekompensata z tytułu poniesienia kosztów odzyskiwania należności a VAT
             Przedsiębiorca, który dokonał dostawy towarów lub wyświadczył usługi na rzecz kontrahenta, w razie nieuregulowania należności uprawniony jest do obciążenia tego kontrahenta kwotą 40 euro, co stanowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. W takim wypadku pojawia się pytanie, czy rekompensata ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zwanym dalej VAT) i czy w związku z tym przedsiębiorca obowiązany jest do wystawienia faktury.
             • 13.01.2016Odsetki ustawowe w 2016 r. – 5%, 7% czy 9,5%?
              1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1830). Ma ona na celu pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.Urz. UE L 48 z 23 lutego 2011 r., s. 1). Intencją ustawodawcy jest zaś – jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy – (...) zmniejszenie zatorów płatniczych i tym samym poprawa dyscypliny płatniczej (zmniejszenie opłacalności opóźniania płatności w transakcjach handlowych). Ma temu służyć zróżnicowanie wysokości odsetek ustawowych – w zależności od tego, z jakiego tytułu są one naliczane.
              • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
               Z uzasadnienia: Sąd przypomina, że same przelewy pieniężne kwot wpisanych w fakturach, nie statuują sprzedaży, czyli ostatecznie prawa do obniżenia kwot podatku.
               • 14.05.2015Terminy zapłaty do zmiany. Przedsiębiorcy zadowoleni z projektu
                Projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powinien pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia działalności - oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W opublikowanej opinii organizacja twierdzi, że wejście w życie zmian doprowadzi m.in. do uproszczenia systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.
                • 13.05.2015Terminy zapłaty do zmiany. Przedsiębiorcy zadowoleni z projektu
                 Projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powinien pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia działalności – oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W opublikowanej opinii organizacja twierdzi, że wejście w życie zmian doprowadzi m.in. do uproszczenia systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.
                 • 06.05.2015MS: Komornik nie może działać bez wyroku sądu
                  Interpelacja nr 31206 do ministra sprawiedliwości w sprawie skutecznej egzekucji długów od nierzetelnych przedsiębiorców
                  • 24.04.2015NSA o usługach ciągłych w VAT
                   Z uzasadnienia: Ocena w zakresie charakteru danej usługi musi się odnosić do konkretnego stanu faktycznego. Z analizy typowych usług ciągłych takich jak najem, czy dostawa energii elektrycznej można wysnuć kilka tez charakteryzujących tego typu usługi. Przede wszystkim o usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególne czynności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. Nie można określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy następne się rozpoczynają.
                   • 09.02.2015Brak zapłaty za fakturę, ale podatek trzeba zapłacić?
                    Interpelacja nr 30325 w sprawie interpretacji prawnej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
                    • 18.12.2014Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych
                     Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, że w przekonaniu organu podatkowego dowód taki byłby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, która następuje dopiero wówczas, gdy uzyskany już zostanie materiał dowodowy w postaci np. protokołu przesłuchania świadka czy też opinii biegłego.
                     • 26.08.2014Ministerstwo Finansów ostrzega podatników
                      Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką.
                      • 19.08.2014Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
                       Interpelacja nr 25750 w sprawie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
                       • 30.07.2014Karta podatkowa: Korzystanie z usług pośrednika
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem pokoi gościnnych (ich łączna liczba nie przekracza 12). W przyszłości zamierza podpisać umowę z podmiotem zajmującym się pośrednictwem w pozyskiwaniu turystów. Czy skorzystanie z usług pośrednika w przyjmowaniu rezerwacji pokoi spowodowałoby utratę prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?
                        • 28.05.2014Zatory płatnicze w transakcjach zagranicznych
                         Z uzasadnienia: Regulacje dotyczące tzw. "zatorów płatniczych" nie zawierają wyłączeń w ich stosowaniu w odniesieniu do podatników dokonujących transakcji z określonymi podmiotami. Z zakresu tych regulacji nie zostali również wyłączeni podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami zagranicznymi. Obowiązek korekty kosztów podatkowych nie może być uzależniony od okoliczności takiej jak miejsce siedziby kontrahenta. Podstawą do takiej korekty jest fakt nieterminowego regulowania kwot wynikających z faktury, umowy lub innego dokumentu, bez względu na to, kto jest kontrahentem podatnika.
                         • 16.01.2014Brak ksiąg podatkowych a szacowanie dochodu
                          Tezy: Brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
                          • 01.10.2013Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania karnego
                           Z uzasadnienia: Aby zaległość podatkowa się nie przedawniła, organ podatkowy musi poinformować podatnika o wszczęciu postępowania karnego jeszcze przed upływem terminu przedawnienia. Organy nie wykazały natomiast, że numer telefonu, powołany w notatce należał do prezesa spółki, bądź spółki i, że opisana rozmowa miała miejsce. Zatem, z uwagi fakt, że spółka nie została zawiadomiona o wystąpieniu okoliczności skutkujących zawieszeniem terminu przedawnienia jej zobowiązań podatkowych, stwierdzić należy, że zobowiązania uległy przedawnieniu.
                           • 06.09.2013Sprzedaż przez przedsiębiorcę majątku prywatnego a VAT
                            Z uzasadnienia: Nie można pominąć, że podatnik dokonywał sprzedaży przedmiotów tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach działalności gospodarczej. Takie działanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadbać o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzedaży majątku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale mających charakter towarów handlowych.
                            • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                             Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                             • 30.04.2013Terminy zapłaty – weszła w życie nowa ustawa
                              Od niedzieli obowiązują przepisy nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Termin zapłaty w transakcji między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Pomiędzy firmą a podmiotem publicznym płatności mają być uiszczane z kolei w ciągu 30 dni, chyba że transakcja dotyczy sektora medycznego.
                              • 29.03.2013Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – za miesiąc nowa ustawa
                               Za równe 30 dni wejdzie w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy mają zmniejszyć opóźnienia w zapłacie należności przez dłużników i zachęcić do stosowania krótszych terminów rozliczeń.
                               • 19.03.2013Terminy zapłaty w transakcjach handlowych a korekta kosztów w podatku dochodowym
                                Interpelacja nr 13837 do ministra finansów w sprawie projektu zmiany ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
                                • 21.02.2013Ustawa o terminach zapłaty - prace blisko zakończenia
                                 Termin płatności w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni – zapis takiej treści znajduje się w aktualnej wersji projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawą zajmuje się obecnie Senat.
                                 • 05.12.2012Zapłata w transakcjach handlowych – będą nowe przepisy
                                  Ministerstwo Gospodarki zamierza utrudnić życie opornym dłużnikom. Przygotowany przez resort projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. Nowe przepisy nie będą dotyczyć zwykłych konsumentów.
                                  • 25.07.2012Zwrot kosztów wyżywienia a przychód pracownika
                                   Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 12.07.2012Ustawa o terminach zapłaty – nowelizacja poprawi sytuację firm
                                    Maksymalny termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami ma wynosić 60 dni. W przypadku organu publicznego termin ten wyniesie do 30 dni – projekt resortu gospodarki przewidujący zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych został już przyjęty przez rząd. Propozycje zmian dobrze oceniają środowiska przedsiębiorców.
                                    • 27.06.2012Zmiany w VAT 2013: Obowiązek podatkowy
                                     Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, obowiązek podatkowy ma powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Oznacza to, że podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru (wykonania usługi) i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Nie będzie już zatem zależny od wystawienia faktury. Z ustawy zniknie również większość wyjątków dotyczących obowiązku podatkowego, co znacznie uprości przepisy. Poniżej prezentujemy zestawienie projektowanych zmian wraz z omówieniem, które dotyczą działu IV ustawy o podatku od towarów i usług, a więc zmian w zakresie obowiązku podatkowego.
                                     • 08.06.2012Podatek od niezapłaconych faktur VAT
                                      Interpelacja nr 4422 do ministra finansów w sprawie zapisów ustawy Ordynacja podatkowa
                                      • 13.04.2012Znikną zatory płatnicze?
                                       Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma to ograniczyć problem zatorów płatniczych, który przez przedsiębiorców jest wskazywany jako jedna z podstawowych przeszkód w prowadzeniu biznesu w Polsce.
                                       • 26.03.2012Opóźnienia płatnicze największe w północnej Polsce
                                        Polskie firmy mają coraz większe problemy z regularnym spłacaniem należności. Największe opóźnienia występują w północno-zachodniej Polsce, gdzie należności są spłacane średnio po ok. 25-28 dniach po wyznaczonym terminie. – wynika z analizy nt. opóźnień płatniczych przedsiębiorstw, przygotowanej przez Euler Hermes, jednego z liderów rynku ubezpieczeń należności handlowych.
                                        • 05.01.2012Gdy kontrahent nie płaci
                                         Interpelacja nr 241 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od niezapłaconych faktur
                                         • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                                          Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                                          • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsiębiorców niekorzystna dla budżetu
                                           Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami
                                           • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                                            Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                                            • 29.04.2010Opóźnienia w płatnościach: ZRP przeciwko sankcjom dla MŚP
                                             Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny wprowadzeniu obowiązku uiszczenia rekompensaty na poziomie od 3 do 5 proc. należnej kwoty za zwłokę w płatności na rzecz poszkodowanego kontrahenta, jeśli byłyby nią obciążane również małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwiązanie takie  przewiduje projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.   
                                             • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego
                                              Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom
                                              • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

                                               Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
                                               • 18.11.2009Zagraniczne sieci handlowe nie płacą w Polsce podatków?
                                                Zapytanie nr 4900 do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
                                                • 19.08.2009Rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę z tytułu niewykonania umowy przez kontrahenta w zakresie umożliwiającym Spółce osiągnięcie określonego dochodu stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                                 • 17.08.2009Miejsce świadczenia usług pośrednictwa
                                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku przedstawionej kompleksowej usługi pośrednictwa związanego z dostawami towarów, która będzie świadczona przez Spółkę, za miejsce jej świadczenia (opodatkowania), należy uznać, zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług miejsce dokonania dostawy towarów, tj. miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, a w konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę przedstawionych powyżej usług pośrednictwa, miejscem ich świadczenia (opodatkowania) będzie terytorium państwa, z którego wysyłane będą towary, a w efekcie, usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce?
                                                  • 09.04.2009UE chce zaradzić opóźnieniom w płatnościach
                                                   Pomimo pewnych postępów poczynionych w ostatnich latach, nadal zdarzają się opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami publicznymi. Stanowi to przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorstw i prowadzi do bankructwa dotąd rentownych firm, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Zwalczanie opóźnień zapowiedziała Komisja Europejska.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »