Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

PFRON zwrot refundacji

 • 24.01.2019Fundacje prywatne również mogą wypłacać świadczenia zwolnione od podatku
  Jeśli celem Fundacji jest m. in. pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to świadczenia z pomocy społecznej (w formie rzeczowej i pieniężnej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w związku z przekazaniem podopiecznym ww. świadczeń – na Fundacji nie ciąży obowiązek wykazania wartości tych świadczeń w informacjach PIT-8C.
  • 06.11.2014Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. MPiPS szykuje kolejną nowelę ustawy
   Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Resort pracy i polityki społecznej proponuje m.in. rozszerzenie kręgu osób, za które pracodawcy będą mogli otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nowelizacja ma wejść w życie już 1 stycznia 2015 r.
   • 05.11.2014Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. MPiPS szykuje kolejną nowelę ustawy
    Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Resort pracy i polityki społecznej proponuje m.in. rozszerzenie kręgu osób, za które pracodawcy będą mogli otrzymać zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nowelizacja ma wejść w życie już 1 stycznia 2015 r.
    • 02.12.2013Prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane przy refundacji wydatków
     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonała remontu mieszkania, które należy do Wnioskodawczyni i jej męża. Wszystkie faktury VAT na zakupione materiały przeznaczone na remont mieszkania zostały wystawione na Zainteresowaną. Część poniesionych wydatków została zwrócona Zainteresowanej przez PFRON. Czy Wnioskodawczyni mogła ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, składając wniosek VZM-1, pomimo, że wydatki zostały zwrócone Wnioskodawczyni przez PFRON, czy też miała się ograniczyć tylko do tych materiałów, które nie zostały dofinansowane przez PFRON?
     • 22.02.2012Zwrot kosztów asystenta dla niepełnosprawnego pracodawcy
      Interpelacja nr 908 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji kosztów zatrudnienia asystenta dla niepełnosprawnego będącego pracodawcą
      • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
       Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
       • 11.03.2009Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie
        Interpelacja nr 6901 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
        • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
         Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
         • 27.05.2008Zamieszanie ze zwrotem zapłaconych składek dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą
          Interpelacja nr 2099 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki ZUS przez pracujących na własny rachunek rencistów
          • 08.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (1) – Kto jest uprawniony do zwrotu VAT
           Od 1 stycznia 2006 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U.2005 r. Nr 177, poz. 1468) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Uzasadnieniem dla wprowadzenia w życie przepisów tej ustawy było zrekompensowanie inwestorom indywidualnym podwyżki podatku VAT z 7% na 22%, która miała miejsce po dniu 1 maja 2004 r. Co istotne, zwrot wydatków finansowany jest z budżetu państwa, a refundacja części wydatków odpowiada kwocie o jaką wzrosła cena brutto materiałów budowlanych.
           • 23.05.2006Zatrudnianie osób niepełnosprawnych c.d.
            11 kwietnia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelski przedstawił Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej problemy niepełnosprawnych i zwrócił się o informację na temat aktualnych i planowanych działań Rządu i resortu zmierzających do rozwiązania, a przynajmniej zmniejszenia problemów osób niepełnosprawnych z dostępem do pracy i rehabilitacji zawodowej oraz planowanych regulacji systemowych motywujących do zatrudniania tych osób. W odpowiedzi na wystąpienie RPO Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (08.05.2006 r.) poinformował, że Polska dostosowała do przepisów wspólnotowych system wspierania przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.