Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny plan kont

 • 09.11.2010MF bez entuzjazmu o kontroli banków w związku z opcjami walutowymi
  Interpelacja nr 17976 do ministra finansów w sprawie kontroli podatkowej pod względem szczególnych zasad ustalania dochodu niektórych banków
  • 15.10.2010Wydatki na zorganizowanie imprezy promocyjnej w kosztach firmy
   Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała spotkanie, w którym uczestniczyli potencjalni najemcy powierzchni w biurowcu, pracownicy Spółki, przedstawiciele podmiotów współpracujących przy realizacji projektu, przedstawiciele wspólnoty mieszkańców budynków sąsiadujących z inwestycją jak również przedstawiciele podmiotów pośredniczących w poszukiwaniu najemców. Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją takich spotkań mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych?
   • 05.08.2010Ogólna charakterystyka przekształceń spółek prawa handlowego
    W ramach przekształcenia spółek można wyróżnić trzy podstawowe fazy obejmujące poszczególne grupy czynności zmierzających do realizacji celu przekształcenia. Faza pierwsza, określana jako menedżerska, obejmuje podejmowane przy aktywnym udziale wspólników czynności przygotowawcze, tj. sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami (art. 557–558 Kodeksu spółek handlowych, dalej: K.s.h.), poddanie planu badaniu biegłych rewidentów (art. 559 K.s.h.) oraz zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia (art. 560 K.s.h.).
    • 02.08.2010Fiskus usztywnia stanowisko w sprawie posiłków w restauracji
     Po krótkim okresie zliberalizowania podejścia do problemu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów posiłków spożywanych z kontrahentami w restauracji organy podatkowe ponownie zaczęły wydawać interpretacje niekorzystne dla podatników. Co ciekawe, formułują one stanowisko, że wydatki na posiłki spożywane wspólnie z kontrahentami w siedzibie firmy, sporządzone z produktów zakupionych przez firmę, mogą korzystać z przywileju zaliczenia do kosztów uzyskania. Taki sam posiłek zjedzony w restauracji – już nie.
     • 07.06.2010Wykorzystanie unijnych funduszy na drogi niezagrożone
      Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma żadnego zagrożenia, że środki UE przyznane Polsce na realizację inwestycji drogowych nie zostaną wykorzystane. GDDKiA zapewnia, że wszystkie zaplanowane inwestycje zrealizuje przed czasem. Przypomina, że tylko w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dotyczy dróg w sieci TEN-T) wnioski o dofinansowanie projektów opiewają niemal na 100 proc. unijnych środków dostępnych na to działanie.
      • 24.05.2010Emerytury pomostowe: Pracownicy czują się oszukani i bezradni
       Zapytanie nr 6645 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych i problemów interpretacyjnych z nią związanych
       • 02.10.2009Procedura zwrotu nadpłat powstałych w wyniku uchylenia decyzji
        Interpelacja nr 11071 do ministra finansów w sprawie nadpłat zwracanych podatnikom w wyniku uchylenia decyzji określających wysokość nadpłaty przez organ drugiej instancji lub sąd administracyjny
        • 04.08.2009Orzecznictwo: Koszty pożyczki na wypłatę dywidendy w kosztach uzyskania przychodów
         Z uzasadnienia: Oceniając dopuszczalność zaliczenia spornych wydatków do kosztów podatkowych nie sposób nie dostrzec, że zaspokojenie roszczeń udziałowców z tytułu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi działanie na rzecz zabezpieczenia, albo wręcz zachowania źródła przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1, a więc warunkuje niejako kontynuację działalności w formie spółki kapitałowej. Niezgodne z prawem niewypłacenie dywidendy mogłoby niewątpliwie prowadzić do wyprzedawania udziałów, spadku ich wartości, utraty wypracowanej przez Spółkę pozycji.
         • 13.07.2009Nieskładanie deklaracji nie skutkuje wykreśleniem podatnika z rejestru VAT
          Interpelacja nr 9576 do ministra finansów w sprawie niezgodności instytucji urzędowego wykreślenia podatnika VAT z rejestru z VI dyrektywą Rady (WE)
          • 03.07.2009Wprowadzanie produktów do obrotu – nowe przepisy
           Precyzyjne określenie zadań organów nadzoru rynku oraz zapewnienie skutecznego nadzoru ministra gospodarki nad Polskim Centrum Akredytacji (PCA) to najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o systemie oceny zgodności skierowanym przez Ministerstwo Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych. Projekt ma dostosować krajowe przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wymagań w zakresie akredytacji i nadzoru rynku.
           • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
            Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
            • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
             Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane są z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?
             • 01.06.2009Rachunkowość samorządowych instytucji kultury
              Interpelacja nr 9048 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zasad rachunkowości instytucji kultury posiadających status samorządowych osób prawnych z zasadami rachunkowości obowiązującymi pozostałe samorządowe jednostki organizacyjne
              • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
               Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.