Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

płatności transakcjach handlowych

 • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
  Z uzasadnienia: Sąd przypomina, że same przelewy pieniężne kwot wpisanych w fakturach, nie statuują sprzedaży, czyli ostatecznie prawa do obniżenia kwot podatku.
  • 14.05.2015Terminy zapłaty do zmiany. Przedsiębiorcy zadowoleni z projektu
   Projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powinien pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia działalności - oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W opublikowanej opinii organizacja twierdzi, że wejście w życie zmian doprowadzi m.in. do uproszczenia systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.
   • 13.05.2015Terminy zapłaty do zmiany. Przedsiębiorcy zadowoleni z projektu
    Projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych powinien pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia działalności – oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W opublikowanej opinii organizacja twierdzi, że wejście w życie zmian doprowadzi m.in. do uproszczenia systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.
    • 06.05.2015MS: Komornik nie może działać bez wyroku sądu
     Interpelacja nr 31206 do ministra sprawiedliwości w sprawie skutecznej egzekucji długów od nierzetelnych przedsiębiorców
     • 24.04.2015NSA o usługach ciągłych w VAT
      Z uzasadnienia: Ocena w zakresie charakteru danej usługi musi się odnosić do konkretnego stanu faktycznego. Z analizy typowych usług ciągłych takich jak najem, czy dostawa energii elektrycznej można wysnuć kilka tez charakteryzujących tego typu usługi. Przede wszystkim o usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególne czynności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. Nie można określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy następne się rozpoczynają.
      • 09.02.2015Brak zapłaty za fakturę, ale podatek trzeba zapłacić?
       Interpelacja nr 30325 w sprawie interpretacji prawnej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
       • 18.12.2014Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych
        Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, że w przekonaniu organu podatkowego dowód taki byłby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, która następuje dopiero wówczas, gdy uzyskany już zostanie materiał dowodowy w postaci np. protokołu przesłuchania świadka czy też opinii biegłego.
        • 26.08.2014Ministerstwo Finansów ostrzega podatników
         Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką.
         • 19.08.2014Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
          Interpelacja nr 25750 w sprawie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
          • 30.07.2014Karta podatkowa: Korzystanie z usług pośrednika
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem pokoi gościnnych (ich łączna liczba nie przekracza 12). W przyszłości zamierza podpisać umowę z podmiotem zajmującym się pośrednictwem w pozyskiwaniu turystów. Czy skorzystanie z usług pośrednika w przyjmowaniu rezerwacji pokoi spowodowałoby utratę prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?
           • 28.05.2014Zatory płatnicze w transakcjach zagranicznych
            Z uzasadnienia: Regulacje dotyczące tzw. "zatorów płatniczych" nie zawierają wyłączeń w ich stosowaniu w odniesieniu do podatników dokonujących transakcji z określonymi podmiotami. Z zakresu tych regulacji nie zostali również wyłączeni podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami zagranicznymi. Obowiązek korekty kosztów podatkowych nie może być uzależniony od okoliczności takiej jak miejsce siedziby kontrahenta. Podstawą do takiej korekty jest fakt nieterminowego regulowania kwot wynikających z faktury, umowy lub innego dokumentu, bez względu na to, kto jest kontrahentem podatnika.
            • 16.01.2014Brak ksiąg podatkowych a szacowanie dochodu
             Tezy: Brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
             • 01.10.2013Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania karnego
              Z uzasadnienia: Aby zaległość podatkowa się nie przedawniła, organ podatkowy musi poinformować podatnika o wszczęciu postępowania karnego jeszcze przed upływem terminu przedawnienia. Organy nie wykazały natomiast, że numer telefonu, powołany w notatce należał do prezesa spółki, bądź spółki i, że opisana rozmowa miała miejsce. Zatem, z uwagi fakt, że spółka nie została zawiadomiona o wystąpieniu okoliczności skutkujących zawieszeniem terminu przedawnienia jej zobowiązań podatkowych, stwierdzić należy, że zobowiązania uległy przedawnieniu.
              • 06.09.2013Sprzedaż przez przedsiębiorcę majątku prywatnego a VAT
               Z uzasadnienia: Nie można pominąć, że podatnik dokonywał sprzedaży przedmiotów tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach działalności gospodarczej. Takie działanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadbać o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzedaży majątku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale mających charakter towarów handlowych.
               • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                • 30.04.2013Terminy zapłaty – weszła w życie nowa ustawa
                 Od niedzieli obowiązują przepisy nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Termin zapłaty w transakcji między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Pomiędzy firmą a podmiotem publicznym płatności mają być uiszczane z kolei w ciągu 30 dni, chyba że transakcja dotyczy sektora medycznego.
                 • 29.03.2013Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – za miesiąc nowa ustawa
                  Za równe 30 dni wejdzie w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy mają zmniejszyć opóźnienia w zapłacie należności przez dłużników i zachęcić do stosowania krótszych terminów rozliczeń.
                  • 19.03.2013Terminy zapłaty w transakcjach handlowych a korekta kosztów w podatku dochodowym
                   Interpelacja nr 13837 do ministra finansów w sprawie projektu zmiany ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
                   • 21.02.2013Ustawa o terminach zapłaty - prace blisko zakończenia
                    Termin płatności w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni – zapis takiej treści znajduje się w aktualnej wersji projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ustawą zajmuje się obecnie Senat.
                    • 05.12.2012Zapłata w transakcjach handlowych – będą nowe przepisy
                     Ministerstwo Gospodarki zamierza utrudnić życie opornym dłużnikom. Przygotowany przez resort projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. Nowe przepisy nie będą dotyczyć zwykłych konsumentów.
                     • 25.07.2012Zwrot kosztów wyżywienia a przychód pracownika
                      Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracowników koszty wyżywienia podczas podróży służbowych (także ponad wysokość diety określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży krajowych oraz podróży zagranicznych) nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                      • 12.07.2012Ustawa o terminach zapłaty – nowelizacja poprawi sytuację firm
                       Maksymalny termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami ma wynosić 60 dni. W przypadku organu publicznego termin ten wyniesie do 30 dni – projekt resortu gospodarki przewidujący zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych został już przyjęty przez rząd. Propozycje zmian dobrze oceniają środowiska przedsiębiorców.
                       • 27.06.2012Zmiany w VAT 2013: Obowiązek podatkowy
                        Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, obowiązek podatkowy ma powstawać z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Oznacza to, że podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru (wykonania usługi) i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Nie będzie już zatem zależny od wystawienia faktury. Z ustawy zniknie również większość wyjątków dotyczących obowiązku podatkowego, co znacznie uprości przepisy. Poniżej prezentujemy zestawienie projektowanych zmian wraz z omówieniem, które dotyczą działu IV ustawy o podatku od towarów i usług, a więc zmian w zakresie obowiązku podatkowego.
                        • 08.06.2012Podatek od niezapłaconych faktur VAT
                         Interpelacja nr 4422 do ministra finansów w sprawie zapisów ustawy Ordynacja podatkowa
                         • 13.04.2012Znikną zatory płatnicze?
                          Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt założeń projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ma to ograniczyć problem zatorów płatniczych, który przez przedsiębiorców jest wskazywany jako jedna z podstawowych przeszkód w prowadzeniu biznesu w Polsce.
                          • 26.03.2012Opóźnienia płatnicze największe w północnej Polsce
                           Polskie firmy mają coraz większe problemy z regularnym spłacaniem należności. Największe opóźnienia występują w północno-zachodniej Polsce, gdzie należności są spłacane średnio po ok. 25-28 dniach po wyznaczonym terminie. – wynika z analizy nt. opóźnień płatniczych przedsiębiorstw, przygotowanej przez Euler Hermes, jednego z liderów rynku ubezpieczeń należności handlowych.
                           • 05.01.2012Gdy kontrahent nie płaci
                            Interpelacja nr 241 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od niezapłaconych faktur
                            • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                             Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                             • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsiębiorców niekorzystna dla budżetu
                              Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do eliminacji zatorów płatniczych w relacjach między przedsiębiorcami
                              • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                               Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                               • 29.04.2010Opóźnienia w płatnościach: ZRP przeciwko sankcjom dla MŚP
                                Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny wprowadzeniu obowiązku uiszczenia rekompensaty na poziomie od 3 do 5 proc. należnej kwoty za zwłokę w płatności na rzecz poszkodowanego kontrahenta, jeśli byłyby nią obciążane również małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwiązanie takie  przewiduje projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.   
                                • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla banków: Ministerstwo Finansów o szczególnym traktowaniu sektora bankowego
                                 Interpelacja nr 13845 do ministra finansów w sprawie wysokości pomocy państwa udzielonej bankom
                                 • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

                                  Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
                                  • 18.11.2009Zagraniczne sieci handlowe nie płacą w Polsce podatków?
                                   Zapytanie nr 4900 do ministra finansów w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów podatkowych od konkretnych podmiotów
                                   • 19.08.2009Rekompensata nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy rekompensata otrzymana przez Spółkę z tytułu niewykonania umowy przez kontrahenta w zakresie umożliwiającym Spółce osiągnięcie określonego dochodu stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                    • 17.08.2009Miejsce świadczenia usług pośrednictwa
                                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku przedstawionej kompleksowej usługi pośrednictwa związanego z dostawami towarów, która będzie świadczona przez Spółkę, za miejsce jej świadczenia (opodatkowania), należy uznać, zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług miejsce dokonania dostawy towarów, tj. miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, a w konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę przedstawionych powyżej usług pośrednictwa, miejscem ich świadczenia (opodatkowania) będzie terytorium państwa, z którego wysyłane będą towary, a w efekcie, usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce?
                                     • 09.04.2009UE chce zaradzić opóźnieniom w płatnościach
                                      Pomimo pewnych postępów poczynionych w ostatnich latach, nadal zdarzają się opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a władzami publicznymi. Stanowi to przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorstw i prowadzi do bankructwa dotąd rentownych firm, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Zwalczanie opóźnień zapowiedziała Komisja Europejska.
                                      • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
                                       W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
                                       • 28.09.2007Gdzie szukać pomocy w razie problemów z płynnością
                                        Interpelacja nr 7137 do ministra finansów w sprawie alternatywnych form finansowania bieżącej działalności przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
                                        • 15.05.2007ABC faktoringu (6) – Faktoring eksportowy i VAT

                                         Polscy eksporterzy korzystający z faktoringu eksportowego mają problemy z podatkiem VAT od tych usług. Umowa faktoringu przybiera różnorodne formy, gdyż w kodeksie cywilnym nie ma regulacji określających jej istotne cechy. Różnorodność faktoringu stwarza niejasności co do podstaw oraz sposobu jej opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT nie uwzględnia złożonego charakteru usług faktoringu, ani tym bardziej faktoringu eksportowego. Brak w tej sprawie jednolitego stanowiska organów podatkowych, co niepotrzebnie ogranicza możliwość korzystania z faktoringu przez polskich eksporterów .
                                         • 09.10.2006Ewidencja księgowo - podatkowa odsetek cywilnych
                                          1. Podstawa prawna naliczania odsetek. Odsetki są nieodłącznie związane ze świadczeniem głównym, co oznacza, iż roszczenie o odsetki wynika z tych samych podstaw prawnych, z których wynika roszczenie o świadczenie główne. Dlatego prawo pobierania odsetek może wynikać z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądowego lub z decyzji innego właściwego organu. Wyróżniamy więc odsetki cywilne, do których zaliczamy: odsetki od zaciągniętych bądź udzielonych pożyczek i i kredytów, odsetki od lokat bankowych, odsetki od akcji i obligacji. Ponadto występują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, zarówno z obrotu prywatnego jaki z obrotu gospodarczego, które są również odsetkami cywilnymi. Odsetki cywilne stanowią wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo, obliczane według przyjętej umownie lub ustawowo stopy procentowej w stosunku do wysokości kwoty, od której są pobierane i w zależności od czasu korzystania z cudzego kapitału lub innych rzeczy oznaczonych rodzajowo.
                                          • 26.03.2006Postępowanie nakazowe.
                                           Przedsiębiorca chcąc uzyskać zaspokojenie w drodze postępowania nakazowego powinien jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową zebrać wymagane dokumenty, na podstawie których sąd może oprzeć wydanie nakazu zapłaty.

                                          « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]