Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny plan kont

 • 03.04.2015Sprzedaż gospodarstwa rolnego a zwolnienie z PIT
  Z uzasadnienia: Reasumując, dla zwolnienia przychodu od podatku niezbędne jest spełnienie przesłanki pozytywnej, jaką jest sprzedaż całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz niewystąpienie przesłanki negatywnej, przez którą należy rozumieć utratę charakteru rolnego lub leśnego tych gruntów w związku z ich sprzedażą.
  • 02.04.2015Rejestracja działalności gospodarczej bez opłat?
   Interpelacja nr 31393 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z części kosztów rejestracji działalności gospodarczej.
   • 14.11.2014Dyrektywa ws. opodatkowania spółek dominujących i zależnych do zmiany
    W grudniu ministrowie finansów krajów członkowskich Unii Europejskiej zajmą się kwestią zmian w dyrektywie dotyczącej opodatkowania spółek dominujących i zależnych. Na listopadowym posiedzeniu ECOFIN rozpoczęto tymczasem dyskusję nt. wprowadzenia standardowej deklaracji VAT.
    • 13.11.2014Dyrektywa ws. opodatkowania spółek dominujących i zależnych do zmiany
     W grudniu ministrowie finansów krajów członkowskich Unii Europejskiej zajmą się kwestią zmian w dyrektywie dotyczącej opodatkowania spółek dominujących i zależnych. Na listopadowym posiedzeniu ECOFIN rozpoczęto tymczasem dyskusję nt. wprowadzenia standardowej deklaracji VAT.
     • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
      Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
      • 12.09.2014Wydatki na zakup ubrań służbowych w kosztach uzyskania przychodu
       Pytanie podatnika: Spółka planuje zobowiązać pracowników do noszenia odzieży służbowej w czasie pracy oraz ustalić zasady korzystania z tych strojów oraz ich zwrotu. Odzież ta będzie utrzymana w kolorystyce zgodnej z kolorystyką oznaczenia handlowego, z umieszczonym na niej logotypem. Czy spółka ma prawo zaliczyć wartość wydatków poniesionych na zakup ubrań służbowych do kosztów uzyskania przychodu?
       • 28.05.2014Wspólność majątkowa między małżonkami – konsekwencje w podatku dochodowym
        Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej powstaje między małżonkami z mocy ustawy, jeśli nie zdecydują się oni na podpisanie umowy majątkowej. Dlatego też jest to najpowszechniejszy małżeński ustrój majątkowy. Istnienie wspólności ustawowej daje małżonkom prawo do skorzystania z przywileju wspólnego rozliczenia dochodów. Co ciekawe, prawo to przysługuje również tym małżonkom, którzy umownie ograniczyli zakres tej wspólności (na potwierdzenie można powołać interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2010 r., nr IPPB4/415-422/10-5/JS). Jednak przyjęty ustrój majątkowy w związku małżeńskim powoduje także powstanie szeregu innych konsekwencji podatkowych.
        • 27.05.2014Wspólność majątkowa między małżonkami – konsekwencje w podatku dochodowym
         Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej powstaje między małżonkami z mocy ustawy, jeśli nie zdecydują się oni na podpisanie umowy majątkowej. Dlatego też jest to najpowszechniejszy małżeński ustrój majątkowy. Istnienie wspólności ustawowej daje małżonkom prawo do skorzystania z przywileju wspólnego rozliczenia dochodów. Co ciekawe, prawo to przysługuje również tym małżonkom, którzy umownie ograniczyli zakres tej wspólności (na potwierdzenie można powołać interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2010 r., nr IPPB4/415-422/10-5/JS). Jednak przyjęty ustrój majątkowy w związku małżeńskim powoduje także powstanie szeregu innych konsekwencji podatkowych.
         • 23.05.2014Utrata prawa do zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu osobowego
          Z uzasadnienia: Dla utraty prawa do zwolnienia (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT) nie jest wystarczający sam fakt dokonywania dostaw towarów akcyzowych, lecz okoliczność, że to na jednostkowo określonym podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.
          • 16.05.2014Uchwała NSA: E-mail nie zastąpi papieru
           W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
            Pytanie podatnika: Czy obrót walutą bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzedaż nowowykopanych kryptowalut.
            • 24.03.2014Umorzenie zaległych składek i podatków
             Teza: Każda zmiana okoliczności faktycznych, w szczególności sytuacji majątkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej, może być zawsze podstawą do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległość (…)Zobowiązany do uiszczenia zaległości może występować o jej umorzenie tak długo, jak długo zaległość ta istnieje zwłaszcza, jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie.
             • 12.03.2014ZUS przedsiębiorców: Wysokość składek będzie zależna od przychodów?
              Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
              • 05.02.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Zamiana mieszkań w rodzinie a wydatki na cele mieszkaniowe
               Pytanie podatnika: Czy w wyniku zamiany mieszkań pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej rodzicami, dla Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Jeśli tak, to od jakiej kwoty będzie liczony?
               • 04.02.2014Przedawnienie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką
                Interpelacja nr 22536 do ministra finansów w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stosowania hipoteki przymusowej podczas kontroli podatkowej (SK 40/12)
                • 23.01.2014Wydatki na zorganizowanie konferencji a koszty uzyskania przychodów
                 Pytanie podatnika: Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na opisaną powyżej kompleksową usługę organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE będą stanowić po jego stronie w całości koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym?
                 • 15.01.2014Rabaty dla pracowników a przychód w PIT
                  Pytanie podatnika: Czy w związku z wprowadzeniem modelu adresowanego do szerokiego grona odbiorców - pracowników Spółki, osób świadczących na rzecz Spółki usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne, kontrahentów Spółki i ich pracowników, udzielane w ramach poszczególnych akcji rabatowych rabaty będą stanowiły dla pracowników Spółki przychód wynikający z przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako częściowo nieodpłatne świadczenie wynikające ze stosunku pracy, od którego Spółka będzie zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                  • 22.11.2013Usługi doradcze świadczone przez podmiot zagraniczny a obowiązek potrącenia podatku u źródła
                   Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o CIT) nakładają na podatników będących odbiorcami niektórych usług świadczonych przez podmioty zagraniczne obowiązek poboru zryczałtowanego podatku, tzw. podatku u źródła. Stawka podatku, wynikająca z polskich przepisów, zależy od rodzaju wyświadczonych usług. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy stawka podatku u źródła od świadczeń doradczych oraz usług o podobnych charakterze wykonywanych przez podmioty zagraniczne wynosi 20% przychodów. Obowiązek poboru tego podatku ciąży na polskim podatniku będącym usługobiorcą. Niemniej, nie oznacza to jeszcze, że każda usługa doradcza wyświadczona przez zagraniczny podmiot skutkuje powstaniem obowiązku potrącenia 20-procentowego podatku u źródła.
                   • 10.09.2013Przychody z działalności gospodarczej: Sprzedaż gruntu stanowiącego współwłasność małżeńską
                    Z uzasadnienia: Przychód ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, które wykorzystywane było w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej stanowić będzie na podstawie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tej działalności. Z punktu widzenia prawa podatkowego istotne znaczenie przy kwalifikacji przychodów ma bowiem przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania, nie ma zaś znaczenia dla sposobu opodatkowania sprzedanego prawa okoliczność, że stanowiło ono przedmiot wspólności majątkowej małżeńskiej.
                    • 03.09.2013Podatek od nieruchomości: Budynki dzierżawcy na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
                     Podatnikiem podatku od nieruchomości od budynków i budowli wzniesionych przez dzierżawcę na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest użytkownik wieczysty na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż jest on właścicielem tych budynków i budowli. Podatnikiem tym nie jest zatem dzierżawca gruntu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 06.08.2013Rozliczenia podatkowe akcjonariusza w SKA
                      Łączenie w SKA funkcji akcjonariusza i komplementariusza nie modyfikuje obowiązku podatkowego akcjonariusza, który z tytułu otrzymanej dywidendy rozlicza się na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 i ust, 1i oraz art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc, że jako podatnik ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na PIT dopiero w dacie powstania przychodu, za którą na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy należy uznać datę wypłaty dywidendy.
                      • 13.06.2013Podwyżka kilometrówki? Tak, ale...
                       Interpelacja nr 16442 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie podwyższenia stawki tzw. kilometrówki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych
                       • 12.03.2013Stawka VAT przy refakturowaniu mediów
                        Z uzasadnienia: W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, czynsz najmu nie obejmował opłat za gaz, energię elektryczną, wodę, śmieci i centralne ogrzewanie, brak zatem podstaw do przyjęcia, że mamy do czynienia ze świadczeniem jednolitym usługi najmu, w cenę którego wliczany jest zarówno czynsz jak i koszty świadczeń dodatkowych. W takiej sytuacji do dostaw mediów znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2a i art. 30 ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast czynsz najmu (obejmujący opłatę za korzystanie z lokalu oraz za świadczenia dodatkowe), będzie stanowił obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, do którego zastosowane zostaną zasady opodatkowania właściwe dla świadczenia zasadniczego (najmu).
                        • 11.03.2013Wniesienie wierzytelności aportem a VAT
                         Z uzasadnienia: Czynność wniesienia do spółki wkładu w postaci wierzytelności własnej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ani jako odpłatna dostawa towarów ani też jako odpłatne świadczenie usług. Tym samym czynność ta pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podleganie opodatkowaniu czynności wniesienia aportów oznacza m.in., iż wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu, jeśli przedmiotem aportu jest czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                         • 20.02.2013Ewidencja prezentów o małej wartości
                          Interpelacja nr 13156 do ministra finansów w sprawie złagodzenia obowiązku ewidencjonowania przez przedsiębiorców prezentów o małej wartości
                          • 05.02.2013Jubileusz firmy a koszty uzyskania przychodów
                           Pytanie podatnika: Czy koszty organizacji jubileuszu Spółki w części dotyczącej pozostałych gości, którzy nie są pracownikami, są kosztem uzyskania przychodu?
                           • 28.01.2013Poradnik konsumenta: Krajowe przewozy lotnicze
                            Wszyscy pasażerowie powinni przygotować się do lotu. Celem ułatwienia przygotowań, proponujemy zapoznanie się z niniejszym poradnikiem.
                            • 18.01.2013Poradnik konsumenta: Podróż pociągiem
                             Podróżnemu, niezależnie od celu podróży, jak i wynikającego z tego statusu pasażera (tj. czy jest on konsumentem, czy też przedsiębiorcą odbywającym podróż służbową) przysługuje szereg uprawnień, zarówno przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu. Uprawnieniom pasażerów odpowiadają stosowne obowiązki przewoźników, które w sposób syntetyczny zostały przedstawione poniżej.
                             • 01.01.2013Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                              Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2012 r. Dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                              • 06.12.2012Księgowość w klubie sportowym
                               Interpelacja nr 9418 do ministra finansów w sprawie zakresu stosowania ustawy o rachunkowości w odniesieniu do prowadzenia gospodarki finansowej stowarzyszeń i klubów
                               • 21.09.2012Usługi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodów
                                Pytanie podatnika: Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych na potrzeby poczęstunku w trakcie prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów?
                                • 12.09.2012Pracodawca jako płatnik składek od umowy zlecenia pracownika
                                 Interpelacja nr 6815 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapłacenia składek z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez pracowników z kontrahentami pracodawcy
                                 • 07.09.2012Skutki wniesienia wierzytelności aportem
                                  Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wierzytelności w opisanych okolicznościach stanowi transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT?
                                  • 21.08.2012Rozliczenie wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe
                                   Interpelacja nr 5873 w sprawie traktowania wydatków na prace badawczo-rozwojowe w prawie podatkowym.
                                   • 25.06.2012Opodatkowanie podatkiem VAT rękojmi za wady
                                    Pytanie podatnika: Czy obciążenie sprzedającego przez Wnioskodawcę kwotą kosztów naprawy z tytułu rękojmi stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
                                    • 22.03.2012Outsourcing usług ubezpieczeniowych a zwolnienie z VAT
                                     Z uzasadnienia: Zwolnienie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług wymaga dla swojego zastosowania określonych warunków, a mianowicie że dana usługa, stanowiąc element usługi zasadniczej musi być właściwa oraz niezbędna do jej (usługi podstawowej - ubezpieczeniowej) wykonania. Choć usługi lustracji i likwidacji szkód mogą być traktowane jako pewna, dająca się wyodrębnić, całość, to równocześnie każda z tych czynności odrębnie i wszystkie razem są niewątpliwie właściwe oraz niezbędne do wykonania usługi ubezpieczenia. Zatem, ww. usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                     • 16.03.2012Określenie miejsca prowadzenia działalności dla potrzeb VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z zaprezentowanym modelem działalności prowadzonej w Polsce, Wnioskodawca nie posiada na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności?
                                      • 08.03.2012Czasowy wyjazd a zawiadomienie organu o zmianie adresu
                                       Nie jest zmianą adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za granicę (krótszym niż dwa miesiące) ma jedynie walor informacyjny i nie powoduje żadnych skutków prawnych w zakresie doręczania pism. I choć podatnik, który planuje wyjazd za granicę na krótszy okres nie ma obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, to jednak może go ustanowić, jeżeli chce uniknąć skutków ewentualnego doręczenia w trybie art. 150 Ordynacji (w drodze fikcji doręczenia) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                       • 30.01.2012Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                                        ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2011 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                        • 12.12.2011Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
                                         Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemu FK w ciągu roku obrotowego. Zmiany powodują jednak konieczność odpowiedniego przetestowania danych systemu FK oraz zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących z dotychczas stosowanego systemu. Zasady dokonywania zmian wyjaśnione zostały w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
                                         • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
                                          Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
                                          • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                                           Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                                           • 14.04.2011MF chce renegocjować umowy podatkowe
                                            Interpelacja nr 20282 do prezesa Rady Ministrów w sprawie renegocjacji umów m.in. z Cyprem, Luksemburgiem czy Holandią, których zamorskie terytoria, takie jak Antyle Holenderskie, są tzw. rajami podatkowymi
                                            • 05.04.2011Pakiety medyczne dla pracowników bez VAT
                                             Interpelacja nr 20188 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podatku VAT od abonamentów medycznych
                                             • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
                                              Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi być uzasadnione sytuacją. Niewystarczająca dla przyjęcia, że przekroczenie limitu było dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyższego wydatku. Brak limitów noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, że w przepisach wewnątrzzakładowych limit taki nie może zostać utworzony.
                                              • 02.02.2011Obligacje i bony skarbowe przyniosą w lutym nawet 55 mld zł
                                               Od 46 mld do 54,6 mld zł może wynieść wartość hurtowych przetargów na sprzedaż i wymianę obligacji oraz sprzedaż bonów skarbowych w lutym br. - wynika z komunikatu w sprawie miesięcznej podaży skarbowych papierów wartościowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.  
                                               • 31.01.2011Nastroje przedsiębiorców najgorsze od półtora roku
                                                Znacząco zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wynika z 13. edycji cyklicznego Raportu BIG przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W ciągu ostatnich trzech miesięcy wskaźnik BIG spadł do poziomu 6,98 pkt i jest o 6,39 pkt niższy od notowanego w październiku ubiegłego roku, a także najniższy od lipca 2009.  
                                                • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                                                 Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                                                 • 02.12.2010WSA: Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
                                                  Tezy: Niezbędnym elementem klauzuli jest oświadczenie rzeczoznawcy co do aktualności operatu, którego to oświadczenia nie może zastąpić stwierdzenie rzeczoznawcy o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska w sprawie. Podtrzymanie stanowiska w sprawie, które to sformułowanie, co należy podkreślić nie jest terminem ustawowym, nie jest bowiem tym samym co "potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego". Podtrzymanie stanowiska w sprawie odnosi się bowiem do przekonania rzeczoznawcy o prawidłowości przyjętych metod badawczych, poczynionych ustaleń i uzyskanych wyników, a nie do wpływu na aktualność operatu szacunkowego czynnika obiektywnego niezależnego od "warsztatu" rzeczoznawcy jakim jest upływ czasu pomiędzy sporządzeniem operatu, a jego wykorzystaniem przez organ administracji orzekajacy w sprawie.
                                                  • 30.11.2010Nawet 27 mld zł z hurtowej sprzedaży i wymiany obligacji w grudniu
                                                   Od 24,2 mld do 27,2 mld zł może wynieść wartość hurtowych przetargów na sprzedaż i wymianę obligacji skarbowych w grudniu br. - wynika z komunikatu w sprawie miesięcznej podaży skarbowych papierów wartościowych, opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Resort nie wyklucza także odkupienia bonów skarbowych o wartości 7,7 mld zł.  

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »